Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1P~AERNAAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
2BAIwwAnAA kAELAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
3IH*d sVARAJnAA ISALPAi MAHAtMAA GAA*wAiLAHERi P~AIVANA K.More »
 
4sAAEnAAnAA dA*tAVAAgAELAA MAAEHnALAALAMore »
 
5sAuRJnAi BAETiGAAEHELA nATVARMore »
 
6aNAMAAELA VAAtAAraAEPARikA aIVAnAASAMore »
 
7PAATNAnAi P~AbAUtAAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
8aMAR sA*tA dEVAidAsA (bAAGA-2)GAQVAi HRsAUR nAA.More »
 
9awAuRAE KAèLAPATELA wAivBAHEnAMore »
 
10GAUJRAtAnAA wADVAeYAADAE. MAHEtAA MAKRndMore »
 
11aAdSAr aEKA*KiVYAAsA sAtAiSAMore »
 
12PAAEPAT‹nAi InASAAlAIyAVAEdi Z~AwwAAMore »
 
13BAUIdwAwAnA BAiRBALA - bAAGA-1-2QAKUR RAMACAnd^ nAARAYANAMore »
 
14Z~AEzQ VAAtAAraAEPA*DYAA sA*JYAMore »
 
15MAHAbAARtA: ‹VAnAdSArnAPA*qYAA SAIntAKUMAAR aEMA.More »
 
16KAntAA KHEMAwAURAYAMore »
 
17IHndU (dSAA-aVAdSAA-IdSAADAE. sVAAMAi sAUB~AMAINAYAnAMore »
 
18IMAYAA* FUsAKi nA*duDAE CAAERJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
19IMAYAA* FUsAKi dLAASAEQnAAE KuVAAEJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
20PAURANAnAAE VAAtAArkAJAnAAEIyAVAEdi Z~AœA, sA*PAA.More »
 
21sAKKRBARaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
22CAALAAE KHEVAtAAE sAMA‹aEKDiKR YASAVA*tAMore »
 
23PAA*dDE PAA*dDE IKRNAdVAE MAHESA, sA*K.More »
 
24dESAdESAnAi CAAtAURi KWAAaAE (bAAGA : 3)MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
25dESAdESAnAi CAAtAURi KWAAaAE (bAAGA : 2 )MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
26dESAdESAnAi CAAtAURi KWAAaAE (bAAGA : 1)MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
27GAUJRAtAi VAAtAArsAIzTPATELA ]tPALAMore »
 
28Z~Ai RAMAGAitAAGAAERECAA anAsAuYAAMore »
 
29sAd#AEwASAtAKMA#KALAELAKR dtAAyAEYA BAALAKMore »
 
30aEK ad#bAUtA sAFRnAAYAK KnAUbAA[More »
 
31sAPtAR*GAi KWAAMAAlAA bAAGA-7Z~AAEF REkAAMore »
 
32RJnAiGA*wAAbAT bARtA nAA.More »
 
33aEK KDVAU* sAtYAGAA*wAi KAKURAYAMore »
 
34aAPANAA JYAAEItAwArRAEJAnAi RMAESAMore »
 
35sAMAYAnAAE Z~AEzQ ]PAYAAEGA KEMA KRSAAE ?a*wAAIRYAA RAJUMore »
 
36P~AA.KMAHEtAA P~AANA‹VAnAMore »
 
37JGA IVAkYAAtA MAIHLAA VAexAAInAKAEJAnAi YAAEGAEnd^More »
 
38P~AISAzT GAUJRAtAi KAVYAjLAK bAAGA-1SAEQ CA*d^KAntA sA*PAA.More »
 
39aAVA HYAA, VAARtAA KHU*...MAEKVAAnA YAAEsAEFMore »
 
40sAMAiIXAtA ISAVAPAURANAYAAIxAK HsAUMore »
 
41[SAAEPAInAzAdMAARFItAYAA DAè.MAMore »
 
42bAARtAnAA SAuRVAiRAEBAARAET KESAUbAA[More »
 
43aAVAAGAMAnASAAsyAi IVAJYAMore »
 
44gAR FuTE gAR JAYADAE. IyAVAEdi JGAdiSAMore »
 
45SABAnAE nAAMA HAEtAU* nAWAiMAHEtAA [LAA aARBAMore »
 
46aMAdAESAi HsAMAUkAMore »
 
47aMAARU* MAANAsAVYAAsA aInALAMore »
 
48GAUJRAtAi VAAtAArsAIzTdAVALAPAURA BAABAUMore »
 
49MAARA >A*ItAKARi sAAWAidARAEbAGAtAËsAH aMAR SAHidMore »
 
50InAjrRADAE. dAESAi HsAMAUkAMore »
 
51aMADAE. dAESAi HsAMAUkAMore »
 
52sAUPAASVArMAUIKtADAE. dAESAi HsAMAUkAMore »
 
53]PACAARMA*JuzAAQAKR LAAbASA*KRMore »
 
54RAJRMAtAVAORA sA*JYAMore »
 
55MAèDMAdEsAA[ KESAUbAA[More »
 
56aEK sAA*JnAE sARnAAMAEaAEjA KAJLA VAewAMore »
 
57IVARAT TPAKU*PAAQK sARAEJMore »
 
58sAuYAr sAuYAr aAMA aAVAJAESAi MAHESAMore »
 
59DERAEPATELA KAnA‹More »
 
60InAd^ACARMAAEdi ICAnAUMore »
 
61FnAsAAYAKLAAEPAiIDYAAVAsAAVADA IVARLAMore »
 
62HlAVAE HeYAE HLAEsAA*QKKR SA*KR nA.More »
 
63VAAtAArnAi cAJLAiPATELA RMANAbAA[More »
 
64VAAtAArnAi cAJLAiGAAER ]PAEnd^More »
 
65KITBA*wA bAAGA-3bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
66VAARLAi KWAAaAEKULAKNAir sVA.IVAZ~VAAsA -sA*CAYAMore »
 
67MAHAbAKtA JAEBAnAPAGAiPATELA diPAKMore »
 
68tARsAuVAewA JLAEndUMore »
 
69RsAAYANA IVAxAAnAnAi aVAnAVAi VAAtAAEMAHEtAA aAR. KE.More »
 
70kAbAE KAEWAlAAE nAE dESA MAAEKlAAEBA*sALA RISMAMore »
 
71VAAtAArnAi cAJLAiPATELA RMANAbAA[More »
 
72VAAtAArnAi cAJLAiGAAER ]PAEnd^More »
 
73MAAnAsA WAi LAAEKMAAnAsACAAewARi RgAUVAiR sA*.More »
 
74KPADA* ]tAARinAE VAA*CAJAE...!MAHEtAA tAARKMore »
 
75P~AEMAPAuVArKPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
76InAzQUR ?!PARikA IP~AYAKAntAMore »
 
77Z~Ai YAAEGAVAAIsAzQ MAHARAMAAYANAbAT< dEVAEnd^ H. axAAtAMore »
 
78HRiSA nAAYAK IVAxAanA Z~AENAi-7nAAYAK HRiSAMore »
 
79HRiSA nAAYAK IVAxAAnA Z~AENAi -6nAAYAK HRiSAMore »
 
80HRiSA nAAYAK IVAxAAnA Z~AeNAi -5nAAYAK HRiSAMore »
 
81HRiSA nAAYAK IVAxAAnA Z~AENAi -4nAAYAK HRiSAMore »
 
82sA*sAARnAi sAFRPATELA IVAnAAEdMore »
 
83IVAJAEGAMAHEZ~VARi MAAVA‹More »
 
84P~AEMAtAiWArPARMAAR IVA>MAËsAHMore »
 
85MAUtYAUnAU* KVACADAE. IVAbAAKR nAVAinAMore »
 
86sVAGAr ]PAR MAnAUzYAGAqVAi P~AVAiNAMore »
 
87IVAdURnAiItAMAHEtAA InALAEzA sA*.More »
 
88MAHAKIVA SAud^KPARikA VAsA*tAMore »
 
89HU* DAEKTR, HU* dRdiDAE. PA*DYAA P~AdiPAMore »
 
90Z~Ai SAUKLAJAUVAErdsA*IHtAAgAAEDA MAAEtAiLAALA RIVASA*KR anAU.More »
 
91P~AEMAPAuVArKPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
92sAUbAAsACA*n˜ BAOjG~AOVAR VAEIRndR-sA*PAA.More »
 
93VAOLAMAATrnAA sWAAPAK sAEMA VAOLTnARAJA IdnAESA-aALAEkAnAMore »
 
94aKBARnAA* nAVARtnADO. VYAAsA HsAMAUkAMore »
 
95bAiMARAVA RAMA‹ aA*BAEDKRG~AOVAR VAEIRndR-sA*PAA.More »
 
96CAu*TELAA SAER Z~AENAikA*DEIRYAA MAnAAEJMore »
 
97BAAlA GA*GAAwAR ITlAKG~AAEVAR IVAIRndR sA*.More »
 
98MAAYA MAOsT IDYAR, LAULAU!QAKR LAAbASA*KRMore »
 
99tAuTELAAE aEK IdVAsA[sAMAA[LAi nAsAiRMore »
 
100sA*VAAdDAE. JAnAi nAutAnA sA*.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »