Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1YAUwwA bAAGA-2SAMAAr GAAetAMAMore »
 
2CA>VAAtASAMAAr GAAetAMAMore »
 
3tAUR*GAAnAE PAELAE PAARGANAAyAA IGARiSAMore »
 
4WADr BAELAJAnAi IVAnAAEdMore »
 
5MAAtAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
6MAHAbAARtAnAA* aMAR PAAyAAE bAAGA-2JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
7MAHAbAARtAnAA* aMAR PAAyAAE bAAGA-1JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
8RAMAAYANAnAA* aMAR PAAyAAE bAAGA-4JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
9MAEgAwAnAUzYAPAUInAtA PAdRENAUMore »
 
10PAYA@tAIyAVAEdi LAILAtAMore »
 
11‹VAnAnAi JDiBAUTiPAUInAtA PAdRENAUMore »
 
12MAAtAMAHEtAA diPAK sA*PAAdKMore »
 
13VAAtAArLAAPAnAi KlAAPATELA IdnAESA anAU.More »
 
14VAAtAArLAAPAnAi KlAAVAAèTsAnA aèRiKMore »
 
15BAAlAKAEnAA* nAAMAKRNA anAE sAiMAntA-MAAtAMAHEtAA aMAAELAA, sA*PAA.More »
 
16BAE nAGARnAi VAAtAIDKnsA CAALsArMore »
 
172000 nAi Z~AEzQ VAAtAAraAEIyAVAEdi HzArd sA*.More »
 
18aMAR CAA*dLAAEMAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
19tADKAEJEBAILAYAA nAAnAAbAA{More »
 
20KWAAsAAGAR bAAGA-1sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
21IVAZ~VAnAi Z~AEzQ PAA*CA sAAHsAKWAAaAEPATELA YAYAAItAMore »
 
22wAMArËsAwAUSAAsyAi KAnA‹ IVA. anAU.More »
 
23wAMArËsAwAUIyAPAAQi VAALA‹More »
 
24IVALAU VAAdlAi anAE REFU*DU* RNALAUHAR KRsAnAdAsAMore »
 
25anAU - sA*GAVAiJlAiVAAlAA SARiFAMore »
 
26P~AKPARMAAR kAAEDidAsAMore »
 
27PAAIRJAtARAVAlA HsAMAUkA -sA*PAAdnAMore »
 
28P~ANAYAMAAwAURiMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
29P~ANAYAMAAwAURiMAEnAAEnA aAE.CA*tAUMore »
 
30P~AitA PALAlAi RHi PAA*PANA PAR]PAAwYAAYA IdnAESA KE.More »
 
31MAHAVAiRP~AsAAd Id^VAEdiJYAIbAkkAUMore »
 
32MAAEtAibAA[ aMAinAdEsAA[ BAALAAbAA[ VAiRCA*dMore »
 
33PA*.IVAzNAU IdGA*BARdEsAA[ BAALAAbAA[ VAiRCA*dMore »
 
34KIVA KLAAPAisAAEnAi RMANALAALAMore »
 
35KIVA nAMArddEsAA[ BAALAAbAA[ VAiRCA*dMore »
 
36KIVA dYAARAMAPATELA sAAEMAAbAA{More »
 
37MAHAKIVA P~AEMAAnA*dPATELA sAAEMAAbAA{More »
 
38RsAKIVA JGAnnAAWAdEsAA[ BAALAAbAA[ VAiRCA*dMore »
 
39VYAAEMAd^zTA MAHARWAi IVAxAAnAiaAEJAnAi YAAEGAEnw^More »
 
40LAUPtA VAeIdK sARsVAtAidVAE CA*d^KA*tA, vPAA.More »
 
41LAUPtA VAeIdK sARsVAtAisAHsyABAUdw~AE P~A. GA.More »
 
42aA*kAE JAEYAU*, HAWAE LAkYAU*!sA*PAT SAKU*tALAAMore »
 
43aEK tANAkALAAnAi VAAtAbAEsAAINAYAA GAAERwAnAMore »
 
44PARB~AÁ anAE BAiJA* KAVYAAEsAUndRMA# anAU.More »
 
45PARB~AÁ anAE BAiJA* KAVYAAEZ~Ai aRIVA*dMore »
 
46P~AKASAnAA PA*WAEYAAEGAEZ~VAR‹ IHMAALAIsAnAVAAsAiMore »
 
47MAAEXAMAAGAr P~AKASAKnAA* IKRNAAEKAnA‹sVAAMAiMore »
 
48MAAEXAMAAGAr P~AKASAKnAA* IKRNAAETAEDRMALA‹More »
 
49sAJAPARikA GAitAA*JILA anAU.More »
 
50sAJAMAHA*ItA KAnHUCARNAMore »
 
51KbAIKtAVAEdA*tA sVAAMAi P~AbAUPAAd , aE. sAi.More »
 
52YAAEGAiCAIRtAMA#sAAwAU [Z~VARCARNAdAsAMore »
 
53Z~Ai CAetAnYA CAIRtAAMAbAIKtAVAEdA*tA sVAAMAi P~AbAUPAAd , aE. sAi.More »
 
54Z~Ai CAetAnYA MAHAP~AbAUnAAE IdVYA ]PAdESAbAIKtAVAEdA*tA sVAAMAi P~AbAUPAAd , aE. sAi.More »
 
55Z~Ai MAHAbAARtAIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
56IVAsAAMAAE (KAVYA sA*G~AH)YAAIxAK KAeISAKbAA[ Di.More »
 
57anAUPAMA InAvPAMAAIyAVAEdi sAnAtAMore »
 
58sAAERQnAi LAAEK>A*ItAnAA* VAHENA anAE VAMAlA (bAAGA : 2)adANAi RtAUbAA{More »
 
59‹VAnA IVAKAsAsA*tA Z~Ai aAsAARAMA‹ MAHARAJMore »
 
60Z~AiMAd# bAGAVAd#GAitAAsA*tA Z~Ai aAsAARAMA‹ MAHARAJMore »
 
61GAURUdtA: aEK aSAA*tA KLAAKARMAUJAVAR {sAAKMore »
 
62InAvPAMA sAAHCAYArIyAVAEdi sAnAtAMore »
 
63awAtAnA nAVAILAKA sA*CAYAPAAQK HIRKMore »
 
64awAtAnA nAVAILAKA sA*CAYACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
65BAKAER PATELA : dAKtARnAA YA dAKtAR !VYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
66BAKAER PATELA : HRkAAnAE BAdLAE....!VYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
67BAKAER PATELAnAi GARBA$AEVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
68BAKAER PATELA : wAAElAKU* wAAElAYAU* !VYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
69dUInAYAA KRE sALAAMAnAAYAK HRiSAMore »
 
70JAGARNAP~AJAPAItA IVAQMore »
 
71JAGARNAsVAAMAi B~AHMAVAEdA*tA‹More »
 
72MAUH#tAr MAAGArdISArKAMAHEtAA MAHAsAUkALAALA VAi.More »
 
73IHMAALAYAnAA IsAd^YAAEGAiKAPADiaA KUndInAKA anAU.More »
 
74‹VAnAsA*GAitAPAAèLA FAwAR VAGAirsAMore »
 
75aEKtAAnAAE PA*WAGA*wAA MAGAnALAALAMore »
 
76G~AHAEnAi d^IzTaE KU*DlAiaAEMAAEHnAMore »
 
77aHMA# aAEGAAlAVAA aAVYAAdEsAA[ SAAEIbAtAMore »
 
78MAAEXA MAARi HWAElAiMAA*MAUInA wAiRJLAALAMore »
 
79GAitAAnAi YAAEGAsAAwAnAAMAHEtAA [ndUMAtAi anAU.More »
 
80ËCAtAnA sAeARbAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
81BAUIwwAMAtAA anAE nAAsAMAJVAE*KTd^i RIVAPAUDiMore »
 
82cBARDAKAEQARi aJYAMore »
 
83MAAsAuMA HVAAnAA IMAsARA...IyAVAEdi a*IKtAMore »
 
84MAEnAEJMAEnTMAHEtAA wAVALAMore »
 
85MAIyAVAEdi CA*d^HAsAMore »
 
86VAAtA MAARi, nAE tAMAARiPAAQK VAzAArMore »
 
87GAMMAtA GAULAALAMAd^AsAi KUNAALA - sA*KLAnAMore »
 
88GAMMAtA GAULAALAMAd^AsAi nAiRVA -sA*KLAnAMore »
 
89SAIKtA VAtArMAAnA nAiTAELLA aE‡HATrMore »
 
90JAMAFlAnAi sA*KILAtA VAexAAInAK kAEtAidVAE JYA*tAiLAALAMore »
 
91‹VAnA anAE aAtMAAVAE*KTd^i RIVAPAUDiMore »
 
92SAtAvPAA sAAsAU‹dLAALA IPAnKiMore »
 
93IWAaETR nAAMAE gATnAABAARADi HsAMAUkAMore »
 
94GAUJRAtAi LAAEKsAAIHtYAMAA* V~AtAKWAA aEK awYAYAnAGAAEHELA KMALAESA PAi.More »
 
95aA*kA aA wAnYA cE!MAAEdi nAREnd^More »
 
96Z~AiMAd# RAJCA*d^More »
 
97InAtYA>MAMore »
 
98KR IVACAAR tAAE PAAMAMore »
 
99Z~AiMAd#nAi ‹VAnAIsAIwwAMAHEtAA sARYAUBAHEnA aAR.More »
 
100sAAPtAAIHK MAEnAUQKKR sAAwAnAAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »