Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1IVAZ~VAIVAkYAAtA IVAxAAnAi-sA*SAAEwAKAEJAnAi YAAEGAEnd^More »
 
2MAiQi FAERMA,KDVAU* FlAsAAELA*Ki PAURUzAAEtAMAMore »
 
3jiLAi MAE* K*uPAlA HWAELAiMAA*MAHEtAA [LAA aARBAMore »
 
4sAAEnAAnAAE PAuDLAAEIyAVAEdi Z~AwwAAMore »
 
5bAAEPAARAMA bAMAbAMAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
6BAE nAGARnAi VAAtAIyAVAEdi Z~AiKAntA, sA*XAEPAMore »
 
7sPA*dnA anAE sA*VAEdnASAAH PAnnAALAALA R.More »
 
8sARLA azTKVAGAr FlAdiIPAKAPATELA MAAEHnAbAA[ Di.More »
 
9CA*PAKLAALA-TPAUnAi JUGALAJAEDi!MAHEtAA tAARKMore »
 
10sAwwAR sAsARA... awwAR JMAA[MAHEtAA tAARKMore »
 
11Z~Ai GAURU‹nAU* SAeXAINAK P~ABAAEwAnAKATdRE Z~AiKA*tA sA*.More »
 
12Z~Ai GAURU‹nAU* RAIzT^YA aAPAItAaAEMAA* MAAGArdSArnAKATdRE Z~AiKA*tA sA*.More »
 
13HdYA - InAjrRNAJAESAiPAURA JYAsAUkALAALA PAURUzAAEtAMAMore »
 
14‹VAnA anAE sAFRBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
15P~AACAinA bAARtAnAi ISAXANA GAIRMAAnAAKRANAi HiR‹bAA[More »
 
16KIVAtAAnAU* sARnAAMAU*QAKR KMore »
 
17nARËsAH MAHEtAAnAA* Z~AEzQ PAdJEsALAPAURA ISAVALAALAMore »
 
18MAIDYAAnAA P~AItAInAIwA InABA*wAAEJAnAi BAlAVA*tA (PAUnA sA*PAAdnA)More »
 
19IbAVA*Di HULLAD anAE SA*AItAnAA PA#YAAEGAkAAEPADE sAURESAMore »
 
20MAQKKR HiRAbAA{More »
 
21P~AERNAAnAU* jRNAU*aIqYAA ‹tAEnd^ DAè.More »
 
22ISAXANAnAi sAAEnAAEGAA^FiMAUInA ]dYAVALLAbAIVAJYAMore »
 
23ICAtA anAE MAnAYAUVAACAAYAr MAHAPA^xAMore »
 
24‹VAnAnAAE BAGAiCAAEPAUInAtA PAdRENAUMore »
 
25ËCAtAnA MAAEtAiSAAH HsAMAUkA aE.More »
 
26MAu*jARAE, wA aAèREnJ anAE...QAKR LAAbASA*KRMore »
 
27aACAAYAr MAHAPA^xA aAtMAKWAA anAE sAAIHtYA YAAyAAsAURANAA SAUbAKRNAMore »
 
28PAUyAdA anAE PAARNAU*SAAsyAi VAewA JAdVA‹ nARbAERAMAMore »
 
29]PACAARMA*JuzAAQAKR LAAbASA*KRMore »
 
30Z~Ai GAURU‹ anAE RAJnAiItAKATdRE Z~AiKA*tA sA*.More »
 
31Z~Ai GAURU‹ anAE sAAMAAIJK sAMARsAtAAKATdRE Z~AiKA*tA sA*.More »
 
32sAAGA - sAisAMAnAA qAEILAYAARNAELAAKR MAFtAMore »
 
33sAMAYAsAAR bAAGA-2MAHEtAA bAGAVAAnAdAsA MAnAsAUkAbAA{More »
 
34sAMAYAsAAR bAAGA-1MAHEtAA bAGAVAAnAdAsA MAnAsAUkAbAA{More »
 
35SABdnAE sAWAVAAREFDKE P~AbAASA*KRMore »
 
36MAARU* sAtYAB~AHMAbAT HzAr sA*PAA.More »
 
37KUYAArtA# sAdA MA*GALAMA#PA*CAALA MAAEHnAbAA[More »
 
38IVAZ~VA KPA IK^KETIyAVAEdi PA^IdPAMore »
 
39sAAEnAERi sAUbAAIzAtAAEaA*KIDYAAKR SAA*ItAbAA{More »
 
40anAEKAntA yAiJU* nAEyAsAURANAA SAUbAKRNAMore »
 
41JenA MAHAbAARtA ( bAAGA : 2 )MAHAsAtAi‹ Z~Ai H*sAABAA[More »
 
42JenA MAHAbAARtA ( bAAGA : 1 )MAHAsAtAi‹ Z~Ai H*sAABAA[More »
 
43RNAMAA* VAERAYAELAA* MAAEtAiMAUInA RtnAsAU*dR IVAJYAMore »
 
44Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-8KATdRE Z~AiKA*tA sA*.More »
 
45Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-3KATdRE Z~AiKA*tA sA*.More »
 
46Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-2KATdRE Z~AiKA*tA sA*.More »
 
47Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-1diIXAtA IsAwwAA anAU.More »
 
48Z~Ai GAURU‹ sAMAG~A kA*D-1KATdRE Z~AiKA*tA sA*.More »
 
49aEK PAuNAr-aPAuNArGAAeD IKSAAER anAU.More »
 
50aEK PAuNAr-aPAuNArsAtYAnAARAYANA nAiLAAMore »
 
51sA*bAAlAJAEaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
52jA*sAinAi RANAi LAXMAiBAA[PA*DYAA aARtAiMore »
 
53IVAsMASAMAAr GAAetAMAMore »
 
54SAMANAA* ddr bAYAArSAMAAr GAAetAMAMore »
 
55kAtAVANAibAAYAANAi ]tPALAMore »
 
56YAUwwA bAAGA-1SAMAAr GAAetAMAMore »
 
57sAgARA JEsA*GAnAAE sAAlAAEMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
58sAgARA JEsA*GAnAAE sAAlAAEMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
59IVAIKRNASAMAAr GAAetAMAMore »
 
60MAHAbAARtAnAA* aMAR PAAyAAE bAAGA-5JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
61MAHAbAARtAnAA* aMAR PAAyAAE bAAGA-4JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
62MAHAbAARtAnAA* aMAR PAAyAAE bAAGA-3JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
63RAMAAYANAnAA* aMAR PAAyAAE bAAGA-2JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
64RAMAAYANAnAA* aMAR PAAyAAE bAAGA-1JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
65IHtAAEPAdESA bAAGA-5JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
66IHtAAEPAdESA bAAGA-4JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
67VAAtAAr LAAE, KAE[ VAAtAAr LAAE bAAGA-3PATELA MAAEHnAbAA[ aEsA.More »
 
68RAMAAYANAPATNAi RAJnAMore »
 
69MABAAEVVAAR sAiMAAEnA dMore »
 
70[nHE* nAA bAuLAAnAARgAUVA*SAi HRiSAMore »
 
71VA*dnAiYA IVAbAuItAaAEbAT< dAELAtAMore »
 
72tABAiBAi sAARVAARMAA* IJnAEITK aEInJInAYARi*GAKAEQARi MAnAUMore »
 
73VAEdsAARISAVAstAVA:More »
 
74Z~AiMAd# RAJCA*d^MAHEtAA MAnAsAUkAALAALA RVAJibAA{More »
 
75tAU* KAENA ? aWAVAA ( ]KAbAKtAnAU* aAtMAdSArnA )MAHEtAA MAAEtAiLAALA JE.More »
 
76P~AItAMAAaAEMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
77VAitAK SAA* kAAELAVAA* aMAWAA*SAAH P~AItAbAABAHEnAMore »
 
78CAU$ELAnAAE VAA*sAAE aWAVAA aEK nATinAi aAtMAKWAAQKKUR nAARAYANA IVAsAnAJiMore »
 
79PA*CAtA*yA bAAGA-4JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
80PA*CAtA*yA bAAGA-3JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
81PA*CAtA*yA bAAGA-2JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
82PA*CAtA*yA bAAGA-1JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
83[sAPAnAiItA bAAGA-1JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
84PARiaAEnAi VAAtAAE bAAGA-1sAUWAAR bAikAAbAA[More »
 
85RsAP~Ad BAAEwAKWAAaAE bAAGA-6JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
86IVAZ~VAdutASAMAAr GAAetAMAMore »
 
87IVAd^AEHSAMAAr GAAetAMAMore »
 
88tARDAYAELAA* P~AItAËBABASAMAAr GAAetAMAMore »
 
89}*CAAE GAq IGARnAARwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
90}*CAAE GAq IGARnAARwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
91PAAYALA BAAJE [LAAICAwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
92PAAYALA BAAJE KLYAANAi kA*D-1wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
93sVAAMAi IVAVAEKAnA*dsVAAMAi , IJtAAtMAAnA*d (awYAXA)More »
 
94sAAVAwAAnA !aACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
95VARsAAd:JE QARE cE, VAiJlAi: Je BAAlAE cE.aACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
96IVAsFAETSAMAAr GAAetAMAMore »
 
97IKStASAMAAr GAAetAMAMore »
 
98bAsMAAsAURSAMAAr GAAetAMAMore »
 
99IVAzACA>SAMAAr GAAetAMAMore »
 
100VAATnAA IVAsAAMAAMAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »