Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1SVAEtA R*GA sAMAiPA nAA JAVAU*PATELA kAAEDAbAA[More »
 
2sARVAAlAE MAiDU*sAA*GAANAi dAMAUMore »
 
3wAATwAATnAA* PAANAiPATELA aRIVA*dMore »
 
4KUMAKUMA PAGALAERAVA CA*d^KAntAMore »
 
5kAA*bAiaE JYAAEtA jlAHlAEGAqVAi ISAVAdAnAMore »
 
6H*MAESAA SAKYA cEBAEdi IKRNAMore »
 
7aEK sAA*JnAE sARnAAMAEaAEjA KAJLA VAewAMore »
 
8diVAALAnAi aEK {*TPARMAAR nAREnd^KUMAARMore »
 
9sAFlAtAAnAAE MA*yAMAKVAANAA IKSAAERMore »
 
10GAUJRAtA gARdiVADA anAE tAEJnAXAyAAEPA*DYAA aARtAiMore »
 
11MAKRnd sAMAiPAEdVAE IVAMALA VA.More »
 
12MAKRnd sAMAiPAEKUndInAKA [SAAMore »
 
13MAHAnAAYAK VAiR kAUdiRAMA BAAEjGAAEHELA nATVARMore »
 
14SAIKtA VA*dnAAMAwAUDA P~AIVANAbAA HRsAURbAAMore »
 
15VAERWAi VAER SAMAtAU* nAWAi aVASAEzA (bAAGA-3)wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
16aLABAELAU aMAERiKA VA*QELAU aMAERiKAMAHEtAA tAARKMore »
 
17GAUJRAtAi nAATKVYAAsA sAItASAMore »
 
18bAJnARsABAAnTA[VAAlAA aMAßtAMore »
 
191|| DAHYAA tAARK MAHEtAAnAi DAYARiMAHEtAA tAARKMore »
 
20KdMA, tAnAE sALAAMADAE.MAHEtAA CA*d^KA*tAMore »
 
21tAARK MAHEtAAnAA* }*wAA CASMAAMAHEtAA tAARKMore »
 
22akABAARi [ItAHAsAdLAALA YAAsAinAMore »
 
23JAEDNAiKAESADAE. kAiMAANAi RAJEnd^More »
 
24KAeITLYA aWArSAAsyAMA^PAARgAi nAMArdA sA*PAA.More »
 
25VAsAU*wARAnAi VAnAsPAItAaAE (bAAGA 4)SAEQ aSAAEK sA*PAAdKMore »
 
26VAsAU*wARAnAi VAnAsPAItAaAE (bAAGA 3)SAEQ aSAAEK sA*PAAdKMore »
 
27GAULAABAdAsA B~AAEKRnAi Z~AEzQ RCAnAAaAEIyAVAEdi YASAVA*tA DAè.sA*.More »
 
28VAACAA]nADKT JYAAEItAMore »
 
29P~AEMA PA*WAnAi PAALAkAiMAANAEK GAitAAMore »
 
30>AEwAWAi KRUNAA tARFMAANAEK GAitAAMore »
 
31MAAtAMAHEtAA diPAK sA*PAAdKMore »
 
32KAVYAcTAKAEQARi JYA*tAMore »
 
33BA*wAARNAnAA gADVAeYAAPARMAAR PAi. aE.More »
 
34tAMAsAACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
35sA*tAAnAAE sA*GAE sAEtAUKA‹ JYAVAtAiMore »
 
36anAMAAELA sAUbAAIzAtAMAHEtAA InALAEzA sA*.More »
 
37P~AERK sAUVAAKYAAEMAHEtAA InALAEzA sA*.More »
 
38}*CAE, H‹ }*CAE...RA*dERi KAILAndi, anAU.More »
 
39PAAeRAINAK bAiLA LAAEKMAHAKAVYAAEPATELA bAGAVAAnAdAsAMore »
 
40GAUJRAtAi IVASVAKAESA kA*D-24DAE. QAHR wAiRUbAA{More »
 
41Z~Ai PAURA*tA JNAsAEPATELA RAJEnd^ sA*PAA.More »
 
42wABAKARAnAAE VAARsADBAAVAALAA aSARFMore »
 
43tAMAE J tAMAARA VYAVAsAAYAIVAwAAtAAJAEzAi JGAdiSAMore »
 
44... anAE aEVAU* BAwAU*aOjA JYAMore »
 
45BAODi LAE*GAVAEJKAKIDYAA MAnAsAUkAMore »
 
46SAADr*mGAwARsA*IHtAAbAT FuLASA*KR aMARJi(RCAnAAR)More »
 
47KCc sVAsWAAnAnAi VAnAsPAItAaO anAE tAEnAi ]PAYAOIGAtAAQAKR JYAKMore »
 
48‹VAnAvPAi R*GAOlAiMAA* sVABAlAE R*GAPAuRNAi KRO...JAEzAi JGAdiSAMore »
 
49VAeRAGYASAtAKMAHEtAA InALAESAMore »
 
50SAÞ*GAARSAtAKMAHEtAA InALAESAMore »
 
51nAiItASAtAKMAHEtAA InALAESAMore »
 
52tYAARE MAARA sVAJnA BAnAi aAVAJAEaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
53CAALA, VARsAAdnAi MAAEsAMA cE...dVAE HRind^More »
 
54KElAVANAi anAE MAAnAVAiYA MAuLYAAEbA’ MAulASA*KR MAAE.More »
 
55sVAAd MAwAnAAE aAsVAAd jERnAAEaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
56nAAnAE diVADE IdVAAlAiaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
57sAUbAAIzAtA RtnAAVALAiP~AAE. DAE. P~AJAPAItA a*BAALAALAMore »
 
58sAMAYAAEJnA MAnAAEIVAxAAnADAr. YAAIxAK aELA. aAR.More »
 
59KEK, PAUDi*GA anAE CAAEKLAETnAi VAAnAGAiaAEQKKR RAJEZ~AiMore »
 
60nAAEkAi VAAnAGAiaAE nAAEkAA a*dAJMAA*QKKR sAAwAnAAMore »
 
61aLA*KARSAAsyAnAA MAulAbAutA kYAALAAEMAHEtAA sAi.VAi.More »
 
62bAARtAiYA dSArnAAE anAE P~AsWAAnAyAYAidEsAA[ IJtAEnd^More »
 
63MAeyAinAAE sAuYArdLAALA sAURESAMore »
 
64GAULAABAdAsA B~AAEKRnAi Z~AEzQ RCAnAAaAEPATELA MAAEHnAbAA[ DAè.More »
 
65IRYAAjaJMAERi sAUMAnAMore »
 
66sAULAbA sAAMAG~Ai dULAbAr P~AYAAEGAKUMAAVAtA sA*tAAEzAMore »
 
67sAULAbA sAAMAG~Ai dULAbAr P~AYAAEGABAAEwAA bARtAMore »
 
68sAULAbA sAAMAG~Ai dULAbAr P~AYAAEGAVAMAAr RAJESAMore »
 
69P~AEMA PA*WAnAi PAALAkAiGAURUMAA aAnA*dMAuItArMore »
 
70>AEwAWAi KRUNAA tARFGAURUMAA aAnA*dMAuItArMore »
 
71YAAEGA...‹VAnA ‹VAVAAnAAE sAU*dR RstAAEDAE. KMALAESA RAJGAAERMore »
 
72MAAnAVAVAAd anAE MAAnAVA aIwAKARAEKARiaA aÎZVAnAMore »
 
73IdLAKSAiPAURAEIHtA RMAESAMore »
 
74MAARA PAuVAArZ~AMAnAA* sA*sMARNAAEsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
75aA*sAUaAEjA KAJLA VAewAMore »
 
76MAAtAMAHEtAA LAAbAUBAHEnAMore »
 
77MAAnYAtAAaAE-sAtYAAEMore »
 
78sAAMAUIHK aAPAwAAtAaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
79VAERWAi VAER SAMAtAU* nAWAi JVAALAA (bAAGA-2)wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
80VAERWAi VAER SAMAtAU* nAWAi ICAnAGAARi (bAAGA-1)wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
81GAwwAAbAA[ tAE GAwwAAbAA[IyAVAEdi Z~AœA, sA*PAA.More »
 
82HAWAibAA[ tAAE MAstARAMAIyAVAEdi Z~AœA, sA*PAA.More »
 
83sAssAARANAAnAi JYAIyAVAEdi Z~AœA, sA*PAA.More »
 
84cAEKRA* kAAYA kAAREK - TAEPARA*IyAVAEdi Z~AœA, sA*PAA.More »
 
85dADMAPARinAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
86PAUzPAPARinAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
87KUMA KUMAPARinAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
88VAnAPARinAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
89H‹YAE KETLAU* duR ?JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
90PAANAiMAA* PADcAYAA (bAAGA-2)PAAQK VAzAArMore »
 
91PAANAiMAA* PADcAYAA (bAAGA-1)PAAQK VAzAArMore »
 
92sAinD^ELAAMore »
 
93tAARA IVAnAAnAA* SAHERMAA*aAEjA KAJLA VAewAMore »
 
94sA*tA aEKnAAWAHiRALAALA $i. P~AJAPAtAiMore »
 
95tAAtYAA TAEPAEPATNAi RAJnAMore »
 
96sAAeRAzT^nAi RsAwAAR bAAGA-5MAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
97sAAeRAzT^nAi RsAwAAR bAAGA-4MAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
98sAAeRAzT^nAi RsAwAAR bAAGA-3MAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
99sAAeRAzT^nAi RsAwAAR bAAGA-2MAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
100PAPPAA, KHAEnAE VAAtAArKDiKR YASAVA*tAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »