Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1PARWAMA PAGALAU* MAA*DiYAU*aDALAJA VAzAArMore »
 
2tAWAAstAUdVAE RMAESA R.More »
 
3‹VAtAi JNAsA (sMARNA KWAAaAE)GAAEsVAAMAi aSAAEKPAURiMore »
 
4aEMA. VAi. KAMAWA (sMARNAYAAyAA)RA*dERi KAILAndi, anAU.More »
 
5sAVArwAMAr dSArnABARVAAIlAYAA GAUNAVA*tAMore »
 
6IVAxAAnAnAU* xAAnAGAJJR wAiRJLAALAMore »
 
7[LAA aARBA MAHEtAAnAO VAAtAA@VAebAVAPATELA gAiRuBAHEnAMore »
 
8Hu MAuVAÃD MAAYA CAij ?JOHÃnAsAnA sPAEnsARMore »
 
9nAAnAAsAAHEBA PAEZVAAPA*CAALA sAMAiRMore »
 
10MAATiMAA* kAiLAELAA* PAAIRJAtAMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
11kAOVAAYAELAi dUInAYAAMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
12IVAxAAnAnAO IVAKAsAGAJJR wAiRJLAALAMore »
 
13MAAnAVA ]PA>A*ItA anAE IVAxAAnAGAJJR wAiRJLAALAMore »
 
14GAUJRAtanAA* PAyAKAR-RtnAOdEsAA[ IdnAESAMore »
 
15BARAK aOBAAMAAGAoD GAitAA anAU.More »
 
16sAULAbA IVAxAAnA P~AOJEKT#sAdOSAi P~AbAULAALAMore »
 
17GA^HdAHIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
18SAEzA PIRCAYAIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
19anAURAwAAIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
20Z~AiKAntAIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
21LAOKMAAnYA ITlAKDAè. BAAVAisAi MAUGATLAALAMore »
 
22sAAR*GA nAAR*GA MAOtAnAA RNAMAA*GAAEHELA nATVARMore »
 
23VAER VAebAVASAAH sAAeRbAMore »
 
24aIsMAtAAPAVArIyAVAEdi HzArdMore »
 
25SAtAK CAtAUzT sA*G~AHMAHEtAA InALAESAMore »
 
26RAzT^iYA wATnAACA>MAKVAANAA IKSAAERMore »
 
27KiCAnA TiPsA, gARGAWWAU TiPsA tAWAA BYAUTi TiPsAQKKR RAJEZ~AiMore »
 
28xAAnAnAO kAJAnAOSAAH JYA*tA BAi.More »
 
29BAAlAKnAE sAJrnAAtMAK KEMA BAnAAVASAO ?PATELA VAsA*tAbAA[ JE.More »
 
30aSAOK dVAEnAU* aEnAKA]nTRdVAE aSAAEKMore »
 
31aSAOK dVAEnAU* MAOInArGAiYAU* aEnAKA]nTRdVAE aSAAEKMore »
 
32IVAxAAnASAtAKMAHEtAA InALAESAMore »
 
33SAunYAtAAnAO anAUbAVAsARZ~AiMore »
 
34VAAstAIVAKtAAsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
35HATr MAE[LAMAHEtAA KAEeISAKMore »
 
36MAEK-aPA aALBAMAdVAE RiCAAMore »
 
37sARGAMAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
38KEnsAR-KETLAiK b~AMANAA, KETLAU*K sAtYAKAEQARi MAnAUMore »
 
39LAEH, LAdA^kA, KARIGALA, KASMAiRsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
40VADnAGARRAVALA SAeLAESAMore »
 
41tAiWArKR CAIRyADAè.SAAH H*sAABAHEnA aEMA.-anAU*.More »
 
42tAiWArKR CAIRyADOSAi RtAnALAALA-LAE.More »
 
43MAnnAU SAEkACALLAinAU* JO‡sA J*KsAnA (bAAGA-2)SAEkACALLAi MAnnAUMore »
 
44MAnnAU SAEkACALLAinAU* JO‡sA J*KSAnA (bAAGA-1)SAEkACALLAi MAnnAUMore »
 
45YAOGA : nAYAE aAYAAMAaOSAOMore »
 
46MAP~AA. RANAA aECA.JE.More »
 
47aMAdAVAAd 600PATELA dEVAEn˜More »
 
48ISAXAKnAO wAMAr anAE KMArDAè. PATELA MAFtALAALAMore »
 
49‹VAnAnAA P~AERKIsAnHA sAuYAArMore »
 
50a*G~AE‹ bAAzAAnAi YAAdGAAR PA*I‡tAaOZ~Ai ]PAAwYAAYA MAINAbAA{-sAHAYAKMore »
 
51a*G~AE‹ bAAzAAnAi YAAdGAAR PA*I‡tAaOP~AO. SAAH JYA*ItAbAA{ aE.-sA*PAA.More »
 
52MAanAUbAVAAnA*d‹More »
 
53MAARA KeLAAsA MAAnAsAnAA* sA*sMARNAODAè. K*dO{ dSARWA-LAE.-sA*K.More »
 
54Z~Ai aAVASYAK sAuyAMA*GALAMAuItAr PAuJYAVARA PAu.Z~Ai MAU‡tAABAA{ MA.More »
 
55Z~Ai aAVASYAK sAuyAbAAVAYAOIGAnAi BAA.B~A.PAu.Z~Ai LAiLAMABAA{ MA.-P~More »
 
56a*tAGAD sAuyAVAAtsALYA VAIRzQA MA*GALAMAuItAr PAuJYAVARA Z~Ai MMore »
 
57a*tAGAD sAuyAPARMAdASArInAK PAu.Z~Ai JYA*tAiLAALA‹ MA.sAA.-PAAVMore »
 
58a*tAGAD sAuyAbAAVAYAOIGAnAi BAA.B~A.PAu.Z~Ai LAiLAMABAA{ MA.-P~More »
 
59Z~Ai ]PAA*GA sAuyA InARYAAVAILAKAMA*GALAMAuItAr PAuJYAVARA PAu.Z~Ai MAU‡tAABAA{ MA.More »
 
60Z~Ai ]PAA*GA sAuyA InARYAAVAILAKAbAAVAYAOIGAnAi BAA.B~A.PAu.Z~Ai LAiLAMABAA{ MA.-P~More »
 
61R*GAbAuIMAnAA a*tAR*GAdVAE JnAK aECA.More »
 
62GAUJRAtAnAO RAJKiYA anAE sAA*sKDAè. SAELAtA bAARtAi-sA*PAA.More »
 
63GAUJRAtAnAO RAJKiYA anAE sAA*sKSAAsyAi HIRP~AsAAd GA*GAASA*KR-sA*PAA.More »
 
64TERO : tAKdiRnAO TELAisKAèPAJOSAi MAinAA HEMA*tAMore »
 
65jVAERCA*d MAEgAANAi sAAWAE VAACAnAYAAyAAMAEgAANAi MAHEn˜-sA*PAA.More »
 
66SAU>G~AH FlAPATELA MAAEHnAbAA[ Di.More »
 
67BA*GAAlAinAi JAnAMAA* GAUJRAtAi JAnAeYAAMAHEtAA tAARKMore »
 
68Z~AEzQtAAnAi kAOJCAowARi MAAsAU*GAMore »
 
69MAEMANA KOMA nAO [ItAHAsAjKRiYA HAISAMA-LAEkAKMore »
 
70aAnA*dsADAè.IyAVAEdi YASAVA*tA aAR.More »
 
71sAVA SAER gA]*RAVALA KnAUbAA{ anAU.More »
 
72BAE BAHEnAORAVALA KnAUbAA{ anAU.More »
 
73MAiQAnAO aMALAdARRAVALA KnAUbAA{ anAU.More »
 
74MAHAsAAGARnAi MAHARANAinAAYAK HRiSAMore »
 
75aEK sAA*JnAE sARnAAMAEaOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
76aAMA WAAKi JVAU*duwAAtA IKRiTMore »
 
77RAJRMAtAIyAVAEdi CA*d^HAsAMore »
 
78LAALA KVARPARikA aIVAnAASAMore »
 
79tAEJIsVAnAiGAAEHELA nATVARMore »
 
80aDwAi sAdinAi VAACAnAYAAyAA -1MAEgAANAi MAHEnd^More »
 
81JYA sAOMAnAAWAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
82†GVAEd-dSArnAbAANAdEVAMore »
 
83YAJUVAErd-dSArnAbAANAdEVAMore »
 
84wAuM~A LAOCAnAGAAEHELA nATVARMore »
 
85YAOGAEZVARnAO YAOGACAAVADA MAAnAIsA*HbAA[More »
 
86IdLAAVARPAASAAaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
87MAHAsAAGARnAO MAAILAKIyAVAEdi Z~AiKAntAMore »
 
88‹VAnAR*GA JuJVAA...bAAGAVAtA IsMAtAAMore »
 
89SAEKsAPAiaRnAA* KWAAnAKOSAAH RMANALAALA nAAnAALAALAMore »
 
90KU*tAiPA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
91ÀdYAbA*GA -VAGADAnAA* cORU*KAKIDYAA MAnAsAUkAMore »
 
92RAkAnAA* RMAKDA*KAKIDYAA MAnAsAUkAMore »
 
93LAA IMAjREBALsAKAKIDYAA MAnAsAUkAMore »
 
94D*kAGAAELAiBAAR aECA.aEnA.More »
 
95dESAdESAnAi CAAtAURiKWAAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
96MAHAtMAA sARYAUdAsA‹More »
 
97MAAnAsA sARAEVAR nAAVAA‹SAUKLA sAUwAAMore »
 
98aAPANAi nAVALAKWAAsAMAdLAALA sAURESAMore »
 
99MAUIKtA-BA*wAnA (bAAGA-1)MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
100MAUIKtA-BA*wAnA (bAAGA-2)MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »