Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1KOzAOnAi sAAwAnAACAAVADA MAAnAIsA*HMore »
 
2aqAREYA a*GA VAA*KA*PATELA RMANALAALA cnAALAALAMore »
 
3aEKPAAyAi aIbAnAYAO anAE VAESAbAuzAAaOPATELA nATVARMore »
 
4GAAYA tAEnAA* GAitAbAT< w~AUVAMore »
 
5BAUIwwACAAtAUYAr IKVAj PATELA RMAESAMore »
 
6Z~Ai MAAtAA‹nAA VAAtAArLAAPAO bAAGA-4CAAVADA MAAnAIsA*HMore »
 
7Z~Ai MAtAA‹nAA VAAtAArLAAPAO bAAGA-3CAAVADA MAAnAIsA*HMore »
 
8BAALA aAnA*dRAMAAnAUJ JAGAMore »
 
9sA*PAuNAr sAFlAtAAnAA PAA*CA InAYAMAODO. sAOMAEYAA BAi. aECA.More »
 
10wAORNA 12 PAci SAU*?SAAH sAAKEtA-sA*PAAdKMore »
 
11GAUJRAtAi sAAIHtYA 10 aAdSAr P~AZnAPAyAOSAAH sAAKEtA-sA*PAAdKMore »
 
12JGAtAnAO [ItAHAsA-‹.PAi.aEsA.sAi. nAi MAE[nA PARiXAAMAA* PAucAYAELAA P~AZnAOnAU* sAOLYAUSAnASAAH sAAKEtA-sA*PAAdKMore »
 
13bAOlAA bAAbAAsAOnAi RMANALAALAMore »
 
14IsAPAA[nAO WAELAOsAOnAi RMANALAALAMore »
 
15BAiKNA VAAgAsAOnAi RMANALAALAMore »
 
16PAOWAi PA*IDtAsAOnAi RMANALAALAMore »
 
17MAnAOIVAxAAnAnAi PAARaOSAOMore »
 
18GAitAA dSArnA:IVAzAAdYAOGA-sAA*kYAYAOGA:1aOSAOMore »
 
19BAUIwwAP~AERK BAAlA KWAAaORAYACAURA SAeLAEzA KE.More »
 
20sTiVA JOBsA MA*yAVAsAAVADA sVAAItA anAU.More »
 
21sTiVA JOBsA MA*yAsAAYAMAnA IVAILAYAMA aELA.More »
 
22wA BAAèsAMAnAizAA MAnAizAMore »
 
23a—AR-aXARnAAYAK PAnnAAMore »
 
24SAERLAOK HOMsA: FA*sALAO anAE BAi‹ VAAtAOsAOnAi RMANALAALA-anAU.More »
 
25SAERLAOK HOMsA: FA*sALAO anAE BAi‹ VAAtAOsAR DAè[LA aAWArR KAènAnA - MAulA LAE.More »
 
26aAPANAA KstAURBAAMA*DLAi PAOPATLAALAMore »
 
27a*tAR P~AGATYAO ]JAsAMAHEtAA JVAAHR VAAA.More »
 
28MAiRA* sAAMAE dIRYAORAVALA sAUMA*tAMore »
 
29IVAxAAnA anAE sA*SAOwAnAGAŠJR wAiRJLAALA-sA*PAA.More »
 
30}*CAO PAVArtA, }*Di kAiNAQAKR wAiRUbAA{More »
 
31HU* KOnAARK SAAHBAXAi CA*˜KA*tAMore »
 
32RAMACAIRtA MAAnAsAPAAQK RAMAnAARAYANA nAAGARdsA-sA*XAEPA,bAAzAA*tARKMore »
 
33nAAèVAELTi P~AA*tA P~A*tAnAiQKKR sAAwAnAABAHEnAMore »
 
34aAWAMAi nAWAi GA[ RAtADAè. LAAPAsAiVAALAA aRIVA*dMore »
 
35LAALA PAtA*GA LAiMADi KE. P~AERNAAMore »
 
36IPARAIMADIMAyAA IVAPAULAMore »
 
37MAEDMA aEKsAPATELA aASAU*More »
 
38HEtAnAi HELAisAO*dRVAA HEtALA-anAU.More »
 
39HEtAnAi HELAiISAMAOF MAsAirMore »
 
40HEtAnAi HELAiHOWAOnAr JEInAFR IRDMore »
 
41HEtAnAi HELAiHEnsAnA MAAKr IVAKTRMore »
 
42Hu*FnAO sPASArsAO*dRVAA HEtALA-anAU.More »
 
43Hu*FnAO sPASArISAMAOF MAsAirMore »
 
44Hu*FnAO sPASArHOWAOnAr JEInAFR IRDMore »
 
45Hu*FnAO sPASArHEnsAnA MAAKr IVAKTRMore »
 
46HeYAAnAO HRkAPARikA sAOnALA-anAU.More »
 
47HeYAAnAO HRkAHEnsAnA MAAKr IVAKTRMore »
 
48aASAAnAA* a*KURPARikA sAOnALA-anAU.More »
 
49aASAAnAA* a*KURHEnsAnA MAAKr IVAKTRMore »
 
50bAJnA InAGAUrNAiCAAVADA P~AVAiNAIsA*HMore »
 
51MAGAwAPAItAwAuMAKEtAUMore »
 
52nAGARi VAeSAALAiwAuMAKEtAUMore »
 
53]MAASA*KR JOSAinAi Z~AEzQ VAAtAAraOJOSAi ]MAASA*KR-sA*PAA.More »
 
54201 BAOwAK-KWAAaOBAUœ wAeYArCA*˜ R.More »
 
55IVAsAAMAOJOSAi ]MAASA*KRMore »
 
56bAARtAnAA* MAHAnA bAKtA-RtnAO (bAAGA 1-2 sAAWAEE)IVAwAALA*KAR CA*d^MAAeILAMore »
 
57Z~AisAitAAVAtAARIP~A.SAAH bAGAiLAALA PAi.-LAE.-sA*.More »
 
58HeYAE-HeYAE HLACALADAè. MAHEtAA CA*˜KAntAMore »
 
59GAitAA‹nAU* ICA*tAnA:1sAICCAdAnA*d sVAAMAiMore »
 
60P~ANAYAKWAAaOPAAREkA IKSAAERMore »
 
61VAnYA IVARAsAtAP~AEMA IHMAA*SAUMore »
 
62jAKlA bAinAi sAVAARDAE. IVAbAAKR nAVAinAMore »
 
63sAMAYAnAE sAWAVAAREDAE. VAiJlAiVAAlAA aA[. KE.More »
 
64LAiDRISAPA F*DA PA*CAtA*yAnAi RitAEVAAsA aInAtAA aEsA.aARMore »
 
65LAiDRISAPA F*DA PA*CAtA*yAnAi RitAEVAAsA LAU[sA aEsA.aARMore »
 
66bAARtAiYA LAOKKÅWAAaOPARMAAR VAsAÅtALAALAMore »
 
67IVAdESAi LAOKKÅWAAaOPARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
68PAAeRAINAK KWAAaOPARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
69DAè.RAJA RAMAnnAAJAEzAi ]zAAMore »
 
70sAURtA MAUJ gAAYALA bAuIMASAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
71nAREnd^ MAAEdi :aAwAUInAK GAUJRAtAnAA ISALPAiKAMAWA aEMA. VAi.More »
 
72IVAxAAnAnAi RsAP~Ad VAAtAAESAAH bARtA LAALAbAA[More »
 
73GAInAtAnAA JAdUP~AYAAEGAAEDAEKTR {nd^IJtA aECA.More »
 
74VALAYAMAHEtAA wAiREnd^More »
 
75Z~VAAsAnAi sAFRQKKR SA*KR nA.More »
 
76wA DAEnAPATELA aASAU*More »
 
77tARtAU* MAHAnAGARnAAYAK dAELAtAbAA[ anAU.More »
 
78]PAEnd^ IyAVAEdiKAEQARi BAiREnAMore »
 
79]MARKEdsAYAAnAi HsARtAMore »
 
80YAAnnAi : VAtArMAAnA YAUGAnAA MAHAnA sA*GAitAKARnAi ‹VAnAKWAASAAH KLPAnAA-sAARAnAUVAAdMore »
 
81YAAnnAi : VAtArMAAnA YAUGAnAA MAHAnA sA*GAitAKARnAi ‹VAnAKWAAREnAFinA DEIVADMore »
 
82YAAnnAi : VAtArMAAnA YAUGAnAA MAHAnA sA*GAitAKARnAi ‹VAnAKWAAYAAnnAiMore »
 
83aB~AAHMA ILA*KnAPA*IDtA P~AdiPAMore »
 
84GAUJRAtAnAA* PAnAOtAA PAUyA KnAeYAALAALA MAUnASAiPAAREkA MAwAUsAUdnA -sA*PAAdKMore »
 
85sPA*dnAnAA* P~AItAIBA*BADAè. MAHEtAA CA*˜KAntAMore »
 
86aAQMAAE R*GASAELAtA IHMAA*SAiMore »
 
87aA*tARkAAEJRAVALA sAUMA*tAMore »
 
88JOGAi!CALAO aAPANAE GAAMAsVAAMAi MAAwAVAIP~AYAdAsA‹More »
 
89P~AVACAnAO,HIRVALLAbA bAAYAANAiaOjA RMAESA aA. sA*KLAnAMore »
 
90MAeyAinAU* ]PAInAzAddLAALA sAURESA sA*.More »
 
91bAVYA‹VAnA !SAMAAr ROIBAnAMore »
 
92MAARA ÀdYAnAO tAKrPARMAAR bARtAIsA*H JYAIsA*HMore »
 
93GAUJRAtA anAE dIRYAOMAHEtAA MAKRndMore »
 
94MAnAOIVAxAAnAnAi PAAR (bAAGA-1)aOSAOMore »
 
95bAAzAA PAI¹AMAnAi : SABdO PAuVArnAABAXAi BAKULAMore »
 
96aHA! IJ*dGAi - VAAH! IJ*dGAibA“ KAIntAMore »
 
97‹VAnA ‹VAVAAnAi KlAAbA“ KAIntAMore »
 
98nAVALAKWAA : CACAAr anAE ICAIKtsAAaASAR IBAIPAnAMore »
 
99abYAAsA anAE aALAOCAnAAaASAR IBAIPAnAMore »
 
100VAAstAVAVAAd anAE...aASAR IBAIPAnAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »