Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1aMAR SAERMore »
 
2GAjLAnAA bAEkAwAARi IJGAR sAAHEBARANAA LAILAtA -aAtASA bAARtAiYAMore »
 
3dESA-IVAdESAnAi R*GAbAuIMAbAAYAANAi ]tPALAMore »
 
4dAnAEZ~VARi JGADuSAAHSAMAAr GAAetAMAMore »
 
5JYAEnd^^JAnAi ICAnMAYAMore »
 
6sAAnAE GAUv‹nAi ‹VAnAGAAWAAaAEjA IdGA*tAMore »
 
7MAwAR TEREsAACAAVALAA nAVAinAMore »
 
8Z~AiPAAlA MAYANAAsAU*dRiwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
9KMArbAuIMA bAAGA-2IyAVAEdi P~AMAAEdMore »
 
10RAJYAR*GAKIVA nAMArdASA*KR LAALASA*KRMore »
 
11nAMArnAATYAAE anAE sA*VAAdAEKIVA nAMArdASA*KR LAALASA*KRMore »
 
12RVAind^nAAWA QAKURnAA* sA*sMARNAAEQAKUR RVAind^nAAWAMore »
 
13LAXMAiBAi.KESARISAVAMA#More »
 
14P~AERNAAtMAK BAAEwAKWAAaAEVYAAsA KnAKCA*d^ sAiMore »
 
15P~AERK BAAEwAKWAAaAEVYAAsA KnAKCA*d^ sAiMore »
 
16MAHAKIVA MAAwAMAAwAVA DAè.HzArdEVAMore »
 
17MAHAKIVA Z~AiHzArkAA*DVAAlAA RVAind^KUMAAR DAè.More »
 
18LAUIK*GA-GLAAsAPARikA MAUKUndMore »
 
19}JAr ]PAAsAnAAVYAAsA nAILAnAMore »
 
20MAHAMAAnAVAAEnAAE MAElAAEsA*tA PAUInAtAMore »
 
21xAAnAGA*GAAEyAi Z~Ai aMAIVAMALAA (anAU.)More »
 
22SAIKtA sAAwAnAAEtARiPA*$YAA ,KESAVALAALA bAVAAnAiSA*KRMore »
 
23Z~Ai VAAMAnA RAMAAYANAsAAwAU SYAAMAdAsA‹ Z~Ai KMore »
 
24Z~AiMAd# bAGAVAd#GAitAAQKRAR,cGAnALAALA JEsA*GAbAA[More »
 
25RMANA - b~AMANAbAT aIZ~VAnAiMore »
 
26P~AItAbAA PAAITLAËsAH †tAUMore »
 
27sAAEnAUMAUkA‹r aRU*wAtAiMore »
 
28sAEsAFuLAMAHEtAA RIsAKMore »
 
29MAUQQi }*CAERA anAAVAALAASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
30JenA SAAsAnAnAA CAMAKtAA IsAtAARASAAH VAR‹VAnAdAsA VAADiLAALAMore »
 
31aAwYAAtMAnAA* aMAijRNAA*PAAREkA bAAsKRMore »
 
32agAAER nAGAARA VAAGAE bAAGA-2aG~AVAALA MAAEHnALAALAMore »
 
33BAEVADA* aA*sAUnAi bAitAR[TAdIRYAA GAAERwAnAbAA[More »
 
34TA*KNAinAAE cAEDJAnAi MAnAizAiMore »
 
35LAiLAAsAAGAR bAAGA-2QAKR LAAbASA*KRMore »
 
36LAiLAAsAAGAR bAAGA-1QAKR LAAbASA*KRMore »
 
37sA*tA IQQUdAsAPAUVAAR [ndUMore »
 
38nYAAYAd*DPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
39aVAwAutA-sAAIRKAbAT< MAEgAnAAd H.More »
 
40GAAYAyAiMA*yAMAHEtAA JYAAMore »
 
41IVAxAAnAnAE HJU gANAi VAAR LAAGASAEdVAE bAALACA*d^More »
 
42[*IGLASA TEKInAKAPA*CAALA MAAEHnAbAA[More »
 
43Z~AiPARMAPAdBAAEIwAnAiZ~AiMAnnAWAURAMASAMAArMore »
 
44CAALAAE,PAA...PAA...PAGALAi bARiaEdVAE bAALACA*d^More »
 
45MAARAE D^A[VARQAKR LAAbASA*KRMore »
 
46R*GA BARsAEPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
47BAAEwAKWAAaAERAYACAURA SAeLAEzA KE.More »
 
48KESAUbAA[ dEsAA[nAi VAAtAArsAbAAMbAi P~AAGA‹bAA[ sA*PAA.More »
 
49BA*wA MAUQUiMAA* sAuRJPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
50GAnAPAT HURTinAA GAAETARA !QAKR InAIMArSAMore »
 
51kAULLAi aA*kAAEMAA* aAKASAPARMAAR PAuJAbAA{More »
 
52IRVAAEDrMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
53MAHAKIVA JGAnnAAWAMAHEtAA DAè.aAR.PAi.More »
 
54aVAKASAi sAFR : BAiGABAE*GAWAi BLAEKHAELsA sAUwAiJAnAi YAAEGAEnd^More »
 
55MAHEKE RJnAiGA*wAAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
56BA*wA MAUQUiMAA* sAuRJPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
57VAaMAinA MAINAbAA{ bAA.More »
 
58GAitAAMAPA*DYAA MAGAnALAALAMore »
 
59HIRnAAE MAARGAbAT# , sAURESAMore »
 
60Z~Ai RAMAKsVAAMAi sAARdAnA*d P~ANAitAMore »
 
61xAAnAYAAEGAi CA*dUbAA[ sAAWAEnAAE awYAAtMA VAAtAArLAAPAbAT#,nAAvSA*KR MAINASA*KR (sA*G~AAHK)More »
 
62sA*bAAlA tAMAARi, sAuCAnA aMAARA*DAE.HzAAr ‹.HAWAiMore »
 
63sA*bAAlA tAMAARi, sAuCAnA aMAARA*DAE.‹.aEsA.HAWAiMore »
 
64GAUJRAtAnAi IVACARtAi IVAMAUKtA JAItAaAERAVAlA RAJEnd^ anAU.More »
 
65P~AItAËBABAB~AHMAbAT< P~AsAAd sA*.More »
 
66bAARtAiYA tAtVAxAAnASAAH nAGAinA ‹.More »
 
67MASAAH MAwAUMore »
 
68IVASVAnAA* GAuq RHsYAAEnAi bAitARMAHEtAA dEVAESAMore »
 
69SAMANAA* }GYAA* aA*kAMAA*VAv JGAdiSAMore »
 
70P~AKPATELA MAUKESAMore »
 
71[T#sAETRAVAewA sA*JYA - sA*PAAdnAMore »
 
72aHi*WAi...JULAi BAAEDnAMore »
 
73aKrVYAAsA RAMAEZVARMore »
 
74nAVALA GA*WAAVALAiPA*IDtA nAVALARAMAMore »
 
75SAUœAKARKDIKYAA KMore »
 
76CA> SAIKtA ICAIKtsAA  ARA RAEGA MAUIKtASAAH RIsAK c.More »
 
77IHsAABAi aIwAKARi VAGAr - 2FNAsAE IMAILAnd PAi.More »
 
78IdVAAsVAPnABAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
79tANAkALAA*MAEgAANAi JYA*tA anAU.More »
 
80nAMAAIMA dEIVA nAMArdE !PATELA MAFtALAALAMore »
 
81sAJrKnAAE sAMAAJLAAEKPATELA MAINALAALA H.More »
 
82BAGAiCAAnAi BABAALAMAHEtAA tAARKMore »
 
83aAVAAE, HARMAAEInAYAMA SAikAiaE!wAAElAIKYAA RAKESAMore »
 
84MAUd^AICAIKtsAA d^ARA RAEGAMAUIKtASAAH RIsAK c.More »
 
85dSArnA IVAZ~VABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
86IVAIwA - IVAwAAnAnAAVAIDYAA KAIntAbAA[ (sA*PAA.)More »
 
87sA*GAitAKLAAYAAIxAK HsAUMore »
 
88{nKMA TEKsA BACAAVAVAAnAA aCAuK MA*yAAELAkAAEITYAA aAR.aEnA.More »
 
89dVAAIyA*SAd# dVAAIyA*ISAKA P~AKRNA (bAAGA-8)Z~Ai YASAAEIVAJYA ]PAAwYAAYAMore »
 
90dVAAIyA*SAd# dVAAIyA*ISAKA P~AKRNA (bAAGA-7)Z~Ai YASAAEIVAJYA ]PAAwYAAYAMore »
 
91dVAAIyA*SAd# dVAAIyA*ISAKA P~AKRNA (bAAGA-6)Z~Ai YASAAEIVAJYA ]PAAwYAAYAMore »
 
92dVAAIyA*SAd# dVAAIyA*ISAKA P~AKRNA (bAAGA-5)Z~Ai YASAAEIVAJYA ]PAAwYAAYAMore »
 
93BAAEnAr TU IVAnAJEMsA MAURiLAMore »
 
94PAAVAR aAEF YAAER sABAKAEInsYAsA MAA[nDDAE. JAEsAEF MAFirMore »
 
95aItAP~AbAAVASAAlAi VYAIKtAaAEnAi sAAtA IVAISAzTtAAaAEKVAi sTiFnA aAR.More »
 
96HAsYAnAAE VARgAAE$AERAQAE$ , SAAHBAU›#inAMore »
 
97VAexAAInAK kAEtAiPATELA KE.aEMA.More »
 
98PARiXAAMAA* VAwAU MAAK^rsA MAElAVAAEJAEBAnAPAuyAA PARiIXAtAMore »
 
99BAALAKWAA : sVAvPA anAE tAEnAA P~AKARAEIyAVAEdi Z~AwwAAMore »
 
100sAUVANAr YAUGAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »