Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1PAUstAKOnAA VAACAnAnAO aAnA*dP~AA. PATELA BAHECARbAA{ aEMA.More »
 
2BAAlAKOnAi sAAMAAnYA tAKLAiFO anAE tAEnAA [LAAJODAè. KAMAdAR HzArd VAi.More »
 
3SAoYArKWAAaOMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
4VAeIdK P~AAWArnAA PAIRMALAbA’ SAAIntAKUMAAR J.More »
 
5SAunYA MAA*WAi sAJrnAMAOdi sAOnALA-bAAVAAnAUVAAdMore »
 
6ÀdYAROGADAè.Q‰R tAMore »
 
7ÀdYAROGADAè.Q‰R HRiSAMore »
 
8MAANAsAA{nAA diVAAMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
9IVARATnAE PAGALAEdVAE RIsAKLAALA SYAAMARAVAMore »
 
10PARLAOKVAAsAinAi P~AitAIyAVAEdi CA*˜HAsAMore »
 
11ÀdYAROGAsA*PAAdK-sA*wAVAi RMAESAMore »
 
12PASAU-PA*kAiaOnAi IVAISAzT JANAKARinAAYAK JnAKMore »
 
13aAkAU* GAGAnA MAARi aA*kAOMAA*PATELA JEQAbAA[More »
 
14P~AsAAdPA*CAALA IVAMAlAA BAi.-sA*PAAdKMore »
 
15>A*ItAKARi VAiR bAGAtAIsA*HPATNAi RAJnAMore »
 
16IVAZVA dSArnAP~AAEFESAR sAi. aEnA. VAKiLAMore »
 
17w~AA*GAw~AAnAi LAAEKLADtASAAH KA*ItALAALA MAINALAALAMore »
 
18JenAACAAYAr Z~AiMAAnA LAVA‹ sVAAMAi sMAARK sAUVANAr a*KVAKtAA MAHARAJZ~Ai JEQMALA‹ sVAAMAiMore »
 
19astAAEdYA tAWAA sVAAZ~AYAIyAPAAQi MAnAsAUkARAMA sAurYARAMAMore »
 
20Z~Ai tAtVAAWAArIwAGAMAsAuyAMAZ~Ai IVAJYAnAEIMAsAuRiZ~VAR‹More »
 
21KREIbA bAntAE! -sAuyA bAAGA-1PAAREkA P~AbAUdAsA BAECARdAsAMore »
 
22GAUJRAtAMAA* VAiJlAiMore »
 
23GAUJRAtAnAA* BA*dRAEMore »
 
24GAUJRAtAMAA* IsA*CAA[More »
 
25IMAsA FLAAEREnsA nAA[Ti*GAELAnAU* ‹VAnACAIRyAMAHEtAA SAARdAMore »
 
26aAPANAAE wAMArsVAAMAi PAKASAAnA*d‹More »
 
27MAARi {RAnAi DAYARiMAA* DAEKYAU*FULAAbAA{More »
 
28ICAyAAEMAA* sARdARPAAREkA BAALAUbAA[More »
 
29ICAyAAEMAA* sARdARnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
30JrPAAnA anAE JrPAAInAJSAEQnAA RtAnA‹ FRAMA‹More »
 
31{*GLA*DMAA* P~AVAAsAkAAnA BAHAdUR SAEkA YAUsAUFaLAiMore »
 
32LAOKnAAYAK PARAGA‹ nAAYAKZ~Ai nAAYAK JYA*tAibAA{-sA*PAAdKMore »
 
33gATnAAbAGAdEVA KnAUMore »
 
34Z~Ai IyAzAIzT SALAAKA PAUvzA CAIRyA PAVAr 10 MAU*Z~Ai HEMACA*d^ACAAYArIVARICAtAMore »
 
35Z~Ai IyAzAIzT SALAAKA PAUvzA CAIRyA PAVAr 7-8-9 MAU*Z~Ai HEMACA*d^ACAAYArIVARICAtAMore »
 
36Z~Ai IyAzAIzT SALAAKA PAUvzA CAIRyA PAVAr 1LAU*-2JAU*Z~Ai HEMACA*d^ACAAYArIVARICAtAMore »
 
37JenA dIzTaE YAAEGA P~AWAMA IVAbAAGAKAPADiYAA MAAEtAiCA*d IGARwARLAALAMore »
 
38Z~Ai sAUBAAEwA RtnAAKRQKKR GAAEPAAlA‹ aAEwAVA‹More »
 
39aAEzAIwAKAEzA bAAGA 1 LAAEMore »
 
40Z~Ai P~AAMAANAsAHsyAi tAWAA bAGAVAtAGAitAAMore »
 
41Z~AiIVAKA bAuzANAMore »
 
42Z~Ai JenA xAAnA sAAGARMore »
 
43GAUJRAtAnAAE sAA*sKJAETE RtnAMAINARAVA bAiMARAVAMore »
 
44IPAYA*KR aACAAYArnAi KWAA tAWAA MA*yA LAIBwAnAA CAMAtKARAEsVAAMAi a*BAA‹More »
 
45MAAnAVA MAuyAPATELA RAVA‹bAA[ MAINALAALAMore »
 
46Z~Ai JenA stAUItA anAE BAAEwAsA*GAHMAUInA Z~Ai cGAnALAALA‹More »
 
47akA*D IHndUstAAnAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
48MAwYAKALAinA wAMArsAAwAnAAIyAVAEdi HJARiPAsAAdMore »
 
49MAUnDKAE]PAInAzAdPAAQK VAAsAUdEVAMore »
 
50tAVAARikAnAi tAEJcAYAAnAEHv JVAAHRLAALAMore »
 
51Z~Ai IPAYA*KR nAZ~Ai JenA wAMArP~AsAARK sAbAAMore »
 
52bAGAVAAnA MAHAVAiRnAA dSA ]PAAsAKAEdAESAi awYAAPAK BAECARdAsAMore »
 
53Z~Ai ]PAdESAGA*WAAVAILAZ~Ai nAAWAbAGAVAtPANAitAMore »
 
54BAEHEnA dAERAMore »
 
55awYAAtMA ‹VAnAZ~Ai IJnARAJdAsA‹More »
 
56aESAYAAnAU* KLA*K YAAnAE KAERiYAAnAi KWAAMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
57PAKMAAeYAr IVAJYAGAUPtAMore »
 
58KCcnAi bAUGAAElAIVAwAAkAkkAR dLAPAtARAMA P~AANA‹VAnAMore »
 
59Z~Ai SA*KRACAAYAr CAIRyASAAsyAi MAINASA*KR HIRKMore »
 
60GAUJRAtAinAA awYAAPAKAEnAAE MAAIHtAiKAESARAVALA IVAnAAYAKMore »
 
61MAAETAE KAESAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
62PAAYAAnAAE PAYAArYAKAESAbAAVAsAAR MAFtALAALAMore »
 
63KCcnAU* sA*sKRAQAED RAMAIsA*H‹ KA.More »
 
64bAAeItAK IVAxAAnAPAAQK PAi.Di.(sA*PAAdK)More »
 
65P~AANAi IVAxAAnASAAH VAi.sAi.(sA*PAAdK)More »
 
66Z~Ai sAAMAAIYAK SAAsyAAEMore »
 
67Z~Ai sAAMAAIYAK P~AItA>MANA sAuyAKAMAdAR GAAEIVA*d‹ PAAEPATbAA{More »
 
68KCcnAU* aWArSAAsyAnAYAGAA*wAi JYARAMAdAsA JEQAbAA[More »
 
69CAAR PAURUzAArWAZ~Ai MAnnAWAURAMASAMAArMore »
 
70aVAGAAHnASAAH CAiMAnAbAA{ CAKUbAA{More »
 
71PAA*CAALAiP~AsAnAAkYAAnAP~AEMAAnA*dMore »
 
72aAwYAAItMAK SABdKAEzA -1JAdVA HIRbAA[More »
 
73GAUJRAtAi IVAZ~VAKAESA kA*D-12 (PYAA-F)QAKR wAiRUbAA[More »
 
74GAUJRAtAi IVAZ~VAKAESA kA*D-11 (PA-PAAe)QAKR wAiRUbAA[More »
 
75GAUJRAtAi IVAZ~VAKAESA kA*D-10 (nAA-PA)QAKR wAiRUbAA[More »
 
76GAUJRAtAi IVAZ~VAKAESA kA*D-5 (KE-kVAA)QAKR wAiRUbAA[More »
 
77GAUJRAtAi IVAZ~VAKAESA kA*D-4 (K-K<)QAKR wAiRUbAA[More »
 
78GAUJRAtAi IVAZ~VAKAESA kA*D-3 ([-aAe)QAKR wAiRUbAA[More »
 
79GAUJRAtAi IVAZ~VAKAESA kA*D-2 (aA-[)QAKR wAiRUbAA[More »
 
80GAUJRAtAi GA*WAsAuICAdEsAA[ KiKUbAA[ RtAnA‹More »
 
81BAsALLAA MAnAsAUkA (PAUnA:sA*PAAdnA)More »
 
82tAARikAE aVAILAYAA aE GAUJRAtAIMARjA MAUHMMd HsAnAMore »
 
83BAEnK KLAEIRKLA KEDR sAVAOÇtAMA KARIKdiÇ MAAGAÇdSAÇnA-sA*PAAdnAMore »
 
84sAiwAU* nAE sAT<dEsAA[ HIRMore »
 
85P~AbAU VAiR KHE cEaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
86tAARikAE aVAILAYAA aE GAUJRAtAKAji MAUHMMd InAjAMAUIdnA ICAStAi FAvKi-anAUVAAdMore »
 
87LAOKnAAYAK PARAGA‹ nAAYAKDO. PATELA MA*GAUbAA{More »
 
88VA*dnAiYA MAuÎsLAMA sA*tA-KIVAaOdVAE nAotAMAbAA[ KE.More »
 
89bAinAO aEK sA*BA*wADO. SAAH IHtAEzA BAi.More »
 
90MA*GALA PAA*DEDGALAi SAA*ItALAALAMore »
 
91]tAR GAUJRAtAnAA dILAtA sA*tA bA‡tA KIVAaODO. Z~AiMAAlAi ISAVARAMAMore »
 
92bAARtAnAi aMARCAIRyAKWAAaOsAAIHtYA sA*GAMAMore »
 
93tARsAnAAYAK JnAKMore »
 
94IVAdESAnAi 100 Z~AEzQ VAAtAAÇaOVAed JYAAEItAMore »
 
95sA*PAAISÇVAK HAInAbA’ KMALAESAMore »
 
96bAARtARtnA aBdULA KLAAMAJOSAi ]zAAMore »
 
97KAKAnAi KRAMAtAMore »
 
98aJANAinA*U a*tARVAiJlAiVAAlAA SARiFA, anAU.More »
 
99BAKAKIDYAA MAnAsAUkAMore »
 
100BAKAKIDYAA MAnAsAUkAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »