Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1GAUJRAtAi Tu*Ki VAAtAArKAESATAEPAiVAALAA CAnd^KAntAMore »
 
2P~AsA*GABAAEwA (nAVAi PAEqinAE : bAAGA PA*ACAMAAE )VAALAEsA FAwARMore »
 
3aAdSAr d^zTA*tAMAAlAA bAAGABAiJAEPA*IDtA , ISAVAP~AsAAd dLAPAtARAMAMore »
 
4aAdSAr d^zTA*tA MAAlAA (bAAGA BAiJAE)PA*IDtA , ISAVAP~AsAAd dLAPAtARAMAMore »
 
5nYAU VAAstAUdiPA (P~AWAMA bAAGA)SAAH KMALAESAMore »
 
6MAAnAIsAK SAA*ItAnAA sARlA ]PAAYADAE. REkAA KAlAEMore »
 
7kAdUK, gAAEDA, kAdUK !sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
8MAeyAinAi IMARAtAPAURAEIHtA RMAESAMore »
 
9bAAEJAE bAGAtA KHEsAAVAILAYAA MAnAsAUkALAALAMore »
 
10YASACAAWAA GAUJRAtAnAiSAAH RAEIHtA sA*.More »
 
11MAnA anAE ‹VAnADAE. IJtAEnd^ aIqYAAMore »
 
12‹VAnAnAU* ]PAVAnAMAA*DILAYAA wAunAiMore »
 
13wA MAEIJK aAEF ËWAËKGA BAiGAsKVAATrj DEIVAD JE.More »
 
14sAAIHItYAK InAsABAtAdEsAA[ KUMAARPAAlAMore »
 
15wAiRUbAA[jMAKMore »
 
16bAAVAnAGAR IJLLAAnAA* sALAATi-ISALAAVAtA, KMAA*GARi anAE LAAEKSAeLAiAPARMAAR kAAEDidAsAMore »
 
17GAUFtAGAu -GAUNAVA*tA SAAH sAAWAESAAH aMAizAA - sA*PAA.More »
 
18¡IzT anAE sAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
19HAsYAnAU* HEILAKAèPTRIyAVAEdi JGAdiSAMore »
 
20VYAAPAAR d^ARA sAMAMAADrnA sVAETMore »
 
21a*G~AE‹ bAAzAAnAi YAAdGAAR PA*KItAaAE]PAAwYAAYA MAINALAALA BAi.More »
 
22a*G~AE‹ bAAzAAnAi YAAdGAAR PA*KItAaAESAAH JYA*ItAbAA[ aE.More »
 
23aEK KnYAAnAU* sVAPnAIyAVAEdi JYAAEtsnAA YA.More »
 
24aEK KnYAAnAU* sVAPnAIyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
25BAAlA KAVYAAEnAAE BAUKE GAMAtAA* KAVYAAEnAAE GAULAdstAAEsA*PAT SAKU*tALAAMore »
 
26nAVALA G~A*WAVAILA bAAGA 4 WAAEnAVALARAMA LAXMAiRAMAMore »
 
27aKKLAnAAE kAJAnAAERAVAlA KnAUbAA{More »
 
28aKKLAnAA {JARdARBAEKARMore »
 
29VAAtAArGAAEIzQdAVALAPAURA BAABAUMore »
 
30P~AEMAnAi PAA*CA bAAzAACAEPAMAEnA GAERiMore »
 
31HAsYA sAUGA*wAdMAINAYAA JYAKUMAARMore »
 
32LAAEKsAAIHtYAnAi IVARAsAtAJAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
33sAFlA KAEMYAUInAKESAnA KEMA KRSAAE?a*wAAIRYAA RAJUMore »
 
34IJ*dGAi sAFlA BAnAAVAVAAnAi JDiBAUTa*wAAIRYAA RAJUMore »
 
351857: MAARi >A*ItAYAAyAAVARsA{KR IVAzNAUbAT< GAAEDSAEMore »
 
36HEPAi MAnAnAU* sAJrnAGAUPtAA aEMA.KE.More »
 
37PAAEjiTiVA MAnAnAU* sAJrnAGAUPtAA aEMA.KE.More »
 
38aMAP~AJAPAItA HiRALAALA Di.More »
 
39PA*CAdSAidESAA{ {CcARAMA sAuYArRAMAMore »
 
40VAEBA IDjA{nABAnAsAALAi wAVALAMore »
 
41IVAsMAYAA (LAgAU-KAVYAsA*G~AH)DAE. SAUKLA IdVYAAXAi IdVAAKRMore »
 
42tA*yAAnAUbAuItAaAESAAEMore »
 
43wAMAraAESAAEMore »
 
44Z~Ai aAR*bAIsIwwALAIBwAsAuRiSVAR‹ IVAJYAMore »
 
45IVACAARAE anAE wAnAVAAnA BAnAAEIHLA nAEPAAELAiYAnAMore »
 
46IVASVAnAA* YAAdGAAR P~AVACAnAAEdVAE MAHESAMore »
 
47IVASVAnAA* YAAdGAAR P~AVACAnAAEdLAALA sAURESA sA*.More »
 
48sA*SAAEwAnA anAE PARiXANAKAEQARi JYA*tAMore »
 
49Z~Ai wAMAr P~AVAtArnA sAARSAA. sAURCA*dbAA{ sVAvPACA*dMore »
 
50CAAEVAiSAi sVAAEPAxA BAALAAVABAAEwAZ~AiMAd# dEVACA*d^‹More »
 
51{sLAAMA anAE SAAKAHARPAdMA Z~Ai MAUjFFR HUsAenAMore »
 
52]PAYAAEGAi a*GA^E‹ SABdbA*DAElAPATELA VAsA*tAMore »
 
53a*tAIRXAYAAyAAnAA* CAALAisA VAzArbAT< MAnAUbAA[More »
 
54bAARtAnAi sAFlAtAAnAA ISALPAiKAETK KEYAUR anAU.More »
 
55MAARA GAA*wAidEsAA{ nAARAYANAMore »
 
56aAnA*dwAARAaDALAJA VAzAArMore »
 
57KuVAAEGAAEsVAAMAi aSAAEKPAURiMore »
 
58sAPAnAAWAi sAFlAtAAIBAYAAnAi IKSAAERMore »
 
59aAtASAaDALAJA VAzAArMore »
 
60108 ]PAInAzAd# (sAAwAnAA kA*D)SAMAAr PA*. Z~Ai RAMAMore »
 
61IVAxAAnAtAiWArPA*DYAA IKSAAERMore »
 
62LAAGANAibAinAA* HeYAA*qAKECAA PAi.BAi.More »
 
63LAAEK RAMAAYANA (bAAGA-1)GAqVAi aAPAAbAA[More »
 
64RJKNA sAuRJ WAVAAnAE SAMANAESAAH GAUNAVA*tAMore »
 
65MAJEdAR 68 VAAtAAraAEPARikA aIVAnAASAMore »
 
66bAARtARtnA IVAnAAEBAAbAAVAERAVALA KnAUbAA{More »
 
67P~AWAMA PAURUzA aEKVACAnAJAEzAi sAURESAMore »
 
68aAYAUVAErdnAU* aNAMAAELA RtnA : j*DU bAT<‹SAEQ RtAUbAA{More »
 
69SAANAPANAnAi VAAtAAESAEQ RtAUbAA{More »
 
70bAARtARtnA wAAE*Du KESAVA KVAErRAVALA KnAUbAA{More »
 
71aAjAdiJ*GAnAA YAAEwwAAbAT< dAELAtAMore »
 
72IVASVAP~AIsAwwA LAAEKKWAAaAE (bAAGA-1)RAVAlA HsAMAUkAMore »
 
73aELKEIMAsTKAEaELAAE PAAELAAEMore »
 
74a*G~AE‹ SAikAAE dUInAYAA sAAWAE KdMA IMALAAVAAEPATELA JEQAbAA{ aEMA. IP~A.More »
 
75Z~AiMAdNAUbAAzYA-bAAzYAP~AKASA:P~AA.DAE.MAnAsAUkALAALA V~AJLAALA JAESAiMore »
 
76GAItA anAE }JArSAAH sAURESA R.More »
 
77ËBABA P~AItAËBABASAEQ RJnAiMore »
 
78Z~AiP~AitAMAdAsAnAi VAANAiakA*DAnA*d IbAXAUMore »
 
79GAitAA-IyAPAUTidEsAA[ ‹VANA‹More »
 
80sA*KILAtAA bAGAVAdGAitAAKALAELAKR dtAAyAEYA BAALAKMore »
 
81sAU*dR KA*DBAXAi IHMAA*SAUbAA[More »
 
82snAEHnAi sAAeRbAIHRPARA IVAMAlAA aEsA.More »
 
83]RnAA* aA*sAUIHRPARA IVAMAlAA aEsA.More »
 
84PAAzAANAbAEdsAAKRiYAA ‹tAEnd^More »
 
85sAtAYAUGAWAi KIlAYAUGA sAUwAi]PAAwYAAYA IdnAESA KE.More »
 
86sVAPnAPAUvzAPARMAAR aMAMore »
 
87a*tARnAU* sA*VAEdnAIHRPARA IVAMAlAA aEsA.More »
 
88P~AEMAnAA* PAUzPAAEIHRPARA IVAMAlAA aEsA.More »
 
89IHtAAEPAdESA KWAAMAAlAAdEsAA[ RMAAKAntAMore »
 
90IHtAAEPAdESA KWAAMAAlAAdEsAA[ RMAAKAntAMore »
 
91VAGADA VACCAE THUKAE : 2QAKR SARdMore »
 
92VAGADA VACCAE THUKAE : 1QAKR SARdMore »
 
93P~AAWArnAAnAi PAlAAEMAA*RAMAi KAIntA sA*.More »
 
94P~AEMAtAiWArMAAEdi nAREnd^More »
 
95RAJAIwARAJMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
96anAAEkAi bAETRESAMAiYAA nAitAA anAU.More »
 
97anAAEkAi bAETsTAEVALA ‹MAMore »
 
98GAitA aEK IMALAnAnAU*SAAH REkAAMore »
 
99``HU* IdGAMBAR anAE Z~VAEtAAMBARSAAH CAinAUbAA{ GAi.More »
 
100``HU* IdGAMBAR anAE Z~VAEtAAMBARSAAH CAinAUbAA{ GAi.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »