Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1CA*˜SAEkAR aAjAdSAAH aEMA.PAi.More »
 
2GAUJRAtA ROJGAAR sAMAACAAR JnARLA nAOLAEJ IKVAj KOnArRSAAH MAnAizAMore »
 
3VAEd-RHsYACAAVADA MAAnAIsA*HbAA[More »
 
4sA*GAitA aARAwAnAA bAAGA-5SAAH MAOInAKA IHtAEnA DAp.More »
 
5KAEMPYAUTR F*DAMAEnTLA (bAAGA 2)SAAH sAAEnALAMore »
 
6KAEMPYAUTR F*DAMAEnTLA (bAAGA 1)SAAH sAAEnALAMore »
 
7aAEPARETi*GA IsAsTMA (IVAnDAEj)SAAH sAAEnALAMore »
 
8aEKLAPA*WA P~AVAAsAisAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
9VAARLAi KWAAaAEMAHEtAA [ndU KE.DiMore »
 
10VAAH R*GALAAJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
11cELA anAE cBAAEEJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
12aAPA sAMAAnA BAlAnAIHsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
13sAAHIsAK BAAlAKAEsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
14aAIfKAkA*DnAi LAAEKKWAAaAEsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
15YAURAEPAkA*DnAi LAAEKKWAAaAEsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
16CA‡#MA CAAIDYAAEsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
17sAAtA QGAnAAE aEK QGAPATELA aRIVA*dMore »
 
18IMAYAA* FUsAKiJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
19IMAYAA* FUsAKiMore »
 
20IMAYAA* FUsAKiJAEGA BA. nAA.More »
 
21aIGnA KU*DJAESAi RIVASA*KR nAAnA‹More »
 
22sAA*JVAewA ,RMAESAMore »
 
23VAENAUVAnA VAsAAHtAbAIDYAAdRA GAbARUMore »
 
24aEK DGA aAGAlA - BAE DGA PAAclACAeAwARi RgAUVAiR sA*IXAPtAKARMore »
 
25VAAtAArnAi cAJLAinAA*qA VALLAbAMore »
 
26GAAetAMA GANAgARwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
27IPARAIMAD PAAVARIMAsyAi VAsA*tAMore »
 
28MAAtAMAHEtAA diPAK sA*PAAdKMore »
 
29akAAnAA Z~AEzQ cPPAAJEsALAPAURA ISAVALAALAMore »
 
30†tAUPANArGAA*wAi MAnAAERMAAMore »
 
31GAUJRAtAnAA G~A*WAAEIyAVAEdi PAuNAArMore »
 
32GAUJRAtAnAU* sA*GAitAYAAIxAK HsAUMore »
 
33aAIdVAAsAi : PAR*PARA anAE PAIRVAtArnADAE. ]PAAwYAAYA CA*d^KAntAMore »
 
34DAè. KHE cE...PA*DYAA P~AdiPAMore »
 
35sAAEnAERi CAU*BAnAQAKR LAAbASA*KRMore »
 
36aPARAIJtAAsAEnAGAUPtAA PAi#ItAMore »
 
37aA*sAUnAAE dIRYAAEbAT< MAiRAMore »
 
38bAuLAESVARMAA* bAuLAA PADYAAMAHEtAA tAARKMore »
 
39IKTMAHEtAA tAARKMore »
 
40sARVA*GAAPALAANA nARAEtAMAMore »
 
41GAitAA*JLAiTAGAAER RVAind^nAAWAMore »
 
42tAARAE MAAILAK tAU* JGAURUMAA aAnA*dMAuItArMore »
 
43aMAGAURUMAA aAnA*dMAuItArMore »
 
44P~AEMAnAi PYAAsAGAURUMAA aAnA*dMAuItArMore »
 
45ËCAtAnAnAi PAlAE]nADKT KMore »
 
46nAVAbAARtA GAUJRAtAi InABA*wAMAAlAAjVAERi JYAAEtsAnAA sA*.More »
 
47VAAtA, aAPANAA* sAHUnAiPAAQK VAzAArMore »
 
48PARbAAEMAMAA* PAA*GAYAAr FuLAaJMAERi sAUMAnAMore »
 
49RA‹ cU* tAARi MAR‹MAA*GAURUMAA aAnA*dMAuItArMore »
 
50MAnAE BAwAU* aAVADEPATELA aAR. Di.More »
 
51InANArYAANArVASAAsyAi KESAVARAMA KA.More »
 
52qBAuKtAA qAELA sA*GA jA*jR RMAEPAiPALAiYAA aELA. PAi. `sAUwAAKr`More »
 
53P~AEMAaAEjA KAJLA VAewAMore »
 
54aMAR HAsYAInABA*wAAEbAT< IVAnAAEdMore »
 
55MAARi BAARiaEWAidLAALA sAURESAMore »
 
56YAUGAVA*dnAAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
57‹VAnA ‹VAVAAnAi KLAASAAH JYA*ItAbAA[ aE.More »
 
58MAwAUsA*CAYAICAyAbAAnAUMore »
 
59PALAIcnAKAEQARi IdnAESAMore »
 
60tAMAAT*KARVAi adMAMore »
 
6121 MAi sAdinAU* IVASVAbAT< KAIntAMore »
 
6221 MAi sAdinAU* IVASVAMore »
 
63bAtAsAICCAdAnAnd sVAAMAiMore »
 
64tYAARE HU* aAnA*IdtA WA{ GAYAAEaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
65PAUKARaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
66sA*sKaAEjA YAAEGAESAMore »
 
67sA*sKJAnAi JYAdEVAMore »
 
68jLAKdLAALA sAURESAMore »
 
69KHtA KBAiRASAAH REkAABAEnAMore »
 
70HAEKiIBAnAiVAALAE JGAdiSAMore »
 
71JnARESAnA sAAYAnsARAMAAnAUJ JAGAMore »
 
72GAUJRAtAnAi LAOKsAA*sKÞItAK IVARAsAtAJAdVA JORAVARIsA*HMore »
 
73GAUJRAtAnAA* LAOKnAÞtYAOkAAROD MAEgAnAAMore »
 
74MAstA MAstARAMAAnAUJ JAGAMore »
 
75GAUJRAtA PAIRCAYADO. RAQOD BAi.sAi.More »
 
76MAstA VAAtAAraORAMAAnAUJ JAGAMore »
 
77MAnAOHRRAMAAnAUJ JAGAMore »
 
78MALAKATRAMAAnAUJ JAGAMore »
 
79BAUœ-JAtAK-ICA*tAnA: 2sAICCAdAnA*d sVAAMAiMore »
 
80B~AÁAnA*d KAVYAVAebAVAdOSAi VAsA*tAbAA[ sA*PAAdKMore »
 
81]MAASA*KRnAA Z~AEzQ KAVYAObAGAtA InAR*JnA, sA*PAA.More »
 
82tA—VAMAIsAbAT< w~AUVAMore »
 
83BAKOR PATELA: aAsAMAAnAMAA*BAORisAAGAR RItALAALA-sA*PAA.More »
 
84BAKOR PATELA: aAsAMAAnAMAA*VYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
85BAKOR PATELA: aADE LAAKDEBAORisAAGAR RItALAALA-sA*PAA.More »
 
86BAKOR PATELA: aADE LAAKDEVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
87JEVAU* IVACAARiaE tAEVAA BAnAiaEVADOdIRYAA HIRnA anAU.More »
 
88sAJAGAtAAVADOdIRYAA HIRnA anAU.More »
 
89sAJAGAtAAaOSAOMore »
 
90JEVAU* IVACAARiaE tAEVAA BAnAiaEaOSAOMore »
 
91aARAMAdAsAsAOnAi RMANALAALAMore »
 
92BAuCALAO GAwAEDOsAOnAi RMANALAALAMore »
 
93K#HAnARAYA MAwAU anAU.More »
 
94awYAAtMA P~AVAEISAKACAetAnYA IVAZVAIMAyA w~AUPAdMore »
 
95G~A*WAnAi KEDiaEJOSAi RMANALAALAMore »
 
96bAARtAnAO [ItAHAsARAQOD bAVAESA wAnAizAKUMAARMore »
 
97VAtArMAAnA sAMAYAnAi gATnAAaO-VAAIzArKA*K-2012DO. RAQOD BAi.sAi.More »
 
98JnARLA sTDij aOLD PAEPAsAraJUDiYAA P~AVAiNAMore »
 
99VAtArMAAnA P~AVAAHOGAOLAIKYAA wAARAMore »
 
100sAoRAzT^nAO [ItAHAsA (bAAGA-2) 1948 WAi 1956JAnAi P~AA.DAr.aEsA.VAi.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »