Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1nAAnAiMAA, VAAtAAr KHAE nAE!MAHEtAA P~AVAiNAbAA[ KE.More »
 
2aMARAVAtAinAi KWAAaAEPATNAi RAJnAMore »
 
3BAE[MAAnAinAU* FlAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
4SAABAASA!sAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
5aA*BAE aAVYAAE MHAERMore »
 
6nAMAE tAE GAMAEMore »
 
7IMAYAA* FUsAKiJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
8IMAYAA* FUsAKiJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
9IMAYAA* FUsAKi‹‹bAA{ PAEstAnA‹ MAistARi aEMA. aE.More »
 
10MAANDuKYA ]PAInAzAd#VYAAsA RAMAKMore »
 
11Z~Ai KPAAQK IdnAESAMore »
 
12Z~Ai ISAVAMAHAPAURANAbAT JYAntAiLAALA KvNAASA*KRMore »
 
13aAnA*dPAURUzAdLAALA sAURESAMore »
 
14dIRYAAE aEK tARsAnAAE -bAAGA-2aAEjA KAJLA VAewAMore »
 
15dIRYAAE aEK tARsAnAAE -bAAGA-1aAEjA KAJLA VAewAMore »
 
16sA*tA RedAsAPATNAi RAJnAMore »
 
17PAAET^E{T GAELAERi -2aAEjA IdGA*tAMore »
 
18PAAET^E{T GAELAERi-1aAEjA IdGA*tAMore »
 
19IVAIwAnAi RMAtA nYAARiwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
20bAEd abAEdbAGAdEVA KnAUMore »
 
21dIRYAAE aEK tARsAnAAE bAAGA-2aAEjA KAJLA VAewAMore »
 
22dIRYAAE aEK tARsAnAAE bAAGA-1aAEjA KAJLA VAewAMore »
 
23MAAnAUzAi: aAwAi KLPAnAA, aAwAi KAYAAdAESAi TinAAMore »
 
24anAAMAdAsAnAi PAAEWAiI VAEdi HJARiP~AsAAdMore »
 
25GAiRMA*GALAPARikA KAILAndiMore »
 
26LAiLAU* sAGAPANA LAAEHinAU*aAEjA KAJLA VAewAMore »
 
27MAHAbAARtA KWAAMAAlAA KURUXAEyAnAU* YAUwwAPATNAi RAJnAMore »
 
28ICAR*‹VA VAAtAAraAEIyAVAEdi Z~AœA, sA*PAA.More »
 
29P~AEMAbAKtA KIVA JYAdEVAIbAkkAU* JYAMore »
 
30MA*yAiSVAR IVAMALAIbAkkAU* JYAMore »
 
31bAGAVAAnA MAHAVAiRIbAkkAU* JYAMore »
 
32VAAtAE VAAtAE ‹VAnA jBAKEGAUNAVA*tA aVA*ItAKAMore »
 
33``PA`` PAYAArVARNA nAAE ``PA``DAE. MAAEdi nAGAinAMore »
 
34sAJrK akAAE - aEK awYAYAnAJAESAi †CAAMore »
 
35R*GA dE BAsA*tAi CAAELAA...bAAGAVAtA IsMAtAAMore »
 
36gAUMAVAA* diGdiGA*tAAEMAEgAANAi IVAnAAEdMore »
 
37PAA*dDE PAA*dDE REkAAdVAE MAHESA, sA*K.More »
 
38VAAsAVAdtAAMore »
 
39IVAèrZ~VA IVAkYAAtA kAJAnAAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
40BAAlAJAsAusAnAA aATAPAATA anAE JGAnA kAELAE cE J*GAPARikA aIVAnAASAMore »
 
41JAdUGAR F*UKINAYAA‹GAAEHELA nATVARMore »
 
42R*GAMA*CA aEK SAAlAA (bAAGA 4 WAAE)dEsAA[ dAELAtARAYA MAAERAR‹More »
 
43sA*tA dSArnA (aACAMAnA)MAHEtAA bAuPAEnd^bAA[ HiRALAALAMore »
 
44]IMArLAAQAKUR RAMACAnd^ nAARAYANAMore »
 
45aEK LAHRPATELA wAivBAHEnAMore »
 
46IVAZ~A*bAKWAAPATELA wAivBAHEnAMore »
 
47aAM~APAALAiQAKUR RAMACAnd^ nAARAYANAMore »
 
48G~AAHKsAURXAA G~AHKnAA HAWAMAA*dEsAA[ IdnAESAMore »
 
49CA*d^ dSArnAaAEjA Z~Ai wAnAVA*tA - CAYAnA anAE sA*PAA.More »
 
50JAVAA 2.0 (JEDiKE 1.2)SAAH sAAEnALAMore »
 
51YAAEsAr IVASAAkAAPA*DYAA ]zAAMore »
 
52MAARA ``aE`` IVASAEzAMore »
 
53MAARA ``aE`` IVASAEzAGAA*wAi KMore »
 
54IVAZ~VAMAAwAURiQAKR wAiRUbAA[More »
 
55YAAEGAAsAnAAE anAE aARAEGYAKAYAsWA P~AA. IGARwARLAALAMore »
 
56‡#HAnAMAwAURAYA anAU.More »
 
57‡#HAnAMAMore »
 
58CAALAAE PARdESAnAi sAFREKAEQARi aJYAMore »
 
59wVAInA-P~AItAwVAInAPATELA DAÂAbAA{ ``IdnAESA``More »
 
60CATAKA CAA[nAijnAAQKKR sAAwAnAAMore »
 
61HELWA HA{VAEDAE. MAUKU*d MAHEtAAMore »
 
62VAnAsPAItA GAAWAA bAAGA-5VAewA aSAAEKbAA[ tAlAAIVAYAAMore »
 
63LAAFTR.KAEMASAAH P~AsA*GA (sA*PAA.)More »
 
64sARdAR RsA-dARVAiJlAiVAAlAA SARiFA sA*PAAdnAMore »
 
65ËJdGAi ‹tAVAAnAi JDiBAUTKAnAErGAi DELAMore »
 
66jLAK-awYAAYAdLAALA sAURESAMore »
 
67MAIyAVAEdi CA*d^HAsAMore »
 
68MAINARtnAMAAlAAPAUvzAAEtAMA HR‹VAnAMore »
 
69RwAUVA*SAMA#nAAndi syAGwARA SA*.More »
 
70P~AItAxAAYAeAGAnwARAYANAMA#P~AA. DAE. SAUKLA JE. aEMA.More »
 
71RAzT^nAE BACAAVAAEsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
72HAsYAnAi HAEIsPATLAIyAVAEdi JGAdiSAMore »
 
73P~AsA*GAAEPAAtAbAT< IVAnAAEdMore »
 
74IdLHi DAYARiGAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
75BAAlA aAROGYASAAsyADAE. VAiJlAiVAAlAA aA[. KE.More »
 
76sAFlAtAA KRE cE sAAdDAè. MAHEtAA CA*˜KAntAMore »
 
77MAANAsAA[ KRE cE sAAdDAè. MAHEtAA CA*˜KAntAMore »
 
78abAi-abAiDAè. GAOR aEsA. KE.More »
 
79YAAyAA-PAVArJOSAi VAADibAA[More »
 
80RAMARsAIyAVAEdi MAnAUbAA{More »
 
81IVAwAAWAirrr SABdKAESASAAsyAi KE.KA.More »
 
82sAMAAJ KRE cE sAAdDAE.MAHEtAA CA*d^KA*tAMore »
 
83IJ*dGAi KRE cE sAAdDAè. MAHEtAA CA*˜KAntAMore »
 
84PAyAdARtVAnAA IsAwwA*tAAEDAE. dLAALA YAAsAinAMore »
 
85BAdLAE ¡IzT kAiLAE a*tAR sAYAUVAAP~ANAEtAA Z~Ai wAiRJMAUInA MA. sAA.More »
 
86bAGAVAAnA MAHAVAiR anAE JenA wAMArICA*tAnAMAHEtAA JYAAMore »
 
87HsAJAE BAARE MAAsARAVALA IdLAiPA sA*.More »
 
88SAAHBAUdinA RAQODnAO HAsYA-VAEbAVADAE. IyAVAEdi JGAdiSAMore »
 
89MAEIJK aAÇF IÇWA*In***KGAZVAAT#Çj DEIVAD JE.More »
 
90tAMAE... sAFlAtAAnAA ISALPAia*wAAIRYAA RAJUMore »
 
91PAUzPA PARAGAIKZ~CAiYAnA fEDRiKMore »
 
92YAAEGA:cLAA*GAaAESAAEMore »
 
93awArJAG~AtA MAnA:a*wAAIRYAA RAJUMore »
 
94IB~ATnAMAA* GAUJRAtAi DAYAsPAAERA: aeItAHAIsAK anAE sAA*P~AtA P~AVAAHAMAHEtAA ISARinAMore »
 
95IB~ATnAMAA* GAUJRAtAi DAYAsPAAERA: aeItAHAIsAK anAE sAA*P~AtA P~AVAAHAMAHEtAA MAKRndMore »
 
96aEK PAIVAyA sAAYAUJYAbAGAtA RAJEnd^More »
 
97bAAIVAnAA GAuq RHsYAAEMAHEtAA YASAAEwARMore »
 
98MAR‹VAAa*tAANAi VAinAESAMore »
 
99HADr VAKr ? sMAATr VAKr ? HA] DU YAU VAKr ?a*wAAIRYAA RAJUMore »
 
100VYAsAnA :sAMAsYAAaAE anAE sAMAAwAAnAPATELA wAVALAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »