Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1KAE[ PAucE tAAE KHEJAEPA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
2MAHAnA sAM~AAT aKBARLAAIHDi BA*IKMACA*d^More »
 
3MAHAnA sAEnAAPAItA tAAtYAA TAEPAERAVAlA ,HsAMAUkAMore »
 
4>AIntAVAiR PAJAnAi , SAA*tAiLAALAMore »
 
5PA*JABA - KEsARi LAALAA LAJPAtARAYARAVAlA HsAMAUkAMore »
 
6>A*IntA-sAM~AAT CAnd^SAEkAR aAjAdRAVAlA ,HsAMAUkAMore »
 
7aMAR HUtAAtMAA RAMAP~AsAAd IBIsMALARAVAlA ,HsAMAUkAMore »
 
8aLAkAnAA aARAwAK aAPAA IVAsAAMANAJEBAILAYAA nAAnAAbAA{More »
 
9KMAlAMAA* KEd LAAEHPAURUzAKAETECAA JMAnAAdAsAMore »
 
10IKSAAERLAALAbAA[nAA ‹VAnAP~AsA*GAAEKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
11Z~Ai P~APAnA# PAAIRJAtAA*JILAZ~Ai IVAwAAnA*d‹ MAHARAJMore »
 
12Z~Ai sAtYAnAARAYANAdEVAnAi KWAAQKKR , aAR. aEMA.(P~AA.)More »
 
13KBAiR JYAAEItA P~AKASAZ~Ai tAPAsVAi sAAHEBAMore »
 
14aAYAAErnAA sA*sKAR aWAVAA ËHdnAi IVAwAAKlAAsVAAMAiZ~Ai MAAwAVAtAiWArMore »
 
15Z~Ai bAAEJP~ABAnwASAAsyAi KAILAdAsA GAAEIVA*d‹More »
 
16Z~Ai IsAwwAACALAnAU* VAtArMAAnA VANArnASAA. MAAEHnALAALA vGAnAAWAMore »
 
17VASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
18diKRi MAARi dAEstAdAESAi nAiLAMAMore »
 
19tYAARE 1947 anAE atYAARE 2007JAEzAi IdnAKRMore »
 
20sAtYAAG~AHi sA*tA CAAlAisAA sAtYAEZ~VAR HIRVARnAA* sAHsyA VACAnAAMAPATELA DAÂAbAA{More »
 
21PAAEtAAnAAE aAERDAEHRiSA R*JnAAMore »
 
22sAMAAJMA*GALAnAAYAK CAinAUbAA{More »
 
23SYAAMA GAULAABAi aAKASAMAHEtAA CA*d^KAntAMore »
 
24VAACAnAYAAyAAnAAE P~AsAAdMAEwAANAi MAHEnd^More »
 
25aAIstAK KE nAAIstAKaAESAAEMore »
 
26aAPANAA* RAzT^bAIKtAnAA* GAitAAEKDiKR YASAVA*tA sA*.More »
 
27aAPANAA aIstAtVAnAU* sVAvPAdVAE HzArd MA. , anAU.More »
 
28sAFlAtAAnAi RitA aETLAE JAtA ]PARnAi ‹tAsAURANAi IVAVAEKMore »
 
29KLAinA BAAELDLAALAA P~AKASAMore »
 
30tA*dURstA RHEVAA SA*U KRSAAE ?DAE. CA*dARANAA VAi.aEsA.More »
 
31bAinAi bAinAi CAU*dDi sAUKA sAuKA DAwAGA*wAA MAGAnALAALAMore »
 
32KIVAtAA tARF...dLAALA sAURESAMore »
 
33sAFlAtAAnAi IdSAAMAA*VYAAsA YAAEGAEnd^More »
 
34B~AÁ sAtYAWAi JGAtA sAtYA bANAisA*DERi RMAESAMore »
 
35aAElAkA PAREDdVAE aSAAEKMore »
 
36sAUkAnAi IsAIwwARsAELA BAT^ArnDMore »
 
37sAUkAnAi IsAIwwAnAiLAK*Q IVAnAAEIdnAi (anAU .)More »
 
38sAiwAA CAqANA (PAuVAArwAr-]tARAwAr)MAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
39aAPANAA HAWAMAA* bAARtAnAU* bAAIVAsVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
40G~A*WACAYAArdEsAA[ PAARULA K*dPArMore »
 
41BAAlAKAEnAU* gADtARLAinAA sAARAbAA[ sA*PAA.More »
 
42‹VAnA ‹VAtAA*VAALAEsA FAwARMore »
 
43Z~AiFlAQKKR nA*dLAALA MAAE.More »
 
44sAurYAnAU* P~AWAMA IKRNAaAnA*dPARA IHtAEnAMore »
 
45KR*IDYAAEnAAYAK IVAKAsAMore »
 
46MAHEKnAAYAK IVAKAsAMore »
 
47KWAAKAEnArRnAAYAK IVAKAsAMore »
 
48aMAijRNAA*sA*gAVAi RMAESA (sA**PAA.)More »
 
49CAALAAE,WAAEDU* HsAi LA[aEVYAAsA YAAEGAEnd^More »
 
50aMAR GAjLAAERAHi ,aEsA. aEsA. (sA*PAA.)More »
 
51P~AKdESAA[ IKSAAERMore »
 
52CARBAiMAA*WAi CAUstAi tARFMore »
 
53JenA aACAAR MAiMAA*sAAIyAVAEdi CA*d^HAsAMore »
 
54CAEsA SAikAiaE RMAtAA* RMAtAA*PATELA MAYAuRMore »
 
55sARdAR wAAR-dARVAiJlAiVAAlAA SARiFA sA*PAAdnAMore »
 
56sVAGArnAi LAGAAELAGAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
57Z~Ai ]tARAwYAYAnA‹ sAuyA (bAAGA-2)ICAtALAiYAA MA*GAlA‹ HR‹VAnAMore »
 
58bAAEIMAYAA IVAnAAnAA DU*GARAbAT< RMAESA MA.More »
 
59Ik~AstAi aIsMAtAAVAAgAELAA anAiLAMore »
 
60SARiR BAAELAE cEbAMAGARA DAè. MAHERVAAnAMore »
 
61P~AKzArMore »
 
62VAAIGVASAEzAPATELA bAAElAAbAA[More »
 
63MAdALAsAA anAE aLAKraVAwAutAMore »
 
64sAUkAi ‹VAnAnAA* sAAwAnAIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
65sAUkAi ‹VAnAnAA* sAAwAnAIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
66sAA IVAwAA YAA IVAMAUKtAYAEKAEQARi HIRbAA[More »
 
67IVASVAIVAbAuItAaAE MAwAR TEREsAA anAE PAAEPA JAEnA PAAELA BAiJAPAAELA FAwAR VAGAirsAMore »
 
68wAAIMArK RMAuJdMAINAYAA JYAKUMAARMore »
 
69GAUJRAtAnAA* LAAEKVAAwAAEJAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
70]CCA ISAXANA : aWArSAAsyA anAE awYAAPAnAJAnAi BAlAVA*tAMore »
 
71RAMANAdiVAAnAA ]JAsAEPA*DYAA ]VArSAi aEMA. anAU.More »
 
72RAMANAdiVAAnAA ]JAsAEnAEMAADE bAALACA*d^More »
 
73IWAnK aEnD G~AAE IRCAIHLA nAEPAAELAiYAnAMore »
 
74KLPAsAuyAKPAAsAi IVAnAAEdMore »
 
75JYAAEItAzA SAikAAE FTAFTPATELA MAAEHnAbAA[ Di.More »
 
76awYAAtMAsAAR (sA*PAuNAr)SAAH RMANALAALA CAi. anAU.More »
 
77sAtYAAWAirnAi sAAwAnAAanAUbAVAAnA*d‹More »
 
78sAACAU* sAUkAdIDYAA IKSAAER HIRbAA[More »
 
79sAAYAUJYAdLAALA sAURESA sA*.More »
 
80BAALAJAsAusAAEnAA* PARA>MAAEbAT MAUlASA*KRMore »
 
81aAPANAA YAUGAnAi VAiRA*GAnAAaAEVAewA GAAGAirMore »
 
82aAPANAA YAUGAnAi VAiRA*GAnAAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
83bAARtAiYA YAUwwAAEnAAE sA*IXAPtA [ItAHAsAsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
84aAPANAE anAE PAIZ~CAMAsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
85bAARtAMAA* a*GA^EJAEnAA* YAUwwAAEsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
86aAnA*dbAeRVAiBAARAET sAAR*GAMore »
 
87a*tAIRXAPARi sAUInAtAA IVAILAYAMsAbAT# aIbAIJtA (anAU.)More »
 
88sAuKA dUKAlAnAi bAinAi VAAtARANAPAURA IdLAiPAMore »
 
89nAVALAkA sAAERQRAYACAURA GAAEKULAdAsA VdARKAdAsAMore »
 
90wAMArsAICCAdAnAnd sVAAMAiMore »
 
91KIVARAJ KHEGAqVAi ISAVAdAnAMore »
 
92aAnA**dgARnAi VAAtsALYAMAuItArGAA*wAi nAiLAAEtPALAA sA*.More »
 
93nAATYAFAERMAIyAVAEdi MAinAAXAi R*ItAdEVAMore »
 
94dUInAYAA nAi aMAR RCAnAAaAESAAH J*YAtA BAi.More »
 
95MAAER WAVAA MAATE KlAA KRVAi PADEJAEzAi MAwAUKAntAMore »
 
96‹tAAE dUInAYAAVAAsAVAANAi JE.PAi.More »
 
97BAKAER PATELA : tAERi BAi CAuPA....!VYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
98BAKAER PATELAnAi VAAtAAEVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
99GAUJRAtAi LAAEKGAitAYAAIxAK HsAUMore »
 
100MAAtAPARMAAnA*ddAsA MAANAEKCA*d ( sA*PAA.)More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »