Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1BAKAKIDYAA MAnAsAUkAMore »
 
2nAOkAi MAATinAA ‹VAMAuËtA@ sAUwAAMore »
 
3PAA*dDE PAA*dDE sA*GAitAdVAE MAHESA, sA*K.More »
 
4bAAtAiGAlA sA*sAARMAALAwAARi KAnA‹More »
 
5bAARELAO aIGnAdEsAA[ RMANALAALA VA.More »
 
6MAGAjALAA MARYAMAMore »
 
7tAMAE JAtAE KRi JUaOCAOKsAi GATUbAA[More »
 
8awAuRi aAtMAKWAAKAPADiaA ROIHtAKUMAARMore »
 
9P~AitAnAA* PADgAAPATELA wAnA‹bAA{ ``aAnA*d``More »
 
10aAjAdiJ*GAnAi aNAJANAi VAAtAOMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
11WAODOK VAkAtAsAUVANAArMore »
 
12aIbAnAYAnAU* IBALAiPAyAMAHEtAA VAnALAtAAMore »
 
13}IMArnAU* ]•YAnAVHAERA IHMAA*SAUMore »
 
14VAnALAtAA MAHEtAAnAi Z~AEzQ VAAtAAraOMAHEtAA VAnALAtAAMore »
 
15tARJAUMAEVAALAA MAaE aRBAi MAtAnA KURaAnA MA‹dkAtAiBA {MAdAdULLAAH ajijULLAAHMore »
 
16sAMYAKtVA aWAVAA wAMArnAAE dRVAAJAEMore »
 
17IsAwwA PAdAWAr IVAxAAnAVAiKA‹ KEkASAv vstAMA‹More »
 
18PA*CAAGA sA*SAAEwAnA sAIMAItAnAAE aHEVAALADAE. VAewA P~AHLAAd CAU.More »
 
19PAuNAr tASAAH LAiLAABAEnAMore »
 
20sAAEMAnAAWAnAA kAAElAEsAuCAK Ti.PAi.More »
 
21KAIMAnAiRAYA MAwAUMore »
 
22IVAZVA-LAAEKKWAAMA*JRisAAEnAi RMANALAALAMore »
 
23RAESAnAi KYAA* cE?{sAMAA{LAi nAsAiRMore »
 
24aIstAtVAaACAAYAr GANAESAMore »
 
25VA*SAVAARsA-3MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
26VA*SAVAARsA-2MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
27{*GLA*DnAAE {ItAHAsAwAAElAKiYAA MAGAnALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
28aAYArIVAwAA VYAAkYAAnAMAAlAAMore »
 
29aASAARAMA dLAiCA*d SAAH anAE tAEMAnAAE sAMAYASAAH MAulACA*d aASAARAMAMore »
 
30KCc dESAnAAE {ItAHAsAId^VAEdi aAtMAARAMA KESAVA‹More »
 
31KUNAALA anAE KA*CAnAPATNAi RAJnAMore »
 
32sAMYAGdSArnAMore »
 
33GAitAAdAEHnA VAA tAtVAAWArdiIPAKAMore »
 
34Z~Ai JenA tAtVA P~AKASAPAuJYA Z~Ai aMAAELAkA†IzA‹ MAHARAJMore »
 
35sA*IXAP~A MAHAbAARtAPA*DYAA RItAPAItARAMA ]wAMARAMAMore »
 
36tARsYAAE sA*GAMA (bAAGA-2)MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
37tARsYAAE sA*GAMA (bAAGA-1)MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
38PAURAtAnA IdLHiMore »
 
39sAAMAAIYAK PAAQPAuJYA B~A. Z~Ai. CAUnAiLAALA‹ MAHARAJMore »
 
40Z~Ai BAUwwA CAIRyAdAESAi MAINALAALA nAWAUbAA{More »
 
41Z~Ai JenA tAtVAPAVAESAK xAAnAMAAlAAbAAYAANAi HIRLAALA ‹VARAJbAA{More »
 
42R*bAAnAU* RsAAE[gAR (kA*D-1)PATELA sAUMAItA nAAGARdAsAMore »
 
43KCcnAA* sA*tA aBA‹BAAPAAaAEjA RItALAALA KRUNAASA*KRMore »
 
44aAPANAU* GAUJRAtA-VAiJlAiMore »
 
45GAUJRAtAnAA ]wAAEGAAEMore »
 
46GAUJRAtAMAA* KAMAdAR sAEVAAaAEMore »
 
47IVARAGAnAi MAstAiMAUInA Z~Ai CAnd^SAEkARIVAJYA‹More »
 
48MAUsALAMAAnAAEnAi RAJKiYA tAWAA IVAwAA sA*BAwAi CAqtAinAAE [ItAHAsAKAdRi MAHEBAUBAIMAYAA* [MAAMABAXAMore »
 
49PAAYAAnAAE GAUJRAtAi SABdKAESASAAsyAi KESAVARAMA KA.More »
 
50‹VAnA JAGARNAwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
51JnAAE[IVAwAAWAir HIRSA*KRMore »
 
52Z~Ai aAYArIbAzAEKSAAsyAi SA*KRdtAMore »
 
53PAGAItAnAE PA*WAEMore »
 
54GAERi BAALDiMAAstAR dEVA‹ KU*VAR‹More »
 
55100 VAzArnAU* PA*CAA*GAbAT IH*MAtALAALA dLAsAUkARAMAMore »
 
56IyAbAAzAA KAESAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
57aMAZ~Ai KAnA‹sVAAMAiMore »
 
58aAPANAA P~AItAInAIwA sAARsVAtAAESAUKLA RMAESA MA.More »
 
59Z~AiISAVALAHRiJAnAi a*BAALAALA BAULAAkAiLAALAMore »
 
60RAJA RAMAMAOHnA RAYAQKKR nATUbAA{More »
 
61sAVAOrtAMA IVAdESAi LAOKKWAAaOPARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
62bAARtAnAA VAiRPAUvzAAE bAAGA 1 LAAEIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
63Z~Ai xAAnAEZVAR MAHARAJ anAE MAHAtMAA Z~Ai aEKnAAWASAUKLA yA*BAKLAALA MAANAEKLAALA anAU.More »
 
64sVAAMAi RAMAtAiWAr G~A*WA 4 WAAEIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
65Z~Ai BAtAURkAiYAA wAiRJLAALA KESAVALAALAMore »
 
66Z~Ai BAtAURkAiYAA wAiRJLAALA KESAVALAALAMore »
 
67H^dYA-tA*RGAIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
68KETLAA IVAsAE sAAEGAA*wAi JYA*tAMore »
 
69Z~Ai bAAIMAnAibAuzANA Id^tAiYAALA*KARZ~Ai MAnnAMore »
 
70VAiR MA*DlA Id^tAiYA bAAGAHEMACAd^ nAARAYANAMore »
 
71IVAZ~VAAIMAyAVAewA BAABAUbAA[ PAA.More »
 
72PAUIzTMAAGArnAAE [ItAHAsAQKR LAiLAAwAR HIRMore »
 
73RA.BAA.bAiMA‹bAA[ MAAERAR‹ nAu* sA*IXAPtA ‹VAnACAIRyASAAH PAAEPATLAALA KEVAlACA*dMore »
 
74ÀdYAnAE wABAKtAU* RAkAOVAewA VYAAsA VAJUbAA[More »
 
75PAdICAÁSAAH MAoILAK-sA*PAA.More »
 
76{SKWAi aSKSAEQ bAuPAEnd^ `InALAMA`More »
 
77sA*PAuNAr aIH*sAA SAKYA nAWAisVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
78ROGA aAPANAA aItAIWAJenA GAitAAMore »
 
79[InDYAnA sT^iT FuDQKKR sAAwAnAAMore »
 
80LAYAnAA P~AVAAsAMAA*...dLAALA sAURESAMore »
 
81Z~Ai B~AÁAnA*d KAVYAMore »
 
82KAVYAtAtVAIVACAARJAEzAi ]MAASA*KRMore »
 
83KAVYAtAtVAIVACAARPAAQK RAMAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
84sAHJsAMAAIwA bALAiMAHEtAA bAAGAiRWAiMore »
 
85sAHJsAMAAIwA bALAiQKAR IVAMALAAMore »
 
86sAMAYAR*GAJAEzAi ]MAASA*KRMore »
 
87GAAERsAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
88VAERAYAELAA FuLAIJB~AAnA kALAiLAMore »
 
89IJB~AAnAnAAE nAAdPALAASAMore »
 
90IJB~AAnAnAAE nAAdPATELA GAAEKlAbAA{More »
 
91IJB~AAnAnAAE nAAdIJB~AAnA kALAiLAMore »
 
92]wAADi BAARiJAEzAi ]MAASA*KRMore »
 
93aLAPA jLAPAdVAE RAMAP~AsAAdMore »
 
94aLAPA jLAPAdVAE RAMAP~AsAAdMore »
 
95JYA bAARtAiaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
96KèIsAYAO VAGAADtAA* SAikAOsAUJZ~AiMore »
 
97KLARVAMore »
 
98sVARAJwAMArMore »
 
99sAdA sAFlA HnAUMAAnAMore »
 
100aIsMAtAAPAVAr VAAKÄwAARA-6IyAVAEdi HzArdMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »