Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1a@sAUVAnAIyAVAEdi P~AMAAEdMore »
 
2sAAERQ, tAARA* VAHEtAA* PAANAiMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
3GAINAtA KAEYADASAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
4aEK XANAnAAE ]nMAAdnAAG~AECAA HRiSAMore »
 
5BAAlAVAAtAAr (bAAGA CAAEWAAE)IGAJUbAA[More »
 
6BAAlAVAAtAAr (bAAGA yAiJAE)IGAJUbAA[More »
 
7BAAlAVAAtAAr (bAAGA BAiJAE)IGAJUbAA[More »
 
8BAAlAVAAtAAr (bAAGA PAHELAAE)IGAJUbAA[More »
 
9KA...KA...KAGADAE, KUHu...KUHu...KAEYALADAE. PATELA diPAKMore »
 
10PAXAi MAAnAVAbAXAiGAAEHELA nATVARMore »
 
11sAAtA QGAnAAE aEK QGAPATELA aRIVA*dMore »
 
12P~AJAVAtsALA-SAuRVAiR YAAEœA PAMAYAuRMore »
 
13bAGAVAAnA KAeITLYAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
14MAHAMAAnAVAAEnAAE MAElAAEbAT# ,KMore »
 
15MAHAMAAnAVAAEnAAE MAElAAEaAGAEVAAnA anAVARMore »
 
16VAEIVASAAlAMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
17MAAwAVAinA*dA GAULASAnAMore »
 
18tAAIRNAiBAHEnA dEsAA[nAi Z~AEzQ VAAtAAraAEPARikA bARtAMore »
 
19CA*dnA anAE sAAwAUIyAVAEdi bAAnAUP~AsAAdMore »
 
20aATLAi BAwAi bAuIMAsAEnAGAUPtAA PAi#ItAMore »
 
21bAitAR gAugAVAE sAAtA sAMA*dRPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
22a*CAlAAePARMAAR MAAEHnAMore »
 
23HU* DAEKTR, HU* dRdiDAE. PA*DYAA P~AdiPAMore »
 
24HRiSA nAAYAK IVAxAAnA Z~AENAi -10nAAYAK HRiSAMore »
 
25HRiSA nAAYAK IVAxAAnA Z~AENAi-9nAAYAK HRiSAMore »
 
26HRiSA nAAYAK IVAxAAnA Z~AENAi -8nAAYAK HRiSAMore »
 
27HRiSA nAAYAK IVAxAAnA Z~AENAi -3nAAYAK HRiSAMore »
 
28HRiSA nAAYAK IVAxAAnA Z~AENAi -2nAAYAK HRiSAMore »
 
29HRiSA nAAYAK IVAxAAnA Z~AENAi -1nAAYAK HRiSAMore »
 
30sA*BA*wAAEnAi sA*VAEdnAAPATELA IVAnAAEdMore »
 
31aA{MAEnAPATELA IVAnAAEdMore »
 
32sA*sAAR dSArnAPATELA IVAnAAEdMore »
 
33KA*wAnAAE HKKMAHEZ~VARi MAAVA‹More »
 
34PARWAMA PAGALAU* MAA*DiYAU*aDALAJA VAzAArMore »
 
35HtAU* SAU* anAE GAYA*U SAU* ?MAHEtAA tAARKMore »
 
36aAKASA K*PARANAA nAiLAESAMore »
 
37GAUJRAtA gARdiVADA anAE tAEJnAXAyAAEPA*DYAA IVAzNAUMore »
 
38MAHAKIVA VYAAsAPA*DYAA SAA*ItAKUMAARMore »
 
39yAiSA IMAInAT aAPASAAE ? tAMAARA MAnAnAE, JEWAi MAnA MAHE*Ki RHEP~AAE.DAE. dEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
40aAkAET (bAAGA-3)bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
41aAkAET (bAAGA-2)bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
42aAkAET (bAAGA-1)bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
43BAiJnAE kAEtAR JAE{aE cE.aACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
44b~AMANAA JYAARE kAuTE cEaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
45YAAyAA, RNAWAi JlA tARFaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
46SAU* VAAtA KRAE cAE ?aACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
47aMAAE sAHU sAAWAE J RHESAU*aACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
48IVAZ~AAMAsWAlAaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
49aAMAA* aAPANAE KYAA*?aACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
50aAE MAnA! tAU*J nAWAi sAMAJAtAU*aACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
51sAAVAwAAnA ! aE RstAE kAtARAE cEaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
52IdLLAi IdLAVAAlAAnAiaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
53MAAGAr anAEK MA*IjLA aEKaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
54nAJRaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
55J*GA kARAkARinAAEaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
56PA*kAinAi PAA*kAE IVAVAEKnAi aA*kAEaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
57MAHARAzT^nAi MAdArnAdiaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
58MAJA aAVAi GA{aACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
59aAEIKsAJnAaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
60KILAYAUGAnAi KMAALAaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
61PAVAnA! tAU* tAARi IdSAA BAdLAi nAAkAaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
62RAJsWAAnAnAA JenAtAiWAAErwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
63SAitAlAASAAsyAi JAdVA‹ nARbAERAMA VAewAMore »
 
64YAAEGA aE J ‹VAnAsVAAMAi awYAAtMAAnA*dMore »
 
65KMore »
 
66IsMAtAaAEjA KAJLA VAewAMore »
 
67MA*GALA P~AGATE GAGAAEYAnKA sAtYAnAARAYANAMore »
 
68InAMArLA wAARA wAMArnAiGAAEYAnKA sAtYAnAARAYANAMore »
 
69JAGAE PAAVAnA P~AERNAAGAAEYAnKA sAtYAnAARAYANAMore »
 
70JAGAE a*tABAAErwAGAAEYAnKA sAtYAnAARAYANAMore »
 
71dVAAIyA*SAd# dVAAIyA*ISAKA P~AKRNA (bAAGA-4)Z~Ai YASAAEIVAJYA ]PAAwYAAYAMore »
 
72dVAAIyA*SAd# dVAAIyA*ISAKA P~AKRNA (bAAGA-3)Z~Ai YASAAEIVAJYA ]PAAwYAAYAMore »
 
73dVAAIyA*SAd# dVAAIyA*ISAKA P~AKRNA (bAAGA-2)Z~Ai YASAAEIVAJYA ]PAAwYAAYAMore »
 
74dVAAIyA*SAd# dVAAIyA*ISAKA P~AKRNA (bAAGA-1)Z~Ai YASAAEIVAJYA ]PAAwYAAYAMore »
 
75sA*U] IKYAAE cAE ?dVAE aSAAEKMore »
 
76CAEtAnAASAIKtAbAT< KAIntAMore »
 
77sACArLAA{TaAEjA KAJLA VAewAMore »
 
78xAAnAwAARABARVAAIlAYAA GAUNAVA*tAMore »
 
79ËJdGAi DAET KAEMASAAH nARESAMore »
 
80SAuNYAnAi sAPAALAnAPAURi SAunYAMore »
 
81P~AKASAnAU* P~AItAËBABAWAAnAKi aEnA PAi (anAU.)More »
 
82REnABAsAERAVAAERA PA*KJMore »
 
83CAEtAnAA xAAnAKAEzAPATNAi RAJnAMore »
 
84tAMAARA MASAMAAr RAEIBAnA aEsA.More »
 
85MAnAnAi aA PAAR, PAELAE PAAR...dLAALA sAURESAMore »
 
86KaAEjA RMAESA aA.More »
 
87‹VAnA sAAeRbAVYAAsA MAinAAMore »
 
88‹VAnA sAAeRbAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
89BAAlAKnAU* P~AWAMA VAzArPAe sAMAiAeRMore »
 
90BAAlAKnAU* P~AWAMA VAzArPAe P~AxAAMore »
 
91sAAIHtYAnAAE sAAMAAIJK sA*dbArGAUPtAA aALAAEKMore »
 
92}*BARE P~AGATAVAiaE KAEIDYAU*MAEKVAAnA sAUSAiLAA PAi.More »
 
93aMARGAAWAA [ItAHAsAnAi bAAGA-2SAAH JYA*tA BAi.More »
 
94VHALAi aAsWAAaAEjA KAJLA VAewAMore »
 
95jLAK-sAPtAMAidLAALA sAURESAMore »
 
96sAMAi sAA*JEaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
97MAAEXAKAPADiYAA nAVAinACA*d^ KESAVALAALAMore »
 
98[T#sAETRAbAT< IVAnAAEdMore »
 
99aAGAlA wAPAAEMAADrnA sVAETMore »
 
100PARAEXAE P~AtYAXAEsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »