Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1sAFlAtAA tAMAARA HAWAMAA*KAEQARi MAwAUMore »
 
2tAiWAAErtAMA]PAAwYAAYA bAuPAEnd^More »
 
3wAR-BAAIHRE bAAGA 4VADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
4KHEVAtAKAESAdEsAA{ sAtAiSACA*d^More »
 
5ÀdYAwAMArFAwAR VAALAEsAMore »
 
6‹VAnAdiPAPAETLAiKR {ZVARMore »
 
7bAudAnAGA*GAA 1LAAE kA*DIVAnAAEBAAMore »
 
8sAA*BAELAAnAA* sAuRSAANAAEMore »
 
9HIR ` ‹VAnA PAGARNAPAuJYA Z~Ai MAAETAMore »
 
10HIR ` ‹VAnA PAGAWAiPATELA KUMAUdBAHEnA IVAzNAUKAntAMore »
 
11HIR ` ‹VAnA PAGAWAiPAuJYA Z~Ai MAAETAMore »
 
12IdLAnAi VAAtAAE bAAGA 3jVAERi RIsAKMore »
 
13yAi‹ SAIKtAIVAnAAEBAAMore »
 
14GAAERkA anAE MAICcnAd^SAUKLA YASAVA*tAMore »
 
15>AIntAKAR GAA*wAi‹SAUKLA YASAVA*tAMore »
 
16sAAEMAVALLAiSAUKLA CA*d^VAdnAMore »
 
17VAA. MAAE. SAAHnAAE sA*sAARsAUwAARAEREMAANAi IyAbAUVAnAMore »
 
18HU* nAE MAARi BAAsAUSAiLAMore »
 
19sAA*BAELAAnAA sAuRSAANAAEMore »
 
20aMAWAi DAESAinAi aVAlA VAANAiPARMAAR JYAMALLAMore »
 
21aMAWAi DAESAinAi aVAlA VAANAiVAMAAr InAR*JnAMore »
 
22sABAsAE }*CAi P~AEMA sAGAA{JAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
23dIRYAAnAi MAiQi LAHRVAewA IVAJYARAYA KLYAANARAYAMore »
 
24dEHwAMArFAwAR VAALAEsAMore »
 
25KUTU*BAwAMArFAwAR VAALAEsAMore »
 
26sAdACAARVAALAEsA sAi. ‹.More »
 
27YAAeVAnA V~AtAFAwAR VAALAEsAMore »
 
28GAFAwAR VAALAEsAMore »
 
29‹VAnAU* bAAWAU*RIVASA*KR MAHARAJMore »
 
30sPAiDPAOsTSAObAA DEMore »
 
31MAEgAdutAPA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
32nAiItA SAtAKQAKR SAA*ItALAALA anAU.More »
 
33VAEsTMAA*WAi BAEsTGAJJR JYAAEItAKAMore »
 
34PA*CAAYAtA PAIRCAYAbAT< P~AEMASA*KR VA.aAMAUkAMore »
 
35VYAIKtAMA*GALAVAALAEsA FAwARMore »
 
36P~AEMAnAi bAETSAAH sA*‹VAMore »
 
37RAMAsAEtAU-RAzT^iYA aEKtAAnAU* P~AtAiKDO. sVAAMAi sAUB~AMAINAYAnAMore »
 
38MAAnAVAtAAnAi MAHEKdEsAA{ KUMAARPAAlAMore »
 
39HIR: ` BAAlAKAEnAA MAAETAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
40aEK DAÁAnAi dAEq DAYARi bAAGA 1VYAAsA BAABAUbAA{More »
 
41PAEWAAbAA{ PAURANAPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
42G~A*WAnAAE PAAVAnA PA*WAdVAE REkAAMore »
 
43BASAAsyAi aRIVAnd nAMArdASA*KRMore »
 
44BAA*wA GAQIRYAA*MAHEtAA CA*d^VAdnA CAi.More »
 
45IVARAT dSArnAPYAARELAALAMore »
 
46FuLA KHE cE tAMAE sPASYAAr nAE HU* kAiLYAU !dEsAA{ dAELAtARAYA MAGAnALAALAMore »
 
47YAUGAPAURUzAnAU* ]PAVAnAbA’ KMore »
 
48YAUGAPAURUzAnAU* ]PAVAnAIJB~AAnA kALAiLAMore »
 
49sAFlAtAAnAA* 8 sAAwAnAAEMAHEtAA MAAEHnALAALA aEsA.More »
 
50sAFlAtAAnAA* 8 sAAwAnAAEaELAnA JEMsAMore »
 
51ICA*tAnAnAi KEDiMAUInARAJ Z~Ai PAxAsAAGAR‹ GAINAMore »
 
52PARPAAETAsAUtARiaA CAnd^AKAntAMore »
 
53SAEQnAAE DAÁAESAAsyAi aRIVAnd nAMArdASA*KRMore »
 
54aIbAnAVA nAAMAAVAILA IVAbAAGA 1 LAAE anAE 2 JAE sAAWAESAAsyAi aRIVAnd nAMArdASA*KRMore »
 
55R*GA bA*GA nAA LAAETSAAsyAi aRIVAnd nAMArdASA*KRMore »
 
56MAAEtAi VAERAYAA MAANAEKCAAEKMAA*SAAsyAi aRIVAnd nAMArdASA*KRMore »
 
57MAnAnA anAE MA*tAVYAAEMAHEtAA VAAsAUdEVAMore »
 
58>A*ItAnAA MAAGAErIVAwAALA*KAR sAtYAdEVAMore »
 
59sAAwAK anAE sAAwAnAAQKAR IVAMALAAMore »
 
60KARAGAARMAA* CAAR VAzArPA*CAAELAi {ZVARMore »
 
61IHMAALAYAnAA PAyAAEYAAEGAEZVARMore »
 
62G~A*WAGAIRMAAMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
63CAAEPAATinAE BAA*KDEWAiMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
64xAAnA JYAAEtAPATELA sAAEMAAbAA{More »
 
65xAAnA JYAAEtAPATELA P~AHLAAdbAA{More »
 
66KsAU*BAinAAE R*GA 2MAEgAANAi MAHEnd^ anAU.More »
 
67PAUstAK PAsA*dGAinAA IsAœA*tAAEbAeYAA cGAnALAALA MAWAURdAsAMore »
 
68YAUGAICAyABAUœ wAeYArCAnd^ R.More »
 
69MAnAMAA* aAVYAU*More »
 
70sAuDisAAEPAARiPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
71sAuDisAAEPAARiPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
72RIVAVAARnAi sAVAARPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
73HU*, RAwAA anAE RAYA‹PAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
74IVAnAAEHAYAnAPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
75sAuDisAAEPAARiPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
76‹VAnAsA*SAAEwAnASAAH nA*dLAALA tAGAiLAALAMore »
 
77‹VAnAsA*SAAEwAnAnAiLAK*Q HEMA*tAKUMAAR GANAAbAA{More »
 
78SAAEwAMAA*DAE. jVAERi IBAIPAnA ‹VANACA*dMore »
 
79MAUMAUXAU YAAIyAK YAA CAAQA*VAAlAAnAA* sA*sMARNAAEsAEtALAVAAD IVAMAlAAMore »
 
80MAUMAUXAU YAAIyAK YAA CAAQA*VAAlAAnAA* sA*sMARNAAEsA*tA MAikAiLA nAe{MAiMore »
 
81MAUKtA IVAHARJAEzAi nATVARLAALAMore »
 
82VAsAItA GANAtARi 1961 GAUJRAtAMore »
 
83P~AsAIyAKA xAAnAKAESA 1SAUKLA BA*sAiwARMore »
 
84Z~AwwAAnAi RAIyAMAHEtAA YASAAEwARMore »
 
85YASAAEwAARAMAHEtAA YASAAEwARMore »
 
86MAAtA< VA*dnAAMAHEtAA diPAKMore »
 
87a*tARnAi }IMAraAEMAHEtAA VALLAbA‹ bAANA‹More »
 
88PAA*CA VARsAnAA* PA*kAiDAMAGAnALAALA sAtAiKUMAARMore »
 
89aA wARtAi ! aA LAAEK !MAAEdi GAAEPAALAdAsA P~A.More »
 
90MAstAFKiRnAA* HAsYA MAAEtAiMAstAFKiRMore »
 
91sVARAJYA SAAsyAIVAnAAEBAAMore »
 
92PAIRCAYAnAbA’ RMAESA MA.More »
 
93sARlA HstAREkAA dSArnAMAHEtAA MAHAsAUkALAALA VAi.More »
 
94aWA Z~Ai bAJnAMAALAA bAAGA 2 JAEMAisyAi Z~AikAAEDAbAA{ RAMA‹More »
 
95{dMA# tAbA’ IVAnAAEdMore »
 
96PA*CAAMAbA’ MAiRA*More »
 
97PA*CAAMAIVAnAAEBAAMore »
 
98VYAAsA PAVArMAHEtAA JYAAMore »
 
99PAuVAArPARB~AÁbA’ aInAvwwAMore »
 
100aVAlAE kAuNAEWAiPATVAA ICAnAUbAA{ bAAEGAiLAALAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »