Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1]SAnAsA#nAA* ]tAMA sAAènAETAE]SAnAsA#More »
 
2aHi*WAi...T*KARVAi adMAMore »
 
3Z~AiPAAlA RAJAnAAE RAsALAEFTnAnT nAVAABAjAdA tAALAEMAHMAdkAAnAMore »
 
4wA MAnAtAEJGAURU sARZ~Ai tAEEJPAARkAi‹More »
 
5BAAlAKnAAE sAVAArGAi IVAKAsA KEMA KRSAAE?a*wAAIRYAA RAJUMore »
 
6TA[MA PLAij TEK aE LAAËFGA B~AEK!DAE. IKRiT VAegAMore »
 
7KUHu...KUHu... BAAELAE KAEYAILAYAA !QAKR LAAbASA*KRMore »
 
8J*GALA BAUKVAAERA JYAKA*tAbAA[ YAU.More »
 
9snAAEVHA[T anAE sAAtA Qi*GAU‹aAEVAAERA JYAKA*tAbAA[ YAU.More »
 
10sAinD^ELAAVAAERA JYAKA*tAbAA[ YAU.More »
 
11BAAMBAiVAAERA JYAKA*tAbAA[ YAU.More »
 
12wAi LAiTLA MAR MAE[DVAAERA JYAKA*tAbAA[ YAU.More »
 
13InAzQUR?!PARikA IP~AYAKAntAMore »
 
14MAUIKtABAAEwAKUMAAR JenAEnd^More »
 
15dAEqDAHYAA DAHYAALAALAQKKR ‹tAEnd^More »
 
16Z~Ai ISAVARHsYAMA^ (P~AWAMAA*SA)SAUKLA nATVARLAALA JGAnnAAWA -sA*PAAdKMore »
 
17c BAAYA yANAPAUVAAR [ndUMore »
 
18Z~AiMAd^ B~AHMAsAuyAANAUbAAzYAMA^SAAsyAi DAE. aE. Di.More »
 
19MAjEdAR GAINAtA (bAAGA-1)P~AAEFEsAR DAE. SAAH VAi. aEMAMore »
 
20MAjEdAR GAINAtA:(bAAGA-2)P~AAEFEsAR DAE. SAAH VAi. aEMAMore »
 
21CAIRyAsAAeRbAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
22qAELAiDAEMAAEdi ICAnAUMore »
 
23sAAEnAERi sAAE VAAtAAEKA*TAVAAlAA HRGAAEIVA*ddAsA d^ARKAdAsAMore »
 
24PAAEtAPAAEtAAnAi PAAnAkAR (bAAGA-2)aAEjA KAJLA VAewAMore »
 
25PAAEtAPAAEtAAnAi PAAnAkAR (bAAGA-1)aAEjA KAJLA VAewAMore »
 
26MAjEdAAR GAINAtA : (bAAGA-3)P~AAEFEsAR DAE. SAAH VAi. aEMAMore »
 
27PAANAiMAA* PADcAYAA (bAAGA-2)PAAQK VAzAArMore »
 
28PAANAiMAA* PADcAYAA (bAAGA-1)PAAQK VAzAArMore »
 
29aPARAwAiSAMAAr GAAetAMAMore »
 
30bAARtAnAU** sA*IVAwAAnAMore »
 
31tAULAsAiKYAARAEMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
32MAEwAANAinAi Z~AEzQ VAAtAAraAEPATNAi RAJnAMore »
 
33nAAMA VAGARnAA sA*BA*wAAESAEQ RJnAiMore »
 
34PARinABAALAMAUCCAU RNA‹tAMore »
 
35BAUIwwACAAtAUYAr KWAAMAAlAA MAULLAA‹nAE aAElAkAAERAVALA KnAUbAA{More »
 
36BAUIwwACAAtAUYAr KWAAMAAlAA sAMAAJsAEVAKRAVALA KnAUbAA{More »
 
37BAUIwwACAAtAUYAr KWAAMAAlAA CAAERnAAE GAURURAVALA KnAUbAA{More »
 
38RsAIVAnAAEd KWAAMAAlAAPATNAi RAJnAMore »
 
39RsAIVAnAAEd KWAAMAAlAAPATNAi RAJnAMore »
 
40RsAIVAnAAEd KWAaMAAlAA IdLHinAi sAHELAPATNAi RAJnAMore »
 
41jALARi VAAGAE jiNAi jiNAiËsAwAVA RAJESAMore »
 
42MAUQQi }*CAERA anAAVAALAAaAEjA IdGA*tAMore »
 
43MAUQQi }*CAERA anAAVAALAAaAnA*d sVAAMAiMore »
 
44IVAPLAVASAMAAr GAAetAMAMore »
 
45CAAtAURinAi KsAAETiJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
46anAE... ctAA*...PANA...nAAG~AECAA HRiSAMore »
 
47cyAisA nA*BARMAHEtAA [ndUBAEnAMore »
 
48aA*wAinAAE ]JAsAGAJJR JYAMore »
 
49HMAidASAYAdAMore »
 
50VAAtAAr>MANARAVALA sAUMA*tAMore »
 
51nYAAYAd*DJRAsA*gAMore »
 
52bAVAAEbAVAnAi P~AitAPATELA aRIVA*dMore »
 
53aRE! LAAEnAE dsABAAR!IyAVAEdi Z~AœA, sA*PAA.More »
 
54BAUIœ sAAenAA BAAPAnAiIyAVAEdi Z~AœA, sA*PAA.More »
 
55PAutAlAA*nAAE bAEdJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
56LAAEK KWAAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
57LAAEK KWAAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
58LAAEK KWAAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
59aMAR [ItAHAsAKWAAaAEaMAinA HEMAA*GAMore »
 
60aMAR [ItAHAsAKWAAaAEaMAinA HEMAA*GAMore »
 
61KMArbAuIMA bAAGA-1IyAVAEdi P~AMAAEdMore »
 
62MAAHiMAnAi kAADiMAHEtAA diPAK anAU.More »
 
63VAAtAnAU* VAtAEsARsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
64CAALAAE MAAEJ KRiaEsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
65wAMAACAKDisAA*GAANAi dAMAUMore »
 
66aARAMAkAURSAiaAEjA aJYAMore »
 
67a*wAKARbAGAdEVA KnAUMore »
 
6836 gA*TE...bAGAdEVA KnAUMore »
 
69MAAsTR MAA[nDbAGAdEVA KnAUMore »
 
70$^iMA VAEKESAnAPAAQK VAzAArMore »
 
71IH*dU wAMArnAi aAkYAAIYAKAaAE - 1bAT# nAAnAAbAA[More »
 
72tAAaAE jEnA KnFYAUISAYAsAPA*DYAA P~AdiPAMore »
 
73IKCAnA KVAinAMAHEtAA MAinAAMore »
 
74dAdA‹nAi HELWA LAA{nARAQAED vtAURAJMore »
 
75sAFlA KARIKdir MAA{nD sAET d^ARAB~AHMAbAT< MAwAUsAUdnAMore »
 
76KnYAAaAE ! KRATE SAikAAE...MAHEtAA tAARKMore »
 
77MAAWAERAnA HERAnA PARESAAnAMAHEtAA tAARKMore »
 
78IMAsA PAA]DR GALAiMAHEtAA tAARKMore »
 
79MAAnYAtAAaAE-sAtYAAEPAiTCAeYAAH CAUKKAPALLAiMore »
 
80VAACAKAE KHE cEMAUInA wAeYArsAU*dRIVAJYA‹More »
 
81P~AERK sAUVAAKYAAEMAHEtAA InALAEzA sA*.More »
 
82VAAsA*tAi PAAnAkAR (GAjLAsA*G~AH)`aEHMAd` HUsAEnA aEHMAdMore »
 
83VAEdMAA* †IzAKAaAEDAE.P~AiItA nAYAnA PA*CAAELAiMore »
 
84MAwAMAwAtAU* ‹VAnAPAAELA FAwAR VAGAirsAMore »
 
85KaG~AVAALA SYAAMALAALAMore »
 
86aVAYAVAAEnAi KRAMAtAMAHEtAA InALAEzA sA*.More »
 
87Z~Ai d*DKAIdK d^AR sA*G~AHPA*. ISARAEMANAi Z~Ai GAJsAARMore »
 
88aTKlAkA*DEIRYAA MAnAAEJMore »
 
89]PACAARMA*JuzAAQAKR LAAbASA*KRMore »
 
90sA*CAALAnA KARIKdirPATELA RAEIHtAMore »
 
91MAGAJ anAE xAAnAtA*tAUnAA RAEGAAEDAE. sAUwAiR VAi. SAAHMore »
 
92aA HAEVAAnAA sA*dbAAErQAKR LAAbASA*KRMore »
 
93JenA bAIKtA sAIHtYADAE. VAzAAr P~AdiPA dAESAiMore »
 
94GAUJRAtAi IVASVAKAESA kA*D-22DAE. wAiRUbAA[ QAKRMore »
 
95DA{nAEIMAK MAEMARi KAEMPYAUTR KAEzArIMAnHAsA dEIVAndRËsAHMore »
 
96RAMABAANA aMAnAGAsAErKR aIMAtAAMore »
 
97PAucinAE WAAYA nAHi* P~AEMA...SAUKLA tAUzAARMore »
 
98KWAnAAtMAK bAJnA sAAIHtYAGAAEIHLA nAAWAALAALAMore »
 
99IsAIKKMA anAE bAUtAAnAnAAE P~AVAAsAsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
100BAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »