Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1RMAjTVYAAsA MAnAAERMAA sA*KLAnA.More »
 
2RMAjTdEsAA[ MAinAAXAi sA*KLAnA.More »
 
3gATnAA anAE sA*VAEdnAAjVAERi IH*MAtAMore »
 
4IVAsARAYAELAU* VAEd-IVAxAAnACAAVADA MAAnAIsA*HbAA[More »
 
5MAnAnAE MAHE*KtAU* RAkAAEMAUInA MAUIKtAVALLAbA IVAJYAMore »
 
6HU* MAJAMAA* cU*.aACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
7gAR aE J sVAGArsAMANA Z~AUtAPA^xAMore »
 
8sAuCAnAAaAEnA*U sAeA*dYAraACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
9VAKtAMAALAVAi VAnARAJMore »
 
10sAMAiIXAtAdEsAA[ IdnAESAMore »
 
11aAwAUInAK MAEnAEJMAEnT BAdLAAtAA PA^VAAHAEMAHEtAA wAVALAMore »
 
12GAUJRAtAi R*GAbAuIMAnAA* GAitAAEMAAstAR wAMA@nd^ (MAwAURMA#) sA*PAA.More »
 
13BAAlAKAEnAA* nAAMAKRNA anAE sAiMAntA-MAAtAMAHEtAA VAALMAiK, sA*PAA.More »
 
14MAUH#tAr MAAGArdISArKASAAH H*sAABAEnA Di.More »
 
15IHMAALAYAnAA IsAd^YAAEGAisVAAMAi aJYAMore »
 
16IVAwAAbYAAsAPA*CAALA wAIMArzQAMore »
 
17KElAVANAi-KAeSALYAAEPA*CAALA wAIMArzQAMore »
 
18LAETEsT PA*JABAi VAAnAGAiaAEQKKR RAJEZ~AiMore »
 
19tAMAARi GALAiMAA*dEsAA[ CA*d^KA*tAMore »
 
20HMA HAE*GAE KAMAYAABA !aBdULA KLAAMA aE.PAi.JEMore »
 
21sAIVArsA TEXA sALAAHKARJAEzAi bAAsKR JE.More »
 
22Z~AiMAtA# abAGAVAd# GAitAAPATELA kAAEDAbAA[More »
 
23JnARLA nAAELAEJSAUKLA BA*sAiwARMore »
 
24YAAeVAnAnAE aAPAE aAMA*yANA MAA]InTYAEnAËRGAdVAE JYA*tAiLAALAMore »
 
25MAARU* sAtYAIyAVAEdi a*IKtAMore »
 
26IVAd^AEIHnAiMAHEtAA CA*d^KAntA anAU.More »
 
27tAUKKA BAnAi GAYAA tAiR!dAESAi P~AbAULAALAMore »
 
28sAA*KlAZ~AiMAAlAi wARMAAbAA[More »
 
29aARPAARRAMAi KAIntAMore »
 
30BAAnAi VAAtAU*VAiJlAiVAAlAA HAJRABAEnAMore »
 
31YAAdGAAR VAexAAInAKAESAAH J*YAtA BAi.More »
 
32bAARtAiYA IVAxAAnAiaAEJAESAi ]zAAMore »
 
33P~AANAi PAIRCAYAIMAsyAi VAsA*tAMore »
 
34wAnYA wARA GAuJrRnAiPATELA KESAVALAALAMore »
 
35sAAeRAzT^nAi sVAAtA*yYA j*kAnAAdEsAA[ MAHEBAuBAMore »
 
36Z~AiMAd# bAGAVAd#GAitAAjVAERi MAnAsAUkALAALAMore »
 
37MAstA IVALAAsASAAH VAA.MAAE.More »
 
38InAzKLA*K P~AEMAAVAtAARMAHEtAA ,LAiLAUbAA[ $i. ``sAVArBAAlAMore »
 
39` InAzKLA*K P~AEMAAVAtAARMAHEtAA ,LAiLAUbAA[ $i. ``sAVArBAAlAMore »
 
40BABArRKIJzNAU JYAËsAH - IsAd#RAJwAuMAKEtAUMore »
 
41MAU*DKAEPAInAzAdMAARFItAYAA DAè.MAMore »
 
4280 IdVAsAMAA* PAnAAYAK dAELAtAbAA[ anAU.More »
 
43MAA aE MAABAAERisAAGAR RItALAALA sA*.More »
 
44KU*J VAENAUMAHEtAA VALLAbA‹ bAANA‹More »
 
45sVAAtA*yYAVAiR sAAVARKRJAnAi SAA*ItALAALAMore »
 
46KBAiRsAEnA IXAItAMAAEHnAMore »
 
47B~AÁXAIyAYA [ItAHAsA GAAWAAJAJLA MAnAsAUkA, sA*APAA.More »
 
48B~AÁXAIyAYA [ItAHAsA GAAWAASAInAZ~CARA RAKESA,sA*PAA.More »
 
49B~AÁXAIyAYA [ItAHAsA GAAWAASAInAZ~VARA nAARAYANAMore »
 
50IKLLAAEPATELA MAINALAALA H.More »
 
51G~AAMACAEtAnAAnAi nAVAILAKAaAEdVAE RMAESA R.More »
 
52G~AAMACAEtAnAAnAi nAVAILAKAaAECAAewARi RgAUVAiR sA*.More »
 
53MAsAAVA*tA ISAVAA‹More »
 
54YAAyAAnAAE a*tABAXAi CA*d^KAntA anAU.More »
 
55YAAyAAnAAE a*tAPAdMAnAAbAnA nAiLAMore »
 
56aMAR P~AEMAKWAAaAEaDALAJA VAzAArMore »
 
57sAHsyAwAARAIyAVAEdi LAinAAMore »
 
58ciPALAA*P~AJAPAItA IdnAESAMore »
 
59RAwAA, KU*tAi anAE d^AePAdiMAHEtAA JYAA anAU.More »
 
60P~AERNAAIyAVAEdi sA*JYA nAVAinACA*d^More »
 
61aAPANAAE gADiK sA*GAMAHEtAA IdGAiSAMore »
 
62PALTAE anAE PAIRVAtArnAsA*gAVAi HRsAUkAbAA{More »
 
63sVAGArnAi nAiCA MAnAUzYAGA*GAAEPAAwYAAYA sAUnAiLAMore »
 
64sAJrnA-IVAsAJrnASAAH sAAeRbA sA*More »
 
65DAè. HEDGAEVAARPAALAKR nAA.H.More »
 
66Z~Ai GAURU‹IbASAiKR CA*.PA.More »
 
67wARtAinAAE BAiJAE cEDAEPATELA JYA*tAibAA{More »
 
68GAINAtA kAELAAgAR (K^iDA*GANA)PAAQK bAAVAnAAMore »
 
69sAAItVAK ]PAAsAnAAMAA* MAELADiMAAtAAP~AJAPAItA HiRALAALA Di.More »
 
70aYAAEwYAAKA*DdVAE MAHEnd^More »
 
71IH*dU wAMArnAA aAwAARstA*bAAEYAAIxAK HsAUMore »
 
72P~AitA IKYAE dUskA HAEYAsA*. PATELA GAAEPAAlAdAsA ‹VAAbAA{More »
 
73aAwAUInAK aEISAYAA[ VAAtAAraAEMAUnASAi VAAsAntAi anAU.More »
 
74gARE gARE GAitAAMASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
75bALAA[ CADE KE BAURA[PATELA bAAnAUMAtAi sAi.More »
 
76IVAIJtAAtMAAKR*‹YAA BAi. KE.More »
 
77KElAVANAinAA RAzT^iYA †IzAaAEPATELA MAAEtAibAA[ MA. sA*PAA.More »
 
78bAARtARtnA LAtAAMA*GAESAKRJAESAi ]zAAMore »
 
79HELAinAAE wAuMAKEtAUJAESAi ]zAAMore »
 
80GAA*wAi-GA*GAA (bAAGA 2)MAEgAANAi MAHEnd^, sA*PAA.More »
 
81101 JAEKsA KWAAaAEnAAYAK HRiSAMore »
 
82IMAkAA[LA sT^GAAEVAnAAYAK dAELAtAbAA[ anAU.More »
 
83GARU$nAi aA*kAE sA*tAAEnAi sAMAiXAAVAAERA BATUKMore »
 
84MAnAnA anAE MA*tAVYAAEMAHEtAA VAAsAUdEVA anAU.More »
 
85VAACAnAnAi VAexAAInAK KLAAPATELA BAHECARbAA[ DAè.More »
 
86IVAZ~VAnAi IVAICAyAtAAaAEIVAwAALA*KAR CA*d^MAAeILAMore »
 
87sAtYAnAAE CAHERAEdLAALA sAURESA sA*.More »
 
88bAARtAMAA* aEMA. BAi. aE.dVAE HsAMAUkA aELA.More »
 
89aE[D^jnAAE ]PACAARVYAAsA VAewA VAJUbAA[More »
 
90ISAXANA : sA*sKJAnAi BAlAVA*tAMore »
 
91MAAnAsAi HE IP~AYA ?dVAE RMAESA R.More »
 
92PAAEYANAA*sAWAVAARA RItALAALAMore »
 
93HstAREkAA MA*WAnAIVArbAuzANA JYAAEItAMore »
 
94HstAREkAA MA*WAnAa*KLAE¹AIRYAA SAeLAAMore »
 
95sVARIsAIwwAa*KLAE¹AIRYAA SAeLAAMore »
 
96WAAVACCAAsAUtA IRIzA CAAEPAA{sA*. SAAH RMANALAALA CAi.More »
 
97sAVAAsAAE VARsA ‹VAVAU* cE ?B~AEGA , PAAELA sAi.More »
 
98VAeIdK bAuGAbAr - JlA - IVAwAAK*sAARA nAARAYANAMore »
 
99tAtVAËCAtAnA aWAVAA InAtYAPAAQ ISAXAAPAyAiQKAER , VAeKU*QLAALA Z~AiPAtARAYA (bAAzAA*tARKAR)More »
 
100tAtVAËCAtAnA aWAVAA InAtYAPAAQ ISAXAAPAyAiaELAnA , JEMsA (MAHAtMAA)More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »