Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1RAtARANAidLAALA sAURESAMore »
 
2JUnAAGAqnAO aAjAdi J*GAsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
3YAOGA - sAMAnVAYACAAVADA MAAnAIsA*HbAA[More »
 
4sAAIVAyAi - sAAR (bAAGA-1)CAAVADA MAAnAIsA*HbAA[More »
 
5PAA*DUR*GA SAAsyAi : aEK MAULAAKAtAdLAALA sAURESAMore »
 
6KEIFYAtASAAH nARESAMore »
 
7P~AAWArnAAP~AdiPASAAsyAi nAMArdASA*KRMore »
 
8FAwAR VAALAEsA LAEkAsA*CAYA bAAGA-4VAALAEsA FAwARMore »
 
9FAwAR VAALAEsA LAEkAsA*CAYA bAAGA-3VAALAEsA FAwARMore »
 
10FAwAR VAALAEsA LAEkAsA*CAYA bAAGA-2VAALAEsA FAwARMore »
 
11FAwAR VAALAEsA LAEkAnAsA*CAYA bAAGA-1VAALAEsA FAwARMore »
 
12VASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
13SABdnAA VANAjARAdLAALA sAURESAMore »
 
14aEK MAU“i sAUkAnAAYAK JnAKMore »
 
15wAMArMA*GALAVAALAEsA FAwARMore »
 
16jLAK-P~AbAAtAdLAALA sAURESAMore »
 
17bAARtA P~AVAAsAsA*PAT nA*dKUMAARMore »
 
18sVAtA*yA bAARtAsA*PAT DU*GARsAi wARMAsAiMore »
 
19aAYAU IVArxAAnASAAH KAIntALAALAMore »
 
20Z~AiMAd^ LAAEKbAAGAVAtAbAT< nAAnAAbAA{More »
 
21MASAMAAr GAAetAMAMore »
 
22G~AAMALAXMAidEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
23IJ*dGAinAAE aAnA*dPA*IDtA MAUInA nAEIMACA*d^‹More »
 
24IJ*dGAinAAE aAnA*dsAAIHtYARtnA dEVAEnd^ MAUInAMore »
 
25HAsYA tABAELAAEKAEQARi JGA‹VAnA yAiKMA‹More »
 
26MAUSAAYARE-HAsYAKAEQARi JGA‹VAnA yAiKMA‹More »
 
27aARAMAE-HAsYAKAEQARi JGA‹VAnA yAiKMA‹More »
 
28aAnA*dnAAE akAADAEKAEQARi JGA‹VAnA yAiKMA‹More »
 
29HAsYA tABAELAAEKAEQARi JGA‹VAnA yAiKMA‹More »
 
30IJ*dGAi ‹tAAE YAAnAE IVAJYAKlAAMAHEtAA MAAEHnALAALA aEsA.More »
 
31Z~Ai aAnA*d sAAwAnAAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
32JnARLA aEJYAUKESAnAP~AA. dVAE aECA. aEMA.More »
 
33JnARLA aEJYAUKESAnAP~AA. RAJGAURU aEnA. YAU.More »
 
34JnARLA aEJYAUKESAnAP~AA. DAE. SAUKLA JE. aEMA.More »
 
35JnARLA aEJYAUKESAnAP~AA. DAE. aG~AVAALA bAGAVAtASARNAMore »
 
36PAnAwATdEsAA{ jiNAAbAA{More »
 
37PAUnAJrnMAaAEjA dULAERAYA MAHiPAtARAYAMore »
 
38aAIdVAAsAi cu*dNAAMore »
 
39xAAnACA> PAUstAK 6 QU*SAEQ RtAnA‹ FRAMA‹More »
 
40xAAnACA>SAEQ RtAnA‹ FRAMA‹More »
 
41bAARtA dSArnA-3 (sVAAtA*yWA sA*G~AAMA-1)bAT MAUlASA*KRMore »
 
42PAUR*dR PARAJYA tAWAA aIVAbAKtA aAtMAAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
43sA*sWAAnA RAJKAETnAi DiREKTRi PAUstAK BAiJ*AUMore »
 
44GAUJRAtAi sAAIHtYA - PAIRzAdusA*MAELAnAPA*DYAA ]PAEnd^More »
 
45GAUJRAtA dSArnA (sAAIHtYA )RAVAlA anA*tARAYA MAINASA*KRMore »
 
46aMAE BAwAA*dVAE JYAAEtAind^ HIRHRSA*KRMore »
 
47aMAE BAwAA*MAHEtAA wAnAsAUkALAALA KMore »
 
48PARMAH*sAnAA KWAAPAsA*GAAEMore »
 
49aAwYAAItMAK SABdKAESA-3JAdVA HIRbAA[More »
 
50aAwYAAItMAK SABdKAESA -2JAdVA HIRbAA[More »
 
51GAUJRAtAi IVAZ~VAKAESA kA*D-9 (WA-nA)QAKR wAiRUbAA[More »
 
52GAUJRAtAi IVAZ~VAKAESA kA*D-8 (j-tA)QAKR wAiRUbAA[More »
 
53GAUJRAtAi IVAZ~VAKAESA kA*D-7 (CA -J)QAKR wAiRUbAA[More »
 
54GAUJRAtAi IVAZ~VAKAESA kA*D-6 (GA-gAAE)QAKR wAiRUbAA[More »
 
55GAUJRAtAi IVAZ~VAKAESA kA*D-1 (a-aA)QAKR wAiRUbAA[More »
 
56GAUJRAtAi IVAZ~VAKAESA (bAuIMAKAkA*D)QAKR wAiRUbAA[More »
 
57MAU*BA[MAA* WAYAELAA* MAAETA* HULADnAAE HEVAALAMore »
 
58PAEMAdAdEVAi ]FEr MAERiYAABAHEnAYAAIxAK MAINALAALA IVASVAnAAWAMore »
 
59Z~Ai VAEdA*tA KEsARibAT< RAMASA*KR MAAEnA‹More »
 
60bAARtAnAi IVAdESAnAiItASAAH BAi.sAiMore »
 
61CAAEkAER VAALAiTAGAAER RVAind^nAAWAMore »
 
62MAwAUR KAVYAKIVA nAMArdASA*KR LAALASA*KRMore »
 
63syAiaAEnAU* sVAGArPAqiYAAR aMAMore »
 
64nAMArd nAU* MA*IdRbAT IVAZ~VAnAAWA MAGAnALAALAMore »
 
65vPAP~Ad KLAAbA’ MAAKr*DMore »
 
66JnMAbAuIMASAAH KAIntALAALAMore »
 
67nAIndnAiduRKAlA JYAEnd^RAYA bAGAVAAnALAALAMore »
 
68GAAMADiaA nARdEVAAE anAE nAVAA IVACAARAEnAi VAAtAAEPAqiYAAR aMAMore »
 
69xAAnAP~AAPtAinAU* tAutAiYAKRNAMore »
 
70dSAvPAKPA*DYAA bAGAVAtAiP~AsAAd Di.More »
 
71awYAAtMA MAAGArdSArnAsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
72VYAAYAAMAxAAnAKAESAMAUJUMAdAR dtAAyAEYA ICA*tAAMANAiMore »
 
73sVAGArnAU* aMAPAqiYAAR aMAMore »
 
74Z~Ai YASAAEIVAJYAZ~Ai YASAAEIVAJYA sMAUItAG~AnWAMore »
 
75sWAAInAK RAJKiYA sVAsAtAARAVAsAAHEBA MAYAARAMA SA*bAUnAAWAMore »
 
76BAULABAULAE IHndJAGAUzTE MAHAdEVA RAMACA*d^More »
 
77Z~AiPA*CAdSAibAT< PAU*JAbAA{ sAAEMAESVARMore »
 
78GAUJRAtAi IVAZ~VAKAESA kA*D-13(BA-BAAE)QAKR wAiRUbAA[More »
 
79Z~AiYAUtA# dAESAinAA ‹VAnAU* REkAAICAyAMore »
 
80MAEgAdutAVYAAsA IyAbAUVAnA GAAeRiSA*KRMore »
 
81RAJKAET DiREKTRiSAAH sAUIMAtACA*d^ PAi.More »
 
82KHAnA KAVYAKIVA KHAnA‹ wAMArIsA*HMore »
 
83Z~Ai bAJnA IsA*wAUBAAPAUbAA[ cAETALAALAMore »
 
84BAUwwACAIRtAMA#aAQVALAEE RA.BAMore »
 
85LAILAtA KLAA dSArnA-1 (aIbAnAYA-Z~AAVYA)MAMore »
 
86sAAIHtYA dSArnA (bAARtAiYA-2)BAXAi RAMAP~AsAAdMore »
 
87GAUJRAtA dSArnARAVAlA anA*tARAYA MAINASA*KRMore »
 
88KPATELA GAAERwAnAbAA[More »
 
89sAAIHtYA dSArnA-2bAAYAANAi IHRVALLAbAMore »
 
90B~AÁA*D dSArnARAVAsAAHEBA MAHiPAtARAMA vPARAMA nAiLAK*QMore »
 
91B~AÁA*D dSArnAsAUWAAR cAETUbAA{More »
 
92CASMAA*nAA KACA PARPAAREkA RMAESAMore »
 
93sTE^TE‹K MAEnAEJMAEnTMAHEtAA wAVALAMore »
 
94Z~Ai sA*UdR IVALAAsAPATELA dESAAbAA{ nARAEtAMAbAA{More »
 
95JnAsA*PAKr aEK PAIRCAYAP~AA. DO. bATMore »
 
96sAOnAERi aAVAtAiKALA tARF...IsA*H JOIGAndRMore »
 
97RAzTÄGAitAsA*SAO.-sA*PAA.: DO.KAdRi IRjVAAnAMore »
 
98RAzTÄGAitAsA*G~AAHK-YAAIxAK [ndULAALA KnAeYAALAALAMore »
 
99IVAnAAEd IVAHARMAHEtAA tAARKMore »
 
100IVAnAAEBAA nAi VAAtAAEIVAnAAEBAAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »