Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1aJnABAiSAEQ RJnAiMore »
 
2MAOtAnAi cAYAAPATNAi RAJnAMore »
 
3sA‹VA MAMAtAA InA‹rVA MAuItArnA*dA GAULASAnAMore »
 
4aPArNA sAMAPArNAnA*dA GAULASAnAMore »
 
5HeYAAnAi Hu*FnA*dA GAULASAnAMore »
 
6bAARtAnAU* nAVAU* BA*wAARNA anAE bAAIVARAEYA aEMA. aEnA.More »
 
7PAAEtAPAAEtAAnAi PAAnAkAR (bAAGA-2)aAEjA KAJLA VAewAMore »
 
8PAAEtAPAAEtAAnAi PAAnAkAR (bAAGA-1)aAEjA KAJLA VAewAMore »
 
9a*tARnAi aA*kAEnA*dA GAULASAnAMore »
 
10]JAGARAPATELA IJtAEnd^More »
 
11InAdAErzA kAunAiSAMAAr GAAetAMAMore »
 
12YAUwd^ (bAAGA-1)SAMAAr GAAetAMAMore »
 
13anAUbAVAnAU* attARQAKR wAiRUbAA[More »
 
14GAURUG~AH FlAPATELA MAAEHnAbAA[ Di.More »
 
15LAiDRSAiPA anAE wAOnAiSAMAAr RAJESAMore »
 
16JenA sAAIHtYAnAO sVAAwYAAYASAAH KIVAnA DAè.More »
 
17K*KUnAO sAuRJSAUKLA tAUzAARMore »
 
18KAèMPYAUTR SAikAO anAE SAikAVAOnAAYAK SASAiKAntAMore »
 
19KAlA sAACAVAE PAGALAA*VADGAAMAA nAiItAnAMore »
 
20sVAINArMA GAUJRAtAnAA* 50 VAzArPA*DYAA IVAzNAUMore »
 
21DOnAnAE PAisA P~AA[jPATELA dEVAEn˜More »
 
22sA*sKDO.QAKR MAinAABAEnAMore »
 
23aEKLAtAAnAU* ]PAInAzAdMAOdi ICAnAUMore »
 
24P~AEMAPACAisAiB~AHMAbAT< P~AsAAdMore »
 
25ISAXAN CAEtAnAASAAH HzArd P~A.More »
 
26axAAtA dSArnAMAHEtAA dEVAESAMore »
 
27BA*dGAiIyAVAEdi MAnAUbAA[ `GAAIFLA`More »
 
28PA*CAAMAòtARANAA IHMAA*SAUMore »
 
29VAtArUlAnAi BAHARdR‹ P~AIVANAMore »
 
30GAULAABAdAsA B~AOKRnAi SABdsAßIzTMAHEtAA diPAKMore »
 
31aAROGYAnAi aARtAiQAKR LAAbASA*KRMore »
 
32KEnsAR-KETLAiK b~AMANAA, KETLAU*K sAtYAbA’ MAHESA IVA. anAU.More »
 
33KEnsAR-KETLAiK b~AMANAA, KETLAU*K sAtYAMAHEtAA LAAEPAAMore »
 
34KAQiaAE anAE KAQiYAAVAADP~AA. DAr.kAACAR P~AwAUMAnA bA.More »
 
35IJB~AAnAnAi ‹VAnAVAANAiDAr. GARiVAALAA bARtAMore »
 
36MAnAAEVAexAAInAK MAAPAnADAE. SAAH aRIVA*d aEsA.More »
 
37GAUJRAtAi sAAIHtYAnAO xAAnAsA*VAAd]PAA#gYAAYA ]zAA sA*.More »
 
38sAMBAnwAnAA sAUkAdUkAdEsAA[ dAELAtAbAA[More »
 
39QELANAVAKAEQARi MAwAUbAA{More »
 
40IKRNAAE, qlAtAA sAuRJnAA*PA*DYAA JIMAYAtAMore »
 
41aAESAAEnAU* KElAVANAi dSArnAVAeRAGYA sVAAMAi aAnA*dMore »
 
42aAESAAEnAU* KElAVANAi dSArnAMore »
 
43JYAOItAzAnAi aA*kAE bAAGYAs~AzTAMAHEtAA HRIsA A KE.More »
 
44JYAOItAzAnAi aA*kAE bAAGYAs~AzTAMAHEtAA KE. JE.More »
 
45sAA*bARE RE....BAAlAPANAnAA* sA*bAARNAA*IyAVAEdi a*IKtA -sA*PAAdnAMore »
 
46BAAVAnA PA—AE*E* BAtAAYAE* IKsMAtA KE RAstAEnAAGAR ROHnA DAp.More »
 
47BAAVAnA PA—AE*E* BAtAAYAE* IKsMAtA KE RAstAEnAAGAR PA*KJ DAp.More »
 
48bAUVAnA IdPAKRAVALA HEMA*tA KE.More »
 
49GAUJRAtAnAU* YAUVAAwAnAsAURANAi DO.JnAKMore »
 
50KènsARDO.KOQARi MAnAUMore »
 
51YAUROPAMAA* HRtAA*FRtAA*...WAAnAKi P~AtAiXAAMore »
 
52bARtAESA VAebAVAMAHAKIVA VAINAr RtnAAKR-MAulA LAE.More »
 
53CAANAKYA-sAUwAAsAARsAICCAdAnAnd sVAAMAiMore »
 
54nAVAbAARtA GAUJRAtAi InABA*wAMAAlAAjVAERi JYAAEtsAnAA sA*.More »
 
55K^HAnAsAARAbAA[ MAMore »
 
56aMAR GAAWAA [ItAHAsAnAi bAAGA-1SAAH JYA*tA BAi.More »
 
57YAAdSAIKtA VAwAARVAAnAA* adbAutA KiIMAYAAMore »
 
58JenA wAMArKAPADiYAA nAVAinACA*d^ KESAVALAALAMore »
 
59wAAIMArK nAitAiMAYA ‹VAnAKAPADiYAA nAVAinACA*d^ KESAVALAALAMore »
 
60KAEIDYAAnAU* aJVAAlAU*MAA*DILAYAA wAunAiMore »
 
61IPARAIMAD anAE VAAstAUSAAsyAPARMAAR DAE. InAItAnAMore »
 
62VAsAU*wARAnAi VAnAsPAItAaAE (bAAGA 2)SAEQ aSAAEK sA*PAAdKMore »
 
63tAARK MAHEtAAnAA TPAUDAnAAE tARkAATMAHEtAA tAARKMore »
 
64GAUJRAtAi BAAlAKAVYACAYAnA 2006PATELA nATVARMore »
 
65LAILAtAKLAA sA*xAAKAESAVYAAsA aIbAIJtAMore »
 
66P~AEMA KRVAAnAi KlAAbAT< MAiRAMore »
 
67LAAEKsAAIHtYA: IVAbAAVAnAA anAE P~AKARYAAIxAK HsAUMore »
 
68bAAzAAPAIRCAYA anAE GAUJRAtAi bAAzAAnAU* sVAvPAKAEQARi JYA*tAMore »
 
69aAèIFsA-2000 IVAnDAèj-98 KMPYAUTR PAIRCAYAIyAVAEdi IKSAAERMore »
 
70IKtAABAi dUInAYAAdOSAi YASAVA*tAMore »
 
71KènsARDO.MAHEtAA LAOPAAMore »
 
72LAOKIVAŸA anAE LAOKsAAIHtYAVAEd nARESAMore »
 
73jMARkA diVADOPATELA aMAMore »
 
74IGARnAAtACAAewARi sA*JYA. aAR.More »
 
75P~AAsA*IGAK IVAMArSASAAH HEMARAJMore »
 
76fAE[D H‹ ‹VAE cE?DAr. PA*IDtA HIzArdAMore »
 
77ËsAHPAURUzAQAKR SARdMore »
 
78JLAtAi PYAAsAnA*dA GAULASAnAMore »
 
79BAAHYAAntAR YAAyAABALAsAARi KEtAKiMore »
 
80nAMArdnAA KAVYASAAsyAsA*BA*wAi G~A*WAAEKIVA nAMArdASA*KR LAALASA*KRMore »
 
81P~AERK KENAVANAiKARAEQAKR MAinAAXAiMore »
 
82sA*CAICAKAMAAstAR wAMAErnd^ MA. (MAwAURMA#)More »
 
83nAMArKWAAKAEzAKIVA nAMArdASA*KR LAALASA*KRMore »
 
84YAUwd^ (bAAGA-2)SAMAAr GAAetAMAMore »
 
85aARPAARJOzAi YAOGAESAMore »
 
86aEK PAlAdVAE tA®LAtAAMore »
 
87KO{ sAPAnAA*nAE kARidO (bAAGA-2)kAAnA REkAAMore »
 
88KO{ sAPAnAA*nAE kARidO (bAAGA-2)PAAQK VAzAArMore »
 
89KO{ sAPAnAA*nAE kARidO (bAAGA-1)kAAnA REkAAMore »
 
90KO{ sAPAnAA*nAE kARidO (bAAGA-1)PAAQK VAzAArMore »
 
91P~AEMAMAuItAr Z~Ai PAuJALAALAQKKR IKRiTMore »
 
92VAElAA VAElAAnAi cA*YADiMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
93aAtMAxAAnAi GA*GAAsAtAinAU* dSArnAGAqVAi LAXMANA IPA*GAlASAibAA{ More »
 
94VARsYAO MAEwAMLHARDAè.(KU) XAEyAMAADE sAUMAItAMore »
 
95aMAR cE MAER [ItAHAsAMAA* (bAAGA-1)BAAPAOdRA bARtAMore »
 
96LAOLATUnAnAi GAUFAaOMAA*DAè.VAiJlAiVAAlAA aA{.KE.More »
 
97LAADKVAAYAA* PA*kAiaOMAHEtAA RISMAnAMore »
 
98Fè‡T aènD IFTnAESAsARVAeYAA aJYAMore »
 
99VAA[RsA ([BAOLAA)DAè.IVAbAAKR nAVAinAMore »
 
100REtAiMAA* VAHANAsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »