Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1aIsMAtAAPAVAr VAAKÄwAARA-5IyAVAEdi HzArdMore »
 
2aIsMAtAAPAVAr- VAAKÄwAAR: 4IyAVAEdi HzArdMore »
 
3aIsMAtAAPAVAr -VAAKÄwAARA: 3IyAVAEdi HzArdMore »
 
4MAAsAuMA HVAAnAA IMAsARA.... IyAVAEdi a*IKtAMore »
 
5IHMAALAYAnAA* tAiWArsWAAnAOaAnA*d sVAAMAiMore »
 
6sTECYAuJOSAi aInALAMore »
 
7aA nAbA juKYAU*MAINAYAAR IP~AYAKAntAMore »
 
8sAMAsYAA ddirnAi -kAULAAsAA DOKTRnAADO. PATELA RItALAALAMore »
 
9MAEnAEJMAEnT:aEK InAKT PAIRCAYA MAHEtAA wAVALAMore »
 
10WAODU*K aAKASA... WAODiK wARAMAHEtAA CA*d^KAntA DAè.More »
 
11SAunYAnAi sAPAALAnAPAURi SAunYAMore »
 
12kAID*GAPAAREkA RMAESAMore »
 
13KEnsARnAE BAAYA...BAAYA...!!PATELA P~AHLAAdbAA{More »
 
14JnMAKU*DlAinAU* KMApsWAAnAMAHEtAA HRIsA A KE.More »
 
15JnMAKU*DlAinAU* KMApsWAAnAMAHEtAA KE. JE.More »
 
16VARgAOIDYAA*DO. PATELA {ndU RAMABAABAUMore »
 
17sAMAsYAA anAEK sAMAAwAAnA aEKaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
18b~AMANAA JYAARE w~AuJE cEaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
19JlA jA*jVAAnAA*aACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
20VAisAMAi sAdinAU* PAAKSAAsyAPATELA sAUMAItA nAAGARdAsAMore »
 
21tAARi KvNAAnAO KO{ PAAR nAWAiaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
22`BAOwA` nAi SAOwAMAA*aACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
23VAiR MAwAURi VAANAi tAARiaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
24sAFlAtAA tAMAARA HAWAMAA*sVAET MAADrnAMore »
 
25aA aAPANAA ]wwAARKAE!sVAAMAiZ~Ai KMore »
 
26MAAIHtAi anAE P~ALAEkAnA sAEVAABARAEIDYAA nAVAinAbAA{ aECA.More »
 
27anAULAYAsAEVAAbAeYAA cGAnALAALA MAWAURdAsAMore »
 
28anAULAYAsAEVAAPARdESAi SAA*ItAMore »
 
29SAARdA RAePYA MAHAEtsAVA aIbAnA*dnA G~A*WASAUKLA YAxAESA H.More »
 
30SAARdA RAePYA MAHAEtsAVA aIbAnA*dnA G~A*WAVYAAsA bAAnAUSA*KR BAA.More »
 
31SAARdA RAePYA MAHAEtsAVA aIbAnA*dnA G~A*WAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
32GAULAABA anAE K*TKdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
33VAiRnAi HAKLAsARdAR VALLAbAbAA{ PATELAMore »
 
34HIR ` ‹VAnA PAGARNAVAsAAVADA {nd^More »
 
35sVARAJ aETLAE SAU*dEsAA{ MAGAnAbAA{ P~AbAUdAsAMore »
 
36GAUJRAtAi sAAMAIYAK LAEkAsAuICAbAAVAsAAR IKRiTMore »
 
37GAUJRAtAi sAAMAIYAK LAEkAsAuICASAAH KnAUbAA{More »
 
38dAdAnAi dAERVANAiPATELA MAGAnAbAA{ JAE.More »
 
39GAUJRAtAi tAkALLAUsAAEHEMAANAi IyAbAUVAnA VAiR‹bAA{More »
 
40SAA MAATE?HRbAA{More »
 
41HlAVAE HsAAEH*sAMore »
 
42SARMAAlAPAGAAWAi MAUKtA BAnAAEHAERA aEnAAXAiMore »
 
43FuLAPAA*dDiSAUKLA PAMore »
 
44IdVYA GAUNAAEnAAE GAULAdstAAEJAEzAi RtAibAA{More »
 
45IdVYA GAUNAAEnAAE GAULAdstAAEHsAiJA JGAdiSACA*d^More »
 
46sABAsAE }*CAi P~AEMA sAGAA{Z~Ai MAnnAARAYANAMore »
 
47VAVAAYADA RNAcAEDLAALA LAiLAAwARMore »
 
48MAHAInABA*wA VAGAirKVAEGAD P~AKASAMore »
 
49FuLAVAADiYAAEGAEZVARMore »
 
50FuLAVAADiYAAEGAEZVARMore »
 
51aARAwAnAAYAAEGAEZVARMore »
 
52BAA*wA GAQIRYAA* bAAGA 3 JAEMAHEtAA CA*d^VAdnA CAi.More »
 
53BAA*wA GAQIRYAA* bAAGA 1 LAAEMAHEtAA CA*d^VAdnA CAi.More »
 
54cAED GAQIRYAA*MAHEtAA CA*d^VAdnA CAi.More »
 
55PAIRb~AMANA bAAGA 3 JAEMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
56PAIRb~AMANA bAAGA 2 JAEMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
57PAA*CA VARsAnAA* PA*kAiDAMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
58CAAEPAATinAE BAA*KDEWAiMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
59{*IDKET VAsArsA IsA*DiKETMA‹IQYAA sAUdSArnAMore »
 
60tALAAKMAAtARi VA‹More »
 
61sAUVANAr-RJMAJMAUdAR Z~AiMAtAiBAALAAMore »
 
62sVARAJYA SAAsyAdESAPAA*DE PAA*DUR*GA GANAESAMore »
 
63}*wAE wADE PAANAiduRKAlA JYAEnd^RAYA bAGAVAAnALAALAMore »
 
64sARlA HstAREkAA dSArnASAAH H*sAABAEnA Di.More »
 
65VYAAsA PAVArbAAGAVAtA dUGAArMore »
 
66MARHUMA vHSAAH PAHELAA dstAURaERVAd HAEMA‹bAA{ FRAMARAEJMore »
 
67sARKARi tA*yAnAA CA>AVAAMAA*PATELA ‹. Di.More »
 
68RAJYA sAbAAMAA* BAiJAU*-yAiJAU* VAzArPATELA DAÁAbAA{ VA.More »
 
69SAKVAtAir VYAAkYAAnAnAEHv JVAAHRLAALAMore »
 
70sAEVAAwAMArdESAPAA*DE PAA*DUR*GA GANAESAMore »
 
71R*GAtAR*GA bAAGA 3 JAEdVAE JYAAEtAind^ HIRHRSA*KRMore »
 
72R*GAtAR*GA bAAGA yAiJAEdVAE JYAAEtAind^ HIRHRSA*KRMore »
 
73R*GAtAR*GA bAAGA 2 JAEdVAE JYAAEtAind^ HIRHRSA*KRMore »
 
74R*GAtAR*GA bAAGA 4 WAAEdVAE JYAAEtAind^ HIRHRSA*KRMore »
 
75R*GAtAR*GA bAAGA 4 WAAEdVAE JYAAEtAind^ HIRHRSA*KRMore »
 
76{d* sAVArMA#JAEzAi sAURESAMore »
 
77PARMAEZVARnAE P~AEMAPAyAAEJAEzAiPAURA BAKULAMore »
 
78adALAtAnAA aRisAAMAA*JAEzAiPAURA BAKULAMore »
 
79sAAIVAtAA KIyA. sAAIVAtAAnAARAYANA GANAPAItAnAARAYANAMore »
 
80RANAiKdEVAi nAE RAHkAE*GAARMAAKr*D R*GAwAR MAUlASA*KRMore »
 
81bAJnA PAd sA*G~AH bAAGA 1 LAAE.dLAALA LALLAUbAA{ KRMACA*dMore »
 
82PA*CAtA*yAsAA*DEsARA bAAEGAiLAALA J.More »
 
83sA*UdRVAnAZ~Ai SAUKLA dUGAErSAMore »
 
84G~AAMAijMAdEsAA{ MA*JAULAALA sAAKRLAALAMore »
 
85sAARi RitAbAAtAdEsAA{ GAAE*IVAdbAA{ HAWAibAA{More »
 
86PAAEYANAA*duRKAlA JYAEnd^RAYA bAGAVAAnALAALAMore »
 
87MAARi BAARiaEWAidLAALA sAURESAMore »
 
88MAARAE aAsAPAAsAnAAE RstAAEdLAALA sAURESAMore »
 
89R*GAtAR*GA bAAGA PAA*CAMAAEdVAE JYAAEtAind^ HIRHRSA*KRMore »
 
90nA{ tAALAiMA anAE nAVAIVAwAAnAdSArKMore »
 
91IVAZVAMAAnAVAtALAATi IGARwARMore »
 
92akAAnAi VAANAi tAWAA MAnAHRPAdakA*DAnA*d IbAXAUMore »
 
93MA*JuzAAMAAEIHnAiCA*d^More »
 
94InABA*wAMAAlAA PAUstAK 1KRsAnAdAsA MAULA‹More »
 
95MAARAE dESAPA*DYAA CA*Id^KAMore »
 
96MAAnAVAinAA* MAnA PAUzPA BAiJAU*GAAEKANAi PAUzKRbAA{More »
 
97FuLA GAu*WANAiCAUDGAR sAA*KlACA*d^ bAULAAbAA{More »
 
98‹VAnAMA*IdRnAU* InAMAArNAMore »
 
99CACArBAELAG~AEsAMore »
 
100KETLAAK ad#bAUtA aAwYAAItMAK anAUbAVAJAESAi RIVASA*KR nAAnA‹More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »