Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1GAitA GAU*JnAdEVAIlAYAA GAnAAbAA[More »
 
2InARAVAdR‹ P~AVAiNA sA*.More »
 
3H‹ KYAA*K KRtAALA VAAGYAA KRE cEVADGAAMAA nAiItAnA sA*.More »
 
4tANAkALAA*QAKUR RVAind^nAAWAMore »
 
5HU* MAARi J SAAEwAMAA*aACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
6sVAAMAi Z~Ai RAMAdAsA‹ anAE tAEMAnAA PAIRb~AMANA dRMYAAnAnAA* PAyAAERAYACAURA MAGAnALAALA LAA.More »
 
7aAdSAr MAAnAVAnAU* InAMAArNAsVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
8BAAlAJAEDKNAA*HAWAi CA*Id^KA MA.More »
 
9BAAlAJAEDKNAA*QAKR RMANAiKMore »
 
10SAUbAA*JILAcAYAA tALAAtAiMore »
 
11VAexAAInAK dIzTaE VAbAT< SAAIntAKUMAAR J.More »
 
12wATnAA, tAVAARikA anAE {ItAHAsASAEkA aEMA.‹More »
 
13sAAIHtYA anAE PAyAKARtVAdEsAA[ KUMAARPAAlAMore »
 
14FRi PAAcA PAuVArMAA*sVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
15CAAR nAVALAKWAAKARAEMAHEtAA bARtAMore »
 
16yANA LAgAUKWAAKARAEsAAEqA GANAPAtAMore »
 
17IPA*GAlASAibAA[ GAqVAinAU* SAEzAsAAIHtYAaAEDEdRA nAVAgANAMore »
 
18MAaAYAr KLAAwAR DAè.More »
 
19VAeIZ~VAK MAènAEJMAEnTMAHEtAA wAVALAMore »
 
20sVAvPAsAInnAwAAnASAAH sAUMAnAMore »
 
21sAJrnAAtMAK SAIKtA KEVAi RitAE VAwAARVAiZ~Ai PARMAH*sA YAAEGAAnA*dMore »
 
22aEK J dE ICAnAGAARi !PAUInAtAPAdRENAU (sA*PAA.)More »
 
23GAPAGAAEIzQbAT< RMAESA MA.More »
 
24VAAstAIVAK ISAXANA:aEK IVACAARwAARAMAANAEK JE.Ti.More »
 
25SABdnAU* sAkYAQAKR wAiRUbAA[More »
 
26MAinAAKARiPAURAEIHtA RMAESAMore »
 
27a*tARKYAARiJAESAi aELA.VAi.More »
 
28PAyAKARtVAnAAE {ItAHAsAPA*DYAA aARtAiMore »
 
29aEK MUQQi aAKASALAkALAANAi P~AitAMAMore »
 
301857 K~|*ItAMAA* GAUJRAtAbAT< aASAUtAOzAMore »
 
31IyAbAUVAnA VYAAsAnAU* BAALAsAAIHtYAVYAAsA CA*d^KAntAMore »
 
32KDAr. PAATiLA JYA*tAMore »
 
33KUÅTUBAMAÅGALAVAALAEsA FAwARMore »
 
34HstAP~AtAIVAxAAnAP~AA.QAKR JYAntA P~AE.More »
 
35BAALAnAE KRiaE VAHALAPARMAAR {ZVARMore »
 
36MAAnAVA ‹VAnAnAA* MAuLYAAEsAAEnAPAALA RIsAKbAA[More »
 
37sVAMAuyA ˜ARA ROGAICAIKtsAAQKKR HEMA*tA aEnA.More »
 
38InAsAGAAErPACAARRANAA BAALAUbAA[More »
 
39InAsAGAAErPACAARDAè. QAKAER JYA*tAiMore »
 
40MAAtA< dSArnACAAVADA MAAnAIsA*HbAA[More »
 
41gATnAAnAi bAitARMAA*MAHEtAA sAnAtAMore »
 
42IdVYA-‹VAnA dSArnACAAVADA MAAnAIsA*HbAA[More »
 
43MAEgAwAnAUzAnAA R*GAKIDYAA KAIntA MA.More »
 
44aAtMA-sA*VAAdVAAgAELAA aLPAESAMore »
 
45IP~AYAdSAirnAi IVAnAAEIdKAaAEPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
46VAAtAArsA*dbArVAiJlAiVAAlAA SARiFAMore »
 
47PAYAArVARNA awYAYAnAJAEzAi JYAZ~Ai anAU.More »
 
48JE.KPATELA BABAAbAA[More »
 
49GAAEzQiJAEzAi ]MAASA*KRMore »
 
50HAsYAAEPACAARbAT< IVAnAAEdMore »
 
51sAuYArnAU* P~AWAMA IKRNAaAnA*dPARA IHtAEnAMore »
 
52VAkAARYASACA*d^ IsAtAA*SAUMore »
 
53sAICCAdAnA*d ICA*tAnA KINAKAaAESAELAtA VAAsAUdEVAMore »
 
54sAICCAdAnA*d ICA*tAnA KINAKAaAEPARikA RtAUbAA{ sA*.More »
 
55jLAK-PAUzPAAEdLAALA sAURESAMore »
 
56KAVYA IVASAEzA: P~A½LAAd PAAREkAdLAALA sAURESAMore »
 
57P~AEMAnAi PAA*CA bAAzAAaAEjA KAJLA VAewAMore »
 
58sAUkAnAi sAUVANArCAAVAibAT< KAIntAMore »
 
59MAKA{ sVAAdMAHEtAA aLAKAMore »
 
60BAAlA KElAVANAiwAAMAEILAYAA RAJESAMore »
 
61aEKBAiJAnAE GAMAtAA* RHiaEaAEjA KAJLA VAewAMore »
 
62LAiLAA* tAAERNAE K*KUnAA PAGALAA*DAE. sAAKIRYAA tAMore »
 
63P~AISAzT GAUJRAtAi LAILAtA InABA*wAPATELA bAAElAAbAA[ sA*.More »
 
64HAsYAnAAE Hi*DAElAAEsAAIHtYA sA*GAMAMore »
 
65RMAuJnAi R*GAAElAisAAIHtYA sA*GAMAMore »
 
66P~AsAuItAnAAE aAnA*dDAE. dEsAA{ jRinAMore »
 
67aEaEsAPAi. nAET VAiWA sAi PLAsA PLAsASAAH bAAIVAKMore »
 
68TELAi -9SAAH IVAKAsAMore »
 
69VAEBA IDjA{nAdAVADA RVAind^More »
 
70KAERELA D^AE aEKsA 3PATELA P~AGAnAESAMore »
 
71nAENALAE tAEDAVAU* nAi*dR PARinAEDAE. P~AdiPA H*sAAMore »
 
72anA*tAnAi YAAyAAsVAAMAi JYAAEItAMArYAAnA*dMore »
 
73KELAERi CAATrQKKR ]zMAA HEMA*tAMore »
 
74aMARKAEzAkA*DAELA wAMArCA*d KEVALACA*dMore »
 
75IRCA DeD PAUaR DeDLAEKTR SAERAEnA aELA.More »
 
76DAYAEËTGA MAATEnAi sVAAIdzT VAAnAGAiaAEKDiVAALAA diIPtA IMAIHRMore »
 
77cAnAU* RE cPAnAU*DAE. aJYA KAEQARiMore »
 
78aZ~AUVAnAMAiQAPAURi BAEkABARMore »
 
79YAAEGAMAA* sAHYAAEGAIyAVAEdi bAuPAEnd^More »
 
80nAiItASAAsyAw~AUVA P~AHLAAdbAA{ aAnAndSA*KRMore »
 
81aAIstAK KE nAAIstAKVAkAAIRYAA aEnA. ‹.,anAU.More »
 
82bAAGYAnAAE bAEdSAAH JYAESAMore »
 
83[SKWAi aSKSAEQ bAuPAEnd^ InALAMAMore »
 
84aAPANAA aIstAtVAnAU* sVAvPAKMore »
 
85sAFlAtAAnAi RitA aETLAE JAtA ]PARnAi ‹tAsAURANAi DAE.More »
 
86ËCAtAAWAi ËCAtAnA tARFtYAAGAi MAURARiLAALAMore »
 
87BAAlA]cERnAi BAARAkADiDAE. R[SA MAnAiaARMore »
 
88jLAK - atAR (jLAK : bAAGA - 17)dLAALA sAURESAMore »
 
89PAiDAMAA*WAi P~AERNAabAT< KAIntAMore »
 
90diVAAdA*DiQAKR wAiRUbAA[More »
 
91SABdAE JnMYAA PARVAAlAAMAA*VADGAAMAA nAiItAnA sA*.More »
 
92BLAEK LAEBALAdVAE aSAAEKMore »
 
93GAUJRAtAi sAUbAAIzAtAAEMAd^AsAi nAVAnAitAMore »
 
94aLA*KARAdSArdLAPARAMA DAHYAAbAA{More »
 
95Z~Ai BAALAA‹ VAE*KTESA MAHAtMYASAEQ , GAULAABACA*d ( sA*PAA.)More »
 
96Z~Ai bAIKtAInAKU*JSAAsyAi KMore »
 
97sVAAMAiZ~AiInAtYAAnA*d‹ anAE sVAAMAiZ~AiP~AKASAAnA*d‹ VACCAE VAAtAArLAsVAAMAi Z~Ai InAtYAAnA*dMore »
 
98dIXANAAJAnAi , LAILAtACA*d^ IGARJASA*KRMore »
 
99awYAAtMA bAAGAVAtA (sA*XAEPA )MAHEtAA,HsAUMAtAiMore »
 
100a*tAYAArMAinAA aAdESAAEQAKR SARdMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »