Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1GAUJRAtAi sAAIHtYAKAESA kA*D-1 (MAwYAKAlA)KAEQARi JYA*tAMore »
 
2JUnAU* nAMArGAwAnAMArdASA*KR LAALASA*KR KIVAMore »
 
3BAJAnAi BAlAVA*tA (PAUnA sA*PAAdnA)More »
 
4JGAtA# KAdMBARiaAEMAA* sARsVAtAiCAnd^nAU* sWAAnAKIVA nHAnAALAALAMore »
 
5CA*d^-RMANAdVAE nARbAERAMASA*KR P~AANA‹VAnAMore »
 
6GAuJRAtAi R*GAbAuIMABAAETVAALAA MAinAABAEnAMore »
 
7MAAEXAMAAGAr P~AVAEISAKASAMAAr VAnAMAAlAi aAEwAVA‹More »
 
8‹VAnA-IHtAMA#Z~Ai nYAAYAIVAJYAMore »
 
9VAeRAGYA SAtAKQAKR SAA*ItALAALAMore »
 
10aAsAAEJ atYAACAAR KEsAdESAA{ P~AANA‹VAnA KRSAnA‹More »
 
11VAAIzArK VYAAkYAAnAAEPATELA CAtAURbAA{ SAnAAbAA{More »
 
12IVASVA dSArnAbAT< nARHIR KE.More »
 
13bAARtA dSArnAGAA*wAi bAAEGAibAA{More »
 
14KIVAtAA anAE sAAIHtYAnAiLAK*Q RMANAbAA{ MAHiPAtARAMAMore »
 
15sAtYAAG~AH nAE asAHYAAEGASAUKLA yA*BAKLAALA MAANAEKLAALA anAU.More »
 
16IVAVAAH IVAIwAnAiLAK*Q RMANAbAA{ MAHiPAtARAMAMore »
 
17aIbAxAAnA SAAKUntALAMA#nAAndi aEsA.aEsA.More »
 
18aIbAxAAnA SAAKUUntALAMA#nAAndi aEsA.aEsA.More »
 
19IVAZ~VAxAAnA KAEzAVYAAsA RJnAiMore »
 
20SAAE MAsT GAAE aAEnA...RAQAED SAAHBAUdinAMore »
 
21HAsYAMA*IdRnAiLAK*Q RMANAbAA{ MAHiPAtARAMAMore »
 
22TPAUDAnAAE tARkAATMAHEtAA tAARKMore »
 
23Z~Ai IVACAARsAAGARbAT< cAETALAALA nARbAERAMAMore »
 
24PAA*tAJLA YAAEGAdSArnAbA’ nAILAnA MA.More »
 
25dASArInASA KAESAbAT< cAETALAALA nARbAERAMAMore »
 
26KAVYA MA*jRiPATELA ‹VAAbAA{ aMAiCA*dMore »
 
27tAtVAAWAr sAuyAPAID*tA sAUkALAALA‹More »
 
28KtArVYA KAeMAUdi G~A*WA BAiJAERtACA*nd^‹More »
 
29bAGAVAAnA MAHAVAiRnAi wAMArKWAAaAEdAESAi BAECARbAA{More »
 
30KAESAAVAlAiRAQAED PA^AGAMALA HiR‹bAA{More »
 
31KAESAAVAlAiHRiCA*d KAnA‹More »
 
32tAULAsAi RAMAAYANA KAEzAFULAAbAA{More »
 
33tAkAUnAi VAAtAArQAKOR aIJtAMore »
 
34VAA VAAYAO nAE }DYAU* PAA*dDU*jOLAA aEIMALAMore »
 
35BAAPAAnAi PAi*PARduwAAtA IKRiTMore »
 
36MAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
37sTiLA# fEMA#nAA{KVAADE FARKUMore »
 
38sAPAnAAaOnAO sAOdAGAR- sTiVAnA IsPALABAGArGAqVAi IKntAU PAUzPAAMore »
 
39bAitAR P~AGATYAA diVAAdVAE BAKULAMore »
 
40aEK >A*ItAVAiRnAi aAtMAKWAAFAQK MAwAUsAUdnAMore »
 
41InAKU*JnAAYAK ·AinAAWA‹SAAH PAuzPAA MAHARANAidAsAMore »
 
42RAzTÄIPAtAA anAE RNAcODdAsA PATVAARiPATVAARi IVAREn˜ MA*GAlAdAsAMore »
 
43LAAEKMAAtAAaAEsAAELA*Ki PAURUzAAEtAMAMore »
 
44dEVAKinAU* nAVAMAU* sA*tAAnAPA*DYAA HzArVA*tAMore »
 
45LAAVANYAPA*UJIyAVAEdi RMAESAbAA{ aEMA.More »
 
46sAMAYAsAARSAAH IH*MAtALAALA JEQALAALAMore »
 
47IH*di tAVAARikAGAUJRAtA IVAwAAPAiQMore »
 
48{*GLAEnDnAi ]nnAItAnAAE {ItAHAsAIyAVAEdi KMAlAASA*KR P~AANASA*KRMore »
 
49PA*CAiKRNAIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
50aLA*KAR CA*Id^KAsAIVAtAAnAARAYANA GANAPAItAnAARAYANAMore »
 
51aAnA*dwAnA‹nA*U IdVYA IJnAMAAGArdSArnA anAE P~AbAUsAEVAAnAi P~AWAMA bAMAHEtAA bAGAVAAnAdAsA MAnAsAUkAbAA{More »
 
52YAAyAAKARidESAA{ aJUbAA{More »
 
53Z~Ai sVAAwYAAYA GAitAAbA’ nAILAnA MA.More »
 
54JenA tAtVA P~AKASAaMAAELAkA†IzA‹ MAHARAJMore »
 
55JenA tAtVA P~AKASAaMAAELAkA†IzA‹ MAHARAJMore »
 
56KtArVYA KAeMAUdiCAUnAiLAALA VAwArMAAnA SAAHMore »
 
57BA^ÁA*D tAtVAnAARAYANA HEMACA*d^More »
 
58Z~AiMAd# bAGAVAd#GAitAAIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
59LAAEDr KLAA{VAVAiSAR VAELAMore »
 
60FuLAVAADiMAHAtMAA YAAEGAEZVARMore »
 
61LAPAsAtAi sADKObAT< GAUNAVA*tARAYAMore »
 
62aAkAET-3bAT aIZ~VAnAiMore »
 
63aAkAET-2bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
64a*GAAR-2bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
65a*GAAR-1bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
66MAnA MAA[nAsAWAi....PLAsAaOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
67sAtYAgATnAAnAA* JiVAnA-jRNAA*]PAAwYAAYA MAnAsAUkALAALAMore »
 
68VAA VAAYAO nAE }DYAU* PAA*dDU*CA*dARANAA VALLAbA anAU.More »
 
69tARsYAA* MAPA*DYAA P~AdiPAMore »
 
70sAUndRMA#: PAuNArYAOGAnAA P~AKASAMAA*QKKR IKRiTMore »
 
71bAARtARtnA IVAZVAEZVAReYAAJAnAi KMore »
 
72sTiLA# fEMA#MA*dAnAi MAAEHnAMore »
 
73aWA Z~Ai GAuGALA KWAAVAsAAVADA IVARLAMore »
 
74wA VHA{T TA{GARaIDGAA aRIVA*dMore »
 
75K*KUkAYAUrILA*GAAYAtA aAnA*dRAVAMore »
 
76RAJKAET DiREKTRiPAAREkA RMAESACA*d^ aEMA.More »
 
77sAAIHtYA IVALAAsAbAKtA BAAPAALAALA VAENAiRAMAMore »
 
78IVAZ~VA dSArnA -4 (PAUnARJAGAwAAREYAA RMANALAALA K.More »
 
79IVACAAR dSArnA bAA.-3(IVAZ~VA tAtVAICA*tAnA-vPAREkAA bAA.R)BAXAi MAwAUsAUdnAMore »
 
80‹VA dSArnAdVAE aRIVA*d JE.More »
 
81IVASVA dSArnA-2 (awAtAnA [ItAHAsA)sA*gAVAi nAGAinAdAsA PAUvzAAEtAMAdAsAMore »
 
82sAAIHtYA dSArnA (bAARItAYA)CAAewARi RgAUVAiRMore »
 
83‹VAnA - MAA*GALYAPAu. MAUInA Z~Ai CAnd^P~AbAsAAGAR‹ MAHARAJMore »
 
84aJMAERnAAE a‹tAIsA*HMAHEtAA BAHERAMA‹ PAEstAnA‹More »
 
85MAAEHIsAnAinAA* nAiItAVACAnAAEjVAERi KMore »
 
86MAHi KA*QA DiREKTRiSAAH dAMAAEdR REVAASA*KRMore »
 
87sAAYAUJYAsAURESA JAEzAiMore »
 
88sAAwAnAA YAAnAE ‹VAnAnAAE sAAXAAtAKARPAURANAi a*BAALAALA BAALAKMore »
 
89IVAj#YAULAA{jESAnAbALAANAi RAJiVAMore »
 
90IVAj#YAULAA{jESAnADO. aqiYAA JitAEnd^More »
 
91anAEK dU:kAOnAi aEK J dVAA KU*VAARPAAQU* (aELAOIVARA)P~AJAPAItA HiRALAALA Di.More »
 
92LAiDRISAPA aETLAE...DO. aqiYAA JitAEnd^More »
 
93gAR sAAMAE sAROVARVAAlAA sA*JUMore »
 
94gAER gAER LAiLAALAHERdiIXAtA MAinAAXAiMore »
 
95JenA sAAIHtYAnAO sVAAwYAAYADO. SAAH KIVAnAMore »
 
96sAMAiXANADO. KDIKYAA KMore »
 
97JYAUBAELAi sAVAUtAsARIVAQMore »
 
98MAAEHnA MAAlAAbAT< HRdtAMAAEHnALAALAMore »
 
99PARMAAGAr dSArnAId^VAEdi MAINALAALA nAbAUbAA{More »
 
1001981 nAi sAALAnAU* G~A*WAsWA VAAD#MAYAPAAREkA MAwAusAUdnA HiRALAALAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »