Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1sAUInAtAA IVAILAYAMsAGAJJR HsAMAUkAMore »
 
2sAUB~AMANYAMA CA*d^SAEkARGAJJR HsAMAUkAMore »
 
3aAYArbA’GAJJR HsAMAUkAMore »
 
4bAsKRACAAYAr GAJJR HsAMAUkAMore »
 
5B~AÁGAUPtAGAJJR HsAMAUkAMore »
 
6HeYAAnAO ]JAsAaAYAr KMore »
 
7aREIBAYAnA nAA{T#sA bAAGA-8sAUWAAR bAikAAbAA[More »
 
8aLLAA]dinA anAE JAdU{ ICARAGARAVALA KnAUbAA{More »
 
9MALAAJOPATELA KLPAESAMore »
 
10sAPAnAA sARi PADYAA*nA*dA GAULASAnAMore »
 
11aEK FuLA aEK bAuLAnA*dA GAULASAnAMore »
 
12PALLAisAMAAJIyAVAEdi Z~AiKAntA, sA*XAEPAMore »
 
13MAHAnA IVAxAAnAiaOGAJJR wAiRJLAALAMore »
 
14aAPANAA GAUJRAtAnAA sA*tAOMAHARAJ wAiRAnA*d‹-sA*PAA.More »
 
15dAdAMAAnAU* VAedU*VAedRAJ wAAMAi MAOHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
16wAi*GAMAstAi BAAlAVAAtAArVALAi-2KDiKR YASAVA*tAMore »
 
17dESAdESAnAi BAAlAVAAtAAraO-3MAHEtAA YASAVA*tAMore »
 
18PASAUPA*kAi KWAAMAAlAA-1RAVALA KnAUbAA{More »
 
19KFnARAVALA KnAUbAA{More »
 
20PARiaOnAi VAAtAO 1-4 bAAGAsAUWAAR bAikAAbAA[More »
 
21KAèLAOnAiPAARwAE IsAœAWArMore »
 
22PARAJYA nAIH IVAJYAGAoD IKSAOR-anAU.More »
 
23PARAJYA nAIH IVAJYAFlANAiKR IVAJYAMore »
 
24BAyAisA BAOwAK BAAlA VAAtAAraOPATELA sAOMAAbAA[More »
 
25IVA>MA anAE VAEtAAlARAVALA KnAUbAA{More »
 
26aInALAnAO CABAutAROSAEQ CA*d^KAntAMore »
 
27KiDiBAA{aE nAAtA JMAADiSAEQ CA*d^KAntAMore »
 
28RAISA-IyARAISAMAEKVAAnA JGAdiSAMore »
 
2921 BAAlAnAAITKAaOMAHEtAA VAnALAtAAMore »
 
30PAUnAJrnMA anAE BAi‹ VAAtAAraOJAnAi ICAnMAYAMore »
 
31aEDOLF IHTLARJAnAi KeLAASA IdnAESAMore »
 
32aYAnAA*tASAAH RISMAMore »
 
33BAAMANAnAi diKRiIyAVAEdi Z~AiKAntA, sA*XAEPAMore »
 
34bAAGAVAtAnAU* ICA*tAnAsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
35GAINAtAIVAHARSAUKLA BA*sAiwARMore »
 
36KAMAnAinA*dA GAULASAnAMore »
 
37aJANYAU* MAnAnA*dA GAULASAnAMore »
 
38RIVASA*KR MAHARAJRAJnA-LAE.-sA*PAA.More »
 
39yAisA IdVAsAMAA* a*G~AE‹ SAikAOIVAKALA I>znAA GAOPAALAMore »
 
40kA*IDtA sAUVANArPAAyAOJAnAi ICAnMAYAMore »
 
41aPARAwAiMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
42kAAkAiMAA* MAAnAVAtAAaSAOKKUMAARMore »
 
43LAiLAA LAHERsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
44‡YAA*YA MAlYAAnAU* YAAdPAAQK VAzAArMore »
 
45IVAZVAP~AIsAœ VAAtAAraOJAnAi KMore »
 
46wA GAnsA aAèF nAEVAEROnAMAEKLAinA aEILAsTERMore »
 
47CAALAO-RMAiaE SAERinAATKPAUVAAR {ndUMore »
 
48MAAtA< VA*dnAACAARNA MAwAUUDA P~AVAiNAbAA HRsAURbAA-sA*K.-sA*PAAMore »
 
49BAiDELAA  AR MAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
50GAUJRAtAnAO JYAMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
51VAsAU*wARAnAA* VAHALAA* dVALAA*MAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
52sAORQ, tAARA* VAHEtAA PANAiMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
53P~AbAU PAwAAYAArMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
54MAANAsAA{nAA diVAAMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
55PAOtAiKOdEsAA{ MAALAtAiMore »
 
56VAnDR aWAANAA*IMAsyAi IVASAALA-sA*KLAnAMore »
 
57VAnDR GAUJRAtAi WAAlAiIMAsyAi IVASAALA-sA*KLAnAMore »
 
58MAHAnA sAuIF sA*tAORAYAJAdA REVAtAUbAAMore »
 
59aA{ Z~Ai sAOnALA aARAwACAARNA MAwAUUDA P~AVAiNAbAA HRsAURbAA-sA*K.-sA*PAAMore »
 
60YASAOdA PALLAUMAOdi bAARtAiMore »
 
61MAEwAAVAi MAuLYAInAzT IVAxAAnAi sAR sAi. VAi. RAMAnAPATELA P~AHÃLAAdbAA{ c.More »
 
62GAINAtAnAi GAAGARdOSAi P~AbAULAALAMore »
 
63GAAYAyAi dPArNAMAHEtAA BAABAULAALA aE.-sA*PAA.More »
 
64RAJdULAARiVAeŸ wAAMAi MAOHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
65VAERnAO aEK tANAkAOwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
66HAWAE LAOqU*, HeYAE MAiNA$AE. aEsA. aEsA . RAHiMore »
 
67PAAvLAnAi LAAè-KELARi sVAAIdzT VAAnAGAiaOGAA*wAi PAAvLA KoISAKMore »
 
68nARKEsARi nAREn˜ MAOdiIsAnHA P~AtAAPA-LAE.More »
 
69nARKEsARi nAREn˜ MAOdiZ~AOF GAitAA-sA*K.More »
 
70nAVAi IdSAA : nAVAU* ]•YAnA...PARMAAR w~AUIVASAAMore »
 
71bAARtARtnA IVAnAOBAA bAAVAERAVALA KnAUbAA{More »
 
72IVAxAAnARsADAè. PA*DYAA IKSAORMore »
 
73IHMMAtA cE!BAEdi IKRNAMore »
 
74FAGANAnAi aAGAnA*dA GAULASAnAMore »
 
75TELA [T TU wA BADrjCAE[j JEMsA HEDLAiMore »
 
76sA*tA IVAnAOBAA bAAVAERAJnA-sA*PAA.More »
 
77CAetAnYA MAHAP~AbAURAJnAMore »
 
78}*gAVAAnAi KlAAdVAE P~AiItAMore »
 
79SAU>LAOKMAA* MAAnAVAMAd^AsAi nAVAnAitAMore »
 
80GAwwAAnAA LAADUJOzAi JiVARAMAMore »
 
81gAORinAE bAGAADYAO GAoRiaEnAAYAK HRiSAMore »
 
82IVAZVAnAi MAHAnA nAARiaO-1MAHEtAA ]zAAMore »
 
83CAtAURnAO CAOtARODO. GARiVAALAA bARtAMore »
 
84JANAVAA JEVAU*JOzAi YAOGAESAMore »
 
85aA{ Z~Ai sAOnALA MAAlACAARNA MAwAUDA P~AVAiNAbAA HRsAUDRbAA( wAA*wANAiYAMore »
 
86sVAPnAVAAsAVAd—AMAÃPATELA IVAnAUbAA{ ].More »
 
87MAPATELA IVAnAUbAA{ ].More »
 
88PAuNAr-aPAuNAr (]—ARAwAr)aOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
89sAAXAibAAVAdEsAA{ IdnAESAMore »
 
90sAtAnAi - VAELADiaEVAAINAYAA P~AdiPA - LAE.sA*PAA.More »
 
91aMAMAHEtAA IVAJYA H.-anAU.More »
 
92MAATi ICAIKtsAAKTAIRYAA RJnAiKAntA-anAU.More »
 
93MAATi ICAIKtsAADAè. nAGAsAErKR sAURESAMore »
 
94RANAi LAXMAiBAA[PATELA nATVARMore »
 
95wARtAi PAUKARE aAKASAnAEYAAKUBAMore »
 
96aIGnAMAUkAOPATELA RAMACAnd^More »
 
97sAAtA PAGALAA* aAKASAMAA*KAPADiaA KUndInAKAMore »
 
98sVAAMAi IVAVAEKAnA*dVAAsAU aAIdtYAMore »
 
99sAPAnAA sARi PADYAA*MAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
100aEK FuLA aEK bAuLAMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »