Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1]RdAHJAESAi BAABAURAVAMore »
 
2MA*dIsMAtAJAEzAi nATVARLAALAMore »
 
3GAEJRAtAi JAEDNAinARIsA*HRAVA bAAElAAnAAWAMore »
 
4JAYA IHndPATELA BAHECARbAA[ DAè.More »
 
5bAitAR RVAMAAlAi nATUMore »
 
6bAARtAMAA* a*G~A‹ RAJYA PAUstAK 1 LAU*IVAd^A*sA bAAsKRRAVAMore »
 
7bAARtAMAA* a*G~A‹ RAJYA PAUstAK 1 LAU*PA*IDtA sAU*dRLAALAMore »
 
8sA*G~AH bAAGA 1 LAAELAiLAAVA*tAiBAA[ MAHAsAtAi‹More »
 
9tA*dURstAi anAE LAA*BAi ‹*dGAisAELAMAnA aE. sAi.More »
 
10aAPANAA* PAXAiaAEGAUJRAtA sARKARMore »
 
11GAUJRAtA sAMAACAAR 1991 Z~AEzQ VAAtAAraAESAAH Z~AEYAA*sAMore »
 
12IB~AITSA RAJYAnAi BAILAHARiJAESAi ]IMAYAASA*KR kAUSAALARAYAMore »
 
13sAi*KdR BAAdSAAHnAU* ‹VAnA CAIRyAMAAEdi CAUnAiLAALA BAAPAU‹More »
 
14KIVARtnA dYAARAMASAEQ IyAbAUVAnA JMAnAAdAsAMore »
 
15]PAdESAsAARsA*G~AH bAAGA 1 LAAE tAWAA 2 JAECAAEKsAi nAAJAUKLAALA nA*dLAALAMore »
 
16sA*tA tAUKARAMASAUKLA yA*BAKLAALA MAANAEKLAALA anAU.More »
 
17YAAYAAVAR-2PA*CAALA ISARizAMore »
 
18YAAYAAVAR-1PA*CAALA ISARizAMore »
 
19IVASVAnAi Z~AEzQ ISAKARKWAAaAEtAiRKR IVARESAMore »
 
20LAAEKIP~AYA nAVAILAKA sA*G~AHJAnAi KMore »
 
21aEKAdSAAEPAInAzAd#SAAsyAi cAETALAALA CA*d^SA*KRMore »
 
22MAulA anAE wAulABAi.KESARISAVAMA#More »
 
23a*tAR-JGAtA P~AVAAsABAsALAA BAHERAMA‹ DAEsAAbAA{More »
 
24KLYAANAsAAwAnAIdSAAMAUInAZ~Ai nYAAYAIVAJYA‹More »
 
25IsA*KdR nAAMAU*MAAEdi CAUnAiLAALA BAAPAU‹More »
 
26sWAAnAA*GA-sAMAVAAYAA*GAMAALAVAINAYAA dLAsAUkAMore »
 
27IH*dnAA aACAAYAAErdEsAA[ HIRPAsAAd VAJRAYAMore »
 
28MHARi Z~Ai sAMAEtAISAkAR‹nAi YAAyAASAAH MAGAnALAALA KstAURCA*dMore »
 
29JenA stAUItA bAAGA 1-2PATELA MAANAEKLAALA bAGAVAAnAdAsAMore »
 
30KeKYAi-MA*dAEdRinAAnAA bAA[More »
 
31Z~Ai RAwAAKbATMore »
 
32Z~Ai MAnAUzYAIMAyAKCci aMAR‹ aAnA*d‹More »
 
33aAdSAr CAIRyAAVAILAbA’ wAiRJ aMAMore »
 
34PAA*DVA KAeRVAVAewASAAsyAi MANAiSA*KR GAAEIVAd‹More »
 
35BAALAIVALAAsAw~AUVA aAnA*dSA*KRBAAPAUbAA{More »
 
36P~AbAAsA anAE sAAEMAnAAWAdEsAA[ SA*bAUPA^sAAd HRPA^sAAdMore »
 
37IVAxAAnA SABdKAESAPARMAAR nATVARIsA*HMore »
 
38Z~Ai anAUYAAEGAd^AR sAuyAZ~Ai dEVAIVAJYA‹More »
 
39KuIzA SABdKAESA (a*GAE‹-GAUJRAtAi)bAT< nARHIR KE.More »
 
40GACcMAtAPABA*wA anAE sA*gAPAGAItA tAWAA JenAGAitAAZ~AiMAd# BAUIwwAsAAGARsAuIRSVAR‹More »
 
41sAUtAInAPAAtAMore »
 
42SABdAWAr KAEzASAAH MAAEtAiLAALA MAnAsAUkALAALAMore »
 
43YAUGAP~AwAAnA Z~AiIJnAdtAsAuIRGAA*wAi dULArbAKUMAARMore »
 
44SA*kAEZ~VAR MAHAtAiWArZ~Ai JYAntAIVAJYA‹More »
 
45MAulA IsAwwAA*tAAEnAAE sAMAnVAYAdAESAi BAECARbAA{More »
 
46JenAAEnAA* MAHAnA# RtnAAEMore »
 
47IVAdEH GAuJRAtAi sAAXARAEMore »
 
48RAzT^iYA PA*CAAGAMore »
 
49Z~Ai KeVALYA ]PAInAzAtA#More »
 
50KzQAbAuzANAMA#bAT< JYAnAARAYANAMore »
 
51sARKARi bAAzAAPA*CAnAAE aHEVAALAbAARtA sARKARMore »
 
52anA*tA aAkYAAnA MAAlAAZ~Ai VAezNAVA anA*tAP~AsAAd IyAKMALAALAMore »
 
53Z~Ai MAHAbAARtA VAnAPAVArMore »
 
54P~AVAiNA sAAGAR sATiKMore »
 
55wAMAr sA*dESAHEMAANAi IyAbAUVAnA VAiR‹bAA{More »
 
56Z~Ai aAnA*dwAnA PAwA RtnAAVAlAiKAPADiYAA MAAEtAiCA*d IGARwARLAALAMore »
 
57Z~Ai MAuItArPAuJAWAAnAKi GAAEKULAdAsA PAUvsAAEtAMAMore »
 
58cA*dAEGYA ]PAInAzAdJAEzAi Z~Ai VAAsAUdEVA MAHASA*KRMore »
 
59P~AVACAnA IPAYAuzAsVAAMAi MAHAsAtAiJi Z~Ai LAiLAAVAtAiBAA{More »
 
60JYAAnA*dKEVAlAi CAIRyAZ~Ai MAUInAsAU*dRsAuIR MAHARAJMore »
 
61Z~Ai dAsABAAEwAPARMAAR RtnAIsA*H diPAIsA*HMore »
 
62IyAbAAzAi P~AAVAeIwAK PAAIRbAAIzAK SABdsA*G~AHMore »
 
63JYA bAARtAi bAAGA BAiJAEaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
64tAMAARi JAtAnAE aAElAkAAEnAAYAK JnAKMore »
 
65sAUnA bAA{ sAAwAOnAAYAK JnAKMore »
 
66HsAtAA* JDSAE HiRA...{sAMAA{LAi nAsAiRMore »
 
67aACAMAnASAAH REkAABAHEnA-sA*PAA.More »
 
68tAnAAVAMAUIKtAnAAYAK JnAKMore »
 
69bAARtAMAA* GAOHtYAAnAU* a*G~AE‹ MAulAwAMArPAALAMore »
 
70PA*CAAYAtA RAJ anAE bAARtAiYA RAJYAtA*yAwAMArPAALAMore »
 
71sA*sKdLAALA sAURESA-sA*PAA.More »
 
72‹VAnAMAUIKtASAAH sAUHAIsAnAi P~A.-anAUVAAdMore »
 
73‹VAnAMAUIKtAZ~AiRAMA ICA*tAAMAINAMore »
 
74PASAUPAALAnA kAtAAnAi sAHAYAKARi YAOJnAAVAezNAVA IBAIPAnACA*˜-sA*PAA.More »
 
75bAARtAnAi BAdnAAMAi anAE dURUPAYAOGAwAMArPAALAMore »
 
76RIlAYAAMANAU* VAwAMArPAALAMore »
 
77MAARO VAHALAO PAesAO!PAšnAAbAnA sAURESAMore »
 
78MAnA JE MAAnAE nAA HARMore »
 
79sAFlA ‹VAnAnAA* 201 xAAnAsAuyAODAè.JOGAi sAUnAiLAMore »
 
80VAiVAEKVAiJYAbAGAtA VAiJYA-sA*PAA.More »
 
81VAiVAEKVAiJYAPAAQK RMANA VAACAsPAItAMore »
 
82aARsAnAA* JlAdLAALA sAURESAMore »
 
83IVAVAEK VALLAbAPAAQK RMANA VAACAsPAItAMore »
 
84MAARi sA*SAOwAnA YAAyAADAè.KAdRi IRjVAAnAMore »
 
85aAQE PAHOR aAnA*d RE...wAOlAIKYAA dSArnAAMore »
 
86JnARLA nAOLAEJIyAVAEdi P~AdiPAMore »
 
87KALAELAKRnAA LAILAtA InABA*wAOIyAVAEdi ICAMAnALAALA sA*PAAdnA.More »
 
88MAAsTR Ki TU sAKSAEsA ‹.PAi.aEsA.sAi PARiXAAP~AA. DO. SAAH P~AItAbAA More »
 
89‹.PAi.aEsA.sAi VAGAr 1,2 nAi MAkYA PARiXAA MAATE GAUJRAtAi sAAIHtYADO. P~AO BAi. sAi. RAQOD-sA*PAAdKMore »
 
90Z~Ai GAUNARtnA KAESAsAUMAItAMore »
 
91P~AACAinA KAVYAMAAlAAKA*TAVAAlAA HRGAAEIVA*ddAsA d^ARKAdAsAMore »
 
92aAsAAEJ atYAACAAR KEsAdEsAA[ PAANA‹VAnA KRSAnA‹More »
 
93nAiItA MA*JRiPA*IDtA IVAzNAU*dEVA sAA*KlAEZ~VARMore »
 
94PAItAxAAYAAeGAnwARAYANAMA#aASAR J.MA.More »
 
95PAAeRAINAK KWAAKAEzAdERAsARi DAHYAAbAA{ PAitAAMBARidAsAMore »
 
96PA*CAdSAiSAAsyAi HAWAibAA{ HIRSA*KRMore »
 
97]zAAKAntAIdVAETiaA bAAEGAind^RAVA RtAnALAALAMore »
 
98xAAnA sA*IHtAASAUKLA BA*sAiwARMore »
 
99sAAQinAA sAAIHtYAnAU* IdGdSArnAdERAsARi DAHYAAbAA{ PAitAAMBARidAsAMore »
 
100ICA*tAInAKASAAH P~AiItAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »