Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1IPAKInAKBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
2GAAERkA anAE MAICcnd^PAATVAA ICAnAUbAA{More »
 
3sAAdi ISAkAAMANA PAUstAK 6 QU*.PATELA MAGAnALAALA SA*KRbAA{More »
 
4LAAGANAinAA diVAAPATELA [Z~VARbAA[ R.More »
 
5KRUNAAnAU* KAVYAPATELA [Z~VARbAA[ R.More »
 
6G~AAMALAXMAidEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
7BLAEK nAA{TbAGAdEVA KnAUMore »
 
8IPASAACA GAqnAVAnAitA sAEVAKMore »
 
9dSAMAAE G~AHbAGAdEVA KnAUMore »
 
10DRbAGAdEVA KnAUMore »
 
11sAAGARLAXMAinAVAnAitA sAEVAKMore »
 
12MAAEtAi VAERANAA* CAAEKMAA*GANAAyAA IGARiSAMore »
 
13gAAtAKbAGAdEVA KnAUMore »
 
14sAtAiaAEnAA tAEJwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
15PAANAinA*U PAAsArLASAMAAr GAAetAMAMore »
 
16j*jAVAAtASAMAAr GAAetAMAMore »
 
17Z~AidtAP~ABAAEwAKLYAd^UMABAUVAA KitArnAACAAYAr MAHARAJ Z~Ai dtAAyAEYAMore »
 
18Z~AiMAnnAAWA CAIRtA# MAAnAsAMore »
 
19Z~AinAVAnAAWA CAIRyABAUVAA KitArnAACAAYAr MAHARAJ Z~Ai dtAAyAEYAMore »
 
20aPAuVAr aVAsAR aEVAAE KYAARE aAVASAE ?Z~Ai KAnA‹sVAAMAiMore »
 
21sAA*VAtsAIRK SAAsyAiYA IVACAARaACAAYAr IVAJYAnAiItAsAuRiZ~VAR‹More »
 
22sAICAyA sAAXARMAAlAAJAEzAiPAURA JYAsAUkARAYA IVA.PAUvzAAEtAMAMore »
 
23RAJKAET sAtYAAG~AHPAAQK RAMAnAARAYANA nAAGARdAsAMore »
 
24PAAEzAwA-IVAwAibAAYAANAi HIRLAALA ‹VARAJbAA{More »
 
25sAUdSArnA GAwAAVALAiw~AUVA KESAVALAALA HzArdRAYAMore »
 
26KAVYAKAestAUbAId^VAEdi BAULAAkAiRAMA CAKUbAA{More »
 
27RAMAAYANA anAE ]tARGAitAYAAIxAK ISAVALAALA wAnAESVARMore »
 
28Z~AiMAd# bAAGAVAtAdSAMAsK*wAKMore »
 
29GAitAA PAIRCAYAMAJMAUdAR BAABAU RAMAdYAALAMore »
 
30Z~Ai JenA xAAnA sAAGARMore »
 
31GAUJRAtAi bAAzAAnAAE KAESAMore »
 
32sA*sKtAlAVALAKR GANAESA sAdAISAVAMore »
 
33PAURANA PAiYAuzAPATVAARi RNAcAEDdAsA VA<*dAVAnAdAsAMore »
 
34sAMAAIwAKSAtAKId^VAEdi MAINALAALA nAbAUbAA{More »
 
35GAUJRAtA dSArnAGAAERIsAYA V~AJLAALA VAi. (sA*PAAdK)More »
 
36PAAYAAnAAE PAYAArYAKAESAbAAVAsAAR MAFtALAALAMore »
 
37GAINAtA IVAxAAnARAVAlA aECA.aEnA. (sA*PAAdK)More »
 
38]PAdESAAMAMore »
 
39Z~Ai ]tARAwYAYAnA‹ sAuyACAitALAiYAA MA*GAlA‹ HR‹VAnAMore »
 
40]PAdESAMAAlAA P~AKRNAMAUInARAJ Z~Ai VAMore »
 
41Z~Ai sAVAr InANArYA P~AKRNAVAKiLA sAUndRLAALA MAINALAALAMore »
 
42Z~Ai aAnAnd-KAVYAMAHAEdIwAJVAERi nAGAinAbAA{ sAAKRCA*dMore »
 
43MALABAARinAA* KAVYARtnAAEMALABAARi IFRAEJ BAEHERAMA‹More »
 
44P~AACAinA KAVYA MAALAA G~A*WA 6SAAsyAi nAAWAASA*KR PAuJASA*KRMore »
 
45P~AACAinA KAVYA MAALAA G~A*WA 6KA*TAVAAlAA HRGAAEIVA*ddAsA d^ARKAdAsAMore »
 
46dLAPAtARAMAnAi KIVAtAASAAsyAi KESAVARAMA KA.More »
 
47aAtMAInARiXANA anAE sA*KLPAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
48aDkAE PADkAEDAE. dR‹ P~AVAiNAMore »
 
49aDkAE PADkAEDAE. dR‹ P~AVAiNAMore »
 
50aEK KdMA aAGAESAAH RIsAKLAALA aECA.More »
 
51VANAtAuTYAA sA*BAwAAESAAH PAMore »
 
52sABARsASAAH P~AiItAMore »
 
53P~AACAinA KAVYA MAAlAA G~A*WA 32SAAsyAi nAAWAASA*KR PAuJASA*KRMore »
 
54P~AACAinA KAVYA MAAlAA G~A*WA 32KA*TAVAAlAA HRGAAEIVA*ddAsA d^ARKAdAsAMore »
 
55P~AAICAnA KAVYAMAAlAA G~A*WA 7SAAsyAi nAAWAASA*KR PAuJASA*KRMore »
 
56P~AAICAnA KAVYAMAAlAA G~A*WA 7KA*TAVAAlAA HRGAAEIVA*ddAsA d^ARKAdAsAMore »
 
57P~AACAitA KAVYA a*K 1 LAAE.SAAsyAi nAAWAASA*KR PAuJASA*KRMore »
 
58P~AACAitA KAVYA a*K 1 LAAE.KA*TAVAAlAA HRGAAEIVA*ddAsA d^ARKAdAsAMore »
 
59P~AACAinA KAVYA a*K 3 JAE.SAAsyAi nAAWAASA*KR PAuJASA*KRMore »
 
60P~AACAinA KAVYA a*K 3 JAE.KA*TAVAAlAA HRGAAEIVA*ddAsA d^ARKAdAsAMore »
 
61P~AACAinA KAVYA a*K 2 JAE.SAAsyAi nAAWAASA*KR PAuJASA*KRMore »
 
62P~AACAinA KAVYA a*K 2 JAE.KA*TAVAAlAA HRGAAEIVA*ddAsA d^ARKAdAsAMore »
 
63sAUbAAIzAtA LAHRiKHAnAJi wAMArIsArHMore »
 
64sA*tASAAH LAiLAABAEnAMore »
 
65tAPAtYAAkYAAnASAAsyAi nAAWAASA*KR PAuJASA*KRMore »
 
66tAPAtYAAkYAAnAKA*TAVAAlAA HRGAAEIVA*ddAsA d^ARKAdAsAMore »
 
67B~AÁdtA CA>VAItAr RAsA. (ICAtsA*bAuItA RAsA.)More »
 
68PAd#MAnAAbADAE. VYAAsA KAIntALAALA BA.More »
 
69TPAALAITIKTAEnAi RAEMAA*CAK KWAASAEQ KiItArKA*tAMore »
 
70TPAALAITIKTAEnAi RAEMAA*CAK KWAACAETR‹ aEsA. PAi.More »
 
71JAtA MAHEnAtAKElAKR RVAind^More »
 
72MA*IdR d^ARE]PAAwYAAYA >A*ItAMore »
 
73MA*IdR d^AREIJB~AAnA kALAiLAMore »
 
74MA*IdR d^uARE]PAAwYAAYA >A*ItAMore »
 
75MA*IdR d^uAREIJB~AAnA kALAiLAMore »
 
76tAR*GALAiLAAJAEzAi nATVARLAALAMore »
 
77HAsYA MA*IdRnAiLAK*Q IVAwAABAHEnA R.More »
 
78RkADtAA RAMAPALAASAMore »
 
79aAPANAE FRi nA IVACAARiaE?aACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
80VAexAAInAK aIbAGAMAKARiaA aÎZVAnAMore »
 
81VAexAAInAK aIbAGAMAd*GAi RIsAKLAALAMore »
 
82sARKARi sAMAAJdEsAA[ a*BAALAALA sAAKRLAALAMore »
 
83xAAnA CA> (YAAnAE GAUJRAtAi sAA{KLAAEPAiDiYAA)RtAnA‹ PAEstAnA‹More »
 
84FAEJdARi GAUnHAnAAE KAEzAMAANAEK VASARAMA PAitAA*BARMore »
 
85dASArInAK KAESA (P~AWAMA kA*D)bA’ cAETELAALA nARbAERAMAMore »
 
86GAUJRAtAi sAAIHtYA - PAIRzAdusA*MAELAnAPA*DYAA ]PAEnd^More »
 
87G~A*WA anAE G~A*WAKARnAiLAK*Q IVAwAABAHEnA R.More »
 
88GAUJRAtA sAAIHtYA sAbAA aMAdAVAAdMore »
 
89aAELA [InDYAA MARCAnTsA DiREKTRiMore »
 
90IK*DRGAATrnA]PAAwYAAYA KASAiRAMA P~AAGA‹More »
 
91dAEHARtnAAVALAiMore »
 
92MAiRA* PAEMA diVAAnAi (bAAGA 1-2)QAKUR RAMACAnd^ nAARAYANAMore »
 
93xAAnACA>SAEQnAA RtAnA‹ FRAMA‹More »
 
94KCcnAi LAAEKVAAtAArsA*PAT DU*GARsAi wARMAsAiMore »
 
95sAAYAUJYAJAEzAi sAURESAMore »
 
96RAsA KU*J-2SAAIntA BARFiVAAlAAMore »
 
97bAAeGAAEILAK KAESAdERAsARi DAHYAAbAA{ PAitAAMBARidAsAMore »
 
98sAAXAR‹VAnAIyAPAAQi GAAEVAwArnARAMA MAAwAVARAMAMore »
 
99sARsVAtAiCA*d^IyAPAAQi GAAEVAwArnARAMA MAAwAVARAMAMore »
 
100IVASAUwwA-P~AEMA-P~AVAAHinAiMAUInA Z~Ai cAETALAALAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »