Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1BAAlAKAEnAA R*GAdAdA (bAAGA-1)P~AA. KULAinA GA. ]PAAwYAAYAMore »
 
2Z~AiRAMAKWAA-sAUwAAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
3MAANAsA nAAMAE GAUnAEGAARMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
4MAHAJYAAEtA MAAETAdVAE tARULAtAAMore »
 
5sA*sAARi sAAwAUMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
6sA*bAVA-asA*bAVAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
7LAYA-P~ALAYA (bAAGA-3)MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
8nAAeSAAd: aLAGA a*dAJKAEQARi MAwAUbAA{More »
 
9MAEwAANAinAi nAVAILAKAaAE kA*D 2MAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
10JELA-aAEIFsAnAi BAARiMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
11IJ‹IVAzAAT*KARVAi ajijMore »
 
12PAATNAnAi P~AbAUtAAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
13MAnAP~AVAESAPAAREkA RVAind^More »
 
14JAEIGAYAAE MAAERE wAR aAYAAERE!aAnA*d sVAAMAiMore »
 
15aEK DGALAU* aAGAlAMAHEtAA VAnALAtAAMore »
 
16MAEwAANAinAi nAVAILAKAaAE kA*D 1MAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
17LAAGANAinAA* FuLARANAPAURA IdLAiPAMore »
 
18BAAlA]cERnAi BAARAkADiMAnAiaAR R[SAMore »
 
19wAMAr anAE dSArnABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
20a‰LA aJMAAVAAE anAE xAAnA sAAWAE GAMMAtASAAH wAnA*JYA RMANALAALAMore »
 
21aAtMAA,‹VAAtMAA anAE PARMAAtMAAPATELA GANAESAbAA[ MAAdVALAALAMore »
 
22[nd^wAnAUzYAMAHEtAA KAeISAKMore »
 
23KAVYAwAARAPATELA P~AIVANA sAi.More »
 
24IVACAAR - IVAHARbAAYAANAi HIRVALLAbAMore »
 
25sAUkA-dU:kAnAA sARVAAlAAqAKECAA PAi.BAi.More »
 
26MAAwYAMA IVAMASArdLAALA YAAsAinAMore »
 
27aXARnAi aAKASAGA*GAAJAEzAi IdnAKRMore »
 
28diKRi aETLAE tAULAsAiKYAARAEJAEzAi IdnAKRMore »
 
29JYAAEItAzA anAE JAtAiYAtAAPATELA MAAEHnAbAA[ Di.More »
 
30YAAEGAsAuyAPATELA MAAEHnAbAA[ Di.More »
 
31JYAAEItAzA FlAdiIPAKAPATELA MAAEHnAbAA[ Di.More »
 
32sVAAsWYA anAE JYAAEItAzAPATELA MAAEHnAbAA[ Di.More »
 
33IVACAARGAAEIzQIyAVAEdi aAR. aEsA.More »
 
34sAJrnASAiLA ‹VAnA anAE ISAXANAVAEd nARESAMore »
 
35PAwAMAA* PAATNA YAAnAE KIVAtAAMAA* PAATNAdSArnAB~AHMAXAIyAYA MAUKUndbAA[ P~A.More »
 
36sVAPnAWAi VAAstAIVAKtAA P~AItA !LAXMANA Z~AiInAVAAsAMore »
 
37sAMAKALAinA bAARtAiYA VAAtAAraAEIyAVAEdi , RMAESA aEMA.(anAU.)More »
 
38bAAGYAIVAwAAtAAIVAbAAKR nAVAinAMore »
 
39LAiLAUDi wARtAi (bAAGA BAiJAE)MAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
40YAAEGA-sA*YAAEGAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
41a*wAKARbAGAdEVA KnAUMore »
 
4236 gA*TE...bAGAdEVA KnAUMore »
 
43MAAsTR MAA[nDbAGAdEVA KnAUMore »
 
44sAJAbAGAdEVA KnAUMore »
 
45sAJAbAGAdEVA KnAUMore »
 
46sAJE wARtAi SANAGAARsA*. JAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
47sAJAbAGAdEVA KnAUMore »
 
48aEK J dE ICAnAGAARidVAE BAKULAMore »
 
49sA*sKARnAi sARVAANAi (bAAGA BAiJAE)PAUInAtAPAdRENAU (sA*PAA.)More »
 
50GAitAAMAPAUInAtAPAdRENAU (sA*PAA.)More »
 
51KLPAtARUPAUInAtAPAdRENAU (sA*PAA.)More »
 
52dIRYAAPAARnAA BAHARVAITYAAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
53YAUœSAMAAr GAAetAMAMore »
 
54YAUœSAMAAr GAAetAMAMore »
 
55YAUœSAMAAr GAAetAMAMore »
 
56P~AEMAAVAtAAR CAetAnYA (bAAGA : 2)PAUInAtAdRENAUMore »
 
57[Z~VARiYA xAAnAnAAE sAAPtAAIHK PAAQYA>MAHsAiJA JGAdiSACA*d^More »
 
58sAAERQi BAHARVAITYAA (bAAGA : 2)MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
59sAAERQi BAHARVAITYAA (bAAGA : 1)MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
60sAAERQi BAHARVAITYAA (bAAGA : 3)MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
61KRNAgAELAAEdLAALA RMANAiKLAALA JYACA*dbAA{More »
 
62aA*GANAVAADiMAA* RMAtAAEJMAAED SAAMA‹bAA{ KE.More »
 
63P~AGAT B~AHMAsVAvPA Z~Ai P~AMAUkA sVAAMAi MAHARAJsAAwAU xAAnAE7VARdAsAMore »
 
64sAURESAIVASAEzAdLAALA sAURESAMore »
 
65Z~AinAAWACAIRtAAMACA*dARANAA MAANAEKLAALA nAAnA‹More »
 
66Z~Ai SA*KRAnAnd P~AVACAnAAMAZ~Ai SA*KRAnAnd‹ MAHARAJMore »
 
67Z~Ai KMore »
 
68Z~Ai syAAEyAAVAILAdVAE RAMAP~AsAAdMore »
 
69Z~Ai YAAEGAVAAIsAzQsAARPAšnAAbA $AHYAAbAA[More »
 
70Z~Ai YAAEGAVAAIsAzQsAARRItALAALA $AHYAAbAA[More »
 
71DAYAnAEIMAK MAEMARi [*IGLASA sPAiËKGA KAEsArCAAewARi IBAsVAvPA RAèYAMore »
 
72sAtYAnAi SAAEwAMAA*MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
73RVAind^nAAWA QAKURnAA* sA*sMARNAAEPAURANAi a*BAALAALA anAU.More »
 
74kAUdiRAMA BAAEjMAHEtAA KALAidAsA QAKAERLAALAMore »
 
75sA*nYAAsAi JEMANAE PAAEtAAnAi sA*PAItA VAE*CAi nAAkAidVAE PA^ItAbAA MA. anAU.More »
 
76sAACAnAE nAHi* aA*CAMAAEdi sAAEnALA anAU.More »
 
77sAACAnAE nAHi* aA*CAsAUwAA MAuItArMore »
 
78MAsAELAARKA CA*dULAALA sA*.More »
 
79PAA*dDU* LAiLAU* nAE R*GA RAtAAEdLAALA sAURESAMore »
 
80RtAnA JEVAi aA*kAnAU* KRAE JtAnAsAUnAiLA SAAHMore »
 
81BAALAKnAi sAARVAARPAAREkA IBAPAinA DAè.More »
 
82sAAEnAERi PADcAYAA ËJdGAinAAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
83PAyAKARtVAnAAE {ItAHAsAPA*DYAA IVAzNAUMore »
 
84Z~Ai SAAD*GAgARsA*IHtAA VAewAKdAMAAEdR {SVARdAsAMore »
 
85GAjLAG~AAF]PAAwYAAYA GAUNAVA*tAMore »
 
86jRMAR (ËCAtAnA sA*G~AH)aAIHR IMAtAEzAMore »
 
87‹VAnARsA cLAKEKA‹ JYAVAtAiMore »
 
88sVAAMAi aAnA*dnAA Z~AEzQ ËnABA*wAAEsVAAMAi aAnA*dMore »
 
89BAAlAJAEDKNAA*QAKR SAA*ItALAALAMore »
 
90ISAXANA anAE ISAXAKJAnAi BAlAVA*tAMore »
 
91JnMAAXAR : IVAwAAtAAnAA HstAAXARVAAgA VAsAUwAAMore »
 
92akAEGAitAAIyAVAEdi bAuPAEnd^ BAALAKMore »
 
93KAIDrYAAEG~AAMASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
94nAVALA G~A*WAAVALAinAVALARAMA LAXMAiSA*KRMore »
 
95ISAXANA anAE sA*sKJAnAi BAlAVA*tAMore »
 
96PAAIRJAtAnAU* MAAenAMAHEtAA PAuVAirMore »
 
97aAtMAAnAi nAdinAA KA*QEa*tAANAi VAinAESAMore »
 
98GAUJRAtA anAE GAUJRAtAiBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
99aARAEGYAnAAE MAHAKU*bAJGAtAAPA diPAKMore »
 
100aAGAMAnAMARijMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »