Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1MAAdK dIRYAAE nAE HU*PA*DYAA HAsYAdAMore »
 
2nAMAAIMA dEIVA nAMArdESAAsyAi PAi.YAU.More »
 
3KElAVANAinAA RAzT^iYA †IzAaAEPATELA MAAEtAibAA[ MA. sA*PAA.More »
 
4KRNA gAELAAEMAHEtAA nA*dSA*KR tAUlAJASA*KRMore »
 
5IXAItAJnAE PAELAE PAAR... IVAKsAtAU* IVAxAAnAJGAtAAPA diPAKMore »
 
6aLAkAnAE aAETLAEdEsAA[ MAHEBAuBAMore »
 
7MAA*DuKYAAEPAInAzAdMAARFItAYAA DAè.MAMore »
 
8aAtAMA VAi*jE PAA*kAwAAElAIKYAA HRESA anAU.More »
 
9aAtAMA VAi*jE PAA*kAaE.PAi. Je. aBdULA KLAAMAMore »
 
10bAGAVAAnA sVAAIMAnAARAYANA Id^SAtAABdi dSArnAsAAwAU MAAwAVAIP~AYAdAsA (s>iPT#)More »
 
11Z~Ai MAHAbAARtAIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
12†IzA anAE †IzAnAA* BAAEwAVACAnAAEaMAinA MAINAbAA{ bAA.More »
 
13bAGAVAAnA Z~Ai CAetAnYA MAHAP~AbAUnAAE IdVYA ]PAdESAdAsA JSAAEMAtAinA*dnAMore »
 
14bAGAVAd# GAitAA tAEnAA MAulA vPAEbAIKtAVAEdA*tA sVAAMAi P~AbAUPAAd , aE. sAi.More »
 
15sAAE VAzAr aEKLAtAAnAA*MAAKrVAEj GAEIB~AYALA GAAISArYAAMore »
 
16nATUbAA[nAE tAAE JLAsAA cEPAAQK HIRKMore »
 
17MAARA ‹VAnAnAAE VAlAA*KdLAALA sAURESA sA*.More »
 
18aIbAxAAnASAAKUntALAMA#nAAndi aEsA.aEsA.More »
 
19aAEWAELAAEjVAERi MAnAsAUkALAALAMore »
 
20sAAEnAKUMAARiMAHEtAA KAeISAKMore »
 
21bAARtAiYA ISAKARiaAEnAi ISAKARKWAAaAEPARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
22wAMAr anAE sAMAAJnAiLAK*Q RMANAbAA{ MAHiPAtARAMAMore »
 
23anAAYAArVAtArCAAeHANA dLAPAtA sA*.More »
 
24GA*GAAEyAiJAEzAi ]MAASA*KRMore »
 
25VAAtAnAU* VAtAEsARsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
26CAALAAE MAAEJ KRiaEsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
27PARNYAA ctAA* KU*VAARAsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
28JAVAD SAEQwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
29PAEWAD SAAHwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
30IVAIwAnAi RMAtA nYAARiwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
31bAEd abAEdbAGAdEVA KnAUMore »
 
32HU* nAE MAARi Z~AiMAtAisAA*GAANAi dAMAUMore »
 
33P~AVAAsAnAAE sAAWAiQAKR MAinAAXAiMore »
 
34nAAGAR kA*DJAESAi bAAnAUP~AsAAdMore »
 
35nAAGAR kA*DMore »
 
36MAHAKIVA VAALMAiIKPA*DYAA IVAJYAMore »
 
37MAHAKIVA VAALMAiIKdVAE JYAAnA*d P~AA.More »
 
38qEBARbAA{nAi ‹VAnA jRMARZ~AAEF sAUbAd^ABAEnA ICA.More »
 
39Z~Ai sA*gAPATdLAsAUkA JEGALAALA Z~AAVAKMore »
 
40100 VARsAnAU* SAEHELAU* anAE HAJR JVAABAi PA*CAAGAMore »
 
41Z~Ai dEVAVA*dnAMAALAAMAANAEK bAiMAIsA*HMore »
 
42VACAnAAMAMore »
 
43VACAnAAMAMore »
 
44LAAEqAnAi sADK {tYAAIdIVAzAEMore »
 
45Z~Ai GAAEVAwArnARAMA SAtAABdi sMAARKG~A*WAPA*DYAA ]PAEnd^More »
 
46Z~Ai GAAEVAwArnARAMA SAtAABdi sMAARKG~A*WAdEsAA{ MAGAnAbAA{ P~AbAUdAsAMore »
 
47Z~Ai GAAEVAwArnARAMA SAtAABdi sMAARKG~A*WAIyAVAEdi IVAzNAUP~AsAAd RNAcAEDLAALAMore »
 
48ISAVA VA*dnAAMAwAUDA P~AIVANAbAA HRsAURbAAMore »
 
49KCcnAi KiItArVA*tA KWAAaAEbAT< dAELAtAMore »
 
50sAAHsAVAiR BAAlAKAEGAAEHELA nATVARMore »
 
51MAALAGAUDinAA* TABAIRYAA*bAT HREnd^ P~A.More »
 
52CALA ]D PAVAnA PAAVADiPATELA aRIVA*dMore »
 
53a*tARnAAd (awYAAtMAR*GAi nAVALAKAWAA)dVAE tARULAtAAMore »
 
54RAJA KU*VARËsAHJAnAi }IMArLAABAHEnAMore »
 
55BAUIwwAwAnAMAAEdi ICAnAUMore »
 
56MAEMARi LAEnA (IdVa*Ki nAATK)MAAEdi ICAnAUMore »
 
57VAtAEsARnAi VAAtARAJDA MAulARAJMore »
 
58KLARVA sA*PAAIdtA KAVYA sA*G~AHJAEzAi aRIVA*dMore »
 
59sAttAAVAnAWAi sAUbAAzAPA*DYAA aARtAi DAE.More »
 
60sAAeRAzT^nAi RsAwAAR bAAGA-1MAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
61tAARA CAHERAnAi LAGAAELAGAaAEjA KAJLA VAewAMore »
 
62PA*CAtA*yAnAi VAAtAAEPATNAi RAJnAMore »
 
63DAELAi anAE DMADMAGAAEHELA nATVARMore »
 
64YAAEGAESA JAEzAinAi Z~AEzQ VAAtAAraAEJAEzAi YAAEGAESAMore »
 
65aVAKASAi ]PAHARRAJnA MAAEHnA sA*UdRMore »
 
66a*tARAPAAQK VAzAArMore »
 
67BAi.KESARISAVAMAnAi Z~AEzQ VAAtAAraAEaAEMAGAURU bAAGArVA sA*..More »
 
68BAAlAVAAtAAr (bAAGA PAA*CAMAAE)IGAJUbAA[More »
 
69CAAEPAGAA*nAU* RAJbAT HREnd^ P~A.More »
 
70aEKtAAnAi SAIKtAVYAAsA dEVAEnAMore »
 
71aMARBAABAAnAAE bAEdPARikA aIVAnAASAMore »
 
72sAACAA GAURUVYAAsA dEVAEnAMore »
 
73VAiRtAA JAGAiJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
74PAEWAD SAAHwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
75HU* CAuPA cU*KAPAIDYAA LAinAAMore »
 
76ËHdU wAMArnAi aAkYAAIYAKAaAE - 2bAT# nAAnAAbAA[More »
 
77MAANAKiKESARISAVAMA# BAi.More »
 
78SAeLABAAlAA - aA[.aE.aEsAZ~AiMAAlAi IVAQMore »
 
79MAHAKIVA KAILAdAsAPATELA GAAetAMA DAè.More »
 
80MAHAKIVA aZ~VAgAAEzAPA*DYAA IVAJYAMore »
 
81BAAewwA wAMArSAAH JGAdiSAMore »
 
822006InA Z~AEzQ VAAtAAraAET*KARVAi ajij sA*.More »
 
83MAARi KRMA KWAnAidEsAA[ nAAGA‹bAA[More »
 
84MAAnAVAi wARA-wAulAnAA*JEBAILAYAA nAAnAAbAA{More »
 
85nA*IdnAi VAEdnA VAEdsA#nA*IdnAi MAAMore »
 
86Z~Ai MAHAbAARtASAAsyAi SA*KRdttA PAAVArtAiSA*KR anAU.More »
 
87Z~AiGANAESAAEPAAsAnAAJAnAi IHMMAtARAMA MAHASA*KR anAU.More »
 
88sAYAA‹RAVAnAi P~AItAbAAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
89PARMA P~AEMAAVAtAAR BAA[MAA* Z~Ai bAIKtAMAAnA RANAiMAA*KALAidAsA MAHARAJMore »
 
90[*ItAjAR HUsAenAnAi VAAtAAraAEVAiJlAiVAAlAA SARiFA, anAU.More »
 
91LAAEKsAAIHtYAnAi VAACAnAYAAyAA (bAAGA-1)MAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
92aAMA WAAKi JVAU*...duwAAtA IKRiTMore »
 
93DAE. IVA>A*tAPAAREkA JYAESAMore »
 
94BAAlAKAEnAA R*GAdAdA (bAAGA-16)P~AA. KULAinA GA. ]PAAwYAAYAMore »
 
95BAAlAKAEnAA R*GAdAdA (bAAGA-11)P~AA. KULAinA GA. ]PAAwYAAYAMore »
 
96BAAlAKAEnAA R*GAdAdA (bAAGA-10)P~AA. KULAinA GA. ]PAAwYAAYAMore »
 
97BAAlAKAEnAA R*GAdAdA (bAAGA-8)P~AA. KULAinA GA. ]PAAwYAAYAMore »
 
98BAAlAKAEnAA R*GAdAdA (bAAGA-9)P~AA. KULAinA GA. ]PAAwYAAYAMore »
 
99BAAlAKAEnAA R*GAdAdA (bAAGA-3)P~AA. KULAinA GA. ]PAAwYAAYAMore »
 
100BAAlAKAEnAA R*GAdAdA (bAAGA-2)P~AA. KULAinA GA. ]PAAwYAAYAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »