Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1KLAAIPAnAAE KEKARVAGAAEHELA , sAU. tA. (KLAAIPA)More »
 
2MAHAbAARtA KWAAnAAnAA bAA[More »
 
3[SAAMAPA*DYAA MAGAnALAALAMore »
 
4Z~Ai PAAtA*JLA YAAEGAsAuyA aWAVAA YAAEGAALAAECAnAsVAAMAi IdGA*BAR‹More »
 
5ICAdMBARMAsVAAMAi IdGA*BAR‹More »
 
6GAitAA - MAAwAUYArZ~Ai RAMAsAUkAdAsA‹More »
 
7a*wAKARMAA* tAEJIKRNAVATAVAVAAlAA HRiSA,anAU.More »
 
8a*wAKARMAA* tAEJIKRNAMAADErnA sVAETMore »
 
9[CcAE tAE J MAElAVAAEKAIcYAA CA*dULAALA anAU.More »
 
10[CcAE tAE J MAElAVAAEMAADErnA sVAETMore »
 
11RMANAPAAQK VAACAsPAItA nAi P~AItAInAIwA HAsYARCAnAAaAE]SAnAsA# -sA*PAAdKMore »
 
12sMAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
13]tAR GAUJRAtAnAi KHEVAtAAEdVAE bARtA K.More »
 
14MAAKErTi*GA aEK InAKT PAIRCAYAMAHEtAA wAVALAMore »
 
15KA*CAnAVANAir KAYAAnAA KiIMAYAAbAT< KAIntAMore »
 
16P~AERNAA dSArnAbAT< KAIntAMore »
 
17LAAEKsAHYAAEGAWAi IVAKAsA bANAisALLAA MAnAsAUkA, sA*PAA.More »
 
18KU*DlAi BAAELAE cEMAAEHnAMore »
 
19VAexAAInAK kAEtAiKiKANAi KE.PAi.More »
 
20VAexAAInAK kAEtAiGAA*GAANAi aEMA.KE.More »
 
21BAHUsYAAMA^dR‹ P~AIVANAMore »
 
22KMPYAuTR P~AVAEISAKAIyAVAEdi IsAwwAAWArMore »
 
23CAANAKYA nAiItAdPArNAMAHEtAA InALAEzA sA*.More »
 
24sAA*[RAMAnAA HsAtAA aXARdVAE sAA*[RAMAMore »
 
25LAAEKMAHAKAVYA anAE BAiJA LAEkAAEYAAIxAK HsAUMore »
 
26LAEkAnA anAE PAyAKARtVAPAAELA FAwAR VAGAirsAMore »
 
27bAinAi bAinAi CAU*dDi sAuKA sAuKA DAwAGA*wAA MAGAnALAALAMore »
 
28nAVABAARtA JnARLA nAAELAEJSAMAAr RAJESA sA*.More »
 
29nAlA-dMAYA*tAinAi KWAAnAAE IVAKAsASAAH RMANALAALA CAi.More »
 
30P~AEMA - VAATiKAQAKR SAA*ItALAALAMore »
 
31YAAEGAPAWAdVAE MAKRndMore »
 
32P~AERNAAnAAE P~AKASA (bAAGA : dSAMAAE)PA*DYAA MAGAnALAALAMore »
 
33Z~Ai RAMAKsVAAMAi sAARdAnA*d P~ANAitAMore »
 
34FRAlAi VAAnAGAiaAEwAnAESAA RAJEZ~AiMore »
 
35FRAlAi VAAnAGAiaAEdAESAi P~AiItAMore »
 
36FRAlAi VAAnAGAiaAEdEVAANAi sAAwAnAAMore »
 
37BAALAKnAi sAARVAARJenA wAnA*JYA anAU.More »
 
38nAVAi ISAXANAnAiItA IVAMASArJAnAi BAlAVA*tAMore »
 
39aAtMAAWAi aAtMAA sAUwAiP~AJAPAItA IVAPAULA PAi.More »
 
40G~A*WA - GAAEQDiwAAElAIKYAA HRESAMore »
 
41ËCAtAnAnAi IVAstARtAi IXAItAJE...SAAH HzArd P~A.More »
 
42aA*kAE aA*sAU , HAEQE IsMAtAKA‹ JYAVAtAiMore »
 
43aMAR MAUKtAKAEPA*IDtA KeLAAsAMore »
 
44gAETA* kAAEVAA[ GAYAA* }nAMAA*dLAALA sAURESA sA*.More »
 
45gAETA* kAAEVAA[ GAYAA* }nAMAA*JAESAi aInALAMore »
 
46aAEILAIMPAKQAKR GAAetAMAMore »
 
47GAAYAE CALAA JAKNAEKR ISARizAMore »
 
48IVAzAYA ISAXANA IVAMASA@JAnAi BAlAVA*tAMore »
 
49HA]sAi*GA sAAEsAAYATi MAAEDLA BAAYA#-LAAEVA‹FdAR KE.sAi.More »
 
50aAwAUInAK BAALA nAAMAAVALAibAARtAiYA PALLAVAiMore »
 
51P~AbAAtAnAA* PAUzPAAESAAH ,LAALAbAA[ MAINALAALAMore »
 
52BAE^[nA PAAVAR VAwAARAE KARIKdir sAUwAARAEKAEQARi MAwAUMore »
 
53LAAGANAinAA GAULAMAHAERRAVALA VAiREnd^ aEMA.More »
 
54aA*wAiaAEMAA* PANA CAGAE aE ËJdGAidstAUR BAi. aEnA.More »
 
55ËCAtAnAnAi IVAstARtAi IXAItAJE...SAAH HzArd P~A.More »
 
56sMAKAETiCAA P~ANAYABAHEnA sA*.More »
 
57G~A*WA GAIRMAAPATELA BAi.aEMAMore »
 
58SAeXAINAK ICA*tAnAPA*CAALA MAAEHnAbAA[More »
 
59aMAR GAjLAAEVYAAsA, RAJESA (IMAsKinA )More »
 
60GAUJRAtAnAi LAAEKKLAA anAE sA*sKJAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
61[nTRnAET KAEnArR aAbAuzANAnAAYAK IVAKAsA gAnASYAAMAMore »
 
62G~A*WAALAYA VYAVAsWAA anAE sA*CAALAnAbAeYAA cGAnALAALA MAWAURdAsAMore »
 
63YAUwwA anAE YAUwwAnAEtAAsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
64bAGAVAAnAnAAE IRPLAAYAREMAnD IJILAYAAnAAMore »
 
65CAANAKYAnAi RAJnAiItAsAICCAdAnAnd sVAAMAiMore »
 
66bAinAi HVAA, bAinAA SVAAsASAEQ CA*d^KAntAMore »
 
67BAUIwwAVAwArK ]kAANAA* anAE JAEDKNAA*bATT aAnA*dKUMAARMore »
 
68aELA‹rnAi asALAi aAElAkADAE. JPAi MAnAUMore »
 
69XANAnAAE sAAXAAtKARdEsAA{ KUMAARPAAlAMore »
 
70XANAnAAE sAAXAAtKARMore »
 
71VAACAsPAItAnAi VYA*GYA VAACAAP~AA.DAE.GAJAnAnA PATELAMore »
 
72JunAAGAqnAi aARji HKuMAtA (sA*bAARNAA* G~A*WA)sARVAeYAA GA*bAiRËsAH tAktAËsAHMore »
 
73CA*d^KAntA (tAdEsAA[ [CcARAMA sAurYARAMAMore »
 
74CAMAtKARAEnAi CAKAsANAiSAAH CAinAUbAA{ GAi.More »
 
75IVACAAR-SAIKtAnAAE ad#bAUtA P~AbAAVAIVAZ~VASAA*ItA CAAHKMore »
 
76a*tAR dIzTIVAZ~VASAA*ItA CAAHKMore »
 
77PARWAMA PARNAAMAPAURAEIHtA LAAbASA*KR sA*.More »
 
78PALA Ki kABAR nAIHsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
79KAELAEJ ‹VAnAVAALAEsA FAwARMore »
 
80VAEdnAAnAU* VAACAnAPAAEPAT , IGARwARLAALA dEVA‹More »
 
81VAERAtAU* sVAPnA gAu*TAtAU* sAtYAdVAE HRind^More »
 
82YAAdGAAR VAACAnA CA*dnAnAA* jA$MAEgAANAi MAHEnd^More »
 
83dE, tAALLAi...!JAEzAi , MAnAAEJ (sA*PAA.)More »
 
84Z~Ai RAMAKGAUPtA MAHEnd^nAAWAMore »
 
85anYAAEIKtAPAAREkA RVAind^More »
 
86sAMA‹aE GAjLAnAAE LAYAIyAVAEdi IJtAUMore »
 
87P~AZ~nAAEnAA MAulAMAA*sAICCAdAnAnd sVAAMAiMore »
 
88HALAAE ! sAUkA nAAMAE LAiLAA RE PA^dESAMA*A !dEsAA[ dAELAtAbAA[ BAlAVA*tARAYAMore »
 
89VYAAPAAR d^ARA sAMASAAH P~AKASA JE.More »
 
90VYAAPAAR d^ARA sAMAMAADrnA sVAETMore »
 
91aA bAARtAsAAEnAi RMANALAALA anAU.More »
 
92sVAAsWYAnAU* PA*CAAMADAE. CA*Id^KABAEnA aECA. sAAEnAiMore »
 
93sVAIVAKAsAnAA* c sAAEPAAnAsVAAMAi sAtYAVAEdA*tA (DAè.VAsA*tA JAEzAi)More »
 
94GAAMAnAA MAULKi IHsAABAAEnAU* PAUstAKaEnDRsAnA aEF. ‹. aECA.More »
 
95DiXAnARi (GAUJRAtAi-{*GILAsA)BAELAsARE MALHAR IbAKA‹More »
 
96JenAwAMArVAAtsALYAdiPA MAUnAiZ~AiMore »
 
97IVASVAVA*wA IKRNAAVALAi (P~AWAMA IKRNA)IVASVAVA*wA Z~AiMAAnAMore »
 
98VAtArMAAnA tAWArKR Z~Ai sAiMA*wAR sVAAMAiKIWAtA dAdA bAGAVAAnAMore »
 
99ddir anAE dVAAQAKR LAAbASA*KR sA*.More »
 
100tA*dURstA RHEVAA SAU* KRSAAE ?CA*dARANAA DAE.VAi.aEsA.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »