Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1Z~Ai dSAAZ~AUtAsK*wA sAuyA, Z~Ai BADAè.sAAwVAi Z~Ai aARtAiBAA{ MA. tAWAA sAAwVAi Z~AiMore »
 
2Z~Ai dSAAZ~AUtAsK*wA sAuyA, Z~Ai BA]tsAAHwARA BAA.B~A.sVA.P~Au.Z~Ai ]zAABAA{ MA.-PARAMore »
 
3Z~Ai dSAAZ~AUtAsK*wA sAuyA, Z~Ai BABAA.B~A.DAè.Z~Ai DOLARBAA{ MA.-anAU.More »
 
4Z~Ai dSAAZ~AUtAsK*wA sAuyA, Z~Ai BAMA*GALAMAuItAr PAuJYAVARA PAu.Z~Ai MAUKtAABAA{ MA.More »
 
5nA*di sAuyA]tsAAHwARA BAA.B~A.sVA.P~Au.Z~Ai ]zAABAA{ MA.-PARAMore »
 
6RAJP~AZ~AiYA sAuyADAè.sAAwVAi Z~Ai aARtAiBAA{ MA. tAWAA sAAwVAi Z~AiMore »
 
7RAJP~AZ~AiYA sAuyA]tsAAHwARA BAA.B~A.sVA.P~Au.Z~Ai ]zAABAA{ MA.-PARAMore »
 
8RAJP~AZ~AiYA sAuyAsAAwVAi IBA*dU-sAAwVAi °PALA-anAU.More »
 
9RAJP~AZ~AiYA sAuyAMA*GALAMAuItAr PAuJYAVARA PAu.Z~Ai MAUKtAABAA{ MA.More »
 
10]—ARAwYAYAnA sAuyA]tsAAHwARA BAA.B~A.sVA.P~Au.Z~Ai ]zAABAA{ MA.-PARAMore »
 
11ICA*tAnA ŠYAOtAdOSAi bAuPAEn˜ aELA.More »
 
12CAu*TELAA SAER Z~AENAiDO. HRESA `tAWAAGAtA`-sA*PAAMore »
 
13a*wAARi aMAAsAnAA diVAAPATELA sAA*KlACA*dMore »
 
14aIsMAtAAPAVAr- VAAKÄwAARA: 10sAHA.sA*PAA.-SAUKLA nARESAMore »
 
15aIsMAtAAPAVAr- VAAKÄwAARA: 10sAHA.sA*PAA.-bA“ IBAndUMore »
 
16wANAinAE wAAKMAA* RAkAO PLAsA!SAAH ICAyAsAEnAMore »
 
17wAORNA 10 PAcinAA RstAAP~~AO. B~AHMAbAT< IGARiSAMore »
 
18ROJGAAR anAE tAALAiMAnAi sAHAYAKARi YAOJnAAaOVAezNAVA IBAIPAnACA*˜-sA*PAA.More »
 
19kAUMAARiRANAA LAILAtA -aAtASA bAARtAiYAMore »
 
20P~AiItA bAVAAEbAVAnAiVAAERA dEVAEnd^More »
 
21PAlAE PAlAE CAEtAnAAbAT< KAIntAMore »
 
22PAHELAO gAA RANAAnAOdEsAA[ HIRMore »
 
23InAVAArNAaOjA-VAeŸ KAJLA-sA*KLAnAMore »
 
24MAHAnA MAIHLAAaO bAAGA-1MAHEtAA dEVAiMore »
 
25MAHAnA MAIHLAAaO bAAGA-1MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
26anAUbAuItAnAU* a—ARdLAALA sAURESAMore »
 
27PA*CAtA*yAKstAuIRYAA P~AItAbAA- sA*PAAdnAMore »
 
28LAETEsT FEKTsA [nA JnARLA nAOLAEJPATELA JGAdiSA sA*PAA.More »
 
29IHsAABAnAiSA tAWAA IsAInAYAR KLAAKr PARiXAAPATELA JGAdiSA sA*PAA.More »
 
30JUInAYAR KLAAKr tAWAA sTEnAOG~AAFR PARiXAAPATELA JGAdiSA sA*PAA.More »
 
31PAOsTLA/SAOTir*GA aAIsAsTnT bARtAi PARiXAAPATELA JGAdiSA sA*PAA.More »
 
32]PAInAzAdOnAi KWAAaO anAE ICA*tAnAsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
33HAR PAci J ‹tA cEZ~Ai IsA*H JOIGAndRMore »
 
34RtnA K*KNAdEsAA{ MAinAU-sA*PAA.-anAU.More »
 
35bAARtAnAi aAVAtAiKALAKAKIDYAA MAnAsAUkA-anAU.More »
 
36bAARtAnAi aAVAtAiKALAInALAEKANAi nA*dnAMore »
 
37sA*GAitA aARwAnAA DAè. SAAH MAOInAKA IHtAEnAMore »
 
38IVAIVAwA xAAnAVAIwArKAPATELA aEsA.aEMA.-sA*PAA.More »
 
39RUMAjUMA BAAlAVAAtAAraORAYACAURA aEsA.KEMore »
 
40aAtMAIVAZVAAsA KElAVAO sAMAMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
41aAtMAIVAZVAAsA KElAVAO sAMAaELAnA JEMsAMore »
 
42annAA HJARERANAA PAuJA -sA*PAAdKMore »
 
43annAA HJAREQAKUR P~AdiPA sA*KLAnA-sA*PAAdnAMore »
 
44BAyAisA BAOwAK BAAlA VAAtAAraOPATELA sAOMAAbAA[More »
 
45VAVAORA PAAvLA aAISAzAMore »
 
46jAKlAnAi PYAALAiDAè. RAHi aEsA.aEsA.More »
 
47bAtADAè. JOSAi JGAdiSA-sA*PAA.More »
 
48P~AEMAAnA*dKB~AÂbA’ P~AsAAd-sA*PAA.More »
 
49nAOLAEJ nAGAIRYAAVAsAAVADA JYAMore »
 
50KAVYAnAXAyAP~AO.DAè.sAA*ICAHR œIRKA P~AsAAd-sA*PAA.More »
 
51JnARLA sTDij bAAGA-1PATELA JGAdiSA sA*PAA.More »
 
52PAOLAisA KOnsTEBALAPATELA JGAdiSA sA*PAA.More »
 
53sAAMAAnYA IVAxAAnAGALACAR [Z~VARbAA[ KE.More »
 
54P~AAWAIMAK ISAXAK YAOGYAtAA KsAOTi-2 (wAORNA 6 WAi 8)PATELA JGAdiSA sA*PAA.More »
 
55IHsAABAi aIwAKARi (VAGAr-2) PARiXAAPATELA JGAdiSA sA*PAA.More »
 
56bAARtAiYA KAYAdAKiYA BAABAtAOjALAA aA[ ‹More »
 
57IVACAAR InAYAMAsARZ~AiMore »
 
58aNAMAOLA IJ*dGAi bAAGA-2]KANAi MAoLAESAbAA[More »
 
59B~AE[nA ITjRMASAvVAAlAA sAUnAiLAMore »
 
60JGAtAnAA jRUkAEWAiSAAH GAUNAVA*tA cO.More »
 
61bAARtAnAi cLAA*GASAAH GAUNAVA*tA cO.More »
 
62I>KET cE KLPAVASAAH GAUNAVA*tA cO.More »
 
63KIVAJnA KHEE KU*DIlAaODO. RMANAiKLAALA c. MAAvMore »
 
64LAAGANAiaOnAi REsAi*GA KARdstAUR BAi. aEnA.More »
 
65GAUNA anAE GAIRMAASAEQ CA*n˜KAntAMore »
 
66YAUVAAP~AVAdVAE JYA*ItALAALAMore »
 
67aIsMAtAAPAVAr- VAAKÄwAARA: 10sAHA.sA*PAA.-PA*DYAA diPAKMore »
 
68KCci KHEVAtAORAJGAOR aRIVA*d Di.More »
 
69snAEH aEKBAiJAnAOaOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
70sAAWA aEKBAiJAnAO....aOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
71nAVAnAitA JnARLA nAOLAEJRAVALA aEnA.‹ -sA*PAAdKMore »
 
72MAARA nAAMAnAE dRVAAJEQAKR LAAbASA*KRMore »
 
73ISAXAK YAOGYAtAA anAE ISAXAK aIbAYAOGYAtAA KsAOTiPATELA KE. JE.-sA*PAA.More »
 
74JUnAAGAq sTET aEKA]nT KOD.aB~AEHAnAi aBdULA KRiMA YAUsAUF - sAUwAARO VAwAAROMore »
 
75‹VAnAsAAwAnAAnAA sAOPAAnAOQAKR IVAMALAAMore »
 
76MAHAMAuLAA* MA*WAnAMAOtAiVAAwAIRYAA [B~AAIHMA aE.-sA*More »
 
77KAMAnAA InAYAMAOSAUKLAA sA*JYA a.-anAU.More »
 
78[*IGLASA G~AAMAR & KMPAOjiSAnADO.bAd^EIsAYAA Di. aEMA.More »
 
79KAMAnAA InAYAMAOTE*PALAR RiCADrMore »
 
80LAOK KWAA SAAsyA anAE sA*PAAdnAPATELA aMAMore »
 
81WAE*KYAU IJ*dGAiSAAH nARESAMore »
 
82ISAXANA CAEtAnAA-SAeXAINAK LAEkAOnAO sA*G~AHSAAH HzArd P~A.More »
 
83MAwYAKAILAnA-aVAArCAinA sAAIHtYAsVAvPAODO. QAKR bARtAKUMAARMore »
 
84gARGAWWAU ]PACAARMAOdi DAr.CA*PAKbAA[More »
 
85HATrBAiTIyAVAEdi a*IKtAMore »
 
86sAIMAwA DAè.CAAVADA BALARAMA-sA*PAA.More »
 
87sAIMAwA DAè.MAHEtAA RMAESA-sA*PAA.More »
 
88sAIMAwA DAè aASAR IBAIPAnA-sA*PAA.More »
 
89TKir anAE anYA dESAOMAA*SAAH sAUwAiRMore »
 
90TKir anAE anYA dESAOMAA*JOSAi sA*GAitAAMore »
 
91aAtMAIsAIœSAAsyA IVAVAECAnAPAuJYAZ~Ai jVAERi RAKESAbAA{More »
 
92aAtMAIsAIœSAAsyA IVAVAECAnAPAuJYAZ~Ai jVAERi RAKESAbAA{More »
 
93KAVYAnAXAyADAè.nA*dVAAnAA LAXMAinAARAYAnA-sA*PAA.More »
 
94KAVYAnAXAyAZ~Ai PARMAAR JYA*tA-sA*PAA.More »
 
95KOsAr aApnA KMPYAuTR KnsAEPTPATELA IKRNAbAA[ aAR.More »
 
96nAVAnAitA IKVAjRAVALA dEVAIzAr -sAHsA*PAAdKMore »
 
97nAVAnAitA IKVAjRAVALA aEnA.‹ -sA*PAAdKMore »
 
98PAtA*IGAYAA*nAi PAA*kAEMAEwAANAi MAHEn˜-sA*PAA.More »
 
99PAtA*IGAYAA*nAi PAA*kAEMAEwAANAi GAOPAALA-sA*PAA.More »
 
100RNAT*KARVANAJARA Di.‹.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »