Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1nAAJUK nAMANAA* PA*kAiDA*RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
2[sAPAnAiItA-1JOzAi YAOGAESAMore »
 
3PA*CAtA*yA-5JOzAi YAOGAESAMore »
 
4PA*CAtA*yA-4JOzAi YAOGAESAMore »
 
5YAAyAAMAKVAANAA IKSAOR-sA*PAA.More »
 
6tAEnAALAiRAMA bAAGA-2JOzAi YAOGAESAMore »
 
7tAEnAALAiRAMA bAAGA-1JOzAi YAOGAESAMore »
 
8IsA*HAsAnABAyAisAi-3JOzAi YAOGAESAMore »
 
9IsA*HAsAnABAyAisAi-2JOzAi YAOGAESAMore »
 
10IsA*HAsAnABAyAisAi-1JOzAi YAOGAESAMore »
 
11IGAJUbAA[nAi BAAlAVAAtAAraO-1BAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
12RAMAAYANAnAA* aMAR PAAyAO-1JOzAi YAOGAESAMore »
 
13RsAP~Ad BAOwAKWAAaO-6JOzAi YAOGAESAMore »
 
14RsAP~Ad BAOwAKWAAaO-5JOzAi YAOGAESAMore »
 
15RsAP~Ad BAOwAKWAAaO-4JOzAi YAOGAESAMore »
 
16GAUJRAtAi sAAIHtYA PAEPAR-2 & 3: YAU.‹.sAi. nAET/sLAETDO. bAd^EsAIRYAA Di.aEMA.More »
 
17MARO tYAA* sAUwAi ‹VAODO. MAnAizA MAnAizAAMore »
 
18sAFlAtAAnAA sVAAItAIBAdU*PATELA diPAKMore »
 
19aMADO. QKKUR MAILLAKA CA*d^SAEkARMore »
 
20BAKOR PATELA: aA*wAlAE BAHERU*BAORisAAGAR RItALAALA-sA*PAA.More »
 
21BAKOR PATELA: aA*wAlAE BAHERU*VYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
22BAKOR PATELAnAA* PARA>MAOBAORisAAGAR RItALAALA-sA*PAA.More »
 
23BAKOR PATELAnAA* PARA>MAOVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
24IyAdLAPARikA wAiRUMore »
 
25aMAdAVAAdnAi IVAISAzTtAAJOSAi aELA.JE.-sA*PAA.More »
 
26P~AxAAPAnAA sAuyA-2]tsAAHwARA BAA.B~A.PAu.]zAABAA{ MA.-PARA.P~AYAO.-aMore »
 
27P~AxAAPAnAA sAuyA-2sAAwVAi Z~Ai sAUwAABAA{ MA.-anAU.More »
 
28RNAMAA* kAiLYAU* GAULAABA-3DAè.QAKR SARdMore »
 
29MAOsAMA aEKBAiJAnAiaOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
30nAOLAEJWAi JnARLA nAOLAEJBAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
31BAHAdURbAA{ J. VAA*KnAi VAAtAArsADO. VAed nARESAMore »
 
32IVAZVAnAA P~AERK P~AsA*GAOMAHEtAA nAiLAESA sA*.More »
 
33wAi*GAAMAstAi PAATir GAEMsAdOSAi sA*wYAAMore »
 
34sAUwAA-KU*bADAè. RANAi*GAA aMAMore »
 
35sAUwAA-KU*bARJnAiSA aAESAAEMore »
 
36JAtAKAbARNAsAOnAi dUGAArMore »
 
37MAHA-bAARtAnAi RAMAAYANAaACAAYAr IKnnARMore »
 
38‹VAnA RAH BAtAAVAE RAMAAYANAMAORAIRBAAPAUMore »
 
39DAèKTRnAi DAYARi-4DAè.QAKR SARdMore »
 
40RNAMAA* kAiLYAU* GAULAABA-4DAè.QAKR SARdMore »
 
41nAVAnAitA P~AAYAMARi sKULA DiKSAnARiaOjA RMAESA aA. sA*KLAnAMore »
 
42GAUJRAtAi sAAIHtYA-12 P~AEKTisA TEsT PAEPAsArPATELA IdnAESA anAU.More »
 
43sAURiLAA sA*VAAdbA’ aARAwAnAAMore »
 
44sAAMAAIJK IVAxAAnAnAA ISAXAK BAnAVAA(TARGAET TET)bAd^EsAIRYAA IdnAUMore »
 
45GAUJRAtAi sAAIHtYAnAO xAAnAsAAGARDO. PATELA BAi. aEsA.More »
 
46GAUJRAtAi sAAIHtYAnAO xAAnAsAAGARDO. PA*DYAA HAsYAdAMore »
 
47aMADO. QKKUR MAILLAKA CA*d^SAEkARMore »
 
48aMADO. QKKUR MAILLAKA CA*d^SAEkARMore »
 
49JenA bAuGAOlAnAU* tAKrSAUwwA IVAxAAnAVAORA sA*JYA KA*ItALAALAMore »
 
50sAUPAR MArMARiIsAnHA sAuYAArMore »
 
51KMPALAiT PAsArnAèILATi DEVALAPAMAEnT KOsArIsAnHA sAuYAArMore »
 
52aIVARtA SAOwAFAwAR PAAèLA VAGAirsAMore »
 
53MAEWAEMAETiKLA PAjLsA anAE TijsArGARiVAALAA DAr.bARtAMore »
 
54CA> SAIKtA ICAIKtsAA  ARA ROGA MAUIKtASAAH RIsAK c.More »
 
55PAyAKARtVA: P~AbAAVA,P~AISAXANA anAE PADKARPA*DYAA IVAzNAUMore »
 
56sAMAJNA aEKBAiJAnAiaOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
57GAUJRtAnAO RAJKiYA anAE sAA*sKDAè. SAELAtA bAARtAi-sA*PAA.More »
 
58GAUJRtAnAO RAJKiYA anAE sAA*sKSAAsyAi HIRP~AsAAd GA*GAASA*KR-sA*PAA.More »
 
59GAUJRAtAnAO RAJKiYA anAE sAA*sKDAè. SAELAtA bAARtAi-sA*PAA.More »
 
60GAUJRAtAnAO RAJKiYA anAE sAA*sKSAAsyAi HIRP~AsAAd GA*GAASA*KR-sA*PAA.More »
 
61KonA BAnAEGAA tAiWArKR ?PAuJYA Z~Ai IGARiSACA*˜‹ MA.sAA.More »
 
62JYAOItAzASAAsyAnAA sAtAsAO adÃbAutA YAOGADAè. GARiVAALAA bARtAMore »
 
63bAJnAsAAGARPATNAi RAJnA -sA*PAAdKMore »
 
64JANAVAA JEVAU*BAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
65aAJnAO IdnA, dESA, dUInAYAA anAE GAUJRAtABAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
66FLAESA BAèKMAHEtAA jVAERiLAALAMore »
 
67GAUJRAtAi LAOKsAAIHtYAIVAMASAèJAnAi BAlAVA*tAMore »
 
68sAuYAGADA*GA sAuyAVAAtsALYA VAIRzQA MA*GALAMAuItAr PAuJYAVARA Z~Ai MMore »
 
69sAuYAGADA*GA sAuyAPARMAdASArInAK PAu.Z~Ai JYA*tAiLAALA‹ MA.sAA.-PAAVMore »
 
70sAuYAGADA*GA sAuyAbAAVAYAOIGAnAi BAA.B~A.PAu.Z~Ai LAiLAMABAA{ MA.-P~More »
 
71xAAtAAwAMArKWAA sAuyAsAAwVAiZ~Ai sAUMAnABAA{ MA.-anAU.More »
 
72xAAtAAwAMArKWAA sAuyAMA*GALAMAuItAr PAuJYAVARA PAu.Z~Ai MAU‡tAABAA{ MA.More »
 
73D*KA RE diwAA LA*KAnAi dOqiYAEGAqAVAi ISAVAdAnA-sA*PAA., LAE., sA*K.More »
 
74HAsYAWAi RUdnA sAUwAiQAKR InAIMArSAMore »
 
75SAAHAnASAAHi IdLHi dRBAARIyAVAEdi JGA‹VAnA ISAVASA*KR-sA*PAA.More »
 
76GAUJRAtAi sAAIHtYAnAO xAAnAsAAGARDAè. PATELA BAi. aEsA.-sA*PAA.More »
 
77GAUJRAtAi sAAIHtYAnAO xAAnAsAAGARIP~A. DAè. PA*DYAA HAsYAdA-sA*PAA.More »
 
78aEKtAAROPAEnTR SA*KRMore »
 
79]MAASA*KR JOSAi sAAWAE VAACAnAYAAyAAMAEgAANAi MAHEn˜-sA*PAA.More »
 
80P~AEMAAnA*dnAA* aAkYAAnAO: aEK awYAYAnADAè. dVAE GAAYAyAi aAR.More »
 
81JsT, aEK IMAInAT...a*wAAIRYAA RAJUMore »
 
82a*tARnAO aIbAzAEKdEsAA{ MAHESA aEsA. : P~AERNAA*SAU:More »
 
83ICAyAKLAA-dSArnAPATELA RMAESAMore »
 
84ICAyAKLAA-dSArnAsAOLA*Ki BAALAUbAA{ Di.More »
 
85MAAMAAaE bAANAAnAE MAAMAO BAnAAVYAOMAHEtAA tAARKMore »
 
86TCALAi aA*GAlAinAO TCAAKOMAHEtAA tAARKMore »
 
87CAALAO, CAPARAsAi BAnAiaEMAHEtAA tAARKMore »
 
88Z~Ai ]VAsAGGAHR* stAOyA-aEK awYAYAnAwAAMAi IVAMALA-LAE.sA*PAA.More »
 
89LAgAU PARASARiPATELA MAAEHnAbAA[ Di.More »
 
90KU*DlAiMAA* wAnAnAA bA*DAROPATELA MAAEHnAbAA[ Di.More »
 
91dsA DA*GAi LAOKKWAADAè.CAowARi P~AbAU aAR.More »
 
92K*KU RE VAAYAU*PATELA aMAMore »
 
93BAAlA sAAIHtYA : sAMAiXAA anAE dSArnAPATELA nATVARMore »
 
94aA*tARP~AVAAHQKKR nATUbAA{More »
 
95GAUJRAtAi BAAlAKAVYACAYAnA 2006PATELA nATVARMore »
 
96qBAKYAAE qAELA, MAHEKYAAE qAELAPATELA KE.VAi P~AAE.More »
 
97G~AAMA]CCAISAXANAMAA* LAAEKbAARtAinAU* P~AdAnAPAAQK bAAVAnAA nAREnd^dEVAMore »
 
98tAARAE MAAILAK tAU* JMAANAEK GAitAAMore »
 
99aMAMAANAEK GAitAAMore »
 
100P~AEMAnAi PYAAsAMAANAEK GAitAAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »