<

Select Search By:

Users

Book Series

1

6884

MAnAAE?VAxAAnA

tAtVAxAAnA

sAUKULA P~AAE. CA*?MAAe?LA

0

290

GA*GAA GA*WAAGAAR

B

2

7225

GAAr*wAi?AiKA bAutA

GAA*wAi sAA?HtYA

BAnAARsAi BAEqBA

1959

48

aAnAnd PAUstAK bAVAnA

G

3

7288

YAAEGA-sAAR

tAtVAxAAnA

sVAAMAi ?SAVAAnAnd

1995

310

?dVYA ?AiVAnA sA*gA

B

4

2502

P~AEMA YAAEGA

tAtVAxAAnA

?VAVAEKAnAnd

1959

313

P~AbAAtA P~AKASAnA

B

5

2562

xAAnAYAAEGA kAND-1

tAtVAxAAnA

?VAVAEKAnAnd

1959

315

P~AbAAtA P~AKASAnA

B

6

7440

tAE?AsVAi MAnA

sAAMAA?AiK SAAsyA

aBdUl KLAAMA NA.PAi.?AE.

2003

190

P~AbAAtA P~AKASAnA

D

7

7537

MAERE sAPAnAAE* KA bAARtA

YA*yA?VAxAAnA

aBdUl KLAAMA NA.PAi.?AE.

2005

102

P~AbAAtA P~AKASAnA

H

8

7843

?VAPASYAnAA Ki cAYAA MAE*

tAtVAxAAnA

KUMAAR KE. aEDVAAEKET

2008

359

KE. KUMAAR aEDVAAEKET

B

9

7988

sA*sK

bAAzAA ?VAxAAnA

SAAsyAi PAd#MA-LAE.

2009

52

aJMAERA P~AKASAnA

E

10

8817

G~AnWAALAYA NAVAMA sAuCAnAA IVAxAAnA

tABAiBAi ?VAxAAnA

LAALA sAi.

2007

192

[.aEsA.aEsA.[.aEsA.aEsA.PAIBLAKEsAnA

A

11

9389

LYAUsAEnT' sA RELAVAE sAAMAAnYA xAAnA

ISAXANA

CAowARi nAiRJA CAnd

2016

287

LYAUsAEnT PIBLAKESAnA

D

12

9543

IRCA DeD PAUaR DeD

sAMAAJSAAsyA

IKYAOsAAKi ROBATr Ti.

2018

272

MA*JULA PAIBLAISA*GA HA]sA

D

13

9553

IVASVA IsAnAEMAA Kc anAMAOLA RtnA

KLAA

SAMAAr IVAJYA

2018

56

anAUJA BAU?sA

I

14

10487

PAsArnALA sAKsAEsA

IBAjnAEsA

T^EsAi B~AAYAnA

2016

138

MA*JULA PAIBLAISA*GA HA]sA

H

15

7068

azTA*GA YAAEGA P~AKASA

tAtVAxAAnA

SAMAAr aACAAYAr bAGAVAAnAdEVA

0

298

MAH?zAr dYAAnAnd YAAEGA aAZ~AMA

B

16

7369

bAARtAiYA P~AdESA aAeR ]nAKE ?nAVAAsAi

sAAMAA?AiK SAAsyA

P~AsAAd sA*?AiVA

2004

184

?AGAtARAMA NAND K*PAnAi

D

17

7412

KesAE asAFLA HAEtAE He* BACCAE?

sAAMAA?AiK SAAsyA

HAELT ?AApnA

2003

186

P~AEMAnAAWA NAND sAnsA

D

18

566

abAAGAA

nAVALAKWAA

GAAEKir MAe?KsAMA

0

461

nAVAYAUGA P~AKASAnA

N

19

2620

KBAiR KA RHsYAVAAd

tAtVAxAAnA

VAMAAr RAMAKUMAAR

1955

205

sAA?HtYA bAVAnA ?LA?MATED

B

20

123

RCAi nA MAHEdi HAWAAE PAR

nAVALAKWAA

MAiRA

0

123

MAiRA PAAEKET BAUVAsA

N

21

8871

MAgAUMAIKkAYAA

BAALA IVAxAAnA

MAEILVAnA aVA*

2007

16

sKOLAAIsTK

CH-F

22

10496

IBAjnAEsA sT^ETJi

IBAjnAEsA

T^EsAi B~AAYAnA

2019

132

MA*JULA PAIBLAISA*GA HA]sA

H

23

46

.PAUyAdAnA

nAVALAKWAA

MAHASVAEtAA dEVAi

0

46

MAiRA PAAEKET BAUVAsA

N

24

57

sAAGAR aAeR sARAEVAR

nAVALAKWAA

GAU�dtA

1638

57

RA?APAALA NARAD sAn?A

N

25

160

aEAERtA aEK PAHELAi

nAVALAKWAA

MAnAAE?A

0

160

MAnAAE?A PA?BLAKESAnsA

N

26

195

aMA

nAVALAKWAA

MAHASVAEtAA dEVAi

2001

193

RAwAAK

N

27

924

PAA@CA aEKA*Ki

nAATK

axAEYA

1949

5

RAzT^bAAzAA P~ACAAR sA?MA?tA

L

28

2400

?sPAnAAE?AA : nAi?tA

tAtVAxAAnA

?sPAnAAE?AA BAe�K

1962

95

?Hndi sA?MA?tA

B

29

2420

P~AAR?MbAK MAnAAE?VAxAAnA

tAtVAxAAnA

?GA?LALAe*D aE. aAR.

0

115

sAEnT^LA BAUK ?DPAAE

B

30

2423

aAtMA ?VAKAsA

tAtVAxAAnA

aAnAnd KUMAAR

1970

118

RA?APAALA NARAD sAn?A

B

31

2560

GAAE-sAEVAA Ki ?VACAARwAARA

tAtVAxAAnA

BA?AA?A RAwAAK

1955

201

a?kALA bAARtA sAVAr-sAEVAA-sA*gA P~AKASAnA

B

32

2715

P~AbAUbA?tA dYAAnAnd aAeR ]nAKE aAwYAA?tMAK ]PAdESA

tAtVAxAAnA

aACAAYAr bA?sAEnA

0

220

aAdSAr sAA?HtYA ?nAKEtAnA

B

33

2726

?SAXAA\, sA*sK

tAtVAxAAnA

?VAVAEKAnAnd

1959

222

P~AbAAtA P~AKASAnA

B

34

2729

RA?AYAAEGA

tAtVAxAAnA

?VAVAEKAnAnd

1959

225

P~AbAAtA P~AKASAnA

B

35

2995

nAAGARi ?LA?PA

bAAzAA ?VAxAAnA

bAA?TYAA aAEMAP~AKASA 'aRA?A'

1979

5

PAA*DU?LA?PA P~AKASAnA

E

36

3123

RA?AKPAuR

KLAA

aG~AVAALA P~AHLAAd

1984

12

RAwAAK

I

37

3618

aEKA*Ki RtnA

nAATK

bAUPATKR P~A. RA. \, sA*PAA.

1954

28

RAzT^bAAzAA P~ACAAR sA?MA?tA

L

38

3693

dESA-bAR KA dUSMAnA

nAATK

PAANDEYA RA?AnAAWA \, anAU.

1952

100

MAEHRCAnd MAUnSAiRAMA

L

39

3710

MAjLAi MAHARAnAi

nAATK

aVAsWAi sAdGAU�SARNA

0

117

[*?DYAnA P~AEsA

L

40

3753

P~AtAAPA P~A?tAxAA

nAATK

?MA?LAnd ?AGAnnAAWAP~AsAAd

1953

160

?Hndi bAVAnA

L

41

3847

KULAinAtAA

nAATK

sAEQ GAAE?VAnddAsA

1955

249

?Hndi G~AnWA RtnAAKR

L

42

3850

sAEVAA-PAWA

nAATK

sAEQ GAAE?VAnddAsA

1950

252

?Hndi bAVAnA

L

43

7987

GAA*wAiJi Ki dEnA

GAA*wAi sAA?HtYA

DA�.P~AsAAd RAJE~*d

2009

109

P~AbAAtA P~AKASAnA

G

44

9409

YAu Ji sAi ISAXANA aEVA* SAOwA aIbAYAOGYAtAA

ISAXANA

MAdAnA KE. VAi. aEsA.

2018

276

IPAYAsArnA [*IDYAA aEJUKESAnA sAIVArsAEJ P~AA. ILA

D

45

9207

IVAxAAnA KE XAEyA MAE* KeIRYAR

ISAXANA

KUMAAR MAnAizA

2014

255

PAA*DU?LA?PA P~AKASAnA

D

46

9384

bAARtA-ItABBtA sAiMAA PAUILAsA BALA KA*sTEBALA G~AUPA-sAi bAtAir PARiXAA

ISAXANA

GAUPtAA aAR.aAR.

2018

270

RMAESA PIBLAISA*GA HA]sA

D

47

9542

IRCA DeD#sA IRTAYAR YA*GA IRTAYAR IRCA

sAMAAJSAAsyA

IKYAOsAAKi ROBATr Ti.

2018

273

MA*JULA PAIBLAISA*GA HA]sA

D

48

8114

aAIdVAAsAi KonA

sAAMAA?AiK SAAsyA

GAUPtAA RMAINAKA -sAMPAAdK

2008

215

RAwAAK

D

49

67

CAAedH sAALA Ki sA?AAH

nAVALAKWAA

BAsAntA

0

67

MAnAAE?A PA?BLAKESAnsA

N

50

196

RAwAEYA

nAVALAKWAA

dEsAA[r RNA?AitA

2000

194

RAwAAK

N

51

2384

KUc KRAE KUc BAnAAE

tAtVAxAAnA

?VAwAAVAACAsPA?tA ?AGAdiSA ?VA

1963

88

aAYAr sAA?HtYA bAVAnA

B

52

2682

sVAAMAi dYAAnAnd aAeR VAEd

tAtVAxAAnA

?VAwAAbAAsKR P~AEMACA*d \, anA

0

211

aAYAr sAA?HtYA bAVAnA

B

53

2997

?Hndi bAAzAA ?VAHAR bAAGA-2

bAAzAA ?VAxAAnA

sAUtA?RYAA KA*?tALAALA

1956

7

BAALAGAAE?VAnd KUBAERdAsAKi VAU*.

E

54

3090

sAMA

YA*yA?VAxAAnA

LAALAA aAR. aEMA.

1981

49

RA?APAALA NARAD sAn?A

H

55

3720

DA?TR Ki ]LAjnA

nAATK

CAAeHAnA ?SAVAdAnA?sA*H \, anA

1960

127

RA?APAALA NARAD sAn?A

L

56

3743

a?GnA?SAkAA

nAATK

VAMAAr RAMAKUMAAR

1976

150

RA?APAALA NARAD sAn?A

L

57

3763

sAitAA

nAATK

PAANDEYA �PAnAARAYANA \, anA

1957

170

?Hndi G~AnWA RtnAAKR

L

58

3837

aEK sAE BAqKR aEK

nAATK

SAMAAr RA?AEn?

1976

240

RA?APAALA NARAD sAn?A

L

59

6975

nAARi aAeR bAARtAiYA ?AnA?AAtAiYAAr

sAAMAA?AiK SAAsyA

?AERAEnA zAi?AA

2005

171

?Hndi PAUstAK sAdnA

D

60

576

cAETE - cAETE MAHAYAUwwA

nAVALAKWAA

RMAAKA*tA

1978

470

sAAMA?YAK P~AKASAnA

N

61

73

aEEK GAwAA nAEFA MA*E

nAVALAKWAA

CAndR KuSnA

1969

73

RA?APAALA NARAD sAn?A

N

62

2561

?VAdESAAE* MAE* ?VAVAEKAnAnd

tAtVAxAAnA

?VAVAEKAnAnd

1959

314

P~AbAAtA P~AKASAnA

B

63

2853

BACCAE sAUndR KesAE BAnAE* ?

YA*yA?VAxAAnA

P~AsAAd ?AGAnnAAWA

1949

7

?KtAABA MAHLA

H

64

3022

RAzT^bAAzAA KA VYAAKRNA

bAAzAA ?VAxAAnA

VAA?APAEYAi ?KSAAERidAsA

1953

26

RAzT^bAAzAA P~ACAAR sA?MA?tA

E

65

3304

VAEdAntA P~AdiPA

tAtVAxAAnA

sVAAMAi ?SAVAAnAnd sARsVAtAi

1956

238

sVAAMAi ?CAdAnAnd sARsVAtAi

B

66

3645

SAAH?AHA@

nAATK

PAANDEYA �PAnAARAYANA \, anA

1965

54

?Hndi G~AnWA RtnAAKR

L

67

3688

MAnAsAUkALAALA MA?Ai?QYAA

nAATK

QAKR LAAbASA*KR

1982

95

LAAEKbAARtAi P~AKASAnA

L

68

3699

?SAVAA?Ai

nAATK

VAMAAr RAMAKUMAAR

1949

106

sAA?HtYA bAVAnA ?LA?MATED

L

69

3702

PA

nAATK

VAMAAr RAMAKUMAAR

1971

109

RA?APAALA NARAD sAn?A

L

70

3708

PA

nAATK

VAMAAr RAMAKUMAAR

1971

115

RA?APAALA NARAD sAn?A

L

71

3719

DA?TR Ki ]LAjnA

nAATK

CAAeHAnA ?SAVAdAnA?sA*H \, anA

1960

126

RA?APAALA NARAD sAn?A

L

72

3742

a?GnA?SAkAA

nAATK

VAMAAr RAMAKUMAAR

1971

149

RA?APAALA NARAD sAn?A

L

73

3788

KBArLAA

nAATK

P~AEMACA*d

0

193

GA*GAA PAUstAKMAALAA

L

74

3851

GARiBAi YAA aMAiRi

nAATK

sAEQ GAAE?VAnddAsA

0

253

?H*dUstAAnAi aEKEDEMAi

L

75

3862

aPAnAE aPAnAE kAu@TE

nAATK

CAAtAK GAAE?VAnd

1977

262

tAXA?SALAA P~AKASAnA

L

76

4028

LAAEK sAA?HtYA Ki sAA*sK

sAAMAA?AiK SAAsyA

SAMAAr MAnAAEHR

1971

139

RAESAnALAALA ?AenA aEND sAnsA

D

77

4240

bAARtAiYA CALA?CAyA KA [?tAHAsA

KLAA

R*GAUnAVAALAA ?FRAE?A

1975

32

RA?APAALA NARAD sAn?A

I

78

99

MAA* aA?kAR MAA* He

nAVALAKWAA

BAsAntA

0

99

MAnAAE?A PA?BLAKESAnsA

N

79

8312

aMAiRi KA RHsYA

tAtVAxAAnA

VAETTLsA VAeLAEsA DELAOaEsA

2008

375

?YAuFODr

B

80

8380

nAAsyAEdMAsA Ki bAIVAzYAVAAINAYAA*

tAtVAxAAnA

GAUPtAA GA*GAA P~AsAAd

2007

381

MAnAAE?A PA?BLAKESAnsA

B

81

9293

aEsA.aEsA.sAi. sA*YAUKtA snAAtAK stARiYA PARiXAA

ISAXANA

DO LAALA aEMA.BAi.

2017

298

]PAKAR P~AKASAnA

D

82

10006

sAAMAAnYA BAUI� aEVA* tAKrSAIKtA PARiXANA

ISAXANA

KUMAAR sA*diPA

2017

280

JEaEsAaAR PAIBLAISA*GA HA]sA

D

83

10976

bAARtAiYA SAAsAnA aEVA* RAJnAiItA

RAJYAnAiItASAAsyA

DA�. FIDmYAA BAi. aELA.

2019

303

sAAIHtYA bAVAnA

D

84

7029

?AHA?AAE* Ki dU?nAYAA*

YA*yA?VAxAAnA

sAAkAAnAAErVA sVYAAtAAEsLAAVA

0

81

RAdUGAA P~AKASAnA

H

85

7272

?AYA GAAnwAi

GAA*wAi sAA?HtYA

]PAAwYAAYA H?RbAA}

1956

72

[*?DYAnA P~AEsA

R

86

7458

BAETi ?HndUstAAnA Ki

nAVALAKWAA

bAARtAi RiMAA

0

4314

tAULAsAi PAEPAR BAUVAsA

N

87

7521

HMAARE PAWA-P~AdSArK

tAtVAxAAnA

aBdUl KLAAMA NA.PAi.?AE.

2006

329

P~AbAAtA P~AKASAnA

B

88

7524

MAHASA?KtA bAARtA

sAAMAA?AiK SAAsyA

aBdUl KLAAMA NA.PAi.?AE.

2005

191

P~AbAAtA P~AKASAnA

D

89

7925

tAsVAiRAE* MAE* GAA*wAi

GAA*wAi sAA?HtYA

RAVA sA*wYAA

2007

106

tAU?LAKA PABLAi.

G

90

7956

nAARi aiR bAARtAiYA ?AnA?AAtAiYAAr

sAAMAA?AiK SAAsyA

?AERAEnA zAi?AA

2007

210

?Hndi PAUstAK sAdnA

D

91

6947

CAn?MAA NK nA[r RAESAnAi MAE*

SA

VYAAsA RA?AEn?

2004

33

?Hndi PAUstAK sAdnA

F

92

6955

CAMAKiLAA G~AH SAU>

SA

VYAAsA RA?AEn?

2004

35

?Hndi PAUstAK sAdnA

F

93

6958

H?RtA G~AH P~AbAAVA

SA

aAEsAVAALA snAEH

2004

36

RAzT^iYA sAA?HtYA sA*sWAAnA

F

94

262

MADrR sAsPAEsA

aWArSAAsyA

axAEYA

0

2

?SAVAA PAAEKET BAUVAsA

95

8092

Z~AiMAd#GAitAA aoR VAEdAntA sAAR dPArNA MAE* bAARtA

wAA?MArK

P~AKASA MAHESA-LAEkAK

2010

348

?AR VARd HstA P~AWAMA PAu?YA dEVAAIwAdEVA

C

96

9048

Z~Ai K

wAA?MArK

Z~AiMAtAi CAndInAYAAr* SAAIntA

2013

390

a*ISAKA P~AKASAnA

C

97

2641

Z~Ai LAALAnA K

wAA?MArK

PATELA RVA?Ai PA.

1986

100

sAVAAEr?AMA stAAEyA P~ACAARK MA*DLA

C

98

2724

xAAnA-RHsYA

wAA?MArK

?VAVAEKAnAnd

1959

165

P~AbAAtA P~AKASAnA

C

99

2601

dSArnAAnAnd G~AnWA sA*G~AH ( PAuVAArwAr )

wAA?MArK

sVAAMAi dSArnAAnAnd sARsVAtAi

1957

80

aAYAr sAA?HtYA bAVAnA

C

100

2581

?SAVAAnAndAEPA?nAzAd#dSAKMA#

wAA?MArK

sVAAMAi ?SAVAAnAnd sARsVAtAi

1956

60

YAAEGA VAEdAntA aARNYA aEKEDEMAi

C