Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1GAUJRAtA nAA sAARsVAtAAESAAsyAi KESAVARAMA KA.More »
 
2MAAwAVAAInAdAnAPA*IDtA Z~Ai MAAwAVAACAAYArMore »
 
3Z~Ai B~AHMACAYAr sA*BA*wAi InABA*wA sA*G~AHZ~Ai JenA wAMArP~AsAARK sAbAAMore »
 
4InAG~A*WA bAGAVAAnA MAHAVAiRJYAIbAkkAUMore »
 
5Z~AMANA bAGAVAAnA MAHAVAiRdAESAi BAECARbAA{More »
 
6MARAQAaAEnAAE {ItAHAsAMore »
 
7dU:kA InAVAARNAnAVARAEJ‹ PAESAtAnA‹More »
 
8MAiR KAsAMAdVAE MAHASA*KR {*d^JiMore »
 
9MAHAnA IsA*KdR BAAdSAAHnAU* ‹VAnACAIRyAMAAEdi CAUnAiLAALA BAAPAU‹More »
 
10GAUJRAtAinAA awYAAPAKAEnAAE MAAIHtAiKAESAMAAEdi MAnAHRMore »
 
11GAUJRAtAinAA awYAAPAKAEnAAE MAAIHtAiKAESAJAnAi BAlAVA*tAMore »
 
12bAuIVAxAAnASAEQ PAi.‹.(sA*PAAdK)More »
 
13PLAuTAKnAA* ‹VAnACAIRtAQAKAER BAlAVA*tARAYA KLYAANARAYAMore »
 
14sAAeRAzT^nAAE {ItAHAsAcyAPAtAi bAGAVAAnALAALA sA*PAtARAMAMore »
 
15GAJVAE gAuMAtAAE GAuJRAtAi SABdKAESAMAA*KD DAELARRAYA R*GAiLAdAsAMore »
 
16tAPAsVAi‹ MAANAEKCA*d^‹nA*U ‹VAnACAIRyASAAsyAi RAESAnALAALA‹More »
 
17kAAtARbAAGAVAtA IVAnAAYAK nAARAYANAMore »
 
18sAMAYAsAARSAAH IH*MAtALAALA JEQALAALAMore »
 
19aAYArIVAwAA VYAAkYAAnAMAAlAAGAUJRAtA PAURAtAtVA MA*IdRMore »
 
20aAYArIbAzAEKIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
21]PAMAItA bAVA P~APA*CAZ~Ai IsAwwAIzArGANAi P~ANAitAMore »
 
22aAkYAAnA G~A*WAMAAlAASAUKLA dUGAErSA anAU.More »
 
23P~AKASAnAi KEDiMAUInAZ~Ai CAnd^P~AbAUsAAGAR‹ ICAyAbAAnAUMore »
 
24IkAssAAKAESAGAA*wAi‹More »
 
25nAMArKAEzAnAMArdASA*KR LAALASA*KR KIVAMore »
 
26cyAPAItA ISAVAA‹ CAIRyAMAUKAdMA VAAMAnA sAi.More »
 
27VAnAVAGADAnAA* VAAsAi VAnAECARaACAAYAr HIRnAARAYANA GAiRwAARLAALAMore »
 
28wAMAr IVACAARnAMArdASA*KR LAALASA*KR KIVAMore »
 
29MARAQi IRsAAYAtA PAuVAArwArMAHEtAA ‹VAnALAALAMore »
 
30SAAHMAPA*DYAA IVAzNAUKUMAARMore »
 
31sAEVAAwAMArPATVAwArnA sAitAARAMA PAUvzAAEtAMAMore »
 
32aMAPA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
33SAA*ItAnAA PAAYAAPA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
34PAAWAEYAaACAAYAr Z~Ai PAxAsAAGARsAuIRMore »
 
35sAnAAYAK HRiSAMore »
 
36IVACAAR dSArnA: 2JAnAi aRUNAAEdYAMore »
 
37IVACAAR dSArnA-2(IVAZ~VA tAtVAICAtA*nA vPAREkAA -1)JAnAi aRUNAAEdYAMore »
 
38VYA*GAAVALAAEKnAIyAVAEdi InAR*JnAMore »
 
39SABdnAA LAEnDsKEPAJAnAi JYAAEItAzAMore »
 
40nAZ~Ai MAnnAMore »
 
41RANAiKdEVAi nAE RAHkAE*GAARaAEjA vPASA*KR ]dYASA*KRMore »
 
42KAVYA sA*G~AH bAAGA 1 LAAE.RAJKIVA nAWAURAMA sAU*dR‹More »
 
43JAunAU* nAMArGAwA PAUstAK 1 LAU*nAMArdASA*KR LAALASA*KR KIVAMore »
 
44IVAnAAEd VAAITKAdEsAA{ RNAIJtAbAA{More »
 
45diPAMAAlAAdEsAA{ VAALA‹ GAAEIVAnd‹More »
 
46MAwAUPARAGASAAH RItALAALA IGARwARLAALAMore »
 
47IVAZVAMAAnAVAGAA*wAi sAUbAd^AMore »
 
48IVAZVAMAAnAVAGAA*wAi bAAEGAibAA{More »
 
49MAdVAE P~AItAbAA MA.More »
 
50MAsAAVA*tA ISAVAA‹More »
 
51Z~AEzQ HAsYA RCAnAAaAEbA’ IVAnAAEdMore »
 
52G~A*WAALAYA sAuCAiKRNA bAAGA 1GAA*wAi RMAESAMore »
 
53sAUVANArRENAUdEsAA{ MAinAUMore »
 
54RAMARAETiBAUCA nATVARLAALA P~AbAULAALAMore »
 
55CACArBAELAMAHEtAA JYAAMore »
 
56sAR MAWAURAdAsAaASAR HRidAsA nA.More »
 
57JenA dSArnAZ~Ai JYASAEkARsAuIR RICAtAMore »
 
58aAEKsAFrD IVAxAAnA BAAlA PAUstAKPAAEPALA sTiFnAMore »
 
59IHMAALAYA dSArnAbAANAdEVAMore »
 
60PAilAA vMAALAnAi GAA*Q bAA.1MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
61sA*sAARnAi bAVAA{PAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
62sAARsA BAELADiMAHEtAA RsAiKMore »
 
63SAYAtAAnAGAAELAiBAAR aECA.aEnA.More »
 
64cQinAA LAEkAnAVAnAitA sAEVAKMore »
 
65aAtArnAAdnAVAnAitA sAEVAKMore »
 
66aREIBAYAnA nAA{T#sAnAi VAAtAAraAEJEsALAPAURA ISAVALALAALAMore »
 
67bAGAVAAnA MAHAVAiRnAA dSA ]PAAsAKAEdAESAi BAECARbAA{More »
 
68dESAi SABd sA*G~AHdAESAi BAECARbAA{More »
 
69sAAXAR ‹VAnAIyAPAAQi GAAEVAwArnARAMA MAAwAVARAMAMore »
 
70JenA KWAAsA*G~AHZ~Ai JenA wAMArP~AsAARK sAbAAMore »
 
71sMAUItA anAE sA*sKMAHEtAA nAAnA‹ KAILAdAsAMore »
 
72tAtVAAWAArIwAGAMAsAuyAMASAAH VAENAiCA*d sAURCA*dMore »
 
73GAUJRAtAi sA*GAitA RAMAAYANAVAsAAVADA cGAnALAALA VALAbA‹More »
 
74VAiR dUGAArBAA{PATELA CA@dUbAA{ BAHECARLAALAMore »
 
75IMARAtAE IsAK*dRiIdVAAnA‹ aAtMAARAMA MAAEtAiRAMAMore »
 
76Z~Ai MAHAVAiRsVAAMAinAAE sA*YAMAwAMArPATELA GAAEPAALAbAA{ ‹VAAbAA{ anAU.More »
 
77IHnd anAE IBATAInAYAAdEsAA[ [CcARAMA sAurYARAMAMore »
 
78KCc tAARi aIsMAtAAkAyAi KiItAr JYA*tAMore »
 
79KMAraAEjA dULAERAYA MAHiPAtARAYAMore »
 
80bAEdIVAxAAnAsAARMore »
 
81GAUJRAtAi bAAzAAnAAE KAESAw~AUVA KESAVALAALA HzArdRAYAMore »
 
82GAAMADiaA nARdEVAAE anAE nAVAA IVACAARnAi VAAtAAEPAqiYAAR aMAMore »
 
83Z~Ai MAMore »
 
84Z~Ai MAuItArdiXAA bAAGA-2 tAWAA MAnAHRMAAlAAHAWAi GAULAABARAYA KLYAANARAYAMore »
 
85MAuItArdiXAAHAWAi GAULAABARAYA KLYAANARAYAMore »
 
86MAHARANAi IVAKTAEIRYAAaE sKAETLAEnDnAA PAHADi MAULAKMAA* KRELA P~AVAAsbAAVAnAGARi MAnACAER‹ MAERVAAnA‹More »
 
87sAnAAWA-anAAWA InANArYAPAuJYA Z~Ai JVAAIHRLAALAJi MAHARAJMore »
 
88JenAAEPAInAzAd#Z~AiMAd# BAUIwwAsAAGARsAuIRSVAR‹More »
 
89sAnAAtAnA wAMArnAi GAJrnAAaAEPAuJYAPAAd MAHAtMAA Z~AiMAnnAAWAYAAEGAiZ~VARMore »
 
90P~AACAinA bAARtAbAT LAXMAiSA*KR MAAERAR‹More »
 
91sAEVAA wARMAnAA* aMARwAAMAdVAE RAJULAMore »
 
92sAEVAA wARMAnAA* aMARwAAMAPARMAAR JYAMALLAMore »
 
93aLABAELAA PA*kAiaAEPARMAAR JYAMALLAMore »
 
94GAULAABAnAi sAUVAAsAsVA.PAuJYAACAAYAr Z~Ai GAULAABACAnd^‹More »
 
95PAAIRbAAIzAK SABdKAESAbAT< IVASVAnAAWA MAGAnALAALAMore »
 
96PAAIRbAAIzAK KAEzAbAT< IVASVAnAAWA MAGAnALAALAMore »
 
97VAHANAnAi PAIRbAAzAAMAA*KD HIRLAALA R*GAiLAdAsAMore »
 
98VAnAsPAItAKAEzA anAE tAEnAA GAUNAdAEzAkAUdABAXA SAEkA HUsAEnAMore »
 
99aeLA GAitAA IbAXAUGAitAAbA’ nAILAnA MA.More »
 
100Z~Ai KPAuRP~AKRKIVARAJ Z~Ai HIRsAEnAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »