Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1VAAtAArVAebAVAdVAE JGAdiSA sA*.More »
 
2aA*sAUbAinAA aXARQAKR SARd DAè.More »
 
3KAE{ P~AEMA KRE, KAE{ PAuJAQAKR SARdMore »
 
4P~AVAAH PALATAYAAEMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
5LAAkAENAi VAAtAAEIbAkkAU* JYAMore »
 
6LAYA-P~ALAYA (bAAGA-2)MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
7LAYA-P~ALAYA (bAAGA-1)MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
8aIbAnAVA IVAxAAnAGAJJR wAiRJLAALAMore »
 
9IVAxAAnAnAA RHsYAOnAE JANAiaEGAJJR wAiRJLAALAMore »
 
10IJnnAA bAARtA-IVAbAAJnAnAA dPArNAMAA*IsA*H JSAVA*tAMore »
 
11IJnnAA bAARtA-IVAbAAJnAnAA dPArNAMAA*More »
 
12VACAnAAMASAAsyAi wAMArJiVAnAdAsAJiMore »
 
13VAeKU*QnAU* VAiLAIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
14InAIZCAtA FlAdAYAi JiVAnAsAAwAnAAaACAAYAr Z~AiRAMA SAMAArMore »
 
15yAiJO aEKKOsAAKRiYAA ‹tAEnd^More »
 
16aJANYAO TAPAUIyAVAEdi Z~AiKAntAMore »
 
17MAEgARVAOJEBAILAYAA nAAnAAbAA{More »
 
18GAVAr anAE PAuVArG~AH - VAAtsALYAnAA P~AtAAPAEKAKIDYAA MAnAsAUkAMore »
 
19nAARAYANA MAuItArCAO‰nA aEnA.More »
 
20aEKA*tAnAi aDOaDsAAKRiYAA ‹tAEnd^More »
 
21nAA[LAnAi KLAiaOPAETÄAMAHEtAA InAtYAAnA*dMore »
 
22diKRO anAE diKRiPARikA aIVAnAASAMore »
 
23IVAxAAna-PAVArDAè. PATELA sAUZ~AUtAMore »
 
24aEnAA SAHERnAi aEKLAtAACAoHANA sA*JYAMore »
 
25cAtAiMAA* VAAVYAA* cE VAHALAPATELA PARAIJtAMore »
 
26MAILAnA MA*tARGAOLAiBAAR aECA. aEnA.More »
 
27VAAsA*tAi KAEYALAaDALAJA VAzAArMore »
 
28PAGAAEIHLA MA*GALABAA[ KE.More »
 
29RwAUPAItA RAwAVA RAJARAMAMAHEtAA JYAAMore »
 
30DAEKTR RAESAnALAALA (RHsYAKWAA )KAETK VAJAUMore »
 
31snAEHbAinAAE sAAWAJAEzAi nATUbAA{More »
 
32IVACAARMA*WAnAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
33SAunYAAVAKASAMAA* PADgAAdLAALA JYA*ItA aEMA.More »
 
34aEK awAuRi sAAwAnAAKWAAsAAVALAA MAAVA‹ KE.More »
 
35aMAVAiJlAiVAAlAA aA[. KE.More »
 
36IJ*dGAi ‹VAAE BAiRBALA BAUIwwAWAi....VAAsA aInAtAA aEsA.aARMore »
 
37IJ*dGAi ‹VAAE BAiRBALA BAUIwwAWAi....VAAsA LAU[sA aEsA.aARMore »
 
38MAHAnA sAAGARkAEDUIVAwAALA*KAR CA*d^MAAeILAMore »
 
39KHEVAtAnA*U KUlAP~AJAPAItA HiRALAALA Di.More »
 
40{ItAHAsAnAA HstAAXARtAiRKR IVARESAMore »
 
41dEVAtAAaAEnAU* MA*IdRtAiRKR IVARESAMore »
 
42bAARELAAE aIGnAGAA*wAi KAKURAYAMore »
 
43PAHELAi SAAEwA KAENAE KRi?CAAEKsAi GATUbAA[More »
 
44PAuJYA Z~AiMAAETAB~AHMAbAT< P~AsAAdMore »
 
45sAAE>EITsAWAi sAAyArsAAVALAA MAAVA‹ KE.More »
 
46sAMAWAr VAANAianAUbAVAAnA*d‹More »
 
47P~AAWArnAA sA*CAYAPATELA nAARNAbAA[ PAi. sA*.More »
 
48P~AAWArnAA sA*CAYABAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
49VYAIKtAtVA IVAKAsAdVAE HsAMAUkA aELA.More »
 
50SAHEnASAAH GAA*wAi anAE BAi‹ VAAtAAESAAH JYA*ItA Di.More »
 
51aGAnAËBAdUVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
52sAAMAVAEd - dSArnAbAANAdEVAMore »
 
53cuTKAROGAOsVAAMAi VAALAMAIGAIRMore »
 
54]—ARRAMACAIRtAJAESAi ]MAASA*KRMore »
 
55MAHAnA MAUsAAPFRAEsAUHAsAiMore »
 
56P~AbAUnAA PYAARAsAUHAsAiMore »
 
57sAtAYAUGAWAi KIlAYAUGA sAUwAi]PAAwYAAYA IdnAESA KE.More »
 
58kAALAi ¥EMAdEsAA[ K*dPAr R.More »
 
59VAEKFiLDnAO bALAO PAAdRi - IBACAARi anAAWA cOKRiKAKIDYAA MAnAsAUkAMore »
 
60aEMMAA - >A*ItAKARiaOnAU* clAbAYAUÈ JGAtAKAKIDYAA MAnAsAUkAMore »
 
61aAjAdi KE diVAAnAERAVALA wAnA*JYAMore »
 
62GAUJRAtAnAA* nAARi-RtnAOQAKR MAinAAXAiMore »
 
63BAE nAATKAE3PA*DYAA YASAVA*tAMore »
 
64wAulAnAAE sAuRJVYAAsA sAtAiSAMore »
 
65IVAnAOBAAnAi VAANAiSAAH RMAESA BAi.More »
 
66bAARtAiYA sA*sKPATELA YAAEGAESAMore »
 
67bAARtAiYA sA*sKJAEzAi IdnAKRMore »
 
68KBAiR VAANAiKBAiR sAAHEBAMore »
 
69nAiItAKWAAaAEIbAkkAU* JYAMore »
 
70JYAIbAkkAU VAAtAArsAeARbAIbAkkAU* JYAMore »
 
71DAEKTR RAESAnALAALA (RHsYAKWAA )MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
72atAitAnAA* anAERA* sA*sMARNAAECAAVADA MAHEnd^bAA{More »
 
73sA*CAARBA*wAinAU* SAHERSAAH RISMAMore »
 
74RsAnAA RELAAsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
75MAARE nAWAi PARNAVAU*sAA*GAANAi dAMAUMore »
 
76LAAGAi MAnAE LAGAnAsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
77Z~AiMAtAinAi DAYARisAA*GAANAi dAMAUMore »
 
78LAMANAE LAAGAi!sAA*GAANAi dAMAUMore »
 
79VAAtAnAU* VAtAEsARsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
80GAAERATAGAAER RVAind^nAAWAMore »
 
81P~AEMAnai sAGAA[aACAAYAr MAHEnd^More »
 
82sAkAi BAdLAO sAMANAA*aACAAYAr KnAUMore »
 
83VAsAU*wARAnAA* VAHALAA*-dVALAA*MAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
84InAR*JnAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
85MAAwAVAinA*dA GAULASAnAMore »
 
86GAINAtA sAMAJAE HsAtAA* RMAtAA*PAAQK nAREnd^dEVAMore »
 
87FlA jADAEnAi nAFAKARK kAiLAVANAiJsAAVAALAA dAdAbAA{ wAnA‹bAA{More »
 
88nAVALARAMASAUKLA RMAESA MA.More »
 
89bAGAVAd^GAitAA aETLAE...dLAALA sAURESAMore »
 
90aPARAwAiMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
91MAAtA< VA*dnAAMAwAUDA P~AIVANAbAA HRsAURbAAMore »
 
92CAA*d BAnAKE aAnAAIVAbAAKR DAE.nAVAinAMore »
 
93GAA*wAinAi VAiRPAsALAisA*. sAVAA[ bAd^AMore »
 
94CAuDLAAKRMAZ~AiMAAlAi CA*d^ABAHEnA `CAAHnAA`More »
 
95KAKAsAAHEBA KALAELAKRIyAVAEdi IVAbAAMore »
 
96anAnYA bAARtA P~AVAAsA anAE PAYArTnA PAWAdSArnADAE. aJnAiBAHEnA MAHEtAAMore »
 
97sAPAr anAE sAiDisAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
98JEKi anAE IJInAYAsAPA*CAALA sAMAiRMore »
 
99CA>MA CAAIDYAAEPATELA aRIVA*dMore »
 
100PAAEtA,PADwAA anAE PADcAYAAaJMAERi sAUMAnAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »