Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1Z~Ai MAMAHAsAtAi‹ BAA.B~A.IVA.LAiLAAVA*tAiBAA{More »
 
2Z~Ai aAdSAr CAIRyAsA*G~AHIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
3Z~Ai ISAVAA‹ cyAPAItA IVAstAMAHEtAA DAHYAAbAA{ RAMACA*d^More »
 
4GAUJRAtAnAAE {ItAHAsAnAAYAK cAETUbAA{ R.More »
 
5Z~Ai IGAIRnAAR MAHAtMYAPAAQK GAAERAbAA{ RAMA‹More »
 
6bAKtA Z~Ai JLAARAMARAJdEVA sAAebAAGYACA*d MA*GAlA‹More »
 
7Z~AiMAd# VALLAbAACAAYAr‹nAU* ‹VAnACAIRyAPAAREkA LALLAUbAA{ P~AANAVALLAbAbAA{More »
 
8sAMYAGA# dSArnA anAE aAwAAtMA xAAnAGAA*wAi aEnA.KE.More »
 
9kAAdi anAE JenA¡zTiZ~Ai JVAAIHRLAALA‹ MAHARAJMore »
 
10SABdAWAr IsA*wAUdLAALA IVAQ#LA RAJARAMAMore »
 
11nAYA MAAGArdISArKAZ~Ai JenA aAtMAAnA*d sAbAAMore »
 
12JVAAIHR-JYAAEtAPAuJYA Z~Ai JVAAIHRLAALAJi MAHARAJMore »
 
13Z~Ai tAUKARAMA GAAWAAIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
14wAMAr nAE sAMAAJsAR RMANAbAA{More »
 
15dtAJYA*ItA dSArnAJIMAYAtARAMA awVAYAUrMore »
 
16sVAAMAi Z~Ai B~AHMAAnA*d‹ sVAAMAi Z~AiISAVAAnA*d‹SAUKLA yA*BAKLAALA MAANAEKLAALA anAU.More »
 
17aAYAUrVAEd InABA*wAMAAlAASAAH ItALAKCA*d tAARACA*dMore »
 
18JenAAGAMASABdsA*G~AHsVAAMAi GAULAABACA*d^‹More »
 
19sAMAYAsAARSAAH IH*MAtALAALA JEQALAALAMore »
 
20Z~Ai MALAiLAAVA*tAiBAA[ MAHAsAtAi‹More »
 
21[SAAVAAsYAVAbAAVAE IVAnAAEBAAMore »
 
22GAUJRAtAnAi aIsMAtAAVYAAsA RJnAiMore »
 
23aAEKsAFrD IVAxAAnA BAAlA PAUstAKTELAR CAALsArMore »
 
24PAIRIsWAtAi IVAxAAnAsKAET MAA[KLAMore »
 
25Z~Ai MAHAVAiR JenA stAVAnAMAAlAAMore »
 
26Z~Ai MAAEXAMAAGAr P~AKASAKSAAH sAAEMACA*d aMAWAALAALAMore »
 
27wAMAAErnAU IMALAnARAwAAKMore »
 
28J*BAU sVAAMAi CAIRyAZ~Ai JYASAEkARsAuIR RICAtAMore »
 
29Z~Ai MA› RAJCA*d^MAHEtAA MAnAsAUkAALAALA RVAJibAA{More »
 
30P~AEMAPAnWA YAAEJnA 10dEsAA{ VAALA‹ GAAEIVAnd‹More »
 
31P~AEMAPAnWA YAAEJnA 8dEsAA{ VAALA‹ GAAEIVAnd‹More »
 
32P~AEMAPAnWA YAAEJnA 1dEsAA{ VAALA‹ GAAEIVAnd‹More »
 
33aEKAntAi aTARiaEWAibA’ KAIntAMore »
 
34IVARAT dSArnAdEsAA{ MAINAbAA{ bA.More »
 
35P~AEMAPAnWAdEsAA{ VAALA‹ GAAEIVAnd‹More »
 
36HsAtAARAMAnAKiRMore »
 
37KEsAR KYAARiMAHEtAA CA*d^KAntAMore »
 
38PAAVAKnAA PA*WAEsAUndRMA#More »
 
39sAtYAAG~AH nAE asAHYAAEGASAUKLA yA*BAKLAALA MAANAEKLAALA anAU.More »
 
40sA*sKARtAiWAr nAVAi PAEqinAE bAAGA 3 JAEFAwAR VAALAEsAMore »
 
41PARAEPALAESA PAA*IDtYAMA#VAAlA*d nARAEtAMAMore »
 
42IGAIRP~AVACAnAFAwAR VAALAEsAMore »
 
43IGAIRP~AVACAnAFAwAR VAALAEsAMore »
 
44>A*ItAnAA MAAGAErRA*dERiYAA MAwAUKRMore »
 
45IKSAAERnAEFAwAR VAALAEsAMore »
 
46‹VAnAdSArnAFAwAR VAALAEsAMore »
 
47nAVAi PAEqinAE tARUNAAZ~AMA bAAGA 1 LAAE.FAwAR VAALAEsAMore »
 
48nAVAi PAEqinAE tARUNAAZ~AMA bAAGA 1 LAAE.FAwAR VAALAEsAMore »
 
49YAAeVAnA V~AtAFAwAR VAALAEsAMore »
 
50wAMAArnAUbAVAFAwAR VAALAEsAMore »
 
51sAdACAARFAwAR VAALAEsAMore »
 
52P~AbAU nAi PAAsAEFAwAR VAALAEsAMore »
 
53anAUbAVAFAwAR VAALAEsAMore »
 
54P~AERNAA PARBAFAwAR VAALAEsAMore »
 
55sA*BA*wA-SAAsyAFAwAR VAALAEsAMore »
 
56dIzTKAENAFAwAR VAALAEsAMore »
 
57LAwAU LAEkA sA*G~AHIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
58‹VAnASAAEwAnAMASAvVAAlAA IKSAAERLAALA gAnASYAAMALAALAMore »
 
59sAMAulAi >AIntAMASAvVAAlAA IKSAAERLAALA gAnASYAAMALAALAMore »
 
60aIH*sAAIVAVAECAnAMASAvVAAlAA IKSAAERLAALA gAnASYAAMALAALAMore »
 
61aAIH*sAAIVAVAECAnAMASAvVAAlAA IKSAAERLAALA gAnASYAAMALAALAMore »
 
62sAUkAnAAE MAAGArbA’ RMAESA MA.More »
 
63HAsYA vPA JuJVAA*bA’ RMAESA MA.More »
 
64KsAU*BAinAAE R*GA 2CAAewARi RgAUVAiRMore »
 
65IJ*dGAinAAE aAnA*dPA*IDtAP~AVAR Z~Ai PAUzKR MAUInA‹More »
 
66IVACAAR MAAwAURi bAAGA 2 JAEaACAAYArZ~Ai aAnA*dSA*KR w~AUVAMore »
 
67MAiNA MAATi nAE MAAnAVAiQKKR nATUbAA{More »
 
68‹VAAtAA tAHEVAARAEKAKA KALAELAKRMore »
 
69Z~AEzD HAsYA RCAnAAaAEMAHEtAA tAARKMore »
 
70SAUbA sAG~A*H bAAGA 2 JAEIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
71SAUbA sA*G~AH bAAGA4 WAAEIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
72]tPAItA IsWAItA anAE bAIVAzYAIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
73JnARLA aEJYAUKESAnAP~AA PA*DYAA ‹. BAi.More »
 
74JnARLA aEJYAUKESAnAP~AA dVAE IVA. Di.More »
 
75JnARLA aEJYAUKESAnAawVAYAUr IVAnAAEdMore »
 
76IKLLAEBA*wAiVAAlAA sA*JUMore »
 
77BAyAisAE KAEQE diVAASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
78KRNAwAELAAE GAUJRAtAnAAE cELLAAE RJPAutA RAJAnA*dSA*KR tAUlAJASA*KRMore »
 
79aAELA {nDiYAA MARCAnTsA DiREKTRiZ~Ai SAAH QAKAERbAA{More »
 
80sVAAtA*yYABAELAsARE MALHAR IbAKA‹More »
 
81MAHARANAA P~AtAAPA sMASAEQ CAiMAnAbAA{ aEMA.More »
 
82BAETi tAU* sAAsARE KEMA sAMAASAE?dESAA{ SAAE.MA.More »
 
83BAi‹ GAUJRAtAi sAAIHtYA PAIRzAdnAMArdASA*KR LAALASA*KR KIVAMore »
 
84sAAIHtYA dSArnA (IVAZ~VA sAAIHtYA-2)MAHEtAA IdGAiSAMore »
 
85‹VAnA RHsYAMAHEtAA ‹VAnALAALAMore »
 
86GA*WAALAYAEPA*DYAA InAPAUNA {.More »
 
87MAHARAJA MALAHARRAVA GAAYAKVAAD]MAEdRAMA HRGAAEIVA*ddAsAMore »
 
88tA*yA sAuyA bAA.2bAGAVAAnA RJnAiSA (aAESAAE)More »
 
89bAGAVAd^AEMA*DLA bAAGA-8 (MAA*-VA)bAGAVAtAIsA*H‹More »
 
90bAGAVAd^AEMA*DLA bAAGA-7 (BA-MAA)bAGAVAtAIsA*H‹More »
 
91bAGAVAd^AEMA*DLA bAAGA-6 (nAi-F)bAGAVAtAIsA*H‹More »
 
92bAGAVAd^AEMA*DLA bAAGA-5 (ItA-InA:)bAGAVAtAIsA*H‹More »
 
93aCARJbARi dUInAYAAnAi aCARJbARi gATnAAaAEMAHEtAA dEVAESAMore »
 
94sA*sWAAnA RAJKAETnAi DiREKTRibAT< IyAbAUVAnA PAUvzAAEtAMAMore »
 
95aAPANAU* IHndnAU* RIXAtA RAJYA MA*DlABAUCA anA*tARAYA nAAnAALAALAMore »
 
96tAtVAAnA*U sA*wAAnASAAsyAi cAETALAALA CA*d^SA*KRMore »
 
97VAeRAGYASAtAKQAKR SAA*ItALAALAMore »
 
98syAAEtA sA*G~AHaAEjA Z~Ai JYA*tAiLAALA MA*GAlA‹More »
 
99nAAWASAtAABdiVAzAr IVASAEzAA*KVAMAAr TAEKRSAiMore »
 
100MAHAMAAenAsVAAMAi nA*dIKSAAER‹More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »