Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1IVAxAAnA IVAZVAGAJJR wAiRJLAALAMore »
 
2RAJA RAMAMAoHnA RAèYADAè. BAAVAisAi MAUGATLAALAMore »
 
3CA*BALA tAARAE aJ*PAAE bAAGA -3MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
4CA*BALA tAARAE aJ*PAAE bAAGA-1/2More »
 
5CA*BALA tAARAE aJ*PAAE bAAGA-1/2MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
6IP~AYAMA BAAlAKWAAMAAlAAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
7BAE dAYAKAnAO sAFlA sA*gAzAr: ``J*GALA-JMAinA nAAMAE KRO...``JAnAi [ndUKUMAARMore »
 
8CAALAAE PARdESAnAi sAFREDAE. aJYA KAEQARiMore »
 
9bAARtAiYA VYAVAsAAYAi MAIHLAAaOIBAYAANAi P~AKASAMore »
 
10nAATK (sAUMAItA-sAJrnA G~A*WAAVAILA: 2)sAUMAItA LALLAUbAA{ SAAMAlAdAsAMore »
 
11KHEVAtA KWAAMAAlAA-2dOSAi P~AbAULAALAMore »
 
12dESA anAE dUInAYAA(IKSAOR xAAnA-IVAxAAnA)KDiKR YASAVA*tAMore »
 
13sAPtAwAARASAELAtA IHMAA*SAiMore »
 
14sAEtAUBA*wAnAEnAE RAJAbAA[More »
 
15VA*SA VAARsA (bAAGA-3)MAHEtAA HRIKsAnAMore »
 
16VA*SA VAARsA (bAAGA-2)MAHEtAA HRIKsAnAMore »
 
17MAARA DEDinAU* jUDEIVAD aEsWARMore »
 
18Z~Ai bAAGAVAtA KWAAdEsAA[ aMAuLA-LAEkAKMore »
 
19aMARtAdAdinAU* KBAutARSAAH REkAABAEnAMore »
 
20IBARBALAnAi PAAQSAAlAARAYACAURA aEsA.KEMore »
 
21jiRO aO[LA WAAlAiDO. cAJER IBAMALAMore »
 
22P~AitA anAE KA*TA bAAGA-2KESAVAANAi aECA.aEnA.More »
 
23P~AitA anAE KA*TA bAAGA-1KESAVAANAi aECA.aEnA.More »
 
24MAA[>OsAOFT nAA sAJrK IBALA GAET#sA GAUPtAA P~ASAA*tAMore »
 
25awAORiaO sAAWAE PAA*CA IdVAsAsAOMAPAURA sAURESAMore »
 
26bAGAVAAnA PARSAURAMAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
27JnAinAIVAxAAnAIyAVAEdi JE.PAi. DAè.More »
 
28†GVAEdPAA*DE DAè.RAJBAHAdURMore »
 
29RNAMALA LAAkAAaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
30P~AEMAPAIWAKKAPAIDYAA nATVALAALA ‹.More »
 
31sAaAdtA HsAnA MAnTO KETLAiK VAAtAAraOVAiJlAiVAAlAA SARiFA-anAU.More »
 
32MAELAUHAPAAQK VAzAAr-RJUaAtAMore »
 
33Hu*FAlAA aVAsARDAè.VAiJlAiVAAlAA aA{.KE.More »
 
34tAMAE JSAO nAE...VAAsAU aAIdtYA-bAAVAAnAUVAAdMore »
 
35]tAR VA<*dAVAnAnAA MAHAYAOGAisAOnAi RMANALAALA-anAU.More »
 
36HYAAtAidLAALA sAURESA-sAPAA.More »
 
37GAUJRAtAnAi aeItAHAIsAK gATnAAaOIyAVAEdi PAuNAArMore »
 
38sADELAi KERisAOnAi RMANALAALAMore »
 
39CA*PAU nAAMAE VAA*dROsAOnAi RMANALAALAMore »
 
40TOPAi-PA*IDtAsAOnAi RMANALAALAMore »
 
41BAKOR PATELA: DArKTRnAAYA DArKTRBAORisAAGAR RItALAALA-sA*PAA.More »
 
42BAKOR PATELA: DArKTRnAAYA DArKTRVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
43BAKOR PATELAnAi VAAtAOBAORisAAGAR RItALAALA-sA*PAA.More »
 
44BAKOR PATELAnAi VAAtAOVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
45VAElAAIyAVAEdi MAnAOHRMore »
 
46sAsALAAnAi ci*KsAOnAi RMANALAALAMore »
 
47nAVAABA sAAHEBAnAA* CAA-PAANAisAOnAi RMANALAALAMore »
 
48BAAgAARAMAsAOnAi RMANALAALAMore »
 
49tAsAVAiROMAA* JunAAGAqVAAlAA DAr.wAivbAA[ PAi.More »
 
50tAsAVAiROMAA* JunAAGAqkAACAR P~AA.P~AwAUMnA BAi.More »
 
51VYAIKtAtVAnAO sA*VAAdaOjA RMAESA aA. sA*KLAnAMore »
 
52RAJPAATVAORA sA*JYAMore »
 
53SAtAR*JVAORA sA*JYAMore »
 
54aA SAHERMAA*bAAYAANAi ]tPALA-sA*.More »
 
55aA SAHERMAA*MAHEtAA JYAA-sA*.More »
 
56nAMArdnAA* ]tAMA KAVYAORAVALA IVAnAAYAK-sA*PAAdKMore »
 
57sAtYAnAO CAHEROdLAALA sAURESA sA*.More »
 
58]MAA*SA*KR JOSAinAA* ]tAMA KAVYAORAVALA IVAnAAYAK-sA*PAA.More »
 
59IMAYAA* FUsAKi JAdU[ LAOTOJOzAi ‹VARAMAMore »
 
60PAuNArYAOGAnAA PAIWAK: ¸Ai CA*PAKLAALAQKKR IKRiTMore »
 
61MAOTA JYAARE HtAA nAAnAA-5MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
62IVACAARO anAE wAnAVAAnA BAnAOIHLA nAEPAOILAYAnAMore »
 
63aWArSAAsyADO. dVAE aAR. CA*d^MAoLAiMore »
 
64aEK JYAOItAzAnAi DAYARi bAAGA-2VYAAsA RgAUVAiRMore »
 
65P~AbAUnAA LAADKVAAYAASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
66sAJAJOzAi ‹VARAMAMore »
 
67GAULAAMA KONA?JOzAi ‹VARAMAMore »
 
68jLAK P~AYAAGAdLAALA sAURESAMore »
 
69jLAK-awYAAYAdLAALA sAURESAMore »
 
70VYAIKtAtVAnAO sA*VAAddVAE MAHESA, sA*K.More »
 
71sAUGA*wAnAO sVAAdsAOLA*Ki IKSAORIsA*HMore »
 
72IVAjYAUaLA BAEjiK 6.0SAAH sAOnALAMore »
 
73bAARtAnAi BAdnAAMAi anAE dURUPAYAOGAwAMArPAALAMore »
 
74RMANA MAHIzArnAO awYAAtMA-BAOwAdEsAA{ tARLAA-anAUVAAdMore »
 
75RMANA MAHIzArnAO awYAAtMA-BAOwABAICArj sAèMYAUaLA-sA*PAAdKMore »
 
76bAARtAiYA PAR*PARAMAA* asAHKARwAMArPAALAMore »
 
77a*G~AE‹bAAzAAMAA* I>YAAPAdO PARWAi WAtAA* nAAMAO-IVASAEzANAOSAAH SAA*ItALAALA (dAMAKAKR)More »
 
78SABdB~AÁIyAVAEdi bAuPAEnd^More »
 
79bAARtAnAO PAUnABAOrwAwAMArPAALAMore »
 
80CAu*TELAA SAER Z~AENAiCAOKsAi MAnAHRMore »
 
81HeYAAnAi HU*FnA*dA GAULASAnAMore »
 
82sFuItAr, CAEtAnA anAE KAYArSAÎKtAVAwArK aAHARDO. GAA*wAi RAJESAMore »
 
83sFuItAr, CAEtAnA anAE KAYArSAÎKtAVAwArK aAHARDO. GAA*wAi HRIKSAnAMore »
 
84bAiMARAVA RAMA‹ aA*BAEDKRSAAH HEMAntAKUMAAR-anAUVAAdMore »
 
85bAiMARAVA RAMA‹ aA*BAEDKRSAAH HEMAntAKUMAAR-GAUJRAtAi sA*PAA.More »
 
86BAAlA GA*GAAwAR ITlAKPATELA YASAOMAtAiBAHEnA-anAUVAAdMore »
 
87BAAlA GA*GAAwAR ITlAKSAAH HEMAntAKUMAAR-GAUJRAtAi sA*PAA.More »
 
88aA*GAlAi aDKE tYAA* aVAKASASAAH RISMAMore »
 
89bAARtAiYA sAeInAKOnAi SAoYArKWAAaORAVALA KnAUbAA{More »
 
90RAJA RAMAnnAAGAJJR HsAMAUkAMore »
 
91sAi.VAi.RAMAnAGAJJR HsAMAUkAMore »
 
92sAEMA IPAyAODAGAJJR HsAMAUkAMore »
 
93HOMAi bAAbAAGAJJR HsAMAUkAMore »
 
94MAHAVAiRACAAYArGAJJR HsAMAUkAMore »
 
95THUKO VAsA*tAnAOaAYAr KMore »
 
96MAnAE VARsAAd bAi*JVAEDO. QAKR SARdMore »
 
97JLAtAi PYAAsAnA*dA GAULASAnAMore »
 
98SAUbAdAIyAVAEdi Z~AiKAntA, sA*XAEPAMore »
 
99v˜AXA PATELA MAnAOJ (MAAtAA‹)-RCAIYAtAAMore »
 
100aWA Z~Ai BAAIBAr KWAAMAnA‹tA VA<*dA-aALAEkAnAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »