Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1SAAD#rGAsA*IHtAAbAT FuLASA*KR aMARJi(RCAnAAR)More »
 
2bAAIVA KIVAtAAZA^i aRIVA*dMore »
 
3P~AAIntAKTAGAAER RVAind^nAAWAMore »
 
4aSAOK dVAEnAU BAPAORiYAU** aEnAKA]nTRdVAE aSAAEKMore »
 
5aIsMAtAAPAVArIyAVAEdi HzArdMore »
 
6aIsMAtAAPAVArIyAVAEdi HzArdMore »
 
7BAKOR PATELAnAi KWAAaOBAORisAAGAR RItALAALA-sA*PAA.More »
 
8BAKOR PATELAnAi KWAAaOVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
9sAOnAAnAAVADi PATNAi RAJnA -sA*PAAdKMore »
 
10Z~Ai MAAtAA‹nAA VAAtAArLAAPAO (bAAGA-2)CAAVADA MAAnAIsA*HMore »
 
11sA*sKIyAVAEdi Z~AœA-sA*PAA.More »
 
12sA*sKPATELA tAORLA-sA*PAA.More »
 
13VAiNAELAi VAAtAOaEInJInAYAR BAEPsAiMore »
 
14PAAVAR IWA*IK*GADAè.PAATnAi ]JJVALAMore »
 
15LAALA IKtAABADAè. Z~AiMAALAi RAwAAKMore »
 
16sAIMAwA CAAVADA BALARAMA-sA*PAA.More »
 
17sAIMAwA MAHEtAA RMAESA-sA*PAA.More »
 
18sAIMAwA MAHEtAA RMAESA-sA*PAA.More »
 
19sAIMAwA aASAR IBAIPAnA-sA*PAA.More »
 
20sAIMAwA aASAR IBAIPAnA-sA*PAA.More »
 
21GAjLA MA*WAnAaASAR IBAIPAnA-sA*PAA.More »
 
22sAAIHtYAnAA sA*GAEDAè. dVAE anA*tARAYA VA.More »
 
23ICA—AdSArnABAXAi HiRALAALA-anAU.More »
 
24ICA—AdSArnAJE. KMore »
 
25PAUstAK anAE PAUstAKALAYA PAAWAEYAbAeYAA cGAnA-sA*KLAnAMore »
 
26PAUstAK anAE PAUstAKALAYA PAAWAEYAPARdESAi SAA*ItA-sA*KLAnAMore »
 
27zATÃPAdisVAAMAi IVAIdtAAtMAAnA*dMore »
 
28CA*dnAnAA* jADMAEwAANAi MAHEn˜-sA*PAA.More »
 
29VAAYAU sA*IHtAAVAeŸ tAlAAIVAYAA aSAOKbAA{More »
 
30G~A*WAIVAVAEKGAOIHLA GA*bAiRIsA*HMore »
 
31ISAXANAMAA* MAuLYAPATELA atAULA Di.-LAE.More »
 
32ISAXANAMAA* MAuLYAP~AA. DAbAi KLYAANA aEsA.-LAE.More »
 
33YAOGA : sAMAAIwAdUbAAzAi-anAU.More »
 
34IMALAE sAuRIyAVAEdi nA*IdnAiMore »
 
35RAzTÄiYA KElAVANAiZ~Ai CAAVADA MAAnAIsA*HMore »
 
36aRwAi sAdinAi VAACAnAYAAyAA (bAAGA-4)MAEwAANAi MAHEn˜-sA*PAA.More »
 
37bAinAA kAMAiRnAi MAiQi sAODMAQAKR GAotAMA-sA*KLAnAMore »
 
38bAinAA kAMAiRnAi MAiQi sAODMAQAKR dSARWALAALAMore »
 
39SAEzA-IVASAEzA (bAAGA-2)MAHEtAA HRIKsAnAMore »
 
40SAAKUntALAEYA bARtAVAeŸ Z~Ai BAABAUbAA{ P~AA.More »
 
41GAUnAEGAAR....?dVAE MAHESA-sA*.anAE anAU.More »
 
42MAAnAIsAK ROGAO anAE HOIMAYAOPAEWAiDAè. IVAQLAANAi BAi.aEMA.More »
 
43IXAItAJnAE PAELAE PAAR... IVAKsAtAU* IVAxAAnAJGAtAAPA diPAKMore »
 
44aRwAi sAdinAi VAACAnAYAAyAA (bAAGA-1)MAEwAANAi MAHEn˜-sA*PAA.More »
 
45JD CAEtAnA bAAGA-2MAHEtAA HRIKsAnAMore »
 
46JD CAEtAnA (bAAGA-1)MAHEtAA HRIKsAnAMore »
 
47LAgAUnAVALA (sAUMAItA-sAJrnA G~A*WAAVAILA: 1)sAUMAItA LALLAUbAA{ SAAMAlAdAsAMore »
 
48P~AVAAH PALATAYAOMAHEtAA HRIKsAnAMore »
 
49sVAiDnA: sAOnAAnAU* IPA*JRMAHEtAA HRIKsAnAMore »
 
50dEVA-dAnAVAMAHEtAA HRIKsAnAMore »
 
51LAYA-P~ALAYA (bAAGA-2)MAHEtAA HRIKsAnAMore »
 
52LAYA-P~ALAYA (bAAGA-1)MAHEtAA HRIKsAnAMore »
 
53JGGAA DAKUnAA* VAERnAA VAlAAMANAA* (bAAGA-3)MAHEtAA HRIKsAnAMore »
 
54JGGAA DAKUnAA* VAERnAA VAlAAMANAA* (bAAGA-2)MAHEtAA HRIKsAnAMore »
 
55VA*SA VAARsA (bAAGA-1)MAHEtAA HRIKsAnAMore »
 
56MAUI‡tA-BA*wAnA (bAAGA-2)MAHEtAA HRIKsAnAMore »
 
57MAUI‡tA-BA*wAnA (bAAGA-1)MAHEtAA HRIKsAnAMore »
 
58PAilAA vMAALAnAi GAA*Q (bAAGA-3)MAHEtAA HRIKsAnAMore »
 
59PAilAA vMAALAnAi GAA*Q (bAAGA-2)MAHEtAA HRIKsAnAMore »
 
60FULAA*GAARPAAREkA nA*IdnAi aEnA.More »
 
61aMARAVAtAinAi KWAAaOPATNAi RAJnAMore »
 
62aALBATr aA[nsTA[nAIMAZ~A IVAnAAEd KUMAARMore »
 
63}GYAU* sVAINArMA P~AbAAtAP~AsAnnAKA*ItAMore »
 
64YAAdAEnAi BAARAtAaEInJInAYAR BAEPsAiMore »
 
65SAOwA anAE sA*SAOwAKGAJJR wAiRJLAALAMore »
 
66BAAlA MAnAOIVAxAAnAGAJJR wAiRJLAALAMore »
 
67aOlAkAiYAE aAPANAA SAOwAKOnAEGAJJR wAiRJLAALAMore »
 
68[InKLAABAJOSAi MAßNAAILAnAiMore »
 
69SAEKsAIPAYARnAi nAATYAKWAAaOPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
70IVAxAAnA anAE MAAnAVA‹VAnAGAJJR wAiRJLAALAMore »
 
71MAARO PAIRVAARPAAQK RAMAnAARAYANA nAAGARdAsAMore »
 
72BAOttAER VAzArnAO BAABAOsAURtAi aAIBAdMore »
 
73aWAVArVAEd-dSArnAbAANAdEVAMore »
 
74nARKEsARi nAREn˜ MAOdiIsAMHA P~AtAAPAMore »
 
75ZAi ISAVAMAHAPAURANA bAAGA-1MAHIzAr VAEdVYAAsAMore »
 
76sAAwAUtAAnAA SANAGAARSAAsyAi Z~Ai HIRIP~AYAdAsAJi sVAAMAiMore »
 
77PAAnAi MAE* MAinA IPAYAAsAi...DAE. IVAbAAKR nAVAinAMore »
 
78tAMAARA IVAnAAMAANAEK GAitAAMore »
 
79sAMAYAnAE sAWAVAAREDAE. VAiJlAiVAAlAA aA[. KE.More »
 
80aZ~AUPAAtAasAAMALAiKR KnAUMore »
 
81JO dU:kA PAAYAOKTAIRYAA RJnAiKAntAMore »
 
82sAEtAUBA*wAMAOdi nAREn˜More »
 
83HU* tAMAARi KONA ?HIRYAANAi ]VAir P~ABAOwAMore »
 
84WAODU*K a*GAtAJOSAi sVAAItA-sA*PAA.More »
 
85WAODU*K a*GAtAJOSAi ]MAASA*KRMore »
 
86sAORQ sARKARDO. kAACAR P~AŸUMAnA bA.More »
 
87aA RHi VAAtAArGAOHELA nATVARMore »
 
88VAADMAHEtAA [LAA aARBAMore »
 
89sTECYAuPAAnAVAALAA IKRiTMore »
 
90aGAMAPAWAnAA* YAAyAi kATA] InAMArLAAMore »
 
91BAAlAKOnAA KIVA anAE ISAXAK Z~Ai IyAbAUVAnAbAA{ VYAAAsADAè.VYAAsA RISMABAHEnA IyAbAUVAnAbAA{More »
 
92PAUNYAnAU* REkAAICAyAQ‡KR nAVAnAitA-aALAEkAnAMore »
 
93BAKOR PATELAnAi KHANAiaOBAORisAAGAR RItALAALA-sA*PAA.More »
 
94BAKOR PATELAnAi KHANAiaOVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
95aAPANAi aAsAPAAsAnAU* IVAxAAnAJGAtARAMAAnAUJ JAGAMore »
 
96aAPANAi aAsAPAAsAnAU* IVAxAAnAJGAtARAMAAnAUJ VAi.More »
 
97VAEdnAA-sA*VAEdnAA‹VAANAi DAr.InALAMAMore »
 
98aMAE MAHEIFLA JMAAVAi cERAQOD SAAHBAU›inAMore »
 
99gAu*gAT KE PAT kAOLA RE aOSAODAè. RAINA*GAA aMAMore »
 
100aVAArCAinA GAUJRAtAi sAAIHtYAnAi IVAKAsAREkAA-5QAKR wAiRUbAA[More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »