Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1tAeLA*GA sVAAMAiPA*IDtA ISAVAAP~AsAAd dLAPAtARAMAMore »
 
2dYAARAMA RsAsAUwAARAVAlA , SA*KRP~AsAAdMore »
 
3Z~AiMAd# bAGAVAd#GAitAAMAALAVAiYAA PAAEPATLAALA wAnA‹bAA{More »
 
4Z~Ai sAUBAAEwA KWAAsAAGARsVAAMAi GANAESAAnA*dMore »
 
5Z~AiMAd#bAGAVAdGAitAASA*AKRbAAzYAAnAUVAAdaAtMAAnA*d sARsVAtAiMore »
 
6wYAAnAIyAVAEdi bAuPAEnd^More »
 
7sAMAR-GAitAA (MAHAbAARtA YAUd#A*tAGArtA Z~AiK]MAESA KIVAMore »
 
8GAitAA IdVYAdSArnASAEQ IyAbAAEVAnAdAsA dAMAAEdRdAsAMore »
 
9Z~Ai bAAIMAnAibAuzANA : P~AWAMA aLA*KARMore »
 
10VAisAMAi sAdinAi aJAYABA gATnAAaAEJAnAi YAAEGAEnw^More »
 
11sAAeRAzT^nAA sA*tAAEdVAE RAJEnd^More »
 
12KLAAPAi: sMARNAMAuItAKAEQARi JYA*tAMore »
 
13KiItArKlASAMAUInA VAAtsALYAdiPAMore »
 
14BAJAEzAi RMAASA*KRMore »
 
15MAARE tAAE CAA*dAE JAE[aEMAAEdi sAAEnALA anAU.More »
 
16MAARE tAAE CAA*dAE JAE[aEsAUwAA MAuItArMore »
 
17Z~AiKAntAdAVALAPAURA BAABAUMore »
 
18HUHUPALAANA nARAEtAMAMore »
 
19IVAnAASAK IVAwAAtAASAAH IVAnAAEdMore »
 
20PARAYAE aPAnAEKLPAnAA IJtAEnd^More »
 
21BAAWATBAMAA* MAAcLAiQAKR LAAbASA*KRMore »
 
22sA*GAAWAMAAwAD RAgAVA‹More »
 
23aAnA*d-GAULAALAaAEjA SAISAnA# anAU.More »
 
24aAnA*d-GAULAALAKALAE VAA.More »
 
25aA*BAAE-dADMA-JAMAFlA-d^AXAtAlAAIVAYAA VAewA aSAAEKbAA[More »
 
26MAEnAAEPAAEj: MAu*jAVAU* SAAnAE?SAAH KLAA aSAAEKMore »
 
27‹VAnAgADtARSAAH MAUKUnd PAi.More »
 
28‹VAnAgADtAR]dESAi CAA*PASAi IVA.More »
 
29HAsYA SARdnAi sAAWAEdVAE MAHEnd^ anAU.More »
 
30HAsYA SARdnAi sAAWAEJAESAi SARdMore »
 
31CAEtAnAAnAi CAPATiSAAH IHMAA*SAUMore »
 
32ISAXANAnAU* MAAwYAMA : MAAtAPATELA MAFtALAALAMore »
 
33bAuJlAInAIwA sA*KEtAPATELA MAAEHnAbAA[ Di.More »
 
34JeIMAnAisAuyAPATELA MAAEHnAbAA[ Di.More »
 
35LAGnA MAElAAPAK anAE dAEzAInAVAARNAPATELA MAAEHnAbAA[ Di.More »
 
36JYAAEItAzA PAWAdISArKAPATELA MAAEHnAbAA[ Di.More »
 
37}*CAE, H‹ }*CAE...RA*dERi KAILAndi, anAU.More »
 
38}*CAE, H‹ }*CAE...KAMAWA aEMA. VAi.More »
 
39HRiFA[MAUKtA bAA[BAHEnAPA*DYAA nAREnd^ (anAU.)More »
 
40HRiFA[MAUKtA bAA[BAHEnAFEBAR aEDiLAMore »
 
41HRiFA[MAUKtA bAA[BAHEnAMAEjILASA aELAEnAMore »
 
42VAnAsPAItA GAAWAA bAAGA : 4tAlAAIVAYAA VAewA aSAAEKbAA[More »
 
43P~AKzArDAE. PARMAAR PAIWAKMore »
 
44sVAPnAA*tARjVAERi sAUSAiLAAMore »
 
45ISAXANA anAE sAA*sKJAnAi BAlAVA*tAMore »
 
46MAUIKtAaAESAAEMore »
 
47CAMAtKARi MA*yA-tA*yA-YA*yA sAAdnAAXAIyAYA a*IBAKAPAsAAd aAR.More »
 
48P~AbAAE a*tAYAArMAisAA*KIlAYAA RVAind^More »
 
49MA*yAIVAxAAnA anAE sAAwAnAA RHsYAIVAZ~VASAA*ItA CAAHKMore »
 
50aAtMAAEtWAAnAIVAZ~VASAA*ItA CAAHKMore »
 
51KsAU*BAinAAE R*GA : 3MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
52KsAU*BAinAAE R*GA : 2MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
53KsAU*BAinAAE R*GA : 1MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
54aAtA*KVAAdsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
55MAAEJA*nAE CAi*wAVAA sAHELAA* nAWAidLAALA sAURESAMore »
 
56P~AERK IVACAARAE: sAUkAi ‹VAnAKAETECAA P~AItAbAA sA*.More »
 
57JPAYAAEGAsVAAMAi Z~Ai ISAVAAnA*d sARsVAtAiMore »
 
58sAMAnVAYAPATELA VAnARAJ sA*.More »
 
59HUnnAR - ]wAAEGA ISAXAK (bAAGA 1 WAi 25)nAAYAK DAÂAbAA{More »
 
60sPAiËnAGA - VAiËVAGAnAAE bAAEIMAYAAEZ~Ai YA*yASAAsyAiMore »
 
61PAACAnAtA*yAnAA RAEGAAEaAEjA VAewA nAVAinAbAA{More »
 
62aAYAUVAErd ICAIKtsAAsAAR anAE tAEMAA* VANArVAELAi aAYAUVAErIdK aAezAwAJUAGAtARAMA anAE K*PAnAiMore »
 
63CA*d^KAntAdEsAA[ [CcARAMA sAurYARAMAMore »
 
64MAeyAi IVAZ~VAIyAVAEdi a*IKtAMore »
 
65kADK anAE diVAAdA*DidLAALA sAURESAMore »
 
66aVAArCAinA GAUJRAtAi sAAIHtYAnAi IVAKAsAREkAA-2QAKR wAiRUbAA[More »
 
67RAESAnA HU[ RAtABAXAi KnArLA sAi. sAi.More »
 
68nAARi sA*VAEdnAAKARiaA aÎZVAnAMore »
 
69IP~AYAKA*ntA MAINAYAARnAA* KAVYAAESAEQ CA*d^KAntA anAU.More »
 
70sMASAAnAMAA* sVAYA*VAR !SAAH ICAyAsAEnAMore »
 
71GAUJRAtAi KIVAtAAnAAE aAsVAAdJAEzAi sAURESAMore »
 
72BAALA sAUMAnASAAsyAi sAUwAiRMore »
 
73wYAAnAICA*tAAMAINA Z~AiRAMAMore »
 
74‹VAnA ‹VAVAA JEVAU* cEdIDYAA HzArd KESAVALAALAMore »
 
75YAAEGA:MAAGArPA*CAALA IKRNABAEnA anAU.More »
 
76SABdAEtsAVAVAAERA RMANAMore »
 
77HsAJAE BAARE MAAsARAVALA IdLAiPA sA*.More »
 
78ISAkA@D... PAuRi.... PAAtARA*IyAPAAQi BAKULAMore »
 
79bAARtAiYA sVAAtA*yYAsA*G~AAMA-1857sAAVARKR IVAnAAYAK sVAAtA*yYAVAiRMore »
 
80gAR BAEQA* VAedU*bAT aECA.JE.More »
 
81]CCA ISAXANA : PA^VAAHAE anAE PA^Z~nAAEJAnAi BAlAVA*tAMore »
 
82ISAXANAWAi IVAwAA sAUwAiPATELA bAAsKRbAA[More »
 
83ISAXANAWAi IVAwAA sAUwAiPATELA RAVA‹bAA[More »
 
84awYAAPAnA PAwwAItA : tAtVA anAE tA*yAJAnAi BAlAVA*tAMore »
 
85MAnA, RAEGA anAE MAUIKtADAE. wAMAErSA MAINAYAARMore »
 
86IVAVAAd WAi IVA>MA sAUwAiMAHEtAA KAeISAKMore »
 
87PAJGAtAAPA diPAKMore »
 
88aAGA-a*GAARSAAH IVAnAAEdMore »
 
89bAAzAA a*G~AE‹ : SABdAE aAPANAABAXAi BAKULAMore »
 
90HIR ` tAtsAtA#CAAeHANA RAMACA*d^More »
 
91sAPAnAA* kAULLAi aA*kYAU*nAA*!CAAeHANA RAMACA*d^More »
 
92DAè.sAiMAABAi.KESARISAVAMA#More »
 
93GAINAtAMAA* GAAELA*dA‹dAESAi P~AbAULAALAMore »
 
94GAINAtA sAAWAE GAAEQDidAESAi P~AbAULAALAMore »
 
95>IMAK sA*kYAAaAEnAi KMAALAdAESAi P~AbAULAALAMore »
 
96sAULAbA IVAxAAnA P~AAEJEKT^sAdAESAi P~AbAULAALAMore »
 
97tAnAE kABAR nAWAi, InARUa*tAANAi VAinAESAMore »
 
98MAEwAAD*BARMAHEZ~VARi MAAVA‹More »
 
99aAVAtAi KALAnAAE sAuRJMAHEtAA {LAA aARBAMore »
 
100MAA! tAUjE sALAAMAnAAYAK HRiSAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »