Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1MAU*BA[:GAUJRAtAi GAAeRVAVAMAAr MAuLACA*dMore »
 
2RA‹ cU* tAARi MAR‹MAA*MAANAEK GAitAAMore »
 
3kAURSAiKARNAWAi RAzT^^KARMNABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
4sAAInAwYAVYAAsA aIbAIJtAMore »
 
5CAtAURnAAE CAAEtARAEDAè. GARiVAALAA bARtAMore »
 
6[ItAHAsA : nAAEkAi nAJREdEsAA{ HIRP~AsAAdMore »
 
7bAAVAAnAUbAuItAKDIKYAA KMore »
 
8K*KU c*TAYAA KAlAJEPATELA PARAIJtAMore »
 
9wAMMAR VALAAENAU* bAAGA-2PATELA PAnnAALAALAMore »
 
10wAMMARVALAAENAU* bAAGA -1PATELA PAnnAALAALAMore »
 
11RAEBAArT dUInAYAAnAi sAFREPATELA IVAnAAEdMore »
 
12sARdAR PATELAkAMAAR P~AbAAKRMore »
 
13RsAwAARnAi VAAtAAraAEPATNAi RAJnA -sA*PAAdKMore »
 
14CA*d^KA*tA BAXAinAi Z~AEzQ VAAtAAraAEBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
15VAtAnAnAAE juRAPAAEPATELA RMANAbAA[More »
 
16VAnA VAE sT^iTPATELA RMANAbAA[More »
 
17nAAEBAELA PAAIRtAAEIzAK IVAJEtAA MAIHLAAaAEMAd^AsAi KMALAESAMore »
 
18nAAEBAELA PAAIRtAAEIzAK IVAJEtAA MAIHLAAaAEQAKR bARtAKUMAARMore »
 
19IVAxAAnAAEPAInAzAd#VAsAAVADA IVARLAMore »
 
20IHT aEnD RnAVAORA BAKULA-anAU.More »
 
21YAU KEnA sAE wAET aGAE[nAVAORA BAKULA-anAU.More »
 
22YAU KEnA sAE wAET aGAE[nACAE[j JEMsA HEDLAiMore »
 
23FlAO kAAVAAnAA FAYAdAMAHEtAA RISMAnAMore »
 
24sAuYAr anAE sAuYArG~AHNARAVALA wAnA*JYAMore »
 
25PAPPAUsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
26PAsA*dGAinAA PAItAsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
27wAOlAE IdVAsAE tAARAsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
28yAAIHMAAMAsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
29nAAGAMA*DLAVAMAAr IVAbAAVARiMore »
 
30nAEDAE LAAGYAAEGAJJR JYAMore »
 
31sAAERQi BAHARVAITYAA - 1MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
32nAAMA VAGARnAA sA*BA*wAAESAEQ RJnAiMore »
 
33ItALAKMA*JRiwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
34sAeLAABAbAGAdEVA KnAUMore »
 
35wAAEwAMAARDAr. PATELA REnAUKAMore »
 
36sAAe*dYAr MAiMAA*sAKAEMAAv PALLAVAiMore »
 
37VAiR sAAVARKRId^VAEdi HRiSAMore »
 
38sA*dESAAE sAtA^LAAEKnAAEDAE. CAAVADA dLAPAtAMore »
 
39KIVAZ~Ai KLAAPAiIyAVAEdi IVAbAAMore »
 
40IVA>A*tA bAAGA-2RAMAAVAtA ISAISARMore »
 
41RsAwAARnAi VAAtAAraAEMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
42nAENAMAA* nAVALA nAuRdVAE BAKULAMore »
 
43PAnnAAbAAbAiMAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
44aAkARi PADAVAMAHEtAA [ndU KE.DiMore »
 
45IVA>A*tA bAAGA-1RAMAAVAtA ISAISARMore »
 
46FuLAVA*tAi anAE tA*BAAEILAYAAE nAAGAGAAEIHLA MAHAVAiRIsA*H sA*PAA.More »
 
47CAALAAE aAKASA VAHE*CAiaESAAH RISMAMore »
 
48yANA RAXAsAPARikA VAedEHiMore »
 
49]R ]dAsAi MAnADU* PYAAsAisAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
50GAUJRAtAi MALAKnAA* MAAnAVAi bAAGA-1aAEjA IdGA*tAMore »
 
51GAUJRAtAi MALAKnAA* MAAnAVAi bAAGA-2aAEjA IdGA*tAMore »
 
52VAAtAArnAi cAJLAinAA*qA VALLAbAMore »
 
53SAiMAAEnAnAA*qA VALLAbAMore »
 
54VAAtAArPACAisAiSAAH RMAESAMore »
 
55sAUkAnAA* PAGALAA* sAAtAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
56JGAtAnAA [ItAHAsAnAU* REkAAdSArnA dEsAA{ MAINAbAA{ bA.More »
 
57GAUJRAtAnAU* ISAXANAAVALAOKnAP~AA.DAè.VAcRAJAnAi bA˜AYAU-LAE.-sA*PAA.More »
 
58InAkAALAsA VAAtAOSAAH GAUNAVA*tAMore »
 
59MAnAOIVAxAAnAnAi sAMAJ VAkAAIRYAA aEnA. ‹.,anAU.More »
 
60{nTRnAETIPAQVAA PAUInAtAMore »
 
61YAAd aEMAnAi aAVAtAiGAqVAi ISAVAdAnAMore »
 
62CAEsA SAikAiaE RMAtAA* RMAtAA*PATELA MAYAuRMore »
 
63sA*GAitAKLAADAè. YAAIxAK HsAUbAA{More »
 
64nAMAO aIRH*tAANAMAÃ MA*yAsVAAMAi VAitARAGA aAnA*d-anAU.More »
 
65SABdsAUzAMAADAè. IyAVAEdi RMAESA aEMA.More »
 
66sABAsAE }*CAi P~AEMAsAGAA{RAQOD SAAHBAU›inAMore »
 
67BAALAsA*sKARDAè. PATELA JYAOtsAnAA aEnA.More »
 
6824 + 7 = MAU*BA{GA*GAAR aMAMore »
 
69sA*tACAIRyAO anAE ICA*tAnAsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
70aMAaACAAYAr VAAtsALYAdiPAsAuRi More »
 
71KLPAtARUsVAAMAi Z~AUtAPAxAMore »
 
72MAAnAVAMAnA (bAAGA-1)RAQOD dEVA‹bAA{ RA.More »
 
73ZAiPAALARAsA bAAGA-4KAPAIDYAA P~AEMALA-sA*PAAdKMore »
 
74ZAiPAALARAsA bAAGA-3KAPAIDYAA P~AEMALA-sA*PAAdKMore »
 
75ZAiPAALARAsA bAAGA-2KAPAIDYAA P~AEMALA-sA*PAAdKMore »
 
76ZAiPAALARAsA bAAGA-1KAPAIDYAA P~AEMALA-sA*PAAdKMore »
 
77dILAtA sA*tAwAARADAè.JAdVA sAUnAiLA-sA*PAA.More »
 
78aEMA.aEsA. aAèIFsAPATELA GAUNAVA*tA-sA*PAA.More »
 
79MAnAE SAUbAMAA* Z~AœA cEdLAALA sAURESAMore »
 
80RitA MAARi ‹tA tAMAARiPATELA KAIntA R.More »
 
81MAARA aLABAELAA Z~AiMAtAi‹GAA*wAi KMore »
 
82GAUJRAtA MAiR KOMAnAO sAA*sKKIVA bAikAU-sA*SAO.,sA*PAA., PAIRKLPAnAAMore »
 
83aMAQAKR HRiSAMore »
 
84aRwAi sAdinAi VAACAnAYAAyAA (bAAGA-3)MAEwAANAi MAHEn˜-sA*PAA.More »
 
85aRwAi sAdinAi VAACAnAYAAyAA (bAAGA-2)MAEwAANAi MAHEn˜-sA*PAA.More »
 
86sAPAnAAnAA* sAOdAGARMAOdi sAOnALA-bAAVAAnAUVAAdMore »
 
87sAPAnAAnAA* sAOdAGARBA*sALA RISMAMore »
 
88sAtYAnAi SAOwA RAYAQ”A anAsAUYAA-anAU.More »
 
89]MAASA*KR JOSAinAi IVACAARYAAyAAJAnAi MAnAizAi-sA*PAA.More »
 
90]MAASA*KR JOSAinAi IVACAARYAAyAAMAHEIRYAA CA*dU-sA*PAA.More »
 
91GAUJRAtAnAO RAJKiYA anAE sAA*sKPARikA RIsAKLAALA cOTALAALA-sA*PAA.More »
 
92GAUJRAtAnAO RAJKiYA anAE sAA*sKPARikA RIsAKLAALA cOTALAALA-sA*PAA.More »
 
93sAE‡YAULAR IMAJAJSAAH GAUNAVA*tAMore »
 
94KsAU*BAinAO R*GAMAEgAANAi IPAnAAKi-sA*KLAnAMore »
 
95MALAKtAA* MAlASAE MAANAEK[sAMAA[LAi nAsAiRMore »
 
96]VArSAiSAAH aEMA.PAi.More »
 
97IVAVAEKAnA*dSAAH aEMA.PAi.More »
 
98GAUv nAAnAKSAAH aEMA.PAi.More »
 
99JAtAK KWAAaO HAWAinAi VAAtAAraOSAAH aEMA.PAi.More »
 
100PAU*DLAiK anAE sA*tAsAkAuSAAH aEMA.PAi.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »