Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1SAAsAnA sAuyAAEZ~AiMA*tA MAHARAJA GAAYAKVAADMore »
 
2JAGYAA tYAA*WAi sAVAARKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
3sAEtAUInAIMAzAAMore »
 
4dAdAnAA dESAMAA*MAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
5IGAJUbAA[nAU* KElAVANAiMAA* P~AdAnAPAAQK bARtALAALAMore »
 
6nA JANYAU* JAnAKi nAAWAE KALAE sAVAARE SAU* WASAE !bAAGAVAtA IsMAtAAMore »
 
7VAEdnAAaACAAYAr MAHEnd^More »
 
8sAAPABAA‹RAYA MAwAUMore »
 
9bAitAR P~AEMAsAMA*dRSAAH REkAAMore »
 
10BAAWATBAMAA* MAAcLAiMAHEtAA wAnAsAUkALAALA KMore »
 
11MAARAE PAIRVAARPAAQK RAMAnAARAYANA nAAGARdAsA anAU.More »
 
12MAARAE PAIRVAARFLAAeMAR nATAILAYAA aELAEKjEnd^AEVAnAAMore »
 
13LAAEKsAHYAAEGAWAi IVAKAsA bANAiSAAH aInALAMore »
 
14ISAXANAnAi aAJ anAE KALAPA*CAALA MAAEHnAbAA[More »
 
15dSYAAVALAAEKnAVYAAsA aIbAIJtAMore »
 
16YAAEGAVAAIsAzQ - sAuKtAAVALAinAAVAIDYAA KAIntAbAA[ (sA*PAA.)More »
 
17YAAEGAVAAIsAzQ - sAuKtAAVALAiQAKR, SAA*ntAiLAALAMore »
 
18P~AtYAXAWAi PANA VAwAARE SAIKtASAAlAi PARAEXASAMAAr PA*. Z~Ai RAMAMore »
 
19GAitAAnAi YAAEGAsAAwAnAAMAHEtAA RAEIHtAMore »
 
20VYAIKtAGAtA anAE RAzT^iYA CAAIRyYA : Z~Ai GAURU‹nAi d^IzTaEKATdRE Z~AiKA*tA sA*.More »
 
21]nnAItAIVACAAR (PAuVAArwAr anAE ]PARAwAr)JAESAiPAURA JYAsAUkALAALA PAURUzAAEtAMAMore »
 
22HERi PAAETR PAA]DR GALAiMAA*MAHEtAA tAARKMore »
 
23JEQALAALAnAAE JEKPAAETMAHEtAA tAARKMore »
 
24Z~AiMAd# bAAGAVAtA RHsYAbAGAtA dULArbAdAsA cGAnALAALAMore »
 
25wARtAi aAbAnAA* IMALAnARNAELAAKR MAFtAMore »
 
26KARGAiLAnAA MAAERCAEdLAALA JYA*ItA aEMA.More »
 
27KWAAKAR KIVA SAAMAlAP~AJAPAItA HiRALAALA Di.More »
 
28VAEdAntAi KIVA : bAKtA akAAEP~AJAPAItA HiRALAALA Di.More »
 
29LAALAA HRdYAAlAPA*DYAA IVAzNAUMore »
 
30dSA nAARiCAIRtACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
31FERAESAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
32DBALA >AEsAK*sAARA ‹tAEEnd^More »
 
33KWAAsAIRtsAAGAR (bAAGA 1 LAAE)dESAA{ {CcARAMA sAuYArRAMAMore »
 
34GAitA PA*kAiJAEBAnAPAUyAA ‹tAMore »
 
35` Z~Ai IVAzNAUsAH¼AnAAMAdVAE MAHESAMore »
 
36100 jEnAKWAAaAEdEsAA{ nAiLARtnAMore »
 
37nAAeKAZ~AMAnAi P~ANAYA KWAAaAEaA*KIDYAAKR SAA*ItAbAA{More »
 
38IMAJAr GAAILABAnAAYAK HRiSAMore »
 
39sAFEd sAADi LAALA IKnAARnAAYAK aEMA.Di.More »
 
40]dYA anAE PAtAnA sAd#AMA HUsAEnAPATELA dEVAEnd^More »
 
41[nTRVYAu KRVAAnAi tA‡nAiK -InAGAAEISAaESAnAnAi tA‡nAiKAEdstAUR BAi. aEnA.More »
 
42nARsAe*YAA nAAMA HIRnAU* LAEtAAEMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
43RtnAMA*JuzAAPA*nYAAsAP~AVAR Z~Ai RtnAsAU*sARIVAJYA‹MAHARAJMore »
 
44VAAtAAraAEnAAE kAJAnAAE bAAGA-1MAULAGAA*VAKR aEsA.Di. DAè.More »
 
45P~AItASAAEwAB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
46BAi. KESARISAVAMA#nAi nAARiCAEtAnAAnAi nAVAILAKAaAEBAKr DAè. vPAALAi , sA*PAA.More »
 
47tAR*GAVAtAibAAYAANAi HIRVALLAbAMore »
 
48MAHAaMAAtYA CAANAKYAwAuMAKEtAUMore »
 
49Z~Ai ISAVARHsYAMA#SAUKLA nATVARLAALA JGAnnAAWA -sA*PAAdKMore »
 
50HJAR sAARsAAEJAEzAi ]zAA anAU.More »
 
51HJAR sAARsAAEKAVAABAAtAA YAAsAUnAARiMore »
 
52HtAA tYAA* nAE tYAA*MAHEtAA tAARKMore »
 
53JAEJr VAAEËSAGTnA KARVAERnAi aMARKWAAdEsAA[ KeLAAsABAEnAMore »
 
54FAER sAELAPATELA RMANAbAA[More »
 
55nAESAnALA HA[VAEPAA*wAi VAnAUMore »
 
56KènVAAsAnAi PAELAE PAARMAIDYAA aIMAtAAbAMore »
 
57GARUDPAURANAbAT< MAinAU sA*PAA.More »
 
58GARUDPAURANAPAAQK bARtA -sA*PAAdnAMore »
 
59GARUDPAURANAdVAE MAKRndMore »
 
60sA*BA*wAAEnAA HstAAXARPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
61MAAEHnA PARMAARnAi P~AItAInAIwA VAAtAAraAEPARMAAR MAAEHnAMore »
 
62‹VAnA sAuyAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
63IP~AYAJnAVAinAESA a*tANAiMore »
 
64ËsAwAU JYAAEItAwArRAERELAVAANAi JYA*tAMore »
 
65JLAtAA* HeYAA*B~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
66Z~Ai GAURU‹ anAE PAuVAA@CALAKATdRE Z~AiKA*tA sA*.More »
 
67Z~Ai GAURU‹nAi aMAPARADKR Z~AiwAR sA*KLAnAMore »
 
68KURBAAnAinAi KWAAaAEMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
69a*tARAYAsAAEnAi RJnAiKAntAMore »
 
70IP~AYAdISArnAi IVAnAAEdVAAtAArPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
71Z~AiMAd# GAAEsVAAMAi tAULAsAiKSAAsyAi IGAIRJASA*KR MAYAASA*KR anAU.More »
 
72Z~Ai MAHAbAARtASAAsyAi IGAIRJASA*KR MAYAASA*KR anAU.More »
 
73bAIKtAMAAGArnAU* RHsYASAEQ bAAEGAiLAALA IGA.More »
 
74HIR: ` sA*tAHdYAbAT , RMAESA MA. (sA*PAA.)More »
 
75HIR: ` sA*tA HdYAbAT , RMAESA MA. (sA*PAA.)More »
 
76Z~Ai MAHAbAARtASAAsyAi IGAIRJASA*KR MAYAASA*KR anAU.More »
 
77Z~Ai MAHAbAARtASAAsyAi IGAIRJASA*KR MAYAASA*KR anAU.More »
 
78Z~Ai MAHAbAARtASAAsyAi SA*KRdttA PAAVArtAiSA*KR anAU.More »
 
79Z~Ai bAKtACAIRyAMAHEtAA MAGAnALAALA HIRKMore »
 
80ISAVA ]PAAsAnAAVARnA HRiSAbAA[ (sA*PAA.)More »
 
81VAANAi tAARA* PAANAiMAHEtAA IVAnAUMore »
 
82kAuVAAMAAEREdLAALA JYAIntA anAU.More »
 
83GAURUdtA: aEK aSAA*tA KLAAKARdVAE JSAVA*tAi anAU.More »
 
84- anAE aEKA*KiQAKAER RVAind^More »
 
85BAKAER PATELA : JAGAJAE RE !More »
 
86HFRK LAFRKPAAREkA RMAESAMore »
 
87GAUJRAtAnAA sA*tAAEPATELA P~AA. KESAVALAALAMore »
 
88RkADU TAElAiIGAJUbAA[More »
 
89RkADU TAElAinAiLA aE.aEsA.More »
 
90IVAd^AEIHnAiaASAAPAuNAArdEVAiMore »
 
91sAtYAKWAAPAARASAYAr MAUKUndRAYA IVA.More »
 
92sVAAMAi RAMAtAiWArnAU* ‹VAnACAIRyAMHEtAA DAÂAbAA{ RAMACAnd^More »
 
93Z~Ai aAwA SA*KRACAAYAr YAAnAE JGAd#GAUv ‹VAnAKWAAbAT# ,PAUvzAAEtAMARAYA SAiVARAYAMore »
 
94sARdAR VALLAbAbAA[ PATELARAVAlA ,HsAMAUkAMore »
 
95bAKtA Z~Ai JLAARAMABAAPAARACc P~AbAAKRMore »
 
96IVARA*GAnAA RANAi LAXMAiBAA[RAVAlA ,HsAMAUkAMore »
 
97MAHAnA sAEnAAPAItA tAAtYAA TAEPAERAVAlA ,HsAMAUkAMore »
 
98VAiR cyAsAALA BAU*dELAARAVAlA ,HsAMAUkAMore »
 
99aLAkAnAA aARAwAK aAPAA JAdRAJEBAILAYAA nAAnAAbAA{More »
 
100vDA MAnAUzYAnAA a*ItAMA ]d#GAARAESAEQ bAAEGAiLAALA IGA.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »