Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1sAtYAnAi SAOwAMAA*MAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
2sAAHEBARAMAnAi VAAtAOMAUnAsAF wAnAP~AsAAd cOTALAALAMore »
 
3anAUbAVAYAAyAA (sA*wAzArKWAA)SAAH RISMAMore »
 
4IMASAnA TU VAEInAsACAE[j JEMsA HEDLAiMore »
 
5PA*JABAi VAAnAGAiaOQKKR RAJEZ~AiMore »
 
6JAnAiVAALAiPAinAARAGAOsVAAMAi IKRiTMore »
 
7bAGAVAAnA MAHAVAiRsVAAMAiRAJnAMore »
 
8a*ItAMA RAIyARAVALA P~AFULLAMore »
 
9aIbAxAAnA SAAKU*tALAPATELA IVAnAUbAA{ ].-vPAA*tARMore »
 
10InAdOrzA GAUnAEGAARdEsAA{ MAMore »
 
11VAstAUPAALA tAEJPAALAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
12GAUJRAtAi WAAlAiIMAsyAi IVASAALA-sA*KLAnAMore »
 
13PAoRAINAK KWAAaOsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
14VAnDRFuLA MAA[>OVAEVA KuIK*GASAAH nAiKi KEtAnA-anAU.More »
 
15VAnDRFuLA MAA[>OVAEVA KuIK*GAPAAREkA JYAOItA InAKU*JMore »
 
16FA*sALAO (bAAGA-1)bA’ aI¹AnAiMore »
 
17GAitAA‹nAU* ICA*tAnA : 3sVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
18Z~Ai a*BAUbAA{ PAURANAi : Z~Ai aRIVAndnAA aG~AdutAQ‡KR IKRiTMore »
 
19MAHAbAOJsAOLA*Ki IGARiSA-anAU.More »
 
20MAHAbAOJbA*DARi MAnnAu-LAEkAKMore »
 
21]PAYAOGAi a*G~A‹ SABdbA*DOlASYAANAi IKSAOR-sA*KLAnAMore »
 
22IHT aEnD RnACAE[j JEMsA HEDLAiMore »
 
23XANAOnAU* aALABAMA (VAAtAAr sA*G~AH)]PAAwYAAYA VAiNAA CAetAnYAMore »
 
24cAYAA-PADcAYAARANAA nAiLAESAMore »
 
25HBAsAiaOnAO PAnAOtAO PAUyA JYAAèJr VAAèISA*GATnA KAVArRKLAAWAir MAUKULAMore »
 
26Z~Ai MAHAbAARtA KWAAKLAAWAir MAUKULAMore »
 
27aAPANAA RIVASA*KR dAdAKLAAWAir MAUKULAMore »
 
28VAXA (sAAMAAIJK nAVALAKWAA)aACAAYAr MAHEnd^More »
 
29CAisAVYAAsA sAdAISAVAMore »
 
30VAJnA gATADVAAnAO sAFlA P~AYAOGAsAAVAILAYAA SAA*ItALAALA-sA*PAA.-LAE.More »
 
31sA*sAARi sAAwAUMAHEtAA HRIKsAnAMore »
 
32ZAiMAd# bAGAVAd# GAitAA sAOnAi GAULAABARAYA dEVA‹bAA[More »
 
33SAHidinAE PA*WAEMAHEtAA aRUNAMore »
 
34VAAtAArPACAisAiSAAH RMAESAMore »
 
35IDTEIKTVA sAOMACA*dSAAH RISMAnAMore »
 
36sAMAU˜PAyA JALA*wAR aAkYAAnAsAAIHtYAIVALAAsAi nAAetAMAKAntAMore »
 
37PARSAURAMAIyAVAEdi Z~AiKAntAMore »
 
38PARiIXAtA tAXAK aAkYAAnAsAAIHtYAIVALAAsAi nAAetAMAKAntAMore »
 
39PA*CAtA*yA KWAAMAAlAAPATNAi RAJnAMore »
 
40PA*CAtA*yA KWAAMAAlAAPATNAi RAJnAMore »
 
41PA*CAtA*yA KWAAMAAlAAPATNAi RAJnAMore »
 
42DAr. RAwAAKDAr. RAwAAKMore »
 
43tAEJsVAi nAARiRtnAOGAAEHELA nATVARMore »
 
44MAAnAVAtAAVAAdi HELAnA KELARKDIKYAA bAGAESA CA*.More »
 
45P~AEMAAnAO MAARGA cE SAuRAnAOwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
46LAAGANAibAinAO sPASArsA*gAVAi CAnœKAntAMore »
 
47bAitARnAO aAYAnAOsA*gAVAi CAnœKAntAMore »
 
48kAA*bAiaE sAAJNA sAA*bAYAA@GAqVAi ISAVAdAnAMore »
 
49DAè. JGAdiSACA*˜ BAOjPATNAi RAJnAMore »
 
50IHMAALAYAnAA* CAAR wAAMAsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
51Z~AiRAMA KWAAMAANAEK KRSAnAdAsAMore »
 
52sAAtA PAGALAA* wARtAi PARGAqVAi MAnAUbAA[More »
 
53LAAGANAinAA sAEtAUGAA*wAi MAnAAERMAAMore »
 
54wAUMMAsAGAOLAiBAAR aECA. aEnA.More »
 
55KsAU*BALA KWAAMAAlAARNAELAAKR MAFtAMore »
 
56KsAU*BALA KWAAMAAlAARNAELAAKR MAFtAMore »
 
57KsAU*BALA KWAAMAAlAARNAELAAKR MAFtAMore »
 
58KsA*UBALA KWAAMAAlAARNAELAAKR MAFtAMore »
 
59IHtAOPAdESAnAi BAAlAVAAtAAraO-3sAOnAi RMANALAALAMore »
 
60BAKOR PATELAnAi GAMMAtAOBAORisAAGAR RItALAALA-sA*PAA.More »
 
61BAKOR PATELAnAi GAMMAtAOVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
62tYAAGA-aIH*sAA-aAtA**KVAAdsAICCAdAnA*d sVAAMAiMore »
 
63IBAjnAEsAMArnAnAi bAGAVAd#GAitAAJOzAi JGAdiSAMore »
 
64{nTRnAETnAi dUInAYAAPATELA aEsA.aEMA.-sA*PAA.More »
 
65aAtMAIsAIwwASAAsyA IVAVAECAnAPAuJYAZ~Ai jVAERi RAKESAbAA{More »
 
66Z~Ai ]PAAsAK dSAA*GA sAuyAbAAVAYAOIGAnAi BAA.B~A.PAu.Z~Ai LAiLAMABAA{ MA.-P~More »
 
67Z~Ai dSAAZ~AUtAsK*wA sAuyA, Z~Ai BAbAAVAYAOIGAnAi BAA.B~A.PAu.Z~Ai LAiLAMABAA{ MA.-P~More »
 
68nA*di sAuyAVAAtsALYA VAIRzQA MA*GALAMAuItAr PAuJYAVARA Z~Ai MMore »
 
69nA*di sAuyAPARMAdASArInAK PAu.Z~Ai JYA*tAiLAALA‹ MA.sAA.-PAAVMore »
 
70nA*di sAuyAbAAVAYAOIGAnAi BAA.B~A.PAu.Z~Ai LAiLAMABAA{ MA.-P~More »
 
71RAJP~AZ~AiYA sAuyAbAAVAYAOIGAnAi BAA.B~A.PAu.Z~Ai LAiLAMABAA{ MA.-P~More »
 
72]—ARAwYAYAnA sAuyABAA.B~A.DAè.Z~Ai aIMAtAABAA{ MA.-anAU.More »
 
73]—ARAwYAYAnA sAuyAVAAtsALYA VAIRzQA MA*GALAMAuItAr PAuJYAVARA Z~Ai MMore »
 
74]—ARAwYAYAnA sAuyAPARMAdASArInAK PAu.Z~Ai JYA*tAiLAALA‹ MA.sAA.-PAAVMore »
 
75]—ARAwYAYAnA sAuyAbAAVAYAOIGAnAi BAA.B~A.PAu.Z~Ai LAiLAMABAA{ MA.-P~More »
 
76sWAAnAA*GA sAuyA-2bAAVAYAOIGAnAi BAA.B~A.PAu.Z~Ai LAiLAMABAA{ MA.-P~More »
 
77bAGAVAtAi sAuyA-1bAAVAYAOIGAnAi BAA.B~A.PAu.Z~Ai LAiLAMABAA{ MA.-P~More »
 
78sAMAVAAYAA*GA sAuyAbAAVAYAOIGAnAi BAA.B~A.PAu.Z~Ai LAiLAMABAA{ MA.-P~More »
 
79MAHAPAURUzAOnAA* sAUVAAKYAOdVAE JYAdEVA aELA.More »
 
80sAELF [MAEJ BAnAAVAODO. KOQARi MAwAUbAA{More »
 
81aIkALA B~AÁA*DMAA*MAHEtAA nARIsA*HMore »
 
82aOILAIMPAKQAKR GAAetAMAMore »
 
83CAtAUR BAiRBALA-2bA’ bAAsKRbAA[More »
 
84CAtAUR BAiRBALA-1bA’ bAAsKRbAA[More »
 
85cOKRA* RE!VAAtAAr aAVAi bAAGA-1PATELA MAAEHnAbAA[ aEsA.More »
 
86IVAKAsA sAUBAOwA BAAlAVAAtAAraO-6sA*PAT sAi. KE. - sA*PAA.More »
 
87PA*CAtA*yAnAi PA*CAOtAER BAAlAVAAtAAraOPATELA sAOMAAbAA[More »
 
88BAE*K [nTRVYAu MAAGArdSArnAPATELA JGAdiSA sA*PAA.More »
 
89P~AsAAdIyAVAEdi dEVAEnd^ aELA.More »
 
90tA]SAnAsA#More »
 
91GAUJRAtAnAO RAJKiYA anAE sAA*sKPARikA RIsAKLAALA cOTALAALA-sA*PAA.More »
 
92GAUJRAtAnAO RAJKiYA anAE sAA*sKPARikA RIsAKLAALA cOTALAALA-sA*PAA.More »
 
93aKBAR IBARBALAnAi BAUIwwACAAtAUYArWAi bARELAi 61 VAAtAAraOPATELA sAOMAAbAA[More »
 
94JUInAYAR KLAAKr tAWAA sTEnAOG~AAFR PARiXAAPATELA JGAdiSA sA*PAA.More »
 
95TrBLAETnAE aJVAAlAE,PAAnABAA[!JHA bAAGYAESAMore »
 
96IBAjnAEsAMArnAnAi bAGAVAd#GAitAAMAOdi sAOnALA-bAAVAAnAUVAAdMore »
 
97Z~Ai ]PAAsAK dSAA*GA sAuyA]tsAAHwARA BAA.B~A.sVA.P~Au.Z~Ai ]zAABAA{ MA.-PARAMore »
 
98Z~Ai ]PAAsAK dSAA*GA sAuyADAè.sAAwVAi Z~Ai aARtAiBAA{ MA. tAWAA sAAwVAi Z~AiMore »
 
99Z~Ai ]PAAsAK dSAA*GA sAuyAsAAwVAiZ~Ai ]VArSAiBAA{ MA.-anAU.More »
 
100Z~Ai ]PAAsAK dSAA*GA sAuyAMA*GALAMAuItAr PAuJYAVARA PAu.Z~Ai MAUKtAABAA{ MA.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »