Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1nAREn˜ MAOdi : IVAKAsAPAWAnAA gADVAeYAAKAMAWA aEMA. VAi.More »
 
2a*JlAPAANAi bAAGA-2YAAIxAK MAHESAMore »
 
3VA*SAIVACcEd (bAAGA-4)YAAIxAK MAHESAMore »
 
4VA*SAIVACcEd (bAAGA-3)YAAIxAK MAHESAMore »
 
5SAOwA-P~AItASAOwA (bAAGA-2)YAAIxAK MAHESAMore »
 
6SAOwA-P~AItASAOwA (bAAGA-1)YAAIxAK MAHESAMore »
 
7clAKPAT (bAAGA-2)YAAIxAK MAHESAMore »
 
8clAKPAT (bAAGA-1)YAAIxAK MAHESAMore »
 
9RMAESA D*kA (bAAGA-2)YAAIxAK MAHESAMore »
 
10rRESAMA D*kA (bAAGA-1)YAAIxAK MAHESAMore »
 
11KaOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
12KWAA sIRtAA...MAHESA YAAIxAKnAi 35 VAAtAAraOYAAIxAK MAHESAMore »
 
13PARWAMA PAGALAU* MAA*DiYA*UaDALAJA VAzAArMore »
 
14KITBA*wA (bAAGA-2)bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
15KITBA*wA (bAAGA-1)bA’ aIZVAnAiMore »
 
16PA*kA PATELA RMAESAMore »
 
17wA GALAr IVAWA D^EGAnA TrTusAO*dRVAA HEtALA-anAU.More »
 
18wA GALAr IVAWA D^EGAnA TrTuLAAsArnA sTiGAMore »
 
193 IMAsTEKsA aArF MAAYA LAA[FwAOlAIKYAA HRESA-anAUVAAdMore »
 
203 IMAsTEKsA aArF MAAYA LAA[FbAGAtA CAEtAnAMore »
 
21fA*sALAO (bAAGA-1)bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
22F*AsALAO (bAAGA-2)bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
23aEK sAA*JnAE sARnAAMAEaOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
24sAnnAATAnAU* sARnAAMAU* bAAGA-2aOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
252 sTETÃsAdVAE IVAJYA anAU.More »
 
262 sTETÃsAbAGAtA CAEtAnAMore »
 
27JEMANAE JGAtAnAE aJVAAlYAU* IVAZVAnAA IVAxAAnAiaO bAAGA-2VYAAsA RJnAiMore »
 
28PARdESAi PAAREVADU*RNAELAAKR MAFtAMore »
 
29nANA*d-bAOJA[RNAELAAKR MAFtAMore »
 
30ICAKnA sAuPA FOR wA [InDYAnA sAArLA TinsA TrAK RiLAESAnASAiPAHAnsAEnA MAAKr IVAKTRMore »
 
31bAGAVA˜OMA*DLA (bAAGA-8) MAA* WAi VAbAGAVAtAIsA*H‹More »
 
32bAGAVA˜OMA*DLA (bAAGA-9) SA WAi lAbAGAVAtAIsA*H‹More »
 
33P~AA[D aEnD IP~AJYAUDA[sAaEsTinA JEnAMore »
 
34BACAUbAA[ BAEsANAAVAAlAAPA*DYAA IdnAESAMore »
 
35VAiRnAi VAAtAOaDALAJA tAARACA*˜More »
 
36sAoRAzT^nAi VAiRA*GAnAAaOaDALAJA tAARACA*˜More »
 
37RAMAAYANAnAE GAItASAiLA RAkAtAA* nAARiPAAyAOdVAE ISAVASA*KRMore »
 
38sAOlA,aEKOtAER,BAAR anAE IVAzAAdnAU* VARdAnAdLAALA YAAsAinAMore »
 
39nARIsA*H MAHEtAAMA*DLAi PAAEPATLAALAMore »
 
40¸Ai GANAESAMA*DLAi PAAEPATLAALAMore »
 
41IsAnAiYAR IsATijnAOnAE MAlAtAi sAGAVADO anAE LAAbAO JOzAi ‹tAEn˜ JYA*tAiLAALAMore »
 
42LADAkAnAA LADVAeYAAnAAYAK HRiSAMore »
 
43KUdRtAi sA*sAAwAnAOMAA* JlA sA*sAAwAnADO.PATELA nARESA sAi.More »
 
44aRE!aA tAO MAnAE aAVADE J cE!GAAIMAtA sAOMAVAELA aEsA.More »
 
45I tAiYA sAH¼AABdinAU* IVAxAAnA-1RAVALA JE. JEMore »
 
46IVAAxAAnA YAUGA: }wADELAA nAVAA*  ARRAVALA JE. JEMore »
 
47KARIGALAnAA MAORCAEdLAALA JYA*ItA aEMA.More »
 
48aA[ Tu HED aE LAVA sTORiPATELA aARtAiMore »
 
49aA[ Tu HED aE LAVA sTORiIsA*wA RIVAndRMore »
 
50aIGAYAAR dERA*PATELA RAMACAnd^More »
 
51aZ~AU j*kAtAi aA*kAMAHEtAA JYA*tA a. DAE.More »
 
52VAUwAIR*GA HA[TÃsASAAH RISMAnA anAU.More »
 
53sAORAzT^nAi RsAwAAR(bAAGA-4)MAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
54sAoRAzT^nAi RsAwAAR(bAAGA-3)MAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
55PAjLA VALDrsAMAANAA HInAFMore »
 
56G~AUPAFOTObA’ IGARiSAMore »
 
57aJODDO.VAiJlAiVAAlAA aA[ KE.More »
 
58VACAnAAMAZ~Ai xAAnA‹VAnAdAsA‹sVAAMAiMore »
 
59GAA*wAi‹: sA*IXAPtA PAIRCAYAPA*DYAA P~AA.HsAMAUkA anAU.More »
 
60JYA sAOMAnAAWAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
61BAsA!HVAE BAHU WAYAU*!!KDiaA RsAiLAAMore »
 
62P~AERK P~AsA*GA KWAAaO bAAGA-3MAHEtAA YASAVA*tAMore »
 
63DOILFnAVAnAr JULAEMore »
 
64MAHAnA MAUsAAFRO-1MAHEtAA YASAVA*tAMore »
 
65PA*CAtA*yAnAi BAALAKWAAaO-3GAJJR HIzArdAMore »
 
66KHEVAtA KWAAMAAlAA-4:dUInAYAA He dOR*GAidOSAi P~AbAULAALAMore »
 
67KHEVAtA KWAAMAAlAA-3: jiKYAU* dAlAMAA PAANAidOSAi P~AbAULAALAMore »
 
68IVAxAAnA IVAHARMAAstAR sAUdSArnAMore »
 
69nAAGAMAINAVAcRAJAnAi bAd^AYAU anAU.More »
 
70nAAGAMAINAP~AitAMA aMAMore »
 
71KPAAQK VAzAAr -anAUVAAdMore »
 
72PAlAnAO PADcAYAOsA*gAVAi nAiLAAMore »
 
73MAHAnA >A*ItAKARi PA*IDtA SYAAMA‹ KPA*DYAA IVAzNAUMore »
 
74dOstAnAi dUInAYAAsAO*dRVAA HEtALA-anAU.More »
 
75sPASArnAi sAUGA*wAbA’ InAtAinA-anAU.More »
 
76MAOtAinAi MAAlAAPARikA sAOnALA-anAUVAAdMore »
 
77aVAKASAi SATLAJAnAi YAOGAEn˜More »
 
78a*tARCAowARi RgAUVAiRMore »
 
79MAARO sA*gAzArVAezNAVA ŠYAOItAKUMAARMore »
 
80GAUD aWArMAd^AsAi nAVAnAitAMore »
 
81KsAA*wAi aIZVAnAMore »
 
82aqARMAO CAHEROJOzAi YAOGAESAMore »
 
83PAA*CA PARMAVAiR anAE CAACAU ISAKARiGAOHELA nATVARMore »
 
84asAAMAAnYASAAH nARESAMore »
 
8515,P~AItAInAIwA GAUJRAtAi nAVAILAKAaOB~AHMAbAT< P~AsAAdMore »
 
86DAYAAIBATisA anAE sVAAsWYADO.PATELA MAYAURMore »
 
87xAAnA-IVAxAAnAnAU* aVAnAVAU*RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
88¸Ai MAAtAA‹nAi BAOwAKWAAaOCAAVADA MAAnAIsA*HMore »
 
89MAAlAOPATELA PAnnAALAALAMore »
 
90aEVAA RE aMAE aEVAA...bA’ IVAnAOdMore »
 
91KEnsARnAi BAiMAARiMAA*WAi MAnAE KONAE BACAAVYAO?DO. PATELA MAFtALAALAMore »
 
92RAJKOTVAALAAnARESA SAAHMore »
 
93jVAERCA*d MAEwAANAiRAMAAnAUJ VAi.More »
 
94jVAERCA*d MAEwAANAiRAMAAnAUJ JAGAMore »
 
95kAOVAAYAELAAnAi kAOJMAA*JULAEVAnArMore »
 
96aAwAUInAK GAUJRAtAnAA PAWAdSArK ]wAOGAPAItA a*BAALAALA sAARAbAA[MAHEtAA MAKRndMore »
 
97FULABAAlAAJOzAi JiVARAMAMore »
 
98ICAnAA{ JAdUGARsAOnAi RMANALAALAMore »
 
99HiRO anAe HED*BAAsAOnAi RMANALAALAMore »
 
100rRAJdutAnAA* sA*sMARNAOPATELA aLAKESA-anAU.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »