Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1ewYAAnA-sAuyA (aOSAO ˜ARA ]dBAOwAAYAELAA* nAVA aMAÞtA-P~AVAVAnAO)aOSAOMore »
 
2YAOGA: sAMAAIwA aOSAOMore »
 
3KaOSAOMore »
 
4P~AEMAnAi PAA*CA bAAzAACArPAMArnA GAERiMore »
 
5IFTnAEsA GAitAAbAT< ICAR*tAnAA anAU.More »
 
6GAUJRAtAMAA* aowAOIGAK IVAKAsAdERAsARi IJGAizAMore »
 
7R*GABAER*GAi VAAtAAraOCAA*PAAnAERi aIVAnAASAMore »
 
8sAAR*GA anAE nAAR*GA CAA*d-sAuRJnAi SAOwAMAA*GAOHELA nATVARMore »
 
9‹VAnAnAi RAJnAiItAdOMADiYAA nAYAnAMore »
 
10aAtMAIVAZVAAsAaIqYAA ‹tAEnd^ DAè.More »
 
11bAARtAnAA JOVAALAAYAK sWAlAO bAAGA-2RAMAAnAUJ VAi.More »
 
12bAARtAnAA JOVAALAAYAK sWAlAO bAAGA-2RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
13bAARtAnAA JOVAALAAYAK sWAlAO bAAGA-1RAMAAnAUJ VAi.More »
 
14bAARtAnAA JOVAALAAYAK sWAlAO bAAGA-1RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
15bAARtAnAA wAAIMArK sWAlAO bAAGA-2RAMAAnAUJ VAi.More »
 
16bAARtAnAA wAAIMArK sWAlAO bAAGA-2RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
17bAARtAnAA wAAIMArK sWAlAO bAAGA-1RAMAAnAUJ VAi.More »
 
18bAARtAnAA wAAIMArK sWAlAO bAAGA-1RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
19SAERLAOK HOMsAnAi JAsAusAi KWAAaOVAezNAVA JYAOItAKUMAAR anAU.More »
 
20nAOkAi MAATinAA MAAnAVAidEsAA[ a*IKtAMore »
 
2113, GAULAMAOHR aEVAEnYAUIMAsyAi KEtAnAMore »
 
22YAAdOnAi MAHEIFLAsAO*dRVAA HEtALA-anAU.More »
 
23Z~AEzQ IVAdESAi VAAtAAraObA“ MAulASA*KR More »
 
24sAMAAJnAA Z~AEzQiaObA’ dOLAtAMore »
 
25bAGAVA˜OMA*DLA (bAAGA-7) BA WAi MAAbAGAVAtAIsA*H‹More »
 
26aA[YAU* nAE aARdA (bAAGA=1)CAARNA P~AVAiNAbAA HRsAURbAA MAgAUDAMore »
 
27IVAxAAnAsAAGARsAUVAAItArK BAEnJAIMAnAMore »
 
28IGARnAARnAA IsAœ YAOGAiaORAVALA anA*tARAYA ‹More »
 
29VAexAAInAK RMAtAO{TOKR Di. aEsA.More »
 
30IVAxAAnAnAA sARlA P~AYAOGAOMAA*DE DO. aRUNAMore »
 
31IVAxAAnA GAMMAtAMAA*DE DO. aRUNAMore »
 
32P~AKASAnAi PAGAd*DiaObAAVAE sA*JYA Z~AiPAAdMore »
 
33P~AKASAnAi PAGAd*DiaOaAMATE DO. P~AKASAMore »
 
34snAEH sAAGARsA*gAVAi nAiLAAMore »
 
35c aA*KDAnAi SAtAR*JRAVALA sAUMA*tAMore »
 
36KHAnAi nAREn˜ MAOdinAiMAKVAANAA IKSAAERMore »
 
37Z~AOtAA dEVAO bAVA: - BAi‹ sAbAAYAAIxAK bARtAMore »
 
38Z~AOtAA dEVAO bAVA: PAHELAi sAbAAYAAIxAK bARtAMore »
 
39KLAiaOPAET^AHEGAADr RA{DRMore »
 
40sAoRAzT^nAi RsAwAAR(bAAGA-1)MAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
41sAoRAzTnAi RsAwAAR(bAAGA-5)MAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
42wA HA]nD aArF wA BAAsKRIVALsADArYAELA sAR aAWArR KArnAEnAMore »
 
43VACALA*U FIlAYAU*CAowARi RgAUVAiRMore »
 
44WAPPADJAnAi BAALAEndUSAEkARMore »
 
45sA*BA*wAOnAA JnMAAXARPATELA IVAnAAEdMore »
 
46sAtYAMA ISAVAMA sAU*dRMAIVAwAALA*KAR CA*d^MAAeILAMore »
 
47IVAzACA>PATELA aASAU*More »
 
48VAnAFuLAnAi qGALAiaOMAOdi nAVAinA KA. DAr.More »
 
49SAEQ‹QKKR ICARAGA `JYA` -bAAVAAnAUVAAdMore »
 
50MAEgAwAnAUzAi MAAnAUnAiaOBA*sALA RISMAMore »
 
51KMPYAuTR‹ ajij P~AEMA‹CAOKKnA aEnA.More »
 
52sTiFnA IVAILAYAMA HOIK*GAJAnAi YAOGAEn˜More »
 
53bAGAVA˜OMA*DLA (bAAGA-6) nAi WAi FbAGAVAtAIsA*H‹More »
 
54bAGAVA˜OMA*DLA (bAAGA-5) ItA WAi InAbAGAVAtAIsA*H‹More »
 
55bAGAVA˜OMA*DLA (bAAGA-4) CA WAi tAA*bAGAVAtAIsA*H‹More »
 
56HATr B~AEK PAcinAi aEK sAVAARaOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
57DArKTR aOXASAAH ‹GAR-anAU.More »
 
58sAIHYAARO sAAWAGAŠJR JYAMore »
 
59PAOtAPAOtAAnAi PAAnAkAR-1aOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
60]R ]RnAA sAuRBAAROT GAOIVA*dMore »
 
61aRVALLAi aEK PAIR>MAAPA*DYAA diPAKMore »
 
62aAPANAA >A*ItAKARiaOPATELA ‹tAEnd^More »
 
63tA*dURstAi tAMAARA HAWAMAA* bA’ KAIntAMore »
 
64¸AiMAdà bAGAVAdÃGAitAA aEK dSArnADO.SAAH [IndRA PAi.More »
 
65PARdESAE PAA*GARtAi GAUJRAtAi P~AItAbAAaODO.PATELA MAFtALAALAMore »
 
66YAJUVAErd-sAAMAVAEd KWAAaO anAE VAEdnAA* sAuKtAOPA*IDtA aACAAYAr IVAzNAUdEVA More »
 
67RjlYAA KRE cE VAARtAA aA SAHERMAA*PATELA PARAIJtAMore »
 
68sADK PAR gAuMAtAO aAYAnAOPATELA PARAIJtAMore »
 
69jAKlAj*jAPATELA PARAIJtAMore »
 
70tALAASAPARMAAR PAuJAbAA{More »
 
71LAAaO anAE tAAaOnAAYAK HRiSAMore »
 
72cKOMAKO-5JOzAi JiVARAMAMore »
 
73JnAJAGARNA KWAAMAAlAA-HOlAinAi bAETRAVALA KnAUbAA{ anAU.More »
 
74JnAJAGARNA KWAAMAAlAA-sAd#GAItARAVALA KnAUbAA{ anAU.More »
 
75MAEgAANAinAi LAOKKWAAaOPATNAi RAJnA -sA*PAAdKMore »
 
76MAuQRAVALA KnAUbAA{ anAU.More »
 
77RMYAKWAA G~A*WAMAAlAARAVALA KnAUbAA{ anAU.More »
 
78IHtAOPAdESAnAi VAAtAAraO-CAALABAA‹PATNAi RAJnAMore »
 
79PA*CAtA*yAPATNAi RAJnAMore »
 
80JAtA MAHEnAtA Ij*dABAAdsAU*dRMA ISAVAMAMore »
 
81JAtAK KWAAaOPATNAi RAJnAMore »
 
82aVAKASAi ]LKAPAAtAnAAYAK HRiSAMore »
 
83VAAH R*GALAA -R*GALAAnAi nAVAi R*GAtAJOzAi JiVARAMAMore »
 
84IHtAOPAdESA KWAAMAAlAA-}*T anAE ISAYAAlAPATNAi RAJnAMore »
 
85IHtAOPAdESA KWAAMAAlAA-PAAPAnAO d*DPATNAi RAJnAMore »
 
86WAORiaO Ti*BAOSAMAAp GAotAMAMore »
 
87tALAASAPARMAAR PAuJAbAA{More »
 
88R*GA wARA vPAENARNAELAAKR MAFtAMore »
 
89wAAYAr* InASAAnAnAAYAK HRiSAMore »
 
90aNAwAAYAUr* InASAAnAnAAYAK HRiSAMore »
 
91sAuKiwARA KiCADbARiMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
92a*tARnAi aA*kAEMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
93 GARMA MAsAALAARAJPAutA HEtALAMore »
 
94SABdnAi RNAbAuIMA bAAGA-1PA*DYAA aARtAi sA*.More »
 
95SABdnAi RNAbAuIMA bAAGA-1PA*DYAA IVAzNAUMore »
 
96CAHERA PAAclAnAO CAHEROaOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
97PAA*dDU*aACAAYAr MAHEn˜More »
 
98IMAsTRij aOF MAOdi anAE RAJnAiItAnAA* BAiJA* PAAyAOPATELA dEVAEn˜More »
 
99ÀdYA sAACAVAO: 100 VAzAr ‹VAODO.PATELA IVAnAUbAA[ aEMA. More »
 
100sAKLA tAiRWA JEnAA tAnAMAA* RE bAAGA-6VYAAsA RJnAiMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »