Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1KWAA KRJnAiVAAERA IHMAA*SAUMore »
 
2sARJuKWAAMAAlAA MAAEtALAi VAAdlARNAELAAKR MAFtAMore »
 
3sARJu KWAAMAAlAA }DNASAi BAJAINAYAAERNAELAAKR MAFtAMore »
 
4sAHU CALAAE ‹tAVAA J*GAnAAYAK HRiSAMore »
 
5dAdu dYAAlA]PAAwYAAYA KASAinAAWAMore »
 
6sA*tAMAtA dSArnA : bAAGA-3MAHARAJ CARNAËsAH‹More »
 
7sA*tAMAtA dSArnA : bAAGA-2MAHARAJ CARNAËsAH‹More »
 
8sA*tAMAtA dSArnA : bAAGA-1MAHARAJ CARNAËsAH‹More »
 
9Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-12PAAQK PARMA DAè.anAU.More »
 
10Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-12KATdRE Z~AiKA*tA sA*.More »
 
11Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-11RAVALA aInALA anAU.More »
 
12Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-11KATdRE Z~AiKA*tA sA*.More »
 
13Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-11VAEd nARESAMore »
 
14Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-10IMAsyAi KnAUbAA[ anAU.More »
 
15Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-10KATdRE Z~AiKA*tA sA*.More »
 
16Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-9KATdRE Z~AiKA*tA sA*.More »
 
17TPAUnAA BAAPAnAi IdVAAlAiMAHEtAA tAARKMore »
 
18Z~Ai GAURU‹ anAE YAUVAAnAAEKATdRE Z~AiKA*tA sA*.More »
 
19Z~Ai GAURU‹ anAE RAzT^ aVAwAARNAAKATdRE Z~AiKA*tA sA*.More »
 
20Z~Ai GAURU‹nAU* sAAMAAIJK dSArnAKATdRE Z~AiKA*tA sA*.More »
 
21bAGAVAd#GAAEMA*DLA SABdRtnAA*JILAbAGAVAtAIsA*H‹More »
 
22sAJrnAAtMAK SAIKtA KEVAi RitAE VAwAARVAisVAAMAi YAAEGAAnA*dMore »
 
23KDVAU* aMAYAAEGAIbAXAUMore »
 
24azT sAkAAMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
25aAwAUInAK MAEnAEJMAEnTdstAUR BAi. aEnA.More »
 
26KnYAA KElAVANAi IVAMASA@JAnAi BAlAVA*tAMore »
 
27aAtA*KVAAdSAEQ P~AVAiNA nA.More »
 
28sAELF-{MAEJ BAnAAVAAEKAEQARi MAwAUMore »
 
29JAnA JAEDi aAIfKAnAiMAHEtAA tAARKMore »
 
30RVAind^-aAEKAMPAAE PAyAAVALAidVAE MAHESAMore »
 
31VALAAENAU*nAAYAK SAA*ItALAALAMore »
 
32GAARMAEnT MAEKi*GA GAA[$RAQAE$ ,H*sAA aECA.More »
 
33SARiR BAAELAE cEbAMAGARA DAè. aEMA.aEMAMore »
 
34a*tA:KRNAnAi aAElAkAsVAAMAi B~AHMAVAEdA*tA‹More »
 
35JnMAPAIyAKAnAA YAAEGAAEVYAAsA RIVASA*KR RAMAKMore »
 
36IdLA bAR IdLAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
37BAEQi VAsA*tA BAARsAAkAMAA*MAHEtAA MAwAUsAUdnAMore »
 
38Z~Ai GAURU‹nAU* aAIWArK ËCAtAnAKATdRE Z~AiKA*tA sA*.More »
 
39sAAGARPA*kAibAT< MAiRAMore »
 
40PAuNArtAAnAE PA*WAE sA*KEtAsVAAMAi B~AHMAVAEdA*tA‹More »
 
41GAULAABA anAE GAU*JAR{SAA KUndInAKAMore »
 
42GAULAABA anAE GAU*JARdVAE MAKRndMore »
 
43bAGAVAAnA HAEVAAnAAE b~AMAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
44RAMAAYANA KWAAMore »
 
45>A*ItAKARi sA*nYAAsAi sVAAMAi sAICCAdAnA*d‹More »
 
46IVAxAAnAnAA aJYABA aKsMAAtAAEJAnAi YAAEGAEnw^More »
 
47CA*DAILAKA anAE MAUKtAwAARAQAKUR RVAind^nAAWAMore »
 
48R*GAMACA* aEK SAAlAAdEsAA[ dAELAtARAYA MAAERAR‹More »
 
49REHnAUMAAaE HJaBAu nAAE MAAnA IBAnA kALAiLAMore »
 
50ISAVAMAHAPAURANAMore »
 
51RAMAKWAA RHsYAbAANAdEVAMore »
 
52PAURANAKWAA RHsYAbAANAdEVAMore »
 
53CAAEkAERVAALAi aETLAE aA*kAnAi KNAiTAGAAER RVAind^nAAWAMore »
 
54HlAAHlA jER KAEMAVAAdnAU*SAAH CAinAUbAA{ GAi.More »
 
55HlAAHlA jER KAEMAVAAdnAU*SAAH CAinAUbAA{ GAi.More »
 
56sAAeRAzT^nAi RsAwAAR : bAAGA PAA*CAMAAEMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
57sAAeRAzT^nAi RsAwAARMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
58SA*kAnAAdsAEnAGAUPtA nARESACA*d^More »
 
59]tK*QAsAUndRMA#More »
 
60GAUJRAtAnAi GAjLAAEjVAERi KMore »
 
61Z~Ai RAMAsAH¼AAnAAMAAId PA*CARtnA (GAUVArzTK sAIHtA)KAETECAA,aAEwAVA‹bAA[ PAURUzAAEtAMAMore »
 
62sA*YAMA anAE bAIKtAMAAGArdtA# , aIZ~VAnAiKUMAARMore »
 
63Z~Ai bAJnAsAAGAR (bAAGA PAHELAAE)IbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
64Z~Ai xAAnAEZ~VARi bAGAVAd#GAitAAaMAinA GAAEVAwArnAdAsA KHAnAdAsA anAU.More »
 
65Z~Ai xAAnAEZ~VARi bAGAVAd#GAitAAPARMAAR RtnAIsA*H diPAIsA*H anAU.More »
 
66SAUbA sA*G~AH - bAAGA 9 MAAEIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
67bAGAVAd#-GAitAA tAEnAA MAulAvPAEbAIKtAVAEdA*tA sVAAMAi P~AbAUPAAd , aE. sAi.More »
 
68MAHAbAARtAbAAYAANAi ]tPALA anAU.More »
 
69Z~Ai CAetAnYA MAHAP~AbAUP~AbAUdtA B~AMACAARiMore »
 
70GAA*Q cuTYAAnAi VAElAAaDALAJA VAzAArMore »
 
71PADcAYAA sA*GA P~AitASAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
72Z~Ai MAHAbAARtAIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
73InARUPAMA snAEH-sARiIyAVAEdi sAnAtAMore »
 
74InARUPAMA snAEH-sARiIyAVAEdi sAnAtAMore »
 
75PA*kAi$U* }$i }$i JAYAGAAEIHLA GA*bAiRIsA*HMore »
 
76B~AÁCAYAr MAIHMAAsA*tA Z~Ai aAsAARAMA‹ MAHARAJMore »
 
77PAPPAA‹RAEHIDYAA a*BAAdAnAMore »
 
78InAvPAMA sAAHCAYArIyAVAEdi sAnAtAMore »
 
79HVAE KRAE nAATK...tAAE kARA...(SAAlAA ]PAYAAEGAi nAATKAE)RAVAlA JtAinAMore »
 
80BAKAER PATELA : bAuLAKNAAVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
81BAKAER PATELA : aA$E LAAK$E !VYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
82BAKAER PATELA : sA*PAEtARA* !VYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
83BAKAER PATELA : aA*wAlAE BAHERU* !VYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
84BAKAER PATELA : LYAAE LAEtAA JAaAE !VYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
85BAKAER PATELA : PAAPAI$YAAE J*GA !VYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
86BAKAER PATELA : RJnAU* GAJ !VYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
87IVAxAAnAKWAAsAuKtAMAAEdi nAGAinAMore »
 
88sAMAUd^AIntAKEbAT< w~AUVAMore »
 
89RVARVAATGAAEsVAAMAi aSAAEKPAURiMore »
 
90[Z~VARMAA* MAAnAAE cAE?aAEjA BALAdEVAMore »
 
91RAMAKwAAElAIKYAA HRESAMore »
 
92GAA*wAi anAE GAA*wAiGAiRiSAUKLA P~AVAiNAMore »
 
93IVAIVIdSAAMAAEdi nAGAinAMore »
 
94CA*DAILAKA anAE MAUKtAwAARAdLAALA aInALAA anAU.More »
 
95BAGAsARAnAi aIsMAtAAsAAELA*Ki IGARwARLAALA KU*VAR‹More »
 
96]tARAkA*DQAKAER CA*d^ËsAHMore »
 
97KIVA sAMAYAsAU*dRKSAAH RMANALAALA CAi.More »
 
98KIVA sAMAYAsAU*dRKnAAHTA bA*VARCA*dMore »
 
99KIVA sAMAYAsAU*dRKnAAHTA aGARCA*dMore »
 
100VAiR P~AbAUnAA VACAnAAE (bAAGA PAHELAAE)SAAH RMANALAALA CAi.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »