Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1bAET anAE anYA VAAtAAraOJOSAi sA*GAitAAMore »
 
2aowAOIGAK GAUJRAtA:aAJ anAE aAVAtAiKALAVYAAsA JYA nAARAYANAMore »
 
3sAUBAOwA GAUJRAtAi bAAzAASAUIœ-LAEkAnADO.MAOdi CA*PAK aAR.More »
 
4VAnsA aPAOnA a TA{MA(bAAGA-2)PATELA aASAU*More »
 
5aEK ROCAK IJ*dGAinAi VAAtAr aEK VAAtAArMAA ROMAA*CAK IJ*dGAiPATELA aASAU*More »
 
6aEK YAUœKEdinAi aAPAVAitAiIB~AGAEIDYAR BAAJPAA{ aRUNAMore »
 
7IHJRtAi]J*BAA nARIsA*HMore »
 
8KAIQYAAVAADnAi d*tAKWAAaOaDALAJA tAARACA*˜More »
 
9IsA*HAsAnAnAO sAgAzAr]J*BAA nARIsA*HMore »
 
10IP~AHAKA*tA PARikAnAA ICA*tAnA MAoILAKOPARikA RsAxAA sA*KLAnAMore »
 
11arDÃVArnCAsAr aArF HKLABARi IFnASAAH LAILAtAKUMAAR anAUVAAdMore »
 
12CALA,}D PAVAnA PAAVADiPATELA aRIVA*dMore »
 
13RHsYAR*GAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
14LAUCCAU* ISAYAAlA anAE BAi‹ VAAtAOPATELA IH*MAtALAALAMore »
 
15JEVAA tAEVAA nAWAi (bAAGA-1)sAEVAK nAVAnAitAMore »
 
16CAA*ICAYAAnAO bAETOIyAVAEdi ¸AiKA*ntAMore »
 
17PA*CAtA*yA PA*DYAA HzArdMore »
 
18GAUJRAtAnAA IJLLAAKAji DAr SAHEjAd More »
 
19tAAIKrK KAsAOTiPAARkAiYAA Z~Ai aEMA. KEMore »
 
20IVA¹AP~AIsAœ sAFlAtAAnAA ISALPAiaOdVAE REkAAMore »
 
21aAROGYA GA*GAAPATELA P~AbAUbAA[More »
 
22aAlAsAU sAsALAU*MAnAUCAA RtnAAMore »
 
23]PAdESAAtMAK sA*sKARi VAAtAAraO - sAMAYA nAi IK*MAtAsAMAANAA HInAFMore »
 
24diQU* MAE*...SAAH HsAMAUkAMore »
 
25sVAAtA*yYA KWAAaOSAAH wAnA*JYA More »
 
26LAiLAiPARiMAYAuRMore »
 
27PAuWVAi nAi LAu*TSAUKLA BA*sAiwARMore »
 
28tAAIMALAnAADUnAi YAAyAAsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
29Z~A A IyAVAEdinAi Z~AEzQ BAAlAVAAtAArMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
30Z~A A IyAVAEdinAi Z~AEzQ BAAlAVAAtAArIyAVAEdi Z~AwwAAMore »
 
31LAA*BAi PAU*cDinAO VATbA’ IGARA IPAnAAKinAMore »
 
32aAVAO,aAPANAE YAOGAAsAnA KRiaERWAVAi RNAcOD ‹More »
 
33SAOwA SAOwA tAU* bAitAR SAOwAdUbAAzAi-anAU.More »
 
34aAtMAIVAZVAAsAMAHEtAA IdXAitAAMore »
 
35IRCA LAA[FbALAANAi RA‹VAMore »
 
36PA*CAtA*yAnAi BAOwAKWAAaOP~AJAPAItA IVAMALAMore »
 
37aNAMAOLA KWAAaOMAHEtAA IyAbAUVAnA KE.More »
 
38[sAPAnAi KWAAaOPA*CAALA IPAnAAKinAMore »
 
39P~AANAAYAAMA SAIKtAMAHtAAnAi RENAU DAr.More »
 
40MAUcAlAA MAE*KULAALAbA’ IGARA IPAnAAKinAMore »
 
41YAOGA-VAEdWAi VAtArMAAnA sAUwAiKOTK DO. PAUJAMore »
 
42nAetAiK ISAXAAWAi bARPAuR ROMAA*CAK KWAAaO-BAHAdUR IVA>MAsAMAANAA HInAFMore »
 
43adbAUtA anAE ROMAA*CAK VAAtAAraO-bAEdi JAdUGARNAisAMAANAA HInAFMore »
 
44aLAK-MALAKnAi VAAtAAraO dRiYAAnAi RAJKUMAARisAMAANAA HInAFMore »
 
45sA*VAEdnAAnAO dUKAlAKAMAANAi JGAdiSAMore »
 
46sAFlAtAAnAA* sAuyAOLAiCA JHOnAMore »
 
47LAiLAi PAilAi LAi*BAOlAidVAE MAHEn˜ bAA.More »
 
48VAtArMAAnA sAMAYAnAi gATnAAaOP~AA.DO.RAQOD.BAi.sAiMore »
 
49sA*wYAAnAA R*GAOGAOIHLA sAUkAdEVAIsA*HMore »
 
50IHMAALAYA BAOLAE cE bAAGA-2BAABAA MAHAYAOGAi PAAYALAOTMore »
 
51IHMAALAYA BAOLAE cE bAAGA-1BAABAA MAHAYAOGAi PAAYALAOTMore »
 
52aREIBAYAnA nAA[TsAnAi KWAAaORAVALA KnAUbAA{More »
 
53SABd-KlASAbAAsKR RAJMore »
 
54SABd-KlASAQAKR SARd DAè.More »
 
55aEVARi-DE PAERnTÃsA-DESAAH ROIHtA-sA*PAA.More »
 
56BAyAisA PAutAlAinAi VAAtAArRAVALA KnAUbAA{More »
 
57R*GABAER*GAi KWAAaORAYACAURA SAeLAEzA KE.More »
 
58RMANALAALA sAOnAinAi ¸AEzQ BAAlAVAAtAAraOIyAVAEdi ¸AœAMore »
 
59nAKSAAnAO bAEdMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
60KutARO anAE ICAtAOJAnAi KMore »
 
61CAPATiMAA* CAMAtKARVAELsA aECA.‹More »
 
62¸AœA IyAVAEdinAi ¸AEzQ BAAlAVAAtAAraOMAHEtAA YASAVA*tAMore »
 
63VAEYAAVACCASAAH RAEIHtAMore »
 
64VAiRGAAWAA {ItAHAsAnAiSAAH J*YAtA BAi.More »
 
65YASAGAAWAA {ItAHAsAnAiSAAH J*YAtA BAi.More »
 
66a*G~AE‹ PAEPAR-1RAQOD DAr BAi. sAiMore »
 
67MAEwAANAinAA* KAVYAOdVAE MAKRndMore »
 
68MAEwAANAinAA* KAVYAORAVAtA BACAUbAA{More »
 
69sAAMAAnYA xAAnA(JnARLA nAOLAEJ)-sAAMAAnYA abYAAsA(JnARLA sTiDj)KNAjIRYAA IdnAESA JE.More »
 
70sAAMAAnYAxAAnA(JnARLA nAOLAEJ)- sAAMAAnYA abYAAsA(JnARLA sTiDj)KNAjIRYAA IdnAESA JE.More »
 
71nAVAnAitA JnARLA nAOLAEJRAVALA aEnA.‹ -sA*PAAdKMore »
 
72tAAIKrK KAsAOTiaJUDiYAA P~AVAiNAMore »
 
73JnARLA sTDij-50 P~AZnAPAyAsAOLA*Ki IRPALAMore »
 
74JnARLA sTDij-50 P~AZnAPAyAaJVAAlAiYAA IKRNAMore »
 
75aMAWAA* aMAWAA* KEMA nA HsAiaE?dVAE sAA{RAMAMore »
 
76TPAAKO anAE JAdU[ CA*PALA!!VAiJlAiVAAlAA aA[. KE.More »
 
77aAVAO,aAPANAE YAOGAAsAnA KRiaEJOSAi JYAABAHEnAMore »
 
78aAVAO,aAPANAE YAOGAAsAnA KRiaEJOSAi sA*JYA aEsAMore »
 
79SAOwA SAOwA tAU* bAitAR SAOwAaOSAOMore »
 
80aAtMAIVAZVAAsAaIqYAA ‹tAEnd^ DAè.More »
 
81sAMAYAnAE sAACAVAE, tAEnAE sAMAYA sAACAVAEsAURANAi IVAVAEKMore »
 
82SAENAO sAsALAO BAdLAE nAAMAPATELA nATVARMore »
 
83IKSAOR BAOwAKWAASAAH MAMore »
 
84wAMAr anAE IVAIwAsA*LAGnA GAUJRAtAnAi anAE RAJsWAAnAi KWAAaOYAAIxAK HsAUMore »
 
85sARdAR VALLAbAbAA[ PATELAnAi ICA*tAnAKINAKAaOIyAVAEdi RMAESA aEMA. DAr. sA*PAAdKMore »
 
86¸AiKsAICCAdAnA*d sVAAMAiMore »
 
87VAAtAAr jRMARRAMAAnAUJ VAi.More »
 
88VAAtAAr jRMARRAMAAnAUJ JAGAMore »
 
89tAUIHnAH*sAA P~AdiPAMore »
 
90sAFlAtAAnAA* sAuyAOVAsAAVADA sVAAItA anAU.More »
 
91sAAMAAnYA xAAnAdVAE IHREnAMore »
 
92MAAsTR sT^OKsAO*dRVAA HEtALA-anAU.More »
 
93HRiSA nAAYAKnAi 101 VAARtAAaOnAAYAK HRiSAMore »
 
94PAATidAROMAA* PAIRVAtArnADO.PATELA MAFtALAALAMore »
 
95HAsYAAMAÞtA DO.KA*IJYAA aMAÞtAMore »
 
96RMANALAALA sAOnAinAi ¸AEzQ BAAlAVAAtAAraOMAHEtAA YASAVAntA sA*.More »
 
97}LATi IdSAAMAA* CAGAtAO PAtA*GAnAAYAK HRiSAMore »
 
98BAOwAKWAAaORAYACAURA SAeLAEzA KE.More »
 
99KutARO anAE ICAtAOBAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
100CAPATiMAA* CAMAtKARIyAVAEdi ¸AiKA*ntA-vPAA*.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »