Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1IKRAtAAJUrnAiYAMAaASAR J.MA.More »
 
2MAAtArD JYAAEItAIVArxAAnAkAA*DVAAlAA K*CAnALAALA MA*cARAMAMore »
 
3dEHi anAE tAEnAi dEHiaAEjA dULAERAYA MAHiPAtARAYAMore »
 
4sA*sKPAURAEIHtA nAMArdASA*KR bAAEGAiLAALAMore »
 
5BAARMAAsAA sA*G~AHJEsALAPAURA ISAVALALAALAMore »
 
6sA*sAARMAA* sVAGArPAqiYAAR aMAMore »
 
7SAAMALA sAtAsA{dLAPARAMA DAHYAAbAA{More »
 
8IdVYA ‹VAnAnAU sAAR tAtVAMore »
 
9P~AACAinA bAbAMore »
 
10LAAEPAAMAUd^A kA*D-2-3MAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
11RIqYAAlAi RAtA bAA.2MAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
12RIqYAAlAi RAtA bAA.1MAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
13P~AsAInnAKA IVA>MAKAEzASAUKLA BA*sAiwARMore »
 
14IyAbAAzAA KAESAaACAArYA BACAUbAA[More »
 
15HVAE tAAE JAGAiaEsAICCAdAnAnd sVAAMAiMore »
 
16anAAEkAA* ‹VAnAICAyAAEPA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
17RMYAAINA VAiXYAJAEzAi sAURESAMore »
 
18KAQiYAAVAAD DiREKTRiRtAnA‹ PAEstAnA‹More »
 
19KAQiYAAVAAD DiREKTRiRtAnA‹ PAEstAnA‹More »
 
20KAQiYAAVAAD DiREKTRiRtAnA‹ PAEstAnA‹More »
 
21KAQiYAAVAAD DiREKTRiRtAnA‹ PAEstAnA‹More »
 
22REVAAKA*QA DiREKTRiPARMAAR LAAwAAbAA{ HR‹More »
 
23aOGANAisAMAi sAdinAi GAUJRAtAi G~A*WAsAMAMAHEtAA diPAKMore »
 
24PA*CAAYAtA PAIRCAYAVAezNAVA IBAPAinACA*d^ sA*.More »
 
25GAlYAU* aETLAU* GAlYAU*....dA*Qi IBAndU CA*.More »
 
26GAlYAU* aETLAU* GAlYAU*....dA*Qi vXMANAi DU*.More »
 
27MAANAsAnAU* KA*{ KHEVAAYA nAIHJOzAi IdnAKRMore »
 
28tAAJA KLAMAMAA* aE J KE...CAOKsAi MAUKULAMore »
 
29P~AKiNArMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
30BAAlAKOnAU* }IMArJGAtADO. PA*IDtA HIzArdA RAMAUMore »
 
31MAnAnAU* aAKASA KETLAU* GAOIPAtA? KETLAU* VYAAPAK?DO. PA*IDtA HIzArdA RAMAUMore »
 
32MAstAFKiRnAi MAHEFiLAMAstAFKiRMore »
 
33Z~AA nAA tAER IdVAsAIVAnAAEBAAMore »
 
34GAFAwAR VAALAEsAMore »
 
35YAAeVAnAV~AtA nAVAi PAEqinAE bAAGA 4 WAAEFAwAR VAALAEsAMore »
 
36sAtYAAWAr nAi sAAwAnAAZ~AiMAtAi BAARA{ CAAvLAtAA VAi.More »
 
37sAtYAAWAr nAi sAAwAnAAanAUbAVAAnA*d‹More »
 
38bAuLYAA*nAE PA*WA BAtALAAVAJAEPATELA [Z~VARbAA[ R.More »
 
39SAAlAA-PAUsKALAYAJAEzAi IdLAiPAKUMAAR Di.More »
 
40SAAlAA-PAUsKALAYACAAVADA jVAERLAALA P~AE.More »
 
41SAAlAA-PAUsKALAYAPARMAAR {ZVARbAA{ dA.More »
 
42SAAlAA-PAUsKALAYAPATELA MAAEtAibAA{ MA.More »
 
43IKSAAERnAEFAwAR VAALAEsAMore »
 
44G~A*WAnAi GARBADbA’ IVAnAAEdMore »
 
45‹VAnA sAU*GAwADAE. GAALAA wA. RA.More »
 
46LAEkA LAkAVAAnAi KlAAdLAALA YAAsAinAMore »
 
47syAiaAEnAU* sVAGArPAIqYAAR aMAMore »
 
48MAAEtAnAE H*FAVAnAARsVAAMAi aAnA*dMore »
 
49GAA*wAi‹ anAE nAVAi PAEqiFAwAR VAALAEsAMore »
 
50IGAIRP~AVACAnAFAwAR VAALAEsAMore »
 
51wAMArMA*WAnAGAA*wAi‹More »
 
52LAiLAAVA*tAiBAA{ nAA P~AVACAnAAE bAAGA 1 LAAELAiLAAVA*tAiBAA[ MAHAsAtAi‹More »
 
53sA*sKARtAiWAr nAVAi PAEqinAE bAAGA 3 JAEFAwAR VAALAEsAMore »
 
54HU* J kAAEVAA{ GAYAAE cU*!snAEHdiPAMore »
 
55HU* J kAAEVAA{ GAYAAE cU*!Z~Ai IP~AYAdSArnAMore »
 
56dSArnA anAE sMARNAFAwAR VAALAEsAMore »
 
57‹VAnA dSArnAFAwAR VAALAEsAMore »
 
58dIzTMA*GALAsAAEPAAnAMore »
 
59‹VAnAMA*yADAE. PATELA BAHECARbAA{ R.More »
 
60GA*GAAMAAtAAPbAAsKR JnAAdrnA nAA.More »
 
61IsAK*dRnAAMAU* aETLAE IsAK*dR BAAdSAAHnAU* CAIRyAMAAEdi CAUnAiLAALA BAAPAU‹More »
 
62GAUJRAtAnAAE [ItAHAsA bAAGA-2dEsAA[ GAAEIVAdbAA[ HAWAibAA[More »
 
63cqAlAASAEQ CAUnAiLAALA HQisAi*GAMore »
 
64BAHMACAAIRNAi MAHAsAtAi CA*dnABAALAAPAuJYA Z~Ai JVAAIHRLAALAJi MAHARAJMore »
 
65PAGAItAnAE PA*WAEGAUJRAtA sARKARMore »
 
66JUnAAGAq GAiRnAARnAAE bAAEIMAYAAEbAT< HR‹VAnAdAsA nYAALACA*dMore »
 
67wAMArnAi IKYAAdAESAi RAMA‹ MAANAEKCA*dMore »
 
68sAUVArNA a*KZ~Ai JEQMALA‹ sVAAMAiMore »
 
69JGAtAnAA [ItAHAsAnAAE sA*XAEPAMAHiPAtARAMA vPARAMAMore »
 
70MAHAtMA-IVAbAuItA:Z~Ai nYAAYAIVAJYAMore »
 
71GAUJRAtAi-sA*sKK*sAARA nAARAYANAMore »
 
72Z~AiVAstAUPAAlA CAIRyA bAAzAA*tARSAEQ nAAGARdAsA PAUvzAAEtAMAdAsAMore »
 
73nAGAR nAVAAnAGAR JAMAnAGARJAEzAi HRIKSAnAMore »
 
74bAAeGAAEILAK KAEzAdERAsARi DAHYAAbAA{ PAitAAMBARidAsAMore »
 
75Z~Ai dEVAsAi-RA{ P~AItA>MANA sAuyAMore »
 
76Z~Ai Z~AAIVAKA bAuzANAZ~Ai JenA wAMArP~AsAARK sAbAAMore »
 
77IKRAtAAJurnAiYAMore »
 
78IH*dU sA*sKsAA*GAANAi nAARNA‹ PAUvzAAEtAMAMore »
 
79KMArP~AKZ~Ai MALAYAGAiRiKMore »
 
80Z~Ai MAHAbAARtAVAEdVYAAsAMore »
 
81nAMArGAwAKIVA nAMArdASA*KR LAALASA*KRMore »
 
82VAisAMAi sAdinAi VAsAntAsAEnAAQKKUR nAARAYANA IVAsAnAJiMore »
 
83MAuItArdiXAAHAWAi GAULAABARAYA KLYAANARAYAMore »
 
84CA>VAtAir GAuJrRAEMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
85Z~AiMAd# RAJCA*d^MAHEtAA MAnAsAUkAALAALA RVAJibAA{More »
 
86Z~Ai MAd# RAJCA*d^MAHEtAA HEMACA*d^ TAEKRSAiMore »
 
87bAARtAnAi dEVAiaAEPA*IDtA ISAVAAP~AsAAd dLAPAtARAMAMore »
 
88GAUJRAtAnAi kAEtAiVAADinAi HALAnAi IsWAItAPATELA IVAQMore »
 
89IHnd sAAM~AAJYAVAEd dULArbA‹ wARMASAiMore »
 
90SABd VYAAkYAAaAELAALASA*KR ]MAiaASA*KRMore »
 
91MAHAbAARtA KWAAVALAiCA>VAtAir RAJGAAEPAALAACAAYArMore »
 
92diXAAKUMAARi P~AVAAsAZ~Ai JenA wAMArP~AsAARK sAbAAMore »
 
93bAAVAnAA SAtAK tAWAA KMAranAEaAtMAAnAAE sA*YAAEGAVAAERA RMANAiKLAALA MAnAAERdAsAMore »
 
94aAkYAAnAMAALAAZ~Ai VAezNAVA anA*tAP~AsAAd IyAKMALAALAMore »
 
95GAitAA xAAnA KAEzAPATELA CA@dUbAA{ BAHECARLAALAMore »
 
96nAAnAA sAAHEBA PAEZVAAPA*CAALA sAMAiRMore »
 
97RAJsWAAnAnAAE {ItAHAsAKnArLA JEMsA TAEDMore »
 
98Z~Ai YAAEIGAnAiKUMAARi bAAGA-1Z~Ai MAAnA IVAZ~VAVA*wAMore »
 
99VAexAAInAK-P~AAVAeIwAK PAAIRbAAIzAK SABdsA*G~AHMore »
 
100GAUJRAtA IVAKAsAnAAE P~AWAMA dAYAKAEMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »