Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1IBALAiPAyAnAU* CAAEWAU* PAAnAaDALAJA VAzAArMore »
 
2IKSAAER >A*IntAKARi kAUdiRAMA BAAEjJAnAi,SAA*ItALAALAMore »
 
3aMAR SAHisA bAGAtAIsA*HJAnAi SAA*ItALAALAMore »
 
4sA*IXAPtA aAtMAKWAAGAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
5aeItAHAIsAK KWAAMA*J#RijVAERi KMore »
 
6sA*tA KBAiRSAAH VAADiLAALA MAAEtAiLAALAMore »
 
7sAtsA*GAMAAlAAVYAAsA MAGAnALAALA HIRbAA{More »
 
8KIVA SAAILAsAuIRIVARICAtA IVARATPAVArbAAYAANAi HIRVALLAbAMore »
 
9GAitAAMAaAQVALAE PAA*DUR*GA‹More »
 
10Z~Ai IVAzNAUsAH¼A - nAAMAAVAILA - dSArnAMAHEtAA , GAAEPAAlARAYA P~AbAURAMAMore »
 
11GAitAA P~AVACAnA bAAGA 2 JAEsVAAMAi RAMAdAsA‹ KIVARAJ (P~AVAKtAA)More »
 
12GAitAA P~AVACAnA bAAGA 2 JAEa*JAIRYAA , KAeSALYAA (sA*KLAnA KtAAr)More »
 
13Z~AiMAd# bAGAVAd#GAitAAsA*tA Z~Ai aAsAARAMA‹ MAHARAJMore »
 
14aAkYAAnAMAALAA (G~A*WA PAHELAAE)anA*tAP~AsAAd IyAKMALAALAMore »
 
15dEVAbAuIMAnAA d^AREPA*DYAA KAeISAKMore »
 
16sT^ETE‹K MAEnAEJMAEnTMAHEtAA wAVALAMore »
 
17tA*dURstAi tAMAARA HAWAMAA* aARAEGYAnAU* MAEIDKLA IBALA jiRAE RAkAVAAnbAT< KAIntAMore »
 
18PAlAE PAlAE CAEtAnAAbAT< KAIntAMore »
 
19PAlAE PAlAE P~AERNAAbAT< KAIntAMore »
 
20IJnASAAsAnAnAA dEVAi-dEVAtAAaAEwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
21aAIdVAAsAi LAAEKMAElAAtADVAi SA*KRbAA{ sAAEMAAbAA{More »
 
22sAJrnAAtMAK SAIKtA KEVAi RitAE VAwAARVAiZ~Ai PARMAH*sA YAAEGAAnA*dMore »
 
23sA*sKARnAi sARVAANAisA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
24‹VAnAnAA* jRNAA*PAUInAtAPAdRENAU (sA*PAA.)More »
 
25YAAEGAIVAwAAPAUInAtAPAdRENAU (sA*PAA.)More »
 
26MAwAUsA*CAYAPAUInAtAPAdRENAU (sA*PAA.)More »
 
27MAnAAEVAexAAInAK MAAGArdSArnAP~AsAAdi PAuInAtAMore »
 
28ËCAtAnA PAUzPAAEdAESAi bAuPAEnd^ aELA.More »
 
29PARdESAGAMAnARAVALA bAAsVAAnA aAR.More »
 
30KEPTnA LAXMAi anAE aA[.aEnA.aE.nAi RANAi j*AsAi RE‹MAEnTGAVAANAKR RAEIHNAi DAE.More »
 
31RAEJnAU* RsAAEDU*GAqVAi MAnAUbAA[ LAiLAAMore »
 
32KAEFi HA]sAdVAE aSAAEKMore »
 
33GAAELA aEICAVAMAEnTMAHEtAA RAKESAMore »
 
34aAIWArK ]t>*AItAnAA* sAAEPAAnAAEPAAQK , HzAiKESA ( anAU.)More »
 
35aAIWArK ]t>*AItAnAA* sAAEPAAnAAERAEsTAEVA , $BALYAU. $BALYAU.More »
 
36VACAnAAMAPATVAARi PARMAAnA*d RNAcAEDdAsAMore »
 
37MAKAETECAA P~AItAbAA sA*.More »
 
38PAyAAE d^ARA KRNAAnAUYAAEGA PAIRCAYASAHA ]JJVALAA IdnAESACA*d^More »
 
39JAtAE KRAE IVAxAAnAnAA JAdU{ P~AYAAEGAAE (bAAGA-1)RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
40Z~Ai GAAEVAwArnARAMA SAtAABdi sMAARKG~A*WASAUKLA YASAVA*tAMore »
 
41sAUbAAzACA*d^ BAAEjdEsAA[ CAetAnYAMore »
 
42IVAZ~VAdSArnA GA^*WAMAAlAA - 3 PAuVArYAURAEPAPATELA CA*d^KAntAMore »
 
43sAAeRbA VA^tAKWAAYAAIxAK HsAUMore »
 
44DU*GAR TAECAE dEVA IBARAJEMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
45K*KUVARNAi KAYAASAAsyAi LAILAtAKUMAARMore »
 
46P~AEMAPA*WA SAuRAnAAEVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
47sAAnAE GAUv‹nAi ‹VAnAGAAWAAMA*GAlAVAEqEKR P~AbAAKR anAU.More »
 
48aKsMAAtAnAA aAKARPAAQK RMANALAALAMore »
 
49aKsMAAtAKAlAsAUNAAVAKR KnAUMore »
 
50RAwAA SAAEwAE RE ! gAnASYAAMARAJEnd^More »
 
51LAAEHinAi sAGAA[PAETLAiKR {ZVARMore »
 
52sA*nYAAsAi JEMANAE PAAEtAAnAi sA*PAItA VAE*CAi nAAkAiSAMAAr RAEIBAnA aEsA.More »
 
53tAEJMAuItArwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
54aAIdtYAnAAE aAWAMAtAAE CAHERAESAAH RISMAMore »
 
55aAnA*dPAURMA# aAVAAE cAE nAE?IyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
56YAAEGA-sA*YAAEGAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
57PARNYAA ctAA* KU*VAARAsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
58aAgAA PAAcA Z~VAAsAMAAEdi ICAnAUMore »
 
59IRVAAEDrBAABAA KdMAMore »
 
60PAAIRJAtAnAU* PARAEqaAEjA KAJLA VAewAMore »
 
61MAHAKIVA bAAsASAAH }IMAr DAè.More »
 
62MAHAKIVA bAVAbAuItAPA*DYAA IVAJYAMore »
 
63MAHAKIVA bAVAbAuItAPATELA GAAetAMA DAè.More »
 
64MAHAKIVA BAANAPA*DYAA IVAJYAMore »
 
65MAA[LAsTAEnASAAH nARESAMore »
 
66LAiLAUDi wARtAi (bAAGA PAHELAAE)MAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
67tAEJMAuItArwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
68wAMAACAKDisAA*GAANAi dAMAUMore »
 
69sVAAMAi RAMAtAiWArIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
70aAkYAAnAMAALAAanA*tAP~AsAAd IyAKMALAALAMore »
 
71VAisAMAi sAdinAi aJAYABA gATnAAaAEJAnAi YAAEGAEnd^More »
 
72Z~AiRAMA anAE Z~AiKPATELA KESAVALAALAMore »
 
73Z~Ai MAd#bAGAVAd#GAitAAQKKR HEMA*tA sA*PAAdnA.More »
 
74IVASVAnAA wAMAAErVAAsAU aAIdtYAMore »
 
75aKBA*wA RHsYAIsAnwAVA GANAESA BAAdLAMore »
 
76aNAsAARaDALAJA VAzAArMore »
 
77sAuYArLAAEK (]ttAR GAUJRAtAnAi LAAEKVAAtAAraAE)DAE. P~AA*JILA PATELAMore »
 
78sAAWAidARnAi SAAEwAMAA*VAiJlAiVAAlAA aA[. KE.More »
 
79KAEMARED GAAEDsAEVYAAsA YASAVAntAMore »
 
80P~AKASASAAH aEsA. aAR.More »
 
81RAsAAYAINAK P~AdAWAAErPATELA nATVARMore »
 
82PAANAiSAAH aEsA. aAR.More »
 
83KPARA CAqANAMAKVAANAA YAAEGAEnd^More »
 
84nAiItASAtAKQAKR SAA*ItALAALAMore »
 
85yAiJAE IKnAARAEaDALAJA VAzAArMore »
 
86bAAtAbAAtAnAA bAAGAAKARdAESAi P~AbAULAALAMore »
 
87{nTRnAET:aAJnAi aInAVAAYArtAAJAnAi YAAEGAEnd^More »
 
88MAARi MAR‹KAPADiaA RtAUbAA[More »
 
89MALAKCAAeHANA dLAPAtAMore »
 
90sAAEnAU anAE MAAaAESAEtALA IHMAA*SAiMore »
 
91IVAxAAnAIVAMASArMAAEdi nAGAinAMore »
 
92IVAxAAnA PAIRCAYAMAAEdi nAGAinAMore »
 
93RgAUPAItA RAgAVA RAJARAMAMAHEtAA JYAA, sA*K.More »
 
94tAEJAEMAYAiMAEgAANAi IVAnAAEd sA*.More »
 
95JEnAi LAAQi aEnAi bAE*sA nAIHdAESAi P~AbAULAALAMore »
 
96aKWYASAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
97sAVArwAMAr P~AAWArnAA PAiYAuzAsA*tABAALAMore »
 
98bAuGAAElA KVAijsVAAMAi YAAEGAAnA*dMore »
 
99KeLAAsAsPASArPATELA sARAEJMore »
 
100DAE. HEDGAEVAARPAALAKR nAA.H.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »