Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1PA^EMAMAuItAr ZAi PAuJALAALAQKKR IKRiTMore »
 
2bAutAPALAitAGAOLAiBAAR aECA. aEnA.More »
 
3aREIBAYAnA nAA[T^sA -5bAT< wAnA*JYAMore »
 
4PADcAYAA MAOtAnAAGAOLAiBAAR aECA. aEnA.More »
 
5JnAMATiPAGAOLAiBAAR aECA. aEnA.More »
 
6kAELA*dOGAOLAiBAAR aECA. aEnA.More »
 
7bAutAIPASAACAGAOLAiBAAR aECA. aEnA.More »
 
8MAonA RAGAaOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
9PARMAsAUkAnAi P~AAIPtADAè. KASAiPAUIRYAA* diPAKMore »
 
10sA*BA*wAAEnAA* VAAVAEtARPATELA IVAnAAEdMore »
 
11sVAPnA anAE Z~AwwAAMAHEtAA RIsAKMore »
 
12j*DA }*CAA RHE HMAARAPATELA nATVARMore »
 
13BAAHYAAntAR YAAyAAMAHEtAA CA*d^KAntAMore »
 
14YAOGAi IVAYAOGAinA*dA GAULASAnAMore »
 
15aA*BAE aAVYAA MAORSAUKLA dUGAErSAMore »
 
16sAUnAAMAiCAAVADA HAIdrKMore »
 
17>e>EYAiMAEKVAAnA RMANAMore »
 
18bAGAVAAnA Z~Ai KPATNAi RAJnAMore »
 
19wA aOLD MAEnA aEnD wA sAi aPARAJYAEHEIMA*GVAE anAErsTMore »
 
20dEdA SAAHwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
21asAuYArLAOKIyAVAEdi , RMAESA aEMA.(anAU.)More »
 
22nAiLAKMALAnA*dA GAULASAnAMore »
 
23IVA~KMAOVArSAiYAMA#DO.JOSAi JGAdiSAMore »
 
24nATSAunYA P~AHsAnAOsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
25P~AEMAnAO MAARGA cE SAuRAnAOVAeŸ wAAMAi MAOHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
26IBARBALA KWAAMAAlAA -3aMAinA CA*d^KAntAMore »
 
27IBARBALA KWAAMAAlAA -2aMAinA CA*d^KAntAMore »
 
28IBARBALA KWAAMAAlAA -1aMAinA CA*d^KAntAMore »
 
29bAEd bARMAPATNAi RAJnAMore »
 
301947 1997SAAH nARESAMore »
 
31KsAuRbAGAdEVA KnAUMore »
 
32tAiR*dAJbAGAdEVA KnAUMore »
 
33BAARMAE CA*˜MAAsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
34P~AEMAPYAAsAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
35MAÞGAAVAtAiwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
36VAnAVAAsAPARikA aIVAnAASAMore »
 
37}*T anAE ISAYAAlAPATNAi RAJnAMore »
 
38anAnYAAdVAE P~AiItAMore »
 
39HU* aEK MAURItAYAOsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
40MAOTA gARnAO JMAA[sAA*GAANAi dAMAUMore »
 
41wAMAACAKDisAA*GAANAi dAMAUMore »
 
42LAiLAALAHERsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
43MAUI‡tA-BA*wAnA (bAAGA-1)MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
44MAUI‡tA-BA*wAnA (bAAGA-2)MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
45MAUI‡tA-BA*wAnA (bAAGA-1)MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
46P~AEMAnAO PAGARVADAè. VAiJlAiVAAlAA aA[. KE.More »
 
47CAALAO PARNAi J[aEsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
48InAISA nAAIYAKAVAAERA KLPAnAAMore »
 
49````sA*BA*wAAEnAA* sAMAiKRNA, WAYAA* SAunYAnAA* sARVAAlAA````PATELA P~ASAA*tAMore »
 
50GAbArGAAWAASAELAtA IHMAA*SAiMore »
 
51DRnAAYAK JnAKMore »
 
52sARMAUkAtYAARIVAbAAKR nAVAinA DAp.More »
 
53bAARtAiYA GAGAnAnAA jGAMAGAtAA tAARLAAGAAEHELA nATVARMore »
 
54‹VARAMA JAEzAinAi KETKiK BAAlAVAAtAAraAEDAE. SAUKLA IKRiT aECA.More »
 
55PAARsAi sA*sAARi P~AEMAKWAAaAEMAASArLA RtAnA RUstAMA‹More »
 
56BAyAisALAXANAAEMAHEtAA aARBA [LAAMore »
 
57tAER HAWAnAU* BAiIbAkkAU* JYAMore »
 
58bAAEJA bAKtA aEK PAAVAnA dSArnAsAAVAILAYAA InAIkALAKUMAAR BAi.More »
 
59kAAEVAAYAELAi dUInAYAAMAd^AsAi nAVAnAitAMore »
 
60sAi>ET aEJnT KAGAKUMAARIBAnAiVAALAE JGAdiSAMore »
 
61RAtARANAinAi sAUGA*wAIBAnAiVAALAE JGAdiSAMore »
 
62BAHUvPAiYAAnAU* bAutAIBAnAiVAALAE JGAdiSAMore »
 
63aAE.PAi.nAeYAR : sA*GAitAnAA JAdUGARKAEQARi MAwAUbAA{More »
 
64]zMAA (GARMAi)SAAH sAURESA R.More »
 
65CAU*BAK anAE IVAwAUtASAAH sAURESA R.More »
 
66tAiRWA,MAnA,MA*IdRMAEPAANAi KAIntAMore »
 
67CAuPAKE CAuPAKE BAAELA MAenAARAEYA JuIWAKAMore »
 
68Z~AiP~AitAMAdAsAnAi VAANAiakA*DAnA*d IbAXAUMore »
 
69PAA*dDE PAA*dDE diVAAdVAE MAHESA, sA*K.More »
 
70MAAenA-RAGAaAEjA KAJLA VAewAMore »
 
71aAdMAWAi a*tARiXA sAUwAisAAKRiYAA ‹tAEnd^More »
 
72dAEnA w~AUVAIVA A*sA GAAEPAAlARAVA anAU.More »
 
73‹VAtAA* MAHAERA* SAtAR*JnAA*HIRYAANAi P~ABAAEwA ]VAirMore »
 
74MAAnAsAGAAWAAvPAALAA PAURUzAAEttAMAMore »
 
75ItARADPARMAAR PAuJAbAA{More »
 
76DAEnAPARMAAR PAuJAbAA{More »
 
77PASAU-PAXAiaAEnAi RitAbAAtAIMAsyAi VAsA*tAMore »
 
78HdYAAKASAESAAH MAiRAMore »
 
79wVAInASAAH aEsA. aAR.More »
 
80HVAAPATELA nATVARMore »
 
81SARiRnAA* IVAIVAwA tA*yAAEPATELA nATVARMore »
 
82sA‹VAAEnAAE PAIRCAYAPATELA nATVARMore »
 
83tAMAE JAtAE KRi JUaAECAAEKsAi GATUbAA[More »
 
84MAEgAANAi -cBAiJAnAi KnAUbAA{More »
 
85TCAUKDi KWAAaAE (bAAGA-5)IVAJYA‹ CAnd^SAEkAR PA*.More »
 
86aRwAi sAdinAi VAACAnAYAAyAA (bAAGA-2)MAEwAANAi MAHEnd^More »
 
87aRwAi sAdinAi VAACAnAYAAyAAMAEwAANAi MAHEnd^More »
 
88MAARO HAWA jALAinAE LA[ JJEkA*bAAtAA aIZVAnAMore »
 
89nARIsA*H MAHEtAAPATNAi RAJnA -sA*PAAdKMore »
 
90MAAnAVA‹VAnA anAE PAYAArVARNAPATELA RMAESAMore »
 
91G~AHMA*DlAnAi ]tPAItA sAuYArMAA*WAiGAAEIHLA MA*GALABAA[ KE.More »
 
92bAAGAAKARnAAE bAPAKAEdAESAi P~AbAULAALAMore »
 
93nAAJUK nAMANAU* PA*kAiDAE. IVAbAAKR nAVAinAMore »
 
94PAsA*dGAinAAE dUSMAnAIyAVAEdi nAiItAnAMore »
 
95sAVAOÅÇÇtAMA CAtAURA[nAi KWAAaOPARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
96sAVAOÇtAMA bAARtAiYA LAOKKWAAaOPARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
97sAVAOÇtAMA sAAHsA KWAAaOPARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
98nAAEkAA MAHAJnACAAewARi RgAUVAiR sA*.More »
 
99PAAtAAlAnAO P~AVAAsAIyAVAEdi Z~AiKAntAMore »
 
100MAnTOnAA KèMAERAMAA* IjLAAYAELAi cBAiaOdA*DiKR MAAEHnAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »